Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Трудовий договір №

Трудовий договір №

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № __

 

Місто_________________

__”__________ 200__ р.

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “____________________”, в особі Директора ______________ _______________, що діє на підставі Статуту (далі – Товариство), з однієї сторони, та

________________ _____________ (далі - Працівник), з іншої сторони (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

Працівник приймається на посаду _____________ _______________ (з власним автомобілем) на строк з “__”___________ 200__ року до "__"___________ 200__ року включно.

 

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з цим Договором Працівник зобов’язаний самостійно виконувати доручену йому роботу з використанням власного автомобіля та у відповідності з умовами цього Договору, з підляганням Правилам внутрішнього трудового розпорядку, а Товариство зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання Працівником своїх трудових обов’язків.

1.2. Цей Договір є строковим трудовим договором. На підставі цього Договору виникають трудові правовідносини між Працівником та Товариством.

 

Стаття 2.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Товариство зобов’язане:

2.1.1. Створити Працівнику всі необхідні умови для належного виконання ним своїх обов’язків.

2.1.2. Забезпечувати виконання гарантій, передбачених чинним законодавством України для працівників під час виконання ними своїх трудових обов’язків.

2.1.3. Проінструктувати Працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони, ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.4. Забезпечити Працівника спецодягом, засобами індивідуальної гігієни.

2.1.5. Своєчасно та в повному обсязі виплачувати суми заробітної плати, премії та винагороди Працівнику у відповідності з цим Договором, Положенням про преміювання працівників Товариства, Колективним договором.

2.1.6. Здійснювати заправку автомобіля пально-мастильними матеріалами в обсягах, необхідних для належного виконання Працівником своїх трудових обов’язків.

2.2. Працівник зобов’язаний:

2.2.1. Особисто виконувати доручену йому роботу з використанням власного автомобіля та у відповідності до належним чином затвердженої посадової інструкції та умовами цього Договору.

2.2.2. Точно і своєчасно виконувати всі доручення та розпорядження адміністрації Товариства.

2.2.3. При виконанні своїх трудових обов’язків дотримуватись вимог стандартів, правил, умов, що регламентують особливості виконання певних видів робіт.

2.2.4. Творчо та відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків, оволодівати та, після узгодження з адміністрацією Товариства, використовувати у процесі праці нові досягнення науки і техніки, передові технології.

2.2.5. Повідомляти Керівнику будь-яку інформацію, що стосується діяльності Товариства.

2.2.5. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати умови Колективного договору.

2.2.6. Дотримуватись конфіденційності умов цього Договору.

 

Стаття 3.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАЦІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Договором Працівнику щомісячно виплачується заробітна плата за рахунок коштів Товариства:

а) розмір посадового окладу складає _________ (_________ ___________ ________) грн.

б) додаткові форми виплат встановлені у Колективному договорі та Положенні про преміювання працівників Товариства.

3.2. Оплата відпустки Працівника проводиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 4.

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1. Працівники під час здійснення своїх трудових функцій зобов’язані дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, в яких визначено час початку та закінчення роботи, час відпочинку, особливості режиму робочого часу працівників окремих підрозділів Товариства.

4.2. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю __ ( _____________ ) календарних дні.

Відпустка Працівнику надається відповідно до Графіка відпусток та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

 

Стаття 5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Розміри, умови та підстави покладення на працівника матеріальної відповідальності визначаються чинним законодавством України.

 

Стаття 6.

ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей договір може бути доповнений або змінений у порядку, визначеному чинним законодавством України за взаємною згодою сторін.

6.2. Цей Договір може бути припинений:

а) в зв’язку з закінченням строку дії Договору (п.2.ст.36 Кодексу Законів про працю України);

б) за згодою сторін (п.1.ст.36 Кодексу Законів про працю України);

в) з ініціативи адміністрації Товариства (ст.40, 41 Кодексу Законів про працю України);

г) з ініціативи Працівника (ст.38, 39 Кодексу Законів про працю України);

ґ) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Цей Договір не може бути переукладений або продовжений .

 

Стаття 7.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Умови цього Договору є конфіденційними. Сторони вживають всіх заходів для забезпечення конфіденційності умов цього Договору та інформації про Товариство, що стала їм відома внаслідок виконання своїх трудових обов’язків.

7.2. Конфіденційність умов Договору не розповсюджується на випадки, врегульовані чинним законодавством України, і на органи, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства, а також якщо:

а) Сторони посилаються на умови Договору при захисті своїх інтересів в суді;

б) про умови Договору інформуються робітники Товариства та інші особи в зв’язку з необхідністю виконання Договору (ознайомлення працівників бухгалтерії, які займаються визначенням розміру виплат Працівнику і т.п.).

7.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

7.4. Цей Договір є підставою для видання Наказу про прийом на роботу Працівника.

7.5. Цей Договір складений українською мовою в двох екземплярах однакової юридичної сили і зберігаються у кожної з сторін.

 

Стаття 8.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8.1. Відомості про Товариство:

Повна назва: ______________________________________

Адреса: Україна____________________________________

Поточний рахунок № __________________

в АППБ __________________-

МФО ___________________

Код ЄДРПОУ _________________

 

 

8.2. Відомості про Працівника:

Прізвище, Ім’я, по-батькові ___________________________

Домашня адреса: ___________________________________

Домашній телефон: _________________________________

Паспорт: серія ______ N ____________________

виданий ________ __________ __________ _________ __________ "___"__________19___ р.

 

Стаття 9.

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Товариство:

Працівник:

 

_________________________

( _________________ )

 

_________________________

( _________________ )

 

 

 

Додатки:

1.     Заява про прийняття на роботу;

2.     Трудова книжка;

3.     Ксерокопія паспорта;

4.     Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

5.     _____________________________________________________________

6.     _____________________________________________________________

7.     _____________________________________________________________

 

 

 

 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Трудовий договір про надомну роботу трудовий договір №
На підставі цього Договору виникають трудові відносини між Працівником І роботодавцем

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

Трудовий договір між працівником І фізичною особою
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

Припинення трудового договору: загальні вимоги
Нагадую вам, що трудовий договір є угода між працівником І власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену...

Працівник має право відкликати раніше подану заяву про звільнення,...
Право працівника за своєю ініціативою розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або...

2011 зміст
Мелітопольський Муніципальний учбово-професійний соціально-трудовий центр реабілітації інвалідів

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Установчим з’їздом Політичної партії «Народно-трудовий союз України»...
...

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”
Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін при наданні Перевізником Замовникові послуг з перевезення вантажів

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

Договір довічного утримання та спадковий договір. Спільні риси та...
Слід зазначити, що за своєю юридичною природою договір довічного утримання близький до договору ренти

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Колективний договір (на прикладі підприємства, де відсутня профспілкова організація)
Колективний договір (далі — Договір) укладено з метою регулювання соціально-економічних І трудових відносин, посилення соціального...

Договір про надання фінансового кредиту (договір 1)
Пт «Ломбард «Пектораль», далі-Кредитодавець, з однієї сторони, та Позичальник, вказаний в Специфікації (далі- сп), з іншої сторони,...

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Договір про відступлення права вимоги
Сторони", а кожна окремо "Сторона") керуючись ст ст. 512 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги...

Трудовий кодекс україни
Метою Трудового кодексу України є визначення основних засад реалізації передбачених Конституцією України трудових прав І гарантій...

Договір простого товариства
Учасниками, керуючись гл. 77 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про нижченаведенеБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт