Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 Продавець зобов'язується поставити та передати у власність Покупця товар (партію товару), а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його на

1 Продавець зобов'язується поставити та передати у власність Покупця товар (партію товару), а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його на

ДОГОВІР № 3696-17____________

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

м. Київ "23____" травня _____2017 р.
Приватне підприємство «Ловекс–К______________», у подальшому іменується "Продавець", в особі директора Тищенко Євгена Олексійовича___________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖПРОЕКТМЕНЕДЖМЕНТ_______________» у подальшому - "Покупець", в особі директора Ковтонюка С.Ю.________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується поставити та передати у власність Покупця товар (партію товару), а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах цього Договору.

1.2. Місцезнаходження товару: Київська обл., Бориспільсьский район, с. Проліски, вул. Промислова, 3___________________________.
2. КІЛЬКІСТЬ

2.1. Одиниця виміру, загальна кількість товару та його асортимент визначається відповідно до рахунку–фактури та видаткової накладної.

2.2. Сторони за цим Договором домовились, що виставлений Продавцем рахунок-фактура, який визначає асортимент, кількість, одиниці виміру товару та суму оплати - є погодженим замовленням Покупця.
3. ЯКІСТЬ

3.1. Якість товару, що постачається Продавцем, повинна відповідати чинним в Україні нормам та правилам та підтверджується сертифікатом якості підприємства-виробника.
4. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар (партія товару) повинен бути повністю поставлений протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту перерахування попередньої оплати на умовах визначених цим Договором.

4.2. Продавець має право на дострокову поставку товару з обов'язковим повідомленням Покупця про це в термін до однієї доби до моменту відвантаження товару.
5. ЦІНА

5.1. Загальна вартість товару за цим Договором визначається сумою здійснених Сторонами поставок партій товару.

5.2. Вартість кожної окремої партії товару визначається згідно виставленого рахунку–фактури та видаткової накладної на кожну окрему партію товару.
6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Попередня оплата у розмірі 100% від вартості партії товару має бути перерахована Продавцю протягом трьох банківських днів з моменту виставлення рахунку – фактури на партію товару.

Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про перерахування попередньої оплати.

6.2. Оплата здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
7. УМОВИ ПОСТАВКИ

7.1. Поставка товару Покупцю здійснюється при умові відсутності зі сторони Покупця заборгованості за попередні поставки.

7.2. Поставка здійснюється на умовах: франко – склад. (якщо самовивіз).

7.3. Перехід права власності на товар відбувається в момент отримання товару уповноваженим представником Покупця (з обов’язковим пред’явленням довіреності Покупця, встановленої форми).

7.4. Перехід ризиків на товар відбувається в момент отримання товару уповноваженим представником Покупця.

8. ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

8.1. Пункт відвантаження: склад продавця .

(У випадку якщо продавець доставляє товар покупцю, додати пункт: вартість транспортування включено до вартості партії товару.)

8.2. Вид транспорту: автомобільний .

8.3. Продавець повідомляє Покупця про відвантаження в строк до трьох діб
з моменту попередньої оплати шляхом телефонного дзвінка .

У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер і дата договору, найменування і кількість товару .
9. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

9.1. Передача (приймання-здача) товару здійснюється в пункті поставки, яким є склад продавця.

9.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

9.3. Сторони домовились, що передача (відвантаження) товару здійснюється при умові наявності оригіналу доручення уповноваженої особи Покупця.

9.4. Видаткова накладна підтверджує передачу Замовнику товару та виконання зобов’язань Виконавця за цим Договором.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту остаточного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.2. Не одна зі сторін в односторонньому порядку не може закінчити дію Договору.

10.3. Зміна та розрив договору не допускаються в односторонньому порядку, крім випадків передбачених дійсним законодавством України.

10.4. Сторони домовилися, що текст Договору, будь-який матеріал та інформація, які стосуються Договору, не можуть бути передані третім особам без письмової згоди іншої сторони.

10.5. Термін дії договору складає один рік. В разі відсутності ініціативи будь-якої зі сторін до розірвання договору – договір автоматично вважається пролонгованим на наступний рік.
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За порушення або неналежне виконання умов Договору сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

11.2. Покупець, за Договором, за несвоєчасну оплату товару (партії товару) зобов’язаний сплати Продавцю пеню за кожен день прострочування в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу.

11.3. Продавець за Договором у випадку несвоєчасної поставки товару (партії товару) зобов’язаний сплатити Покупцю пеню за кожен день прострочування в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно поставленого товару.
12.НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення або неналежне виконання умов Договору, якщо обставини, що до цього призвели є надзвичайними і які не можна подолати ніякими розумними способами. До таких непередбачених обставин відносяться: пожежа, землетрус, просів грунту та страйки, що потягнули за собою неможливість виконання обов’язків.

12.2. Якщо надзвичайні умови з’явилися, то це автоматично продовжує строк виконання обов’язків по Договору.
13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Усі спори між сторонами, які не були вирішенні шляхом переговорів, розглядаються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом трьох робочих днів днів з моменту отримання претензії.
14. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

14.1. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового документа.

14.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.
15. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

15.1. Повноважними представниками сторін за Договором є:

Продавець: ПП «Ловекс-К______________», тел.\факс (044) 502-25-92.__________________.

Покупець: ТОВ «ІНЖПРОЕКТМЕНЕДЖМЕНТ___________________», тел.\факс 044-492-79-26_________________.
16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

16.2. Продавець на момент укладення даного Договору є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до чинного законодавства України.

16.3. Покупець на момент укладення даного Договору є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до чинного законодавства України.

16.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

16.5.Продавець зобов’язаний зареєструвати податкову накладну, незалежно від її суми, в електронній формі в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 10 (десяти) робочих днів, але не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати виникнення відповідного податкового зобов’язання згідно положень даного Договору і чинного законодавства України та відправити її Покупцю засобами телекомунікаційного зв’язку протягом вищезазначеного строку.

У разі невиконання вимог даного пункту, Продавець сплачує Покупцю неустойку у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному сумі податкового кредиту за такою податковою накладною. У разі виявлення розбіжностей системного автоматизованого співставлення суми податкового зобов’язання (Продавця) з сумою податкового кредиту (Покупця) у розрізі контрагентів на рівні ДПА України, Продавець сплачує Покупцю суму виявлених розбіжностей. Не реєстрація та/чи  відмова від реєстрації такої податкової накладної в електронній формі в Єдиному реєстрі податкових накладних у вищевизначений строк розцінюється, як відмова від надання Продавцем податкової накладної.

16.6.У випадку не визнання податковими органами (надалі – Міндоходів України) податкового кредиту щодо сум ПДВ за цим Договором з вини Продавця (у зв’язку з відсутністю Продавця за місцезнаходженням згідно з даними органу Міндоходів України або не надання Продавцем щорічної інформації державному реєстратору, тощо), Продавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня направлення Покупцем вимоги сплатити йому штраф у розмірі суми податкового, кредиту невизнаного органом Міндоходів України.

16.7.Продавець зобов’язаний відправити Покупцю зареєстровану податкову накладну за системою електронного документообігу: "M.E.Doc.IS" або "M.E.Doc.Online" після реєстрації податкової накладної в єдиному державному реєстрі податкових накладних.

16.8.Покупець має право направити Продавцю запит в електронній формі про стан його електронного рахунку по ПДВ. Продавець зобов’язаний надати відповідь в електронній формі на такий запит на протязі одного дня, з дати надходження такого запиту.

16.9. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов Договору.

16.10. Сторони зобов'язуються при виконанні Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПРОДАВЕЦЬ:

ПП «Ловекс-К_________________»

Юр.адреса: 02081, м.Київ, вул.Здолбунівська, буд.7-Д_______________________

Факт.адреса: 02081, м.Київ, вул.Здолбунівська,________________ буд.7-Д, корпус «З», оф.305
Код ЄДРПОУ 33690081_______________

р/р 26000000031388____________________

МФО 300023________________

Банк ПАТ "УКРСОЦБАНК______________________"

ІПН 336900826588___________________

Свід.№ 36116288______________________

Тел.(044) 502-25-92.___________________

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «ІНЖПРОЕКТМЕНЕДЖМЕНТ___________________»

Юр.адреса: _______________________

Факт.адреса: ________________

Код ЄДРПОУ _______________

р/р ____________________

МФО ________________

Банк ПАТ "______________________"

ІПН ___________________

Свід.№ ______________________

Тел.___________________

Юр. Адреса 03069 м. Київ, вулиця ГАЙОВА, будинок 14

ЄДРПОУ 39474674

Р/р 26004548317700 в ПАТ «УкрСиббанк»

м. Харків

МФО 351005

ІПН 394746726587,

Тел. 044-492-79-26


Підписи:
Директор _______________ Тищенко Є.О.____________
Підписи:
Директор _________________ Ковтонюк С.Ю._____________


М. П.
М. П.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Догов І р поставки №ЄУ
«Продавець» зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) «Покупця» товар, а «Покупець» зобов’язується...

Тзов “Цифрал Україна”, надалі “продавець”( платник податку на прибуток...
Продавець зобов’язується передати у власність покупця товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах...

Договір купівлі-продажу
Продавець зобов’язується передати належащий йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити...

Господарський договір поставки №
Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні Покупцеві товар Товар, а Покупець зобов'язується...

Та (посада та піб) (статуту, довіреності, положення) Покупець
Постачальник зобов’язується постачати товар (передавати у власність Покупця) для використання у підприємницькій діяльності, а Покупець...

Нотатки до договорів відчуження алла троян
У ст. 655 Цк україни викладено таке поняття договору купівлі-продажу: за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає...

Уклали цей Договір поставки (далі по тексту Договір) про наступне: предмет договору
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується поставити Покупцю вікна, двері або інші пвх конструкції...

2. строки та порядок поставки продукції
На умовах даного договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у п. 2 цього Договору (надалі...

Договір міни
Кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар

Сторінка з договір купівлі-продажу нафтопродуктів
Постачальник зобов’язується у відповідності з замовленням передавати у власність Покупця наступні нафтопродукти, далі по тексту «Товар»:...

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
Замовник: доручає, а виконавець зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковані...

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

Що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію Серія В03 №620292...
Виконавець зобов'язується виконати за завданням Замовника роботи з виготовлення меблів (далі Виріб) І передати результат роботи Замовнику,...

Коментар: проектні послуги різновид підрядних послуг, відповідно...
Глави 61 Цивільного кодексу України. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити...

Договір підряду на виконання робіт з монтажу повітропроводів та обладнання на об’єкті
У порядку та на умовах, визначених Договором, Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати за дорученням Замовника та у відповідності...

Приватне підприємство фірма "Інтерекопласт"
Продавець відповідно до умов цього Договору зобов’язується виготовити І передати

1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт