Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Приватне підприємство „Світлана Тур

Приватне підприємство „Світлана Тур

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №________м. ____________________________

"___" __________________ 20__ р.


Приватне підприємство „Світлана Тур”, яке є платником єдиного податку, ліцензія серія АЕ № 185629 (надалі іменується "ТУРОПЕРАТОР") в особі Генерального директора Соловей Світлани Сергіївни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(надалі іменується "ТУРАГЕНТ") в особі __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,

що діє на підставі ____________________, з другого боку, (надалі окремо та разом пойменовані „Сторона”, „Сторони”) уклали цей договір (надалі „Договір”) про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ТУРОПЕРАТОР доручає, а ТУРАГЕНТ зобов’язується здійснювати за винагороду по цінам, виставленим Туроператором, реалізацію туристичних послуг, які надає ТУРОПЕРАТОР, на період дії зазначеної Угоди.

1.2. Ціни, в тому числі агентську винагороду, ТУРОПЕРАТОР сповіщає ТУРАГЕНТУ офіційними прайс-листами, рахунками, поштовими повідомленнями, факсограмами, електронною поштою. Всі повідомлення підписуються особами відповідальними за виконання зазначеного Договору.
2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ТУРОПЕРАТОР доручає ТУРАГЕНТУ здійснювати реалізацію своїх туристичних послуг (путівок). Підставою для отримання туристичних послуг на території України є документ (путівка чи ваучер) узгодженого сторонами зразка.

2.2. ТУРОПЕРАТОР надає ТУРАГЕНТУ детальну інформацію про місце і умови відпочинку і лікування, рекламно-інформаційні матеріали.

2.3. ТУРОПЕРАТОР гарантує надання повного переліку оплачених послуг особам, своєчасно що прибули до місця відпочинку, при наявності у них необхідних документів і дотриманні ними загальних правил перебування в оздоровницях.

2.4. При зміні цін на туристичні послуги ТУРОПЕРАТОР бере на себе зобов’язання без затримки інформувати про це ТУРАГЕНТА. У цьому випадку продані і оплачені на момент змін цін послуги переоцінці не підлягають.

2.5. По узгодженню з ТУРАГЕНТОМ ТУРОПЕРАТОР може здійснювати страхування дитячих груп та туристів, а також відпочиваючих-індивідуалів.

2.6. ТУРАГЕНТ має право передавати доручення, вказане в п.1.1., третім особам, при обов’язковому погодженні з ТУРОПЕРАТОРОМ.

2.7. ТУРАГЕНТ зобов’язаний своєчасно і точно інформувати своїх клієнтів про умови туру і надання послуг. Про необхідність при поселенні у оздоровницю мати при собі слідуючи документи: дорослим – паспорт, дітям – свідоцтво про народження, довідки про щеплення та епідеміологічне оточення (обов’язково).

2.8. ТУРАГЕНТ зобов’язаний у письмовій формі інформувати ТУРОПЕРАТОРА не пізніше, ніж за три дні до заїзду, про номер рейсу, поїзда, вагону, ФІП відпочиваючого, номер ваучера (путівки).

2.9. ТУРАГЕНТ повинен проінформувати замовника про наступне:

- турист має право відмовитись від туристичного продукту до початку туру при умові сплати ТУРОПЕРАТОРУ чи ТУРАГЕНТУ фактично понесених ними витрат за послуги, здійснені до письмової відмови від туристичної послуги.

2.10. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний приймати заявки від ТУРАГЕНТА на бронювання послуг, та в триденний строк інформувати останнього про результати бронювання. Підтвердженням бронювання є виставлений для оплати зазначеної туристичної послуги рахунок, чи інших документ – підтверджений та підписаний уповноваженою особою ТУРОПЕРАТОРА.

2.11. Обсяг туристичних послуг, реалізованих ТУРАГЕНТОМ по дорученню ТУРОПЕРАТОРА, і строки виконання визначаються оплаченими рахунками.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони, які домовляються, не несуть відповідальність у випадку порушення туристом митних чи прикордонних формальностей, правил проїзду і провозу багажу, громадського порядку, а також особливостей поведінки у країні тимчасового перебування. Вони також не несуть відповідальності перед клієнтом за збереження їх багажу і особистих речей.

3.2. Умови ануляції:

У випадку відмови ТУРАГЕНТА від заброньованої туристичної послуги утримуються штрафні послуги у слідуючи розмірах:

  • більш ніж за 15 днів – 20%, але не менше фактично понесених витрат;

  • більш ніж за 7 дні – 50 %;

  • менше 7 днів – 100% вартості сплачених послуг.

Датою ануляції вважається день отримання ТУРОПЕРАТОРОМ письмового повідомлення про відмову ТУРАГЕНТА (по факсу, Е-mail).

3.3. У випадку порушення своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушення зобов’язань є порушення або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ І ПОРЯДОК ПЛАТЕЖІВ

4.1. За виконання своїх обов’язків за цим Договором ТУРОПЕРАТОР зобов'язаний уплатити ТУРАГЕНТУ винагороду від продажної вартості туристичного товару (туристичної послуги), що надається ТУРОПЕРАТОРОМ у розмірі що визначається окремими додатками до цього Договору, або вказується у рахунку.

4.2. Розрахунок між Сторонами за цим Договором здійснюється шляхом перерахунку ТУРАГЕНТОМ коштів, отриманих ним за реалізований туристичний товар (туристичні послуги) ТУРОПЕРАТОРА, на банківський рахунок останнього за виключенням коштів передбачених п. 4.1. Договору.

4.3. Перерахунок грошей, вказаний у п. 4.2. Договору здійснюється ТУРАГЕНТОМ не пізніше ніж за 10 днів до надання послуг ТУРОПЕРАТОРОМ. Підтвердження банком ТУРОПЕРАТОРА одержання відповідних коштів від ТУРАГЕНТА, у строки вказані у цьому Договорі, є доказом виконання останнім його зобов’язань за Договором.

4.4. У випадку відсутності оплати чи її документального підтвердження в установлений строк, ТУРОПЕРАТОР має право анулювати замовлення з утриманням штрафних санкцій відповідно до п.3.2. даного Договору.

4.4. Документом, якій підтверджує відсутність претензій з боку ТУРАГЕНТА і відповідно виконання своїх зобов’язань перед ТУРОПЕРАТОРОМ є акт про надання туристичних послуг, який Сторони підписують не пізніше 5 днів після закінчення строку надання послуг.

4.5. Пізній заїзд чи ранній від’їзд з території надання послуг не є підставою для перерахунку вартості обслуговування.
5. ФОРС-МАЖОР

5.1. При виникненні непередбачених обставин (дії за обставинами, які не залежать від волі Сторін), а саме: війни, воєнних та терористичних дій, блокади, пожежі, повені, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ та дій держави, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на цей час. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентними державними органами.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за понесені збитки іншої сторони. У зв’язку з цим, Сторони зобов’язані письмово інформувати один одного про форс-мажорні обставини не пізніше наступного дня після їх виникнення.

5.3. Вартість обслуговування, невикористаних через непередбачені обставини, Сторони повертають при взаєморозрахунках, після підписання акту обслуговування.
6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо воно мало місце не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для негайного виконання зобов’язань.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 200___р.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.5. Договір припиняється на загальних підставах визначених чинним законодавством України.

7.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

7.7. Цей Договір складений українською мовою, на 2 сторінках у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕНЯ, АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


Туроператор

Турагент


ПП „Світлана Тур”

04071, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, буд. № 24 б, оф.10

(м. Контрактова площа)

телефон, факс (044) 384 03 12

моб. 050 315 83 50

E-mail: sskulida@ukr.net,

Код ЄДРПОУ 38447346

ІПН: 38447346

P/р 26008052307068 в ПАО КБ «ПриватБанк»

м. Київ, МФО 352479

Гарантія видана  АТ «Артем-Банк», м.Київ, Україна

Договір № 2378/15-Г від 02.12.2015 р..

від Туроператора від Турагента

Соловей С.С. / _______________/ _______________________/____________/


поділитися в соціальних мережахСхожі:

На туристичне обслуговування
Приватне підприємство «Океан-Тур» м. Львів, вул. Шолом -алейхема 7, оф. 1А; ліцензія

Приватне підприємство пал-тур” (Ліцензія Державної служби туризму...
Тур” (Ліцензія Державної служби туризму І курортів на тур операторську діяльність від 09. 04. 2010 р серія аб, №505870;), платник...

Приватне Підприємство „антарес тур
Юрченка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Доручення №001 від 06. 08. 07. та відповідно до ліцензії даутк аг №580610 від 05....

Туристичний оператор приватне підприємство «Еліта-тур», в особі директора...
Туроператорської діяльності, виданої Державною Туристичною Адміністрацією України (розмір фінансового забезпечення 20000 євро (двадцять...

Приватне підприємство фірма "Інтерекопласт"
Продавець відповідно до умов цього Договору зобов’язується виготовити І передати

Володимир Марченко
У ЦК така організаційно-правова форма юридичних осіб, як приватне підприємство, не передбачена, але вона є в гк (ст. 113)

Статуту, з однієї сторони та покупець
Постачальник: Приватне підприємство фірма “Інтерекопласт”, в особі директора Власюк Вікторія Антонівна, що діє на підставі Статуту,...

Приватне підприємство «Тонгруп», в особі бухгалтера Дубравської Наталії Олександрівни
Що діє на підставі Довіреності №1 від «08» січня 2013 року, надалі іменується «Виконавець», з іншої сторони, разом іменовані Сторони,...

Умови подорожі, перелік та вартість замовлених послуг
Приватне підприємство «Фламінготур» в особі директора Бурлай Олени Іванівни, який діє на підставі Статуту та ліцензії Міністерства...

Стаття терміни, що використовуються в договорі
Виробничо-комерційне приватне підприємство «Галлея» (ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів від «20. 02. 2012»,...

Приватне підприємство Захід-сервіс плюс
Товариство з обмеженою відповідальністю „Яііі”, надалі "замовник", в особі директора Кооо, діючого на підставі Статуту, з другої...

Стату т
Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики (далi – Підприємство) засновано на державній власності...

Приватне підприємство Захід-сервіс плюс
Замовник", в особі директора Матусевича Костянтина Ісааковича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та громадянин Яііі,...

Популярний тур в Закарпаття на Новий Рік
Зимові гори І водоспади природа у всій красі. Тур на Новий рік в Карпатах • • •

Приватне підприємство Захід-сервіс плюс
Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю „Яііі”, надалі "фірма", в особі директора Кооо, діючого на...

Приватне підприємство Захід-сервіс плюс
Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю „Яііі”, надалі "клієнт", в особі директора Кооо, діючого на...

Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2016» тур II: 2 лютого 31 березня 2017 року
«іі тур. Номінація «Трудове законодавство», правильні відповіді — 1а, 2в, 3г. Потім повно й аргументовано описати варіант вирішення...

Товариство з обмеженою відповідальністю Профі Сервіс 2007
Приватне підприємство "Захід-сервіс плюс”, надалі "клієнт", в особі директора Матусевича Костянтина Ісааковича, діючого на підставі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт