Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

2.1. Необхідність, сутність та значення фінансової інформації.

2.2. Мета і завдання аналізу фінансових звітів.

2.3. Загальні вимоги до фінансової звітності відповідно до стандартів бухгалтерської звітності.

2.4. Баланс як основне джерело інформації для фінансового аналізу.

2.5. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про прибутковість підприємства.

2.6. Звіт про рух грошових коштів як джерело аналізу грошових потоків.

2.7. Звіт про власний капітал як джерело інформації про формування і використання власного капіталу підприємства.

2.1. Необхідність, сутність та значення фінансової інформації.

Для того, щоб мати чітку уяву про фінансовий стан підприємства, потрібно вміти правильно розподілити ресурси, виявити напрями, які потребують розвитку, визначити головні питання, котрі потребують корегування. Чи знаєте Ви, який фінансовий стан підприємства? Знаходиться воно в стадії підйому чи скорочення своєї діяльності? Скільки це буде продовжуватись? Наскільки ефективно працює підприємство та що можна зробити для підвищення рентабельності? Ці відповіді можна знайти, коли Ви розберетесь у фінансових звітах.

Фінансова інформація – це набір даних (у систематизованій певним чином формі) про склад:

 • господарських ресурсів, зобов’язань і фінансових джерел фірми;

 • рівня прибутку й витрат, які дають змогу оцінити очікувані доходи та пов’язані з ними ризики;

 • оборотів фірми та якість її активів;

 • обсягу та якості потоків грошових коштів.

Існує кілька підходів до оцінки діяльності фірми. Один з них – це аналіз фінансових звітів фірми. Це можна зробити трьома способами:

 1. Вивчити звіт про фінансові результати та баланс підприємства;

 2. Порівняти джерела та напрямки використання і розміщення коштів фірмою на певні періоди;

 3. Проаналізувати, як пов’язаний звіт про фінансові результати і баланс за допомогою різних коефіцієнтів та співвідношень.

Мета аналізу фінансових звітів за допомогою цих трьох підходів – допомогти фінансовим аналітикам обґрунтувати свої фінансові плани, виявити слабкі місця у фінансових операціях фірми, вжити відповідних заходів, які допоможуть виправити становище, прийняти рішення про найефективніше вкладання коштів і ресурсів, скоригувати напрямки майбутньої діяльності фірми.

Аналіз фінансових звітів допомагає також вивчити ліквідність, платоспроможність, фінансову стійкість, кредитоспроможність підприємства.

При аналізі фінансових звітів найважливішим є фінансовий стан фірми в минулий час і в звітний період. Такий аналіз дозволяє визначити вірогідність успіху чи банкрутства фірми, а саме:

 • фінансову структуру – активи, які належать компанії і зобов’язання, котрі вона на себе взяла, в тому числі її гнучкість;

 • оперативний цикл – стадії, через які проходить компанія для того, щоб її продукція та послуги з’явились на ринку;

 • тенденції та порівняльну ефективність – напрямок розвитку компанії в тому вигляді, в якому він проявляється, виходячи зі співставлення фінансових результатів за ряд періодів цієї компанії.

Головне в аналізі фінансових звітів – це зрозуміти та правильно інтерпретувати результати обробки даних.

Масштаб і напрямок роботи при аналізі фінансових звітів залежать від конкретної мети аналізу.

Аналіз фінансових звітів починається з попереднього знайомства з компанією, далі проходить до поглибленого розгляду її діяльності та структури її фінансів, відображених в фінансових звітах фактичного чи прогнозованого характеру.

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, які складені на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.

У світовій і національній практиці фінансова звітність базується на принципах:

А) відкритості інформації;

Б) зрозумілості фінансової звітності особам, які приймають ділові рішення на її основі;

В) корисності чи значущості та вірогідності;

Г) припущень і обмежень, які дають змогу адекватної інтерпретації фінансової звітності.

У фінансовому аналізі фінансовому менеджменті використовують такі концепції фінансового обліку:

 1. грошового вимірювання;

 2. реалізації;

 3. обережності;

 4. матеріальності;

 5. зіставлення (накопичення);

 6. вартості;

 7. функціонуючого підприємства;

 8. самостійного господарюючого суб’єкта;

 9. постійності;

 10. розкриття інформації;

 11. об’єктивності;

 12. подвійності;

 13. систематичної перевірки.

Зауважимо, що коли необхідно порівняти показники різних фірм, потрібно бути обережним. Не можна порівнювати з якоюсь фірмою тільки тому, що вона належить до тієї ж галузі промисловості. Потрібно вибирати компанії з даної галузі промисловості, котрі мають схожі характеристики, а саме:

 • близький асортимент продукції;

 • аналогічні розміри;

 • єдину дату закінчення фінансового року;

 • використання схожої облікової політики;

 • знаходження в регіонах з однаковими рівнями накладних витрат;

 • застосування схожих методів аналізу (практика оцінки запасів на кінець року).

Мета фінансової звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

 • придбання, продажу та володіння цінними паперами;

 • участі в капіталі підприємства;

 • оцінки якості управління;

 • оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

 • забезпеченості зобов’язань підприємства;

 • визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

 • регулювання діяльності підприємства;

 • інших рішень.

Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

2.2. Мета і завдання аналізу фінансових звітів.

Головна мета аналізу фінансових звітів – дати оцінку результатів ефективності діяльності підприємства за звітний період і його поточного фінансового стану; своєчасно виявляти й усувати недоліки в фінансові й діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства та підвищення його платоспроможності.

При цьому необхідно вирішити такі завдання:

 1. На підставі вивчення взаємозв’язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.

 2. Прогнозування можливих фінансових результатів економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позичкових ресурсів, розробка моделей фінансового стану за різноманітних варіантів використання ресурсів.

 3. Розробка конкретних заходів, котрі спрямовані на ефективніше викорис­тання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансових звітів повинен дати відповіді на два запитання:

 1. Чи має фірма прибуток за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за рік;

 2. Чи спроможна фірма виконати свої зобов’язання і чи не приведе таке виконання зобов’язань до ліквідації фірми в зв’язку з нестачею фінансових ресурсів.

За допомогою аналізу фінансових звітів проводять:

 • попередню (загальну) оцінку фінансового стану підприємства;

 • аналіз кредитоспроможності підприємства та ліквідності його балансу;

 • аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

 • аналіз фінансових результатів підприємства;

 • аналіз обігу оборотних коштів;

 • оцінку потенційного банкрутства;

 • аналіз дохідності (рентабельності);

 • аналіз використання капіталу;

 • аналіз рівня самофінансування;

 • аналіз валютної самоокупності.

Слід пам’ятати, що основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є звітний бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, відомості про стан майна підприємства та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які деталізують окремі статті балансу.

Бухгалтерський облік – це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках окремо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовуються для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень навіть на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Зокрема, щоб порівняти, наприклад, фінансові результати, досягнуті у попередньому та поточному звітних періодах, необхідно використовувати лише порівнянні відповідні показники, тобто такі, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв та правил.

З цією метою підприємство повинно розробити свою облікову політику, яка підпо­ряд­ковується потребам внутрішнього менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою інфор­мацією, а порівнюють її з відповідними показниками подібних підприємств, підприємств-конкурентів чи партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникає потреба в уніфікації вимог до фінансової інформації у рамках галузі, регіону, всієї економічної системи країни.

Процес такої уніфікації називають стандартизацією бухгалтерського обліку. Стандарт у широкому розумінні – зразок, еталон, модель, що приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об’єктів. Стандартизація бухгалтерського обліку – це процес розробки та послідовного застосування єдиних вимог, правил та принципів до визнання, оцінки і відображення у фінансових звітах окремих об’єктів бухгалтерського обліку.
2.3. Загальні вимоги до фінансової звітності відповідно до стандартів бухгалтерської звітності.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладені в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі – П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Дане положення встановлює:

 мету фінансових звітів;

 їх склад;

 звітний період;

 якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінан­сових звітів;

 вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

П(С)БО 1 повинне застосовуватися при підготовці і наданні фінансових звітів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами (надалі – підприємствами) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Проте тут не розглядаються правила складання консолідованої фінансової звітності.

Основою П(С)БО 1 є Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (переглянутий у 1997 році) Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність визначена П(С)БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності ї забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень (табл.2.1).
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
Чи знаєте Ви, який фінансовий стан підприємства? Перебуває воно в стадії підйому чи скорочення своєї діяльності? Скільки це буде...

Директора
Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

Вступ
Теоретичні основи аналізу фінансового стану банку

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по
Цілі забезпечення національної безпеки. Інформаційні війни. Інформаційне безумство

План-конспект на тему: Організація фінансового планування та забезпечення...
Організація фінансового планування та забезпечення бюджетного процесу в територіальних органах І підрозділах дснс україни

Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного...
Янукович создал рабочую группу по оптимизации центральных органов исполнительной власти 16

Вступ
Розділ Теоретико-методологічні основи складання балансу, аудиту його статей та аналізу фінансового стану підприємства та його галузеві...

Для використання в практичній роботі пропонуються типові внутрішні...
Українські фондові торговці внутрішньої системи фінансового моніторингу, в якій задіяні керівник товариства, працівник, відповідальний...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр»
Методичні рекомендації розглянуто І схвалено на засіданні ка­федри фінансового аналізу І контролю 8 грудня 2014 p., протокол №9

Ліквідатор тов "Прогрес" П. П. Петров
З результатами проведення аналізу фінансового становища Товариства, розрахунків з кредиторами, вчинення інших заходів, складено ліквідаційний...

Проект Правил фінансового моніторингу розробляється з урахуванням...
Протиправній діяльності та, у визначених внутрішніми документами випадках, надають відповідну інформацію працівнику, відповідальному...

Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу...
Головною метою зазначених Методичних рекомендацій є надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичної допомоги у поданні...

Н. Б. Андрухів-Садовська, канд екон наук
Досліджено сутність податкового контролю, який здійснює Державна податкова адміністрація. Визначено систему податкового контролю,...

Наказ
Про затвердження Концепції створення, упровадження І розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу...

План вступ 3 розділ що таке аналіз політики 8 § Визначення термінів...
Розділ можливості впровадження аналізу політики в україні в світлі адміністративної реформи 39

Програмний комплекс по плануванню, обліку та аналізу кошторисів видатків...
Створення шаблонів доступу до документів, аналітичних звітів та установ системи 8

Методика перевірки, оцінки й аналізу диктантів
Це один з основних показників культурного рівня людини, необхідна передумова освіти, забезпечення активної участі кожного в політичному,...

Бриф на проведення маркетингового дослідження
Необхідні рівні аналізу масиву даних (напр., тільки Україна в цілому, можливість аналізу по регіону, по місту І таке інше)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт