Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інноваційні підходи до викладання предметів гуманітарного циклу

Інноваційні підходи до викладання предметів гуманітарного циклу

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Особливістю науково-методичного забезпечення в Центрі ступеневої професійної освіти є впровадження інноваційних педагогічних технологій, які допомагають вирішувати педагогічні проблеми оригінальним, нестандартним шляхом. Серед перспективних ми означили метод проектів, ситуаційний метод, так званий "кейсметод", інформаційно-комп'ютерні технології.

Загально відомо, що інноваційна діяльність залежить від багатьох факторів і перш за все пов'язана з необхідністю вдосконалення педагогічних знань. Інноваційність головним чином стосується дидактики, проведення уроків, інших видів занять і методів навчання. Для творчого вчителя — це широке і вдячне поле діяльності, де він може виявити ініціативу, свої інтелектуальні здібності та організаційні вміння .

Педагогічна інноватика зумовлена змінами в характері освіти, значимістю освіти для особистості, орієнтація її на активне засвоєння учнями способів пізнавальної діяльності. Педагогічні інновації (нововведення), існують як в педагогічній практиці, так і в педагогічній науці. Інновації, вироблені науковцями, на наш погляд, більш глобальніші, тому що вони ґрунтуються на методологічних засадах, включають певні закономірності, систему принципів.

Інновації, що виникли в результаті педагогічної практики, несуть на собі суб’єктивні ознаки, враховують «суто конкретні умови навчання, виховання, управління цими процесами стосовно певного навчального закладу або певного типу навчальних закладів»[1,5].

Формуючись під впливом наукових досягнень, педагогічна практика акумулює особистісний педагогічний досвід окремого вчителя чи колективу навчального закладу в цілому, відображаючи його ставлення до педагогічної творчості предмету нововведень.

Потреба в конкретній методичній роботі, у творчій самореалізації педагога є рушійною силою інноватики. Н.І. Клокар стверджує, що новаторство — це «вищий ступінь педагогічної творчості, це педагогічне винахідництво нового, якого ще немає у педагогічній практиці, яке ще широко не висвітлене в педагогічній літературі» [2,17].

Отже, термін інновації означає зміни всередині системи, тобто ті нововведення в педагогічний системі, які покращують результати навчально-виховного процесу, змінюють спосіб діяльності та стиль мислення. Інноваційними, за думкою М.В. Кларіна, вважаються такі моделі, які "змінюють характер взаємодії учнів і вчителів, їх позиції у процесі навчання"[3,5].

Як зазначає М.В. Кларін, в рамках інноваційних підходів до навчання виділяються два основних типи, які відповідають репродуктивній та проблемній орієнтації освітнього процесу.

1) Інновації — модернізації, що оновлюють навчальний процес і спрямовані на досягнення гарантованих результатів у рамках його традиційної репродуктивної організації. Технологічний підхід до освіти, що лежить в їх основі, насамперед спрямований на повідомлення тим, хто навчається, певної суми знань і формування способів діяльності за зразком. Цей спосіб орієнтується на високоефективну репродуктивну освіту.

2) Інновації — трансформації перетворюють традиційний навчальний процес і спрямовані на забезпечення його дослідницького характеру організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів. Відповідний цьому типові пошуковий підхід до навчання спрямований перш за все на формування в учнів досвіду самостійного пошуку нових знань, їх застосування в нових умовах, формування досвіду творчої діяльності у поєднанні з формуванням ціннісних орієнтацій особистості.

Якраз така репродуктивна і проблемна орієнтація освітнього процесу втілюється в двох основних інноваційних підходах до реформування освіти в сучасній педагогіці — технологічному і пошуковому. Технологічний підхід модернізує навчання на основі репродуктивної діяльності учнів. Навчальний процес орієнтується на традиційні дидактичні завдання репродуктивної освіти, є технологічним за своєю суттю, з чітко описаними результатами.

Пошуковий підхід трансформує традиційне навчання на основі продуктивної діяльності учнів, розробляє моделі навчання, ініційовані учнями. Метою такого навчання є розвиток в учнів можливості самостійно засвоювати новий досвід, гнучко адаптуватися в складних життєвих ситуаціях, вміти самостійно набувати необхідних знань, самостійно практично мислити, бачити проблеми і вміти їх вирішувати, чітко усвідомлювати як і яким чином набуті ним знання можуть бути використані, бути здатними генерувати нові ідеї, творчо мислити. Крім того, професійно опрацьовувати інформацію (вміти збирати необхідні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези їх вирішення, робити необхідні узагальнення, співставляти з аналогічними та альтернативними варіантами вирішення, встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки).

Отже, об’єктом нашого розгляду є інновації-трансформації. Які умови необхідні для організації інновацій-трансформацій? Відповідь знаходимо у вирішенні проблем особистісно-орієнтованої освіти, такої освіти, коли особистість учіння — пізнавальна діяльність, а не викладання — є керівною в тандемі учитель-учень, а традиційна освіта «учитель-підручник-учень» рішуче змінена на нову: «учень-підручник-учитель». Такий підхід розглядається в світовій педагогічній практиці як альтернативний традиційному, заснованому на засвоєнні готових знань і їх відтворенні.

Іншими словами, відбувається постійний рух від теорії до практики, поєднання академічних знань з практичними вміннями. Крім того, змінюється роль учителя, спосіб його взаємодії з учнями. Він уже не простий передавач знань, він — організатор діяльності учнів, системний інтегратор. Він перестає бути носієм істини в останній інстанції, стає колегою, консультантом.

Предметом нашого дослідження є метод проектів, визначальною рисою якого є стимулювання інтересу учнів до засвоєння знань і через проектну діяльність їх застосування. Отже, інноваційна діяльність ставить підвищені вимоги до знання учителем предмету, до його особистісних якостей. Суть сучасного розуміння інновації-трансформації, зокрема методу проектів, можна виразити таким чином: «я знаю для чого мені потрібно те, що я знаю, де і як я можу ці знання застосувати».

Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну чи групову, яку учні виконують на протязі означеного відрізку часу; завжди передбачає вирішення якоїсь проблеми, яка вимагає інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її вирішення. Результати виконання проектів повинні бути відчутними; якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична — конкретний результат.

В чому ж переваги методу проектів:

  • учень не просто отримує суму знань, він вчиться не тільки набувати їх самостійно, але вміло користуватися ними;

  • набуття комунікативних навичок і умінь, вміння працювати в групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника);

  • актуальність широких людських контактів, знайомство з різними культурами, різними точками зору на одну проблему;

  • значення для розвитку учня вміння користуватися дослідницькими методами; збирати необхідну інформацію, факти, вміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, роботи висновки.

Для того, щоб оволодіти методом проектів, необхідно знати їх типологію, пам’ятати, що використання їх в навчальному процесі вимагає від учителя серйозної підготовки. Проекти розрізняються у відповідності до типологічних ознак: за методом, який домінує в проекті, за характером контактів, за кількістю учасників проектів, за його тривалістю.

За ознакою домінуючого методу розглядаються такі типи проектів: творчі, інформаційні, ігрові, дослідницькі. Зупинимося на розгляді творчих та інформаційних проектів які, на наш погляд, є найбільш прийнятними для предметів гуманітарного циклу. Адже, гуманітарні предмети — це "предмети, головним завданням яких є формування в учнів певного бачення світу, відношення до соціальної дійсності, а також перетворенню їх на особисте надбання ціннісно-нормативної системи суспільства"[4,121].

Особливістю інновацій-трансформацій в процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу є те, що на цих уроках відбувається входження окремої особистості до вселюдського культурологічного простору. "Діалог культур" дає можливість вступити в діалог з героями твору, письменником, епохою, відчути взаємопроникнення і взаємозбагачення культур, історичного минулого різних народів.

Викладачі удосконалюють форми і методи роботи на уроці: це перш за все:

  • реалізація міжпредметних зв'язків (інтегровані, бінарні уроки, уроки-панорами, уроки "діалогу культур");

  • реалізація проблемно-пошукової, науково-дослідницької, експериментальної діяльності учнів (урок-конференція, урок захист наукових робіт, урок-презентація);

  • розвитку творчості учня (урок-творча майстерня, прес-конференція, урок-поетична свічка, різноманітні "світлиці", "вітальні", імпрези, засідання гуртка);

  • пробудження фантазії, ділової активності (уроки ділової гри);

  • активізація навчальної діяльності (уроки-подорожі, уроки-виставки, діалоги на зразок "Історичний портрет", "Інтерв'ю з письменником", "Захист проекту", екскурсії, заняття в музеї, бібліотеці, уроки-інсценізації, уроки-творчості, кіно і телеуроки).

Крім того збільшується питома вага самостійних робіт: учні виступають асистентами, консультантами з певних питань, приймають активну участь у проблемних заняттях, заняттях-дослідженнях, уроках-роздумах, уроках-відкриттях.

Творчі проекти, як правило не мають детально відпрацьованої структури спільної діяльності учасників, вони тільки окреслюються і розвиваються далі, підкоряючись жанру продукту, який буде отримано в процесі спільної діяльності. В даному випадку необхідно домовитися про результати, які плануються і форми їх подання (наприклад, спільна розробка міжпредметних інтегрованих зв’язків з всесвітньої історії, історії України, української та зарубіжної літератури, виведення алгоритму взаємопроникнення культур, відкритого заліку, випуск газети «Alma mater») . Спільні творчі проекти створення відеофільмів з усіх предметів гуманітарного циклу, наприклад: "Мій Франко", "Ви знаєте, як липа шелестить", "Марина Цветаєва", "Історичні постаті".

Оформлення результатів творчого проекту вимагає чітко продуманого сценарію відеофільму, програми свята, статті, репортажу дизайну і рубрик газет, літературного альманаху чи історичного альбому. Інформаційні проекти — це той тип проектів, який зорієнтований на збір інформації про будь-який об’єкт (наприклад, визначення рейтингу успішності), на ознайомлення авторів проекту з цією інформацією, її аналіз, узагальнення фактів. Структура такого проекту може бути визначена таким чином: мета проекту — його актуальність, методи отримання інформації (в тому числі електронними засобами, інтерв’ювання літературних персонажів та історичних постатей, робота з літературними джерелами, пошук в Internet і обробка інформації, зіставлення історичних явищ, порівняння художніх образів, аргументовані висновки — результат (наукова стаття, реферат, доповідь), презентація (електронне, історичне та літературне слайд-шоу)).

Серед інформаційних проектів можна виділити тестування. Маючи в своєму розпорядженні достатню кількість комп'ютерів, викладачі виявили психологічну готовність до оволодіння комп'ютерною технікою та розробки системи контролю знань, переважно завдань із вибором відповіді (тестів).

В чому ж перевага використання персональних комп'ютерів під час тестового контролю знань? По-перше, індивідуальний характер роботи учня, по-друге, створення ситуації інтерактивності, і, по-третє, учні спонукаються до ліквідації прогалин в знаннях, наприклад, словниковий диктант, адже в умовах конкуренції кожен учень хоче отримати найбільшу кількість балів. Реалізацію проекту було розпочато зі створення творчих груп, визначення учасників експерименту, розробки методичних рекомендацій щодо створення тестового контролю знань, приведено у відповідність до нової системи документацію – створено експериментальні електронні журнали груп. Викладачами було розроблено різнорівневі диференційовані тести, а програмістом створено власний програмний продукт, авторські комп'ютерні програми з гуманітарних дисциплін – української літератури, зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії.

Зауважимо, що комп'ютерне тестування є етапом уроку, не порушуючи його цілісної структури, а органічно доповнюючи її. Для підготовки учнів до тестування було розроблено психолого-педагогічне супроводження експерименту. Учні психологічно налаштовані на експеримент, чекають від нього новизни. Такий інформаційний проект вимагає великої роботи не тільки учня, але і викладача, мобілізує його зусилля, підвищує увагу до потреб учня. Персональний комп'ютер заощаджує час, який потрібен на розрахунки рейтингу та визначення його еквівалентності традиційними оцінками. Кожен учень, який включений до експерименту, має можливість скористатися персональним комп'ютером, переглянути сторінки електронного журналу своєї групи, визначити своє місце в рейтингу. Адже комп'ютер не тільки визначає суму балів та їх процентну відповідність максимальній, але й за введеними рейтинговими межами проставляє об'єктивну оцінку кожному учню. З електронного журналу учень може отримати образне графічне зображення успішності за вищим чи нижчим загальним рейтингом чи рейтингом за темою.

Ефективним фактором покращення мотивації навчання є те, що інформація з електронного журналу та результати рейтингу доводяться батьками, що дозволяє при необхідності виправляти становище, адже крім позитивного, є і негативний рейтинг. За бажанням учнів інформація про їх досягнення або прогалини в знаннях може бути захищена від несанкціонованого доступу паролем, призначеним викладачем.

Для предметів гуманітарного циклу цікавими є інформаційні проекти електронних презентацій, які дозволяють акцентувати увагу на ключових моментах і створювати наочні образи у вигляді схем, діаграм, слайдів. Електронні презентації дозволяють швидко створювати графічні моделі, мультиплікацію, створення колажу із тексту, його композиційне розміщення. Наприклад, створення авторських опорних конспектів, хронологічних таблиць, історичних порівняльних характеристик, авторських комп'ютерних підручників.

Цікавими на наш погляд, є тижні інформаційних проектів, під час яких учні, не обмежені часом і вузькими рамками предмету, можуть застосовувати комплекс отриманих знань. Наприклад, комп'ютерне тестування "Інтелектуал року", яке містить біля 100 запитань з предметів гуманітарного циклу, проводиться на всіх курсах в рамках роботи тижня інформаційних проектів.

Отже, інноваційні підходи до викладання предметів гуманітарного циклу пробуджують інтерес учнів, змушують нестандартно мислити, адекватно сприймати оновлений світ і себе в ньому, сприяють виробленню в учнів наукових і естетичних суджень, допомагають влаштовувати власне життя за гуманістичними законами.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання М/О вчителів природничо-математичного циклу 09. 09. 2014 №1 смт. Малинівка Голова
Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 6 класі на 2014/2015...

Дунаєцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ...
Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Дунаєцького нвк ( протокол №2 від 12. 10. 2012 р.)

Зміни до програм з предметів гуманітарного циклу українська мова. 5-9 Класи
Відповідний наказ підписаний міністром освіти І науки Лілією Гриневич. Також програмам наданий гриф «Затверджено Міністерством освіти...

Методичні рекомендації «Викладання предметів художньо-естетичного...
Сьогодні мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний...

Творча зустріч двох філологічних майстерень за темою: «Сучасні підходи...
Чителів російської мови та літератури проходила творча зустріч двох філологічних майстерень за темою: «Сучасні підходи до викладання...

Інноваційні підходи до взаємодії педагога з батьками в контексті...
Рецензенти: Чепурна Н. М., завідувач днз ( я/ с ) №50, вища кваліфікаційна категорія

Л. Хлань, С. Литвин, Л. Ткаченко, Т. Ціперко Педагогічні ідеї В....
Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: практичне впровадження викладання предметів природничо-математичного напряму

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...

Методична розробка уроку розглянута на засіданні методичної комісії...
Технічні вдосконалення в роки Першої світової війни. Новітня тактика І стратегія ведення бойових дій

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного циклу „Французька мова” 2 роки навчання
...

Харьковская общеобразовательная школа
Харківської міської ради Харківської області від 01. 09. 2014 №141 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2014/2015...

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2015-2016н р
Тому весь навчальний рік мо працювало над реалізацією науково-методичної проблеми: «Формування та розвиток ключових І предметних...

Управління освіти Луцької міської ради Міський методичний кабінет...
Матеріали роботи методичного об’єднання «Інноваційні підходи в системі методичної роботи днз» вихователів – методистів м. Луцька

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів початкшколаукілжоерлфжуцкошлуфкждоеплдфцеойжцлдуожцулд...
Відповідно до листа мон україни №1/9-436 від 09. 08. 2017 розміщуємо методичні рекомендації щодо викладання географiї у знз у 2017/2018...

Методичні рекомендації до викладання предметів
Крамаренко С. В., начальник відділу освіти Кіровоградської районної державної адміністрації

Засідання шкільного методичного об’єднання гуманітарного циклу «Інтегрований...
У своїй роботі над диктантами за основу обрала комунікативно-діяльнісний принцип, який передбачає широке застосування інтерактивних...

Уроку
У своїй збірці розробок уроків автор ілюструє нові підходи до викладання української мови та літератури, зокрема сучасні технології...

Методична розробка на тему: Тест, як форма контролю на уроках виробничого...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт