Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати відповідно до умов цього Договору роботу, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її. 2

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати відповідно до умов цього Договору роботу, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її. 2

ДОГОВІР ПІДРЯДУ
м._______________ „ __” ______________20___р.

Замовник:____________________________________________________________________________

в особі_________________________________________________________________________________

що діє на підставі_______________________________________________________________________

з одного боку, та

Підрядник:_____________________________________________________________________________

в особі_________________________________________________________________________________

що діє на підставі статуту, з другого боку, уклали цей Договір про таке:
1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати відповідно до умов цього Договору роботу, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її.

1.2. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за цим Договором) є:_____________________________

______________________________________________________________________________________________

1.3. Кількісні характеристики предмета підряду:_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

1.4. Якість предмета підряду повинна відповідати таким вимогам_______________________________________

______________________________________________________________________________________________

1.5. Характер робіт, що виконуються підрядником___________________________________________________

1.6. Гарантійний термін за цим договором становить______________ з моменту передачі предмета підряду.
2. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт

2.1. Роботи виконуються з матеріалів____________________________________ за винятком тих матеріалів, які

замовника, підрядника

за умовами цього договору надав ___________________________________________________

замовник, підрядник

2.2. Робота виконується з таких матеріалів Підрядника:

2.2.1.__________________________________________________ у кількості _____________ ціна ____________.

2.2.2.__________________________________________________ у кількості _____________ ціна ____________.

2.2.3.__________________________________________________ у кількості _____________ ціна ____________.

2.3. Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2.4. Ризик випадкової втрати або псування матеріалів Замовника з моменту передачі несе__________________

замовник, підрядник

2.5. Замовник на термін дії договору надає Підряднику такий інструмент та обладнання для виконання робіт:

2.5.1.__________________________________________________ у кількості _____________ ціна ____________.

2.5.2.__________________________________________________ у кількості _____________ ціна ____________.

2.6. Замовник надає Підряднику необхідну проектну документацію:____________________________________

______________________________________________________________________________________________

(креслення, зразки, інші документи)

2.7. Замовник зобов’язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт, які містять______

______________________________________________________________________________________________
2.8. Матеріали, інструмент, обладнання та необхідні умови, зазначені в пунктах 2.5-2.7 цього Договору, повинні бути надані Підряднику для виконання робіт за актом протягом _________ з моменту підписання цього Договору.

2.9. У разі недоброякісності наданого матеріалу Замовник зобов’язаний здійснити заміну матеріалу протягом ___________ з моменту повідомлення його Підрядником.
3. Винагорода підрядника

3.1. Вартість та витрати щодо виконання робіт визначаються згідно із приблизним кошторисом (додаток 1).

3.2. У разі необхідності перевищити кошторис Підрядник зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника протягом ______________ календарних днів.
До повідомлення повинні бути подані документи, що обґрунтовують підвищення кошторису.

3.3. Замовник зобов’язаний протягом _________ днів після повідомлення дати Підряднику відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від договору.

3.4. Значним вважається перевищення приблизного кошторису більш ніж на _____ від загальної суми приблизного кошторису.

3.5. Витрати Підрядника відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.

3.6. За довгострокове виконання робіт більш ніж на ________ днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі________________________________ від вартості робіт.
4. Порядок розрахунків

4.1. Термін оплати:

протягом ________ з моменту підписання цього Договору – аванс у розмірі ______________ грн.;

протягом ________ з моменту підписання акта здавання-приймання робіт – остаточний розрахунок.

4.2. Вид розрахунків:____________________________________________________________________________

(готівковий, безготівковий, змішаний)

4.3. Доплата, зазначена у п. 3.6 цього Договору, здійснюється в тому самому порядку, що й основна сума платежу.
5. Строки виконання робіт

5.1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом __________________ з моменту надання матеріалів, інструменту та необхідної документації.

5.2. Підрядник зобов’язується виконувати роботу протягом______________ з правом дострокового виконання.

5.3. Проміжні терміни: ______________________________________________________.

5.4. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов’язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмета підряду до здачі протягом ___________________________________________.
6. Контроль замовника за перебігом виконання робіт

6.1. Підрядник зобов’язується у термін _________________ інформувати про перебіг виконання робіт

6.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

6.3. Підрядник зобов’язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання роботи.

6.4. Підрядник зобов’язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності роботи, що виконується.
7. Порядок здавання-приймання робіт предмета підряду

7.1. Здавання-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом _________ з моменту повідомлення замовника про готовність предмета підряду до приймання.

7.2. Місце здавання-приймання:__________________________________________________________________

7.3. Предмет підряду повинен бути наданий Замовнику у вигляді______________________________________

______________________________________________________________________________________________

7.4. Доставка предмета підряду здійснюється _______________________ за рахунок____________ у такому порядку_______________________________________________________________________________________

замовником, підрядником

______________________________________________________________________________________________

7.5. У термін ___________________ після підписання акта здавання-приймання Підрядник зобов’язаний надати Замовнику залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати останньому всю документацію та креслення, надані йому згідно із 2.6 цього Договору.
8. Відповідальність сторін

8.1. За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує завдані цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. Підрядник за цим Договором несе таку відповідальність:_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8.3. Замовник за цим Договором несе таку відповідальність:_________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії цього Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі_____________________________________________________________

8.5. За порушення інших умов цього Договору винна сторона несе таку відповідальність:_________________

______________________________________________________________________________________________
14. Вирішення спорів

14.1. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються відповідно до законодавства України в господарському суді.

14.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом______________ днів з моменту отримання претензій.
15. Зміна умов цього Договору

15.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою із обов’язковим складанням письмового документа.

15.2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій особі без письмової згоди третьої сторони.

9. Інші умови

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до „__”______________20__р.

9.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

9.3. Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою із обов’язковим складанням письмового документа.

9.4. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій особі без письмової згоди третьої сторони.

9.5. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються відповідно до законодавства України в господарському суді.

9.6. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом______________ днів з моменту отримання претензій.

9.7. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

9.8. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.9. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.10. До цього Договору додаються - додаток 1 „Приблизний кошторис” на ____________________ с., який є його невід’ємною частиною.

10. Реквізити сторін

10.1. Замовник:

Поштова адреса та індекс __________________________________________________________

Телефон / факс ___________________________________________________________________

Поточний рахунок ________________________________________________________________

ЄДРПОУ________________________________________________________________________

10.2. Підрядник:

Поштова адреса та індекс __________________________________________________________

Телефон / факс ___________________________________________________________________

Поточний рахунок ________________________________________________________________

ЄДРПОУ________________________________________________________________________
Замовник Підрядник

___________________ __________________
М. П. М. П.

Замовник__________________ Підрядник_______________

1

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
Замовник: доручає, а виконавець зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковані...

Договір підряду на виконання робіт з монтажу повітропроводів та обладнання на об’єкті
У порядку та на умовах, визначених Договором, Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати за дорученням Замовника та у відповідності...

Коментар: проектні послуги різновид підрядних послуг, відповідно...
Глави 61 Цивільного кодексу України. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити...

Що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію Серія В03 №620292...
Виконавець зобов'язується виконати за завданням Замовника роботи з виготовлення меблів (далі Виріб) І передати результат роботи Замовнику,...

2. строки та порядок поставки продукції
На умовах даного договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у п. 2 цього Договору (надалі...

Тзов “Цифрал Україна”, надалі “продавець”( платник податку на прибуток...
Продавець зобов’язується передати у власність покупця товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах...

1 Замовник забезпечує Підрядника усім необхідним для виконання роботи,...
Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати такі роботи (надати послуги)

1 Продавець зобов'язується поставити та передати у власність Покупця...

Догов І р поставки №ЄУ
«Продавець» зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) «Покупця» товар, а «Покупець» зобов’язується...

Уклали цей Договір поставки (далі по тексту Договір) про наступне: предмет договору
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується поставити Покупцю вікна, двері або інші пвх конструкції...

Договір купівлі-продажу
Продавець зобов’язується передати належащий йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити...

Припинення трудового договору: загальні вимоги
Нагадую вам, що трудовий договір є угода між працівником І власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену...

Та (посада та піб) (статуту, довіреності, положення) Покупець
Постачальник зобов’язується постачати товар (передавати у власність Покупця) для використання у підприємницькій діяльності, а Покупець...

Приватне підприємство фірма "Інтерекопласт"
Продавець відповідно до умов цього Договору зобов’язується виготовити І передати

Господарський договір поставки №
Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні Покупцеві товар Товар, а Покупець зобов'язується...

Нотатки до договорів відчуження алла троян
У ст. 655 Цк україни викладено таке поняття договору купівлі-продажу: за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає...

1. 2 Замовник доручає, а Виконавець (Брокер) зобов'язується за обумовлену...
Пп “юркас”, що діє на підставі Статуту, далі по тексту Виконавець (Брокер) в особі президента Юр Надії Григорівни, з однієї сторони...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт