Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Внести зміни до назви Розділу Вартість Продукції. Назву Розділу 2 викласти у наступній редакції: Вартість Продукції та загальна вартість Договору. Внести зміни до Розділу Вартість Продукції та загальна вартість Договору

Внести зміни до назви Розділу Вартість Продукції. Назву Розділу 2 викласти у наступній редакції: Вартість Продукції та загальна вартість Договору. Внести зміни до Розділу Вартість Продукції та загальна вартість Договору

Додаткова угода № 4 до Договору № ____________

м. Київ “___” _________2011 р.

СТОРОНА-1: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Гаммаграфік», в особі директора Касярума І.П., що є платником податку на прибуток на загальних підставах і діє на підставі Статуту , з одного боку, та

СТОРОНА-2: ________________________________________________________________________в особі , що є платником __________________________________________________________________,

(податку на прибуток на загальних підставах, податків за спрощеною системою оподаткування за ставкою ___%, єдиного або фіксованого податку)

що діє на підставі , з іншого боку, разом «СТОРОНИ», уклали цю Додаткову угоду про наступне:

- Внести зміни до назви Договору та викласти в наступній редакції:

„ Договір № ____________ від ___________ ”
- Внести зміни до Розділу 1. Предмет договору. Розділ 1 викласти у наступній редакції: „

1.1. СТОРОНА-1 зобов’язується забезпечувати СТОРОНУ-2 спеціалізованою продукцією – спеціальними номерними пломбами “Засіб контролю”, форма яких затверджена ДПА України, що встановлені у відповідності до наказу ДПА України від 01.12.2000 №614 та Інструкції з експлуатації на книги обліку розрахункових операцій та (або) на блоки розрахункових книжок (надалі - Продукція) на умовах цього Договору та у кількості відповідно до Заявок СТОРОНИ-2, форма яких затверджена СТОРОНАМИ (Додаток 1 до цього Договору). Щодо виготовлених, реалізованих та застосованих Засобів контролю СТОРОНА-1 веде відповідні Бази Даних і звітує у встановленому порядку, відповідно до вимог наказу ДПА України від 21.09.2004 № 546.

1.2. СТОРОНА-2, відповідно до умов цього Договору, зобов’язується отримувати виготовлену та поставлену СТОРОНОЮ-1, відповідно до Заявок СТОРОНИ-2 Продукцію та своєчасно розраховуватися з СТОРОНОЮ-1 в порядку та на умовах, що визначені у цьому Договорі.

1.3. СТОРОНИ домовилися, що СТОРОНА-2 в порядку та на умовах цього Договору має право замовляти та отримувати у СТОРОНИ-1 іншу Продукцію, що виготовляється і вільно розповсюджується СТОРОНОЮ-1, відповідно до переліку, що зазначається в Заявці СТОРОНИ-2 (Додаток 1).
- Внести зміни до назви Розділу 2. Вартість Продукції. Назву Розділу 2 викласти у наступній редакції: Вартість Продукції та загальна вартість Договору.
- Внести зміни до Розділу 2. Вартість Продукції та загальна вартість Договору та викласти у наступній редакції: „

2.1. Ціна одиниці Продукції за цим Договором є договірною та встановлюється відповідно до чинного прайс-листа СТОРОНИ-1, що виставлений на Інтернет-сайті СТОРОНИ-1 за адресою: http://www.hologram.com.ua/Download/Price.pdf та зазначається у рахунку-фактурі, з урахуванням номенклатури Продукції та кількості одиниць Продукції, що одноразово замовляється СТОРОНОЮ-2, та включає до себе витрати на інженерно-технічне забезпечення та адміністрування функціонування автоматизованої системи обліку та державного контролю за виготовленням, реалізацією та застосуванням „Засобів контролю” і витрат на виготовлення Продукції та її опломбування, витрат на пакування та маркування Продукції та організацію доставки замовленої Продукції до складу визначеного у Заявці СТОРОНОЮ-2 Перевізника.

2.2. Загальна вартість замовленої СТОРОНОЮ-2 партії Продукції визначається за ціною зазначеною СТОРОНОЮ-1 в рахунку-фактурі для замовлення відповідної кількості однієї одиниці Продукції помноженої на кількість замовлених СТОРОНОЮ-2 одиниць Продукції кожного типу.

2.3. Загальна вартість цього Договору становить вартість усієї замовленої та отриманої СТОРОНОЮ-2 Продукції протягом усього терміну дії цього Договору.
- Внести зміни до назви Розділу 3. Порядок забезпечення та розрахунки. Назву Розділу 3 викласти у наступній редакції: Порядок постачання Продукції та порядок здійснення розрахунків.
- Внести зміни до Розділу 3. Порядок постачання Продукції та порядок здійснення розрахунків

та викласти в наступній редакції: „

3.1. Постачання СТОРОНІ-2 Продукції здійснюється СТОРОНОЮ-1 відповідно до оформлених відповідним чином Заявок СТОРОНИ-2 (Додаток 1).

3.2. На підставі отриманої від СТОРОНІ-2 Заявки, СТОРОНА-1 направляє СТОРОНІ-2 рахунок-фактуру на сплату.

3.3. Постачання СТОРОНІ-2 замовленої нею Продукції здійснюється СТОРОНОЮ-1 відповідно до зазначеної в Заявці СТОРОНИ-2 номенклатури Продукції, кількості замовлених одиниць Продукції та Перевізником, що визначений СТОРОНОЮ-2 в Заявці протягом 10 робочих днів від дати зарахування грошових коштів на рахунок СТОРОНИ-1 на склад зазначеного СТОРОНОЮ-2 Перевізника.

3.4. Страхування ризиків, що пов’язані з виготовленням, завантаженням, розвантаженням та доставкою замовленої СТОРОНОЮ-2 Продукції на склад визначеного Заявкою СТОРОНИ-2 Перевізника є межею відповідальності СТОРОНИ-1, здійснюється за рахунок СТОРОНИ-1 та закінчується в момент отримання від Перевізника декларації про здачу Продукції Перевізнику для доставки на склад Перевізника найближчий до місцезнаходження СТОРОНИ-2. Завантаження, розвантаження та перевезення Продукції зі складу Перевізника на який вона прибула від СТОРОНИ-1 здійснюється за рахунок СТОРОНИ-2 ї є межею відповідальності СТОРОНИ-2.

3.5. Послуги Перевізника, що визначений СТОРОНОЮ-2 в Заявці, сплачується СТОРОНОЮ-2 при отриманні Продукції у Перевізника або іншим способом за домовленістю СТОРІН.

3.6. У випадках виникнення форс-мажорних обставин, СТОРОНА-1 не пізніше 1 (однієї) доби після настання таких обставин, повинна повідомити СТОРОНУ-2 про зміну строку постачання їй Продукції.
- Внести зміни до пунктів 4.1-4.2 Розділу 4. Особливі умови та викласти їх в наступній редакції: „

4.1. У разі виявлення СТОРОНОЮ-2, Продукції, що має примірники з виробничими дефектами, СТОРОНА-2 надсилає їх СТОРОНІ-1 разом з Актом рекламації у 15-ти денний термін з моменту їх отримання. СТОРОНА-1 зобов’язана замінити СТОРОНІ-2 примірники з виробничими дефектами у місячний термін з дня отримання рекламації і бракованих примірників за свій рахунок.

4.2. У випадку, якщо СТОРОНА-1 не згодна з Актом рекламації, вона має право звернутися для отримання відповідного висновку до Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України, про що СТОРОНА-2 має бути повідомлена СТОРОНОЮ-1 в триденний термін з дня отримання Акту рекламації. У цьому випадку термін заміни примірників надісланих СТОРОНОЮ-2 та вказаний у п.4.3 збільшується на строк проведення експертизи.
- Внести зміни до пункту 5.1 Розділу 5. Відповідальність сторін та викласти його в наступній редакції: „

5.1. У разі порушення СТОРОНОЮ-1 умов п. 3.3 цього Договору СТОРОНА-1 сплачує СТОРОНІ-2 пеню у розмірі подвійної ставки Національного Банку України від суми перерахованих СТОРОНОЮ-2 коштів за простроченою Заявкою за кожний день прострочення терміну постачання Продукції. При обчисленні пені використовується ставка Національного Банку України на останній день терміну фактичного постачання Продукції.
- Внести зміни до п.8.1 Розділу 8. Інші умови. Пункти 8.1, 8.5, 8,6 виключити.

Відповідно: п.8.2 вважати пунктом 8.1, п. 8.3 вважати пунктом 8.2, п.8.4 вважати пунктом 8.3.
- Внести зміни до назви Додатку: Заявка отримання Засобів контролю для встановлення їх на КОРО та РК. Назву Додатку викласти в наступній редакції: Заявка на отримання Продукції.
- Внести зміни до форми Заявки на отримання Продукції та викласти в наступній редакції „
Додаток № 1


до Договору №_________


від" "____________20____ЗАЯВКА

на отримання Продукції

Від

 

 

 

 (повна назва СТОРОНИ-2)

Код ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
Регіон місцезнаходження СТОРОНИ-2__________________________________________________
Телефон /факс_______________________________________________________________________
Дата заявки ____________________________, Загальна кількість продукції КОРО___________ шт.
Загальна кількість продукції РК ___________ шт.


Розділ замовлення (Форми книг)

Кількість, шт.
Газет

*Офсет
1

Журнал використання реєстратора розрахункових операцій (КОРО) з купівлі-продажу іноземної валюти

Додаток 4

 

 
2

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) на РРО (піврічна, книжна)

Додаток 2

 3

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) на РРО (річна, книжна)

Додаток 2


4

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) на РРО (піврічна, альбомна)

Додаток 2


5

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) на РРО (річна, альбомна)

Додаток 2


6

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) на господарську одиницю

Додаток 3

 

 
7

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) для рухомого транспорту підприємств електротранспорту

Додаток 5


8

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) для міського та приміського сполучення

форма №11-АП

 9

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) для міжміського сполучення

форма №12-АП


10

Розрахункова квитанція (РК-1)

Додаток 3

 

 
11

Розрахункова квитанція (РК-2)

Додаток 8

 

 
12

Книга обліку розрахункових операцій на залізничному транспорті


форма ЛУ- 8**


13

Книга обліку розрахункових операцій на залізничному транспорті

формаЛУ-8 А**

* Продукція буде доступна до замовлення з листопада 2011 року

** Продукція виготовляється індивідуально. Деталі за телефонами 044-592-63-51 та 044-592-63-91
Розділ постачання


1

Перевізник ______________________________________________________________________
«Автолюкс», «Нова пошта», «Нічний експрес», «Інтайм», «Delivery» (інше за домовленістю СТОРІН).

2

Місце отримання _________________________________________________________________
№ складу, адреса складу, адреса отримувача (при доставці до дверей), інше

3

Отримувач (назва підприємства, довірена особа) _____________________________________
 _______________________________________________________________________________

4

Телефон отримувача для перевізника _______________________________________________

5

Задекларована цінність для Перевізника (Цінність, яка підлягає декларуванню СТОРОНОЮ-1 для Перевізника) ____________________________________________________________________ грн.
цифрами та прописом.
СТОРОНА-1:

СТОРОНА-2:

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гаммаграфік»

Юр. адреса: 03190, м. Київ, пров. Баумана, 6, к.7.

Факт. адреса: 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3.

Для кореспонденції: 04136, м. Київ-136, а/с 65.

Рахунок 26001000015239 в ПАТ «Укрсоцбанк»,

м. Київ, МФО 300023,

Код ЄДРПОУ 23500426,

Інд. Податковий № 235004226596,

Св. платника ПДВ № 39006934.

Тел./факс. +38 (044) 5926391,+38 (044) 5926351.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________


Від СТОРОНИ-1:

Директор І.П. Касярум

м.п.

Від СТОРОНИ-2:

_____________________________________

м.п.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

№ порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Від 23 січня 2015 року №13 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Це Положення розроблене відповідно до розділу V “Податок на додану вартість” Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та інших...

2. 1 Загальна вартість Договору складається з сум узгоджених Специфікацій...

2. ціна та загальна вартість товару

2. Ціна Послуг та загальна вартість Контракту

Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань...
Нь з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу (далі  Методичні рекомендації)...

Довідка про результати вивчення та узагальнення практики застосування...
Податок на додану вартість є одним із основних податків, на яких базується податкова система України. Відповідно серед податкових...

Закону України «про податок на додану вартість односторонньої дії»
Короткий опис податку на додану вартість односторонньої дії (пдв без відшкодування)

Методичні рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної...
Україні” із змінами І доповненнями (далі – Закон №509) для застосування органами державної податкової служби при здійсненні контролю...

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість
Відповідно до статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість» та керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову...

Заявка на розширення переліку сертифікованої продукції, що випускається...
Україні за правилами Системи Укрсепро та внести нове(І) найменування продукції до сертифікату(тів) відповідності на серійне виробництво...

Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість, кошти на рахунку...

До Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Дрпоу та словами "відповідальний за утримання та внесення пдв до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору...

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
«Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт