Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір на туристичне обслуговування (надання санаторно-курортних послуг)

Договір на туристичне обслуговування (надання санаторно-курортних послуг)

ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (надання санаторно-курортних послуг)

_______
м. Київ «___»________________201___р.

 

ТОВ (ФОП)________________________________ ліцензія турагента ________________ від __ _________ 20__року, в особі Директора _____________________________, що діє на підставі Статуту, надалі ТУРАГЕНТ, який діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Мармуровий палац плюс», на підставі Агентського договору № _____ від «___»________________ та гр. ________________________________________________________________________, надалі ТУРИСТ, який діє від свого імені на підставі повної необмеженої праводієздатності з другого боку, названі в подальшому «Сторони», керуючись ст. 901-907 ЦК України, ст. 295-305 ГК України, ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами, що регулюють відносини у сфері туристичної діяльності, уклали даний Договір про нижченаведене:
Терміни, що використовуються в договорі:

ТУРОПЕРАТОР – юридична особа, для якої виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг.

ТУРАГЕНТ – юридична особа або фізичні особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту Туроператора та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності.

ТУРПРОДУКТ – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення та послуги розміщення та інші туристичні послуги.

ЗАЯВКА (ЗАМОВЛЕННЯ) – письмовий запит Турагента Туроператору про надання Турпродукту, отриманий Туроператором в оригіналі, по факсу або в інший спосіб, який містить перелік необхідних для оформлення Турпродукту послуг, у тому числі прізвище, ім’я та по-батькові туристів. Зразок заявки надається Туроператором Турагенту.

ВАУЧЕР - документ визначеної Туроператором форми, який надає право Туристу на розміщення в зазначеному готелі з певним типом харчування та типом номера у визначений строк. Ваучером також може надаватись право Туристу на користування трансфером. Дане тлумачення Ваучеру не є тотожнім тлумаченню цього терміну статтею 23 Закону України «Про туризм».

РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРПРОДУКТУ – оформлення відчуження Турпродукту Туристу чи юридичній особі на підставі договору.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВКИ – письмове чи електронне (надіслане через систему on-line бронювання) повідомлення Турагента Туроператором на отримання Заявки Турагента на бронювання Турпродукту. Підтвердження заявки є також рахунок, виставлений для оплати Турагенту замовленого Туристам або юридичною особою Турпродукту.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Туроператор, відповідно до заявки, поданої Туристом Турагенту в усній або письмовій формі, надалі – Заявка, за плату зобов’язується забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг (санаторно-курортне лікування), а Турист зобов’язується прийняти ці послуги і оплатити їх на умовах цього Договору.

2. УМОВИ ПОЇЗДКИ, ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕНИХ ПОСЛУГ

Терміни______________________________________________________________________________________

Кількість чоловік_______________________________________________________________________________________

Прізвища та імена осіб, які подорожують разом з туристом_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тип номеру____________________________________________________________________________________

Тип харчування_________________________________________________________________________________

Страхування _______________________________________________________________________________________________

Туроператор, який забезпечує туристичне обслуговування _____________________________________________

Вартість Турпродукту (туристичних послуг)__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
3.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Турагент зобов’язується:

3.1.1. Інформувати туриста про:

основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів, у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення, про правила в'їзду до місця тимчасового перебування та перебування там; медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці; місцезнаходження і поштові реквізити Туроператора, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, розмір фінансового забезпечення Туроператора та Турагента на випадок їх неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення; строки і порядок оплати саноторно-курортного обслуговування; дату і час початку сунаторно-курортного обслуговування; ціну (вартість) Турпродукту і порядок здійснення оплати, в тому числі і при зміні курсу валюти; характеристика номерів у санаторно-курортному комплексі, а також інша обов'язкова інформація, передбачена Законом України «Про туризм», про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною; стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку; про види і способи забезпечення харчування під час санаторно-курортного лікування; відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати; про місце перебування організації(ій), уповноваженої(их) Туроператором на прийняття претензій туристів.

3.1.2. Укласти договір з Туристом на туристичне обслуговування від імені та в інтересах Туроператора.

3.1.3. Передати Заявку на обумовлений з Туристом Турпродукт Туроператору.

3.1.4. Отримати підтвердження Туроператора про прийняття Заявки на Турпродукт та отримати рахунок-фактуру на оплату Турпродукту.

3.1.5. Організувати передачу документів Туристу для здійснення туристичної подорожі: ваучеру, страхового полісу.

3.2. Турист зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки.

3.2.2. Здійснити повну оплату замовленого Турпродукту відповідно до виставленого Турагентом рахунку-фактури в розмірі ціни Турпродукту, протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку, у випадку несвоєчасної оплати рахунку заявка анульовується та повторно розглядатись не буде.

3.2.3. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в санаторно-курортному закладі. 3.2.4. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за замовлені додаткові послуги в місцях перебування.

3.2.5. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору повідомити про це Туроператора через Турагента не пізніше 14 днів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала йому послуги та завірений підписом представника приймаючої сторони, а також копія цього Договору та інші письмові документи, які підтверджують факт невідповідності умов туру умовам даного Договору. Звернення (претензії) приймаються до розгляду лише у випадку їх належного оформлення.

3.2.6. При відмові від виконання цього Договору повернути Турагенту: ваучер, та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг.

3.2.7. Придбати у Турагента чи Туроператора поліс обов’язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування або самостійно укладати договори на таке страхування та повідомити Туроператора чи Турагента про наявність належним чином укладеного договору страхування.

3.2.8. Оплатити Турагенту суми витрат із забезпечення надання Туристу Турпродукту при його відмові від виконання цього Договору до початку подорожі або при зміні Заявки на Турпродукт.

Оплата витрат становить:


Термін відмови туриста від виконання договору або розриву договору (до початку подорожі)

Сума, що підлягає стягненню з Туриста


- до 14 днів

- Від 13 до 7 днів

- за 6 днів і менше-30% (пятдесят) відсотків від вартості Турпродукту* ;

-50% (дев’яносто) відсотків від вартості Турпродукту*;

-100% (сто) відсотків від вартості Турпродукту*.

* До вартості Турпродукту не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси. Турист сплачує додатково вартість анульованих квитків на чартерні авіарейси та штрафи за ануляцію квитків на рейси регулярних авіаперевезень відповідно до умов тарифу, що застосовується авіаперевізником.


При відмові Туриста від виконання цього Договору за яким подорож починається у період Новорічних та Різдв’яних свят (з 18 грудня по 10 січня), у період Травневих свят (з 26 квітня по 10 травня) у періоди виставок, ярмарок, шкільних канікул або при зміні Заявки з Туриста стягується 100% вартості Турпродукту.

3.3 Туроператор зобов’язується:

3.3.1. Забронювати замовлені Туристом туристичні послуги та забезпечити Туриста через Турагента необхідними документами: Ваучер та іншими документами вказаним в Заявці.

3.3.2. Надати Туристу через Турагента інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4. ОПЛАТА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

4.1. Оплата Турпродукту може бути проведена фізичними чи юридичними особами у будь-якій формі, що не суперечить чинному законодавству України за погодженням з Турагентом.

4.2. Зміна вартості туристичного продукту можлива лише у випадках введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів

4.3. Кошти, отримані Турагентом від реалізації Турпродукту, не є власністю Турагента, а є транзитними коштами, за винятком агентської винагороди Турагента відповідно до агентського договору №___________ від ________________, і ввірені Туристом Турагенту на тимчасове зберігання до перерахування їх Туроператору.

4.4 Сторони визнають ціну договору на рівні ринкової ціни.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про туризм» відповідальність Турагента перед Туристом обмежена розміром подвійної плати вартості Турпродукту (туристичних послуг).

5.2. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

5.3. Відповідальність Турагента за шкоду (матеріальну і моральну), що виникла внаслідок порушення умов обумовлених цим Договором, обмежена розміром подвійної плати вартості туристичного продукту.

5.4. Турагент не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду перебування у подорожі.

5.5. Турагент не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором. У разі, якщо турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, то такі послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі.

5.6. Турагент не несе відповідальності за витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії по витратах Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

5.7. Не заселення Туриста в санаторно-курортний комплекс в термін, вказаний в Заявці на бронювання, з причин, що не залежать від дій Турагента та/або адміністрації готелю, вважається відмовою Туриста від виконання цього Договору.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішення Сторонами, спір підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов¢язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

- Повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;

- Пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження комп’ютерної техніки, каналів зв’язку, транспортних засобів;

- Страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору та унеможливлюють це;

- Оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

- Законні чи незаконні дії органів державної влади.

7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана протягом 24 годин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Туроператор у випадку виникнення обставин непереборної сили має право за погодженням з Туристом замінити санаторно-курортний заклад на рівноцінний або вищої категорії без зниження в класі обслуговування.

8.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

8.6. У випадку визнання Туроператора банкротом, гроші за ненадані послуги Турагент повертає Туристу лише після отримання цих коштів від Туроператора. Турист усвідомлює, що оплачені Турагенту кошти за туристичні послуги належать Туроператору і Турагент зобов’язаний перерахувати ці кошти Туроператору одразу ж після їх отримання від Туриста. Будь які вимоги щодо повернення коштів, за умови, що Турист має право на їх повернення, повинні бути адресовані в письмовій формі Туроператору або через Турагента.

8.7. Туристичний продукт видаються Туристу не раніше як за три дні до виїзду, за виключенням випадків коли Турист в письмовій , або усній формі звертається з проханням про ранню видачу.

8.8. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8. АДРЕСИ СТОРІН.

  

Турагент Турист


Я, _______________________________________________________________, ТУРИСТ, діючи від свого імені та від імені осіб, які подорожують зі мною і які уповноважили мене на підписання цього Договору, з програмою санаторно-курортного лікування ознайомлений та погоджуюсь. Інформацію по організації туристичної подорожі, своїх правах, зобов’язаннях, правилах безпеки та умовах страхування, порядку відшкодування завданих збитків, умовах відмови від послуг, іншу інформацію згідно Закону України „Про туризм”, отримав. Я усвідомлюю, що Тургент виступає посередниками при реалізації туристичного продукту Туроператора і не здійснює жодних компенсацій за цим Договором, окрім компенсацій, пов’язаних з порушеннями виконання Тургентом безпосередніх своїх обов’язків за цим Договором.

Я усвідомлюю, що сплачені Турагенту кошти за туристичні послуги належать Турператору, а тому будь-які вимоги щодо повернення сплачених коштів, якщо Турист має право вимагати їх повернення, мають бути адресовані Туроператору безпосередньо або через Турагента. При цьому Турагент має право сприяти в поверненні зазначених коштів, проте не може гарантувати їх повернення.

Я надаю згоду на використання, обробку та передачу своїх персональних даних третій особі, виключно у межах Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

Підпис туриста _______________________
Документи для здійснення туристичної подорожі отримано _________________ ТУРИСТ _____________________

УВАГА!!! Менеджер з туризму зобов’язаний видати чек про оплату. При виникненні форс-мажорних обставин або при розгляді рекламацій необхідно надати оригінал договору на туристичне обслуговування та чек. У разі відсутності даних документів або хоча б одного з них, рекламації до розгляду не приймаються.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про надання санаторно-курортних послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю «Багатопрофільний санаторій «Теплиця» – юридична особа, створена за законодавством України...

Купівлі-продажу санаторно-курортних путівок та послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю „сузір’Я” в особі генерального директора ганинця павла Павловича, що діє на підставі Статуту...

Договір на туристичне обслуговування

Договір на туристичне обслуговування

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

2 Забезпечити агента довідковими, рекламними, та іншими матеріалами,...
Договір про туристично-екскурсійне обслуговування між замовником та тов «етноленд» Сторінка

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання маркетингових послуг
...

Ат «піреус банк мкб» Протокол №11/1/03-k від 07. 03. 2013р
Договір про надання послуг дистанційного обслуговування засобами системи «winbank»

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Критерії державної акредитації санаторно-курортних закладів
На підставі загальних критеріїв розглядаються всі види лікувально-профілактичних закладів, а також їх підрозділи

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Правила відбору І направлення застрахованих осіб (їх дітей) на відновлювальне...
Путівка у реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу, придбана за рахунок коштів Фонду (далі – реабілітаційна путівка),...

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт