Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Донецький електротехнічний завод» розміщених ним акцій та

«Донецький електротехнічний завод» розміщених ним акцій таЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «ДЕТЗ»,

протокол № 14 від 21.04.2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок викупу

Публічним акціонерним товариством

«Донецький електротехнічний завод»

розміщених ним акцій

та

про порядок вчинення дій його акціонерами у випадку придбання ними контрольного пакету акцій

м. Донецьк, 2010 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Це положення розроблено на підставі Статуту Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі - Товариство) відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших актів законодавства, та регулює порядок викупу та обов’язкового викупу Товариством розміщених (емітованих) ним акцій, а також придбання акцій його акціонерами за наслідками придбання ними контрольного пакету акцій Товариства.
1.2. Наступні терміни застосовуються у цьому Положенні у такому значенні:

- акції - прості та/або привілейовані акції Товариства, якщо з контексту не випливає використання конкретного типу акцій;

- контрольний пакет акцій - 50 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- пропорційний викуп акцій - придбання Товариством в межах виділених для цього коштів розміщених ним акцій (цілого числа) певного типу та/або класу, запропонованих кожним акціонером до продажу, пропорційно частці цього акціонера в загальному обсязі заявлених пропозицій;

- особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети.

Інші терміни застосовуються відповідно до їх значення згідно з Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільним та Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.
2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКУПУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВОМ
2.1. За рішенням загальних зборів Товариство може викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається Статутом Товариства, цим Положенням та/або рішенням загальних зборів.

Метою придбання (викупу) акцій Товариством в його акціонерів може бути:

- наступний перепродаж (розповсюдження), або

- анулювання акцій.
2.2. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про викуп Товариством акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Статуту Товариства;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.
2.3. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним:

- простих акцій - до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

- привілейованих акцій - до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
2.4. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів.

Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
2.5. Придбання акцій здійснюється Товариством тільки за рахунок сум, що перевищують розмір статутного капіталу, зокрема: додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу або нерозподіленого прибутку.
2.6. Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про викуп Товариством власних акцій відноситься до особливої інформації емітента та підлягає розкриттю в порядку та у строк, встановлений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. ПОРЯДОК ВИКУПУ АКЦІЙ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ТОВАРИСТВА
3.1. Придбання (викуп) Товариством власних акцій здійснюється у такому порядку:

- прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про придбання (викуп) власних акцій;

- повідомлення Товариством акціонерів про прийняте загальними зборами рішення про придбання (викуп) акцій Товариства у порядку, установленому пунктами 3.4 або 3.5. цього розділу;

- прийняття Товариством від акціонерів письмових пропозицій про продаж акцій;

- укладання договорів купівлі-продажу акцій, що викупаються Товариством, та їх виконання.
3.2. Придбання (викуп) Товариством власних акцій відповідно до рішення загальних зборів може відбуватися:

- пропорційно – коли викуп здійснюється в межах виділених для цього коштів у рівній пропорції у всіх акціонерів, що звернулися із письмовою пропозицією про продаж в межах встановленого строку викупу;

- індивідуально – коли здійснюється викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою.

Умовою внесення акціонера до переліку акціонерів, в яких Товариством будуть індивідуально викуплені акції, є подання ним (його представником) не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, на яких буде розглядатися питання про викуп Товариством акцій, Наглядовій раді Товариства письмової пропозиції із зазначенням відомостей згідно п. 3.7. цього Положення.
3.3. У рішенні загальних зборів про придбання (викуп) Товариством власних акцій встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

2) строк викупу - що не може перевищувати одного року з дати прийняття загальними зборами відповідного рішення - із зазначенням окремо:

- дат початку та закінчення строку приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та

- строку оплати акцій;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) мета Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5) порядок прийняття уповноваженим органом Товариства (або вповноваженою загальними зборами особою) письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій;

6) перелік (із зазначенням прізвищ (найменувань)) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів – якщо загальними зборами акціонерів прийнято рішення про індивідуальний викуп.
3.4. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Наглядова рада Товариства (або інший вповноважений загальними зборами орган чи посадова особа Товариства) протягом 10 днів з дати його прийняття надсилає кожному акціонеру рекомендованим листом письмове повідомлення, яке має містити відомості, перелічені у пп.1-5 п.3.3. цього розділу.

До повідомлення може спеціально додаватися форма письмової пропозиції акціонера про продаж акцій Товариству
3.5. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про індивідуальний викуп акцій, Товариство протягом 10 днів з дати його прийняття надсилає простим листом кожному акціонеру, якого рішенням загальних зборів внесено до переліку акціонерів, в яких Товариством будуть придбані акції, письмове повідомлення, яке має містити відомості, перелічені у пп.1-5 п.3.3. цього розділу, та вказівку про внесення цього акціонера до вищевказаного переліку акціонерів та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються в нього.

Договори купівлі-продажу акцій Товариства укладаються з особами, внесеними в вищезазначений перелік акціонерів, протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про викуп (придбання) акцій, за умови подання вказаними акціонерами усіх необхідних для цього документів.
3.6. Приймання пропозицій акціонерів (їх представників) про продаж Товариству акцій здійснюється протягом 60 календарних днів від дати надіслання акціонерам повідомлення, якщо інший більш довгий строк не визначено у рішенні загальних зборів, але у будь-якому випадку проміжок часу між датою направлення повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про пропорційний викуп та датою початку строку приймання пропозицій акціонерів має становити не менш 30 днів.

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства складе понад 1000 осіб, приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.
3.7. Акціонер (його представник), який має намір продати Товариству належні йому акції, повинен протягом строку, установленого рішенням про придбання (викуп) акцій з урахуванням вимог, викладених у п.3.6. цього розділу, надати Товариству письмову пропозицію (заяву про продаж акцій) із зазначенням:

- свого прізвища, ім'я та по батькові (для акціонерів - юридичних осіб – найменування та код ЄДРПОУ);

- місця проживання (місцезнаходження);

- кількості, типу та категорії акцій, що запропоновані ним до продажу;

- бажаного способу розрахунку.

Зазначена пропозиція повинна бути подана Товариству шляхом надсилання цінним листом з повідомленням про вручення, кур’єрскою поштою або особисто.

До пропозиції, яка підписана від імені акціонера-фізичної особи його представником, повинна бути додана нотаріально засвідчена копія довіреності.

До пропозиції, яка підписана від імені акціонера-юридичної особи, мають бути додані:

- нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження представника (рішення про призначення особи на посаду директора юридичної особи – акціонера Товариства, якщо пропозиція підписана директором, або нотаріально засвідченої довіреності – в усіх інших випадках);

- копії статуту або інших установчих документів акціонера - юридичної особи (для осіб-нерезидентів також з переводом на українську або російську мову), засвідчених уповноваженою посадовою особою з проставленням відбитку печатки;

- копію рішення уповноваженого органу управління акціонера – юридичної особи про продаж належних акціонеру акцій - якщо згідно з установчими документами акціонера таке рішення має прийматися відповідним органом.
3.8. Датою отримання Товариством вказаної вимоги вважається:

- дата вручення уповноважені особі Товариства відповідно до повідомлення про вручення (при надсиланні цінним листом з повідомленням про вручення); або

- дата реєстрації вхідної кореспонденції Товариства (при надсиланні кур’єрською поштою); або

- дата підпису Генерального директора Товариства (корпоративного секретаря – у випадку його обрання) на документі, що підтверджує отримання, – при особистому врученні вимоги Генеральному директору Товариства (корпоративному секретареві – у випадку його обрання).
3.9. Кількість акцій, що може бути вказано у пропозицій акціонера (представника), не може перевищувати кількості акцій, що належать йому відповідно до даних зведеного реєстру акціонерів, складених депозитарною установою станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення про викуп акцій.

Якщо протягом періоду, визначеного п.3.6. цього розділу, одним й тим ж акціонером (представником) подано декілька письмових пропозицій, до уваги береться лише останнє з отриманих Товариством, а решта – залишаються без розгляду.
3.10. Наглядова рада Товариства (або інший уповноважений загальними зборами орган або посадова особа Товариства) має право не приймати до розгляду пропозиції акціонерів про викуп належних їм акцій, якщо вони:

- подані із порушення строків, вказаних у п.3.6. цього розділу;

- не відповідають вимогам, встановленим п.3.7 та абзацом першим п.3.9. цього розділу, або містять неправдиву інформацію;

- не дозволяють ідентифікувати акціонера Товариства.
3.11. Наглядова рада Товариства (або інший уповноважений загальними зборами орган або посадова особа Товариства) у 5-денний строк з дати завершення строку прийняття пропозицій акціонерів про продаж акцій за підсумками прийнятих пропозицій затверджує перелік осіб, з якими мають бути укладені договори купівлі-продажу акцій.
3.12. Наглядова рада Товариства має право обрати ліцензованого професійного учасника фондового ринку – торговця цінними паперами, з яким Товариство укладе договір на брокерське обслуговування, для спрощення процедури укладання з акціонерами договорів на фондовій біржі та проведення розрахунків за придбані в них акції.
4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ АКЦІЙ ПРИ ВИКУПІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ТОВАРИСТВА
4.1. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличним акцептом оферти Товариства (викладеній у формі повідомлення про прийняте загальними зборами рішення), а акціонер після направлення акцепту не має права відчужувати належні йому акції будь-яким особам, крім Товариства.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів, а якщо її неможливо зафіксувати у рішенні загальних зборів – за ціною, яка визначається із застосуванням способу, зазначеного у рішенні загальних зборів.
4.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок та затверджену Наглядовою радою Товариства, якщо її не було раніше затверджено загальними зборами акціонерів.

Ринкова вартість акцій при цьому може визначатися відповідно до правил фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та на якій здійснюється обіг акцій Товариства.
4.3. Договори купівлі-продажу акцій повинні бути укладені між Товариством та акціонерами протягом 30 днів з дати затвердження Наглядовою радою Товариства переліку осіб відповідно до п. 3.11 цього Положення, за умови подання вказаними особами усіх необхідних для цього документів.
4.4. Оплата акцій, що викуповуються Товариством, здійснюється у грошовій формі.

Оплата здійснюється відповідно до умов та у строк, вказаний у договорах, та відповідно до правил біржі, на якій вони укладаються.
4.5. У випадку, якщо після прийняття загальними зборами акціонерів рішення про викуп Товариством власних акцій, виникли обставини, передбачені п.2.2, 2.3, 2.5 цього Положення, акції викуповуються в акціонерів в межах наявних для цього коштів пропорційно заявленим пропозиціям.

У такому випадку кількість акцій, що підлягають викупу в кожного акціонера, визначається шляхом поділу загальної кількості акцій, що можуть бути викуплені в акціонерів (з урахуванням вищевказаного обмеження), на загальну кількість акцій, заявлених до викупу у пропозиціях, що надійшли до Товариства у встановлений строк; отримане число (коефіцієнт перерахунку) помножується на кількість акцій, що запропоновані до викупу відповідним акціонером. При цьому, якщо в результаті проведених розрахунків викупу в акціонера підлягає дробова кількість акцій, то кількість акцій, що викупаються, округлюється до цілого числа за правилами математичного округлення.
5. НАСТУПНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВИКУПЛЕНИХ ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ
5.1. Право власності на придбані акції переходить до Товариства з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах Товариства у депозитарній установі.

Реалізація товариством придбаних власних акцій може здійснюватися шляхом їх:

- перепродажу, або

- розповсюдження серед працівників Товариства для реалізації програми довгострокового стимулювання праці та заохочення.
5.2. Реалізація Товариством придбаних власних акцій здійснюється на підставі рішення Наглядової ради Товариства, якщо інше не зазначено у Статуті Товариства або не буде вказано у рішенні загальних зборів.
5.3. У рішенні вповноваженого органу Товариства про реалізацію власних акцій повинно бути визначено спосіб, порядок та умови реалізації Товариством придбаних власних акцій.
5.4. Якщо Товариство має намір розповсюдити придбані власні акції серед працівників Товариства, у тому числі на користь Генерального директора та/або його заступників для довгострокового стимулювання праці та заохочення, то у рішенні вповноваженого органу Товариства мають бути вказані умови перепродажу (розповсюдження) придбаних Товариством власних акцій, зокрема:

- перелік осіб, серед яких планується розповсюдження акцій, що викуплені;

- підстави для включення конкретних осіб до зазначеного переліку (зокрема, досягнення встановлених показників діяльності, успішне завершення бізнес-проектів тощо)
5.5. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову ціну, затверджену Наглядовою радою Товариства та визначену відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок, крім випадку розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андерайтинг.

У цьому випадку ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.
6. АНУЛЮВАННЯ ВИКУПЛЕНИХ ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ
6.1. Анулювання викуплених Товариством акцій здійснюється на підставі рішення загальних зборів акціонерів про зменшення статутного капіталу, прийнятого у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6.2. Якщо на дату прийняття рішень про зменшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та про придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання на балансі Товариства є раніше викуплені Товариством власні акції, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, загальні збори акціонерів можуть одночасно прийняти рішення про зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання Товариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання та за рахунок анулювання раніше викуплених власних акцій.
7. ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІЙ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ АКЦІОНЕРА
7.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; або

- вчинення Товариством значного правочину; або

- зміну розміру статутного капіталу.

Кожний акціонер - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- внесення змін до Статуту Товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства;

- розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства.
7.2. У випадках, передбачених п.7.1. цього розділу Товариство зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій та з якими мають бути укладені договори купівлі-продажу відповідно до цього розділу, складається Наглядовою радою Товариства на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
7.3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.

Зазначена вимога повинна бути подана Товариству шляхом надсилання цінним листом з повідомленням про вручення, кур’єрською поштою або особисто.

Датою отримання Товариством вказаної вимоги вважається:

- дата вручення уповноважені особі Товариства відповідно до повідомлення про вручення (при надсиланні цінним листом з повідомленням про вручення); або

- дата реєстрації вхідної кореспонденції Товариства (при надсиланні кур’єрською поштою); або

- дата підпису Голови Наглядової ради Товариства (корпоративного секретаря – у випадку його обрання) на документі, що підтверджує отримання, – при особистому врученні вимоги Голові Наглядової ради Товариства (корпоративному секретареві – у випадку його обрання).

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище, ім'я та по батькові (для акціонерів - юридичних осіб – найменування, код ЄДРПОУ, дату державної реєстрації);

- підстава для подання вимоги;

- місце проживання (місцезнаходження);

- кількість, тип та категорія акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- бажаний спосіб розрахунку.

До вимоги обов’язково додається виписка про стан рахунку акціонера у цінних паперах на день прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

До вимоги, яка підписана від імені акціонера-фізичної особи його представником, повинна бути додана нотаріально засвідчена копія довіреності.

До вимоги, яка підписана від імені акціонера-юридичної особи, мають бути додані:

- нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження представника (рішення про призначення особи на посаду директора юридичної особи – акціонера Товариства, якщо пропозиція підписана директором, або нотаріально засвідченої довіреності – в усіх інших випадках);

- копії статуту або інших установчих документів акціонера - юридичної особи (для осіб-нерезидентів також з переводом на українську або російську мову), засвідчених уповноваженою посадовою особою з проставленням відбитку печатки;

- засвідчену у встановленому порядку копію рішення уповноваженого органу управління акціонера – юридичної особи про продаж належних акціонеру акцій - якщо згідно з установчими документами акціонера таке рішення має прийматися відповідним органом.
7.4. Подані Товариству вимоги акціонерів про обов’язковий викуп обробляються наступним чином:
1) Вимоги реєструються у окремому журналі обліку вимог про обов’язковий викуп (далі - журнал № 1) з присвоєнням вхідних номерів, при цьому допускається ведення такого журналу в електронній формі.
2) Корпоративний секретар або,у разі необрання корпоративного секретаря, працівник Товариства, якому доручено приймання вимог, щодо кожної вимоги перевіряє повноваження осіб, які їх підписали, а також відповідність їх вимогам, передбаченим п.7.3. цього розділу.
У випадку відсутності повноважень в осіб, які їх підписали, а також виявлення невідповідності вимог положенням п.7.3. цього розділу у окремій графі журналу № 1 робиться спеціальна відмітка. У такому випадку протягом 5 днів з даті надходження вимоги до Товариства Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про відмову акціонеру в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу акцій Товариства та письмово повідомити про прийняте рішення акціонера (його представника) з доданням копії рішення протягом 3 днів з дати його прийняття. Акціонер (представник) має право знову подати письмову вимогу про викуп належних йому акцій, усунувши раніше вказані недоліки, в межах строку, встановленого абзацом першим п.7.3 цього Положення.
3) Корпоративний секретар або,у разі необрання корпоративного секретаря, працівник Товариства, якому доручено обробку вимог, перевіряє наявність в акціонера (представника) права на подання вимоги, а саме:

- чи включений акціонер, який подав вимогу, до переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- чи брав участь цей акціонер (його представник) у голосуванні з питання, яке відповідно до Статуту Товариства надає йому право вимагати обов’язкового викупу акцій;

- чи голосував цей акціонер (його представник) проти питання, прийняття якого надало йому право вимагати обов’язкового викупу акцій.

Для підтвердження відповідей на вказані питання працівник Товариства (у разі необрання корпоративного секретаря) звертається з запитом до особи, відповідальної за зберігання відповідних документів, за актом отримує пакет бюлетенів для голосування, робить копії бюлетенів акціонерів, що подали вимогу про обов’язковий викуп. Після цього бюлетені знову запаковуються у паперовий пакет, на якому ставиться дата пакування та підпис особи, яка робила копії бюлетенів, пакет за актом передається відповідальній особі.
4) На підставі отриманих та оброблених вимог акціонерів Наглядова рада не пізніше 31 календарного дня після прийняття загальними зборами рішення з питання, яке відповідно до Статуту Товариства надало акціонерам право вимагати обов’язкового викупу акцій, затверджує звіт про підсумки пред’явлення акціонерами вимог щодо обов’язкового викупу акцій, складовою частиною якого є перелік акціонерів, з якими повинні бути укладені договори купівлі-продажу акцій.

У звіті зазначаються наступні відомості щодо кожного акціонера:

- прізвище, ім’я та по батькові (для акціонерів - юридичних осіб – найменування та за наявності - код ЄДРПОУ);

- місце проживання (місцезнаходження);

- кількість, тип та категорія акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- кількість, тип та категорія акцій, які в нього викуповуються відповідно до вимог цього Положення;

- загальна сума викупу;

- для акціонера-фізичної особи – паспортні дані (серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт);

- для акціонера-юридичної особи – код ЄДРПОУ та дата державної реєстрації юридичної особи;

- спосіб розрахунку.

Додатком до звіту виступають розглянуті письмові вимоги акціонерів та завірені копії їх бюлетенів.

Письмова вимога акціонера про обов’язковий викуп в нього акцій Товариства може бути ним відкликана до затвердження Наглядовою радою Товариства вищевказаного звіту. Для цього відклик раніше направленої вимоги (у довільній формі) має бути оформлений акціонером (представником) письмово та надісланий відповідно до вимог, викладених у п.7.3. цього розділу. До відклику може бути додана копія раніше надісланої письмової вимоги. Усі відклики реєструються у окремому журналі обліку відкликаних вимог про обов’язковий викуп (далі - журнал № 2) з присвоєнням вхідних номерів (допускається ведення такого журналу в електронній формі), а у журналі № 1 навпроти відповідної вимоги проставляється дата надходження документа про її відкликання та порядковий номер реєстрації цього документу згідно журналу № 2.
5) Головний бухгалтер Товариства до розгляду Наглядовою радою питання про затвердження звіту про підсумки пред’явлення акціонерами вимог щодо обов’язкового викупу акцій оперативно інформує Голову Наглядової ради Товариства щодо наявних коштів, за рахунок яких можуть викуповуватись акції, а також відомості про загальну сум коштів, необхідну для здійснення викупу.

У випадку, якщо на день затвердження Наглядовою радою переліку акціонерів з якими повинні бути укладені договори купівлі-продажу акцій, виникли обставини, передбачені п.2.2, 2.3, 2.5 цього Положення, акції викуповуються в акціонерів в межах наявних для цього коштів пропорційно заявленим вимогам.

У такому випадку кількість акцій, що підлягають викупу в кожного акціонера, визначається шляхом поділу загальної кількості акцій, що можуть бути викуплені в акціонерів (з урахуванням вищевказаного обмеження), на загальну кількість акцій, заявлених до викупу у вимогах, що надійшли до Товариства у встановлений строк; отримане число (коефіцієнт перерахунку) помножується на кількість акцій, що вимагає викупити відповідний акціонер. При цьому, якщо в результаті проведених розрахунків викупу в акціонера підлягає дробова кількість акцій, то кількість акцій, що викупаються, округлюється до цілого числа за правилами математичного округлення.
6) Наглядова рада Товариства має право обрати ліцензованого професійного учасника фондового ринку – торговця цінними паперами, з яким Товариство укладе договір на брокерське обслуговування, для спрощення процедури укладання з акціонерами договорів на фондовій біржі та проведення розрахунків за придбані в них акції.

Договори з акціонерами повинні бути укладені, а платежі - здійснені на їх користь таким чином, щоб проміжок часу між датою надходження до Товариства вимоги акціонера про обов’язковий викуп та датою здійснення платежу за договором на його користь склав не більше 30 днів.
8. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ АКЦІЙ ПРИ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ВИКУПІ
8.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вартості, визначеної відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
8.2. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строку, встановленого у пп.6 пункту 7.4. цього Положення, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
8.3. Спосіб розрахунку за акції визначається відповідно до правил біржі, на якій здійснюється обіг акцій Товариства.

Якщо не вказано іншого, оплата може проводитися шляхом переведення коштів на банківський рахунок акціонера, вказаний у вимозі про обов’язковий викуп, або через касу Товариства.
8.4. Право власності на придбані акції переходить до Товариства з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах Товариства, відкритий у депозитарній установі.
9. НАСЛІДКИ ПРИДБАННЯ АКЦІОНЕРАМИ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА
9.1. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, протягом 20 календарних днів з дати його придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради Товариства та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
9.2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (для юридичних осіб -найменування, код ЄДРПОУ та дату державної реєстрації), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

- контактні дані осіб (телефон, адреса електронної пошти), які безпосередньо приймають звернення акціонерів, які вирішать прийняти оферту;

- запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

- строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій (у форматі, наприклад, «протягом 45 днів з дати отримання цієї пропозиції»);

- порядок оплати акцій, що придбаються;

- зазначення фондової біржі (бірж), на якій (яких) здійснюється обіг акцій Товариства.

Якщо відповідно до законодавства отримання 50 й більше відсотків акцій Товариства потребує отримання дозволу Антимонопольного комітету України, про його отримання вказується у оферті (із зазначенням реквізитів), а завірена копія відповідного дозволу додається до оферти під час її надіслання Товариству. У разі відсутності необхідності одержання такого дозволу (у зв’язку з одержанням його раніше), про це зазначається у оферті, при цьому зазначаються реквізити раніше отриманого дозволу.

Відповідальність за відповідність змісту повідомлення акціонерам несе виключно особа, визначена у першому абзаці п.9.1 цього Положення.
9.3. Оферта має бути подана Товариству шляхом надсилання цінним листом з повідомленням про вручення, кур’єрською поштою або особисто.

Датою отримання Наглядовою радою Товариства оферти вважається:

- дата вручення уповноважені особі Товариства відповідно до повідомлення про вручення (при надсиланні цінним листом з повідомленням про вручення); або

- дата реєстрації вхідної кореспонденції Товариства (при надсиланні кур’єрською поштою); або

- дата підпису Голови Наглядової ради Товариства (корпоративного секретаря – у випадку його обрання) на документі, що підтверджує отримання, – при особистому врученні пропозиції Голові Наглядової ради Товариства (корпоративному секретареві – у випадку його обрання).

Наглядова рада Товариства зобов'язана забезпечити надіслання простим листом зазначеної оферти кожному акціонеру відповідно до зведеного облікового реєстру акціонерів Товариства, складеного на дату надходження оферти до Товариства, протягом 10 днів з дати отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно). У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача оферта надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує її персональне розсилання акціонерам-власникам простих акцій Товариства, яких він обслуговує.
9.4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій має становити від 30 до 60 днів з дати надходження до них пропозиції.
9.5. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна:

- укласти договір купівлі-продажу акцій з кожним акціонером, який прийняв її пропозицію;

- сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання (або відповідно до зазначеного у пропозиції порядку визначення ціні, зокрема, відповідно до правил біржі, на якій здійснюється обіг вказаних акцій).
9.6. Ціна придбання акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок та затверджену Наглядовою радою Товариства.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження загальними зборами акціонерів, якщо більш пізня дата не вказана у самому рішенні загальних зборів.

Зміни та доповнення до цього положення набувають чинності з моменту їх затвердження загальними зборами акціонерів, якщо більш пізня дата не вказана у самому рішенні загальних зборів
10.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд загальних зборів акціонерів членами Наглядової ради Товариства, Генеральним директором Товариства, та окремими акціонерами.
10.3. У випадку, якщо внаслідок внесення змін у законодавство чи до Статуту Товариства окремі пункти цього Положення будуть суперечити вказаним нормативним актам, це Положення застосовуватиметься у частині, що їм не суперечить.
10.4. З моменту набрання чинності цим Положенням втрачають силу усі попередні внутрішні регламенти, положення тощо, які регулюють порядок викупу та обов’язкового викупу Товариством розміщених (емітованих) ним акцій, а також придбання акцій його акціонерами за наслідками придбання ними контрольного пакету акцій Товариства.
Голова загальних зборів акціонерів ____________ В.М. Куринной


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

"Донецький металургійний завод"
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі...

Стату т публічного акціонерного товариства «завод «лтав а» (нова редакція)
«Полтавский електромеханiчний завод» у вiдкрите акцiонерне товариство “Лтава” та перейменовано в публічне акціонерне товариство «завод...

Тов «ОБ’єднана реєстраційна компанія», що надаються власникам цінних...
Переведення (зарахування/переказ) прав на акції емітента на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Диплом з відзнакою
«Любити учня треба всяким: талановитим І не дуже, веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим Спілкуватися з ним, навчати й радіти,...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Які мають фінансові можливості збільшити свій пакет акцій та розширити...
Високий курс ускладнює використання малими акціонерами своїх переважних прав І стимулює їх до продажу цих прав. Це дає змогу великим...

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
«Соколенко-Екскавація», товариства з обмеженою відповідальністю «Променергоресурс» до публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних...

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Пояснювальна записка до фінансового плану Прат "Львівський локомотиворемонтний завод"
України від 23 квітня 2001 року №235 шляхом перетворення державного підприємства "Львівський державний локомотиворемонтний завод"...

Приватне акціонерне товариство «київський мотоциклетний завод» (надалі...
України від 26. 12. 1994 р. №1720 шляхом корпоратизації державного підприємства Київський мотоциклетний завод відповідно до Указу...

Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"
...

Донецький національний технічний університет
Сутність І зміст інновацій

До якого контролюючого органу необхідно звертатись фізичній особі...
Платники Станично-Луганської одпі сплатили до місцевого бюджету майже 18,5 млн грн. єдиного податку

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт