Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір-доручення на купівлю-продаж товару

Договір-доручення на купівлю-продаж товару

ДОГОВІР-ДОРУЧЕННЯ
НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ТОВАРУ


м. ____________ "___" ____________ 20_ р.
Повірений: ________________________________________________________________________,

в особі ____________________________________, що діє на підставі _____________________________,

з одного боку, і Довіритель: ________________________________________________________________,

в особі __________________________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________, з іншого боку (надалі при їх спільному згадуванні іменуються "Сторони") уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет Договору

1.1. Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі названий - "Покупець".

1.2. Доручення вважається виконаним після укладення Повіреним угоди про купівлю-продаж товару з Покупцем.

1.3. Конкретні умови здійснення угоди про купівлю-продаж товару, кількість товару, мінімальна ціна продажу, а також інші вказівки Довірителя зазначено у Додатку N 1 до даного Договору.
2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Повірений зобов'язаний:

- виконати дане йому доручення відповідно до вказівок Довірителя та згідно даного Договору і Додатку до нього;

- виконати дане Доручення особисто, крім випадків, передбачених даним Договором та чинним законодавством;

- повідомляти Довірителя за його вимогою про хід виконання доручення;

- по виконанню доручення передати Довірителю звіт про виконане доручення;

- не пізніше ____________ днів з моменту підписання угоди про купівлю-продаж товару сповістити Довірителя про її укладення та передати йому примірник підписаної з Покупцем угоди;

- не пізніше ____________ днів з моменту виконання доручення передати Довірителю все отримане у зв'язку з виконанням доручення;

- у випадку неможливості виконати доручення за даним Договором повідомити про це Довірителя не пізніше ____________ днів для прийняття останнім рішення про зміну або припинення цього Договору.

2.2. Довіритель зобов'язаний:

- не пізніше ____________ днів з моменту підписання даного Договору забезпечити Повіреного всіма необхідними матеріалами, сертифікатами на товар та іншими документами, необхідними для виконання доручення, у тому числі гарантіями наявності товару;

- не пізніше ____________ днів з моменту підписання даного Договору видати Повіреному довіреність на право здійснення угоди з Покупцем із зазначенням обсягу повноважень;

- прийняти від Повіреного звіт про виконання доручення, надані ним документи, а також і все отримане за даним Договором;

- виплатити Повіреному винагороду, а також відшкодувати його фактичні витрати, які понесенні ним в зв'язку з виконанням доручення, та компенсація яких передбачена цим Договором.

2.3. Повірений має право:

- отримати винагороду в порядку та розмірах, передбачених цим Договором;

- відступити від вказівок Довірителя, якщо через обставини справи це необхідно в інтересах Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або в термін ____________ не отримав відповіді на свій запит;

- на підставі письмової згоди Довірителя передати виконання Доручення іншій особі. В цьому випадку Повірений відповідає лише за вибір заступника, а не за успіх переговорів і виконання доручення.

2.4. Довіритель має право:

- вимагати від Повіреного належного виконання доручення згідно умов цього Договору;

- скасувати Доручення;

- відвести в будь-який час заступника Повіреного.

3. Винагорода Повіреного

3.1. За виконання доручення Повірений отримує від Довірителя винагороду в розмірі ___ % від суми укладеної з Покупцем угоди.

3.2. У випадку часткового виконання доручення винагорода виплачується пропорційно виконаному.

3.3. Довіритель перераховує винагороду на розрахунковий рахунок Повіреного не пізніше ___ банківських днів з моменту укладання вищезазначеної угоди з Покупцем.
4. Термін виконання Доручення

4.1. Повірений зобов'язаний виконати доручення Довірителя в термін ____________ з моменту підписання даного Договору.
5. Звіт Повіреного

5.1. Повірений не пізніше ____________ після виконання доручення зобов'язаний подати Довірителю письмовий звіт.

5.2. Довіритель зобов'язаний негайно прийняти звіт Повіреного та затвердити його не пізніше ____________. За наявності заперечень за звітом Довіритель повинен повідомити про них Повіреного. У протилежному випадку звіт вважається затвердженим після закінчення вищевказаного терміну.
6. Відшкодування витрат Повіреного

6.1. Виконання доручення Повіреним здійснюється за рахунок Довірителя незалежно від успіху дії Повіреного та від розміру виконаного доручення.

6.2. Відшкодування витрат здійснюється Довірителем в безготівковому порядку платіжним дорученням не пізніше ____________ днів після затвердження звіту Повіреного.

6.3. Підлягають відшкодуванню наступні витрати Повіреного: ______________________________
_________________________________________________________________________________________.

Інші витрати Повіреного відшкодовуються ним із винагороди або здійснюються за його рахунок.
7. Відповідальність Сторін

Сторони за даним Договором несуть наступну відповідальність:

Повірений: ________________________________________________________________________.

Довіритель: ________________________________________________________________________.
8. Інші умови

8.1. Цей Договір укладено українською та англійською мовами в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

8.2. У випадках виникнення розбіжностей перевага надається тексту українською мовою.

8.3. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.4. З моменту підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та/чи протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні цього Договору.

8.5. Усі додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

8.6. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
Адреси, реквізити і підписи Сторін

Повірений:

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Довіритель:

____________________________________
____________________________________
____________________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1 у сторони 2 виникає обов’язок щодо укладення Основного договору...
Зразок 8 попереднього договору про купівлю-продаж частки в статутному капіталі Тзов попередній договір

Замовлення на купівлю/продаж/міну цп або іфі
Договір або Договори купівлі продажу цп або іфі при розміщенні цп або іфі з Продавцем

Базова вища освіта Кваліфікація: поліграфіст
Етикетка І паковання стають не лише лицем товару, а й рекламою виробника, показником його надійності у випуску якісної продукції....

Звіт комісіонера
Разового замовлення на купівлю-продаж/міну цінних паперів або інших фінансових інструментів №

До Положення про оформлення та виконання документів на перерахування,...
Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських...

Особливістю комісійних відносин є те, що під час укладення договору...
Теоретично, предметом договору комісії може бути висновок практично будь-якої угоди, однак на практиці найчастіше предметом договору...

М. Виноградів вул Злагоди, 25
Прошу надати дозвіл на здійснення правочину щодо рухомого І нерухомого майна: продаж, купівлю, обмін, дарування, прийняття/відмови...

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів
Договору доручення/комісії/разового замовлення до договору на бо на купівлю цінних паперів

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Договір доручення

Договір доручення

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Про купівлю іноземної валюти від  
Пенсійного фонду України. Також доручаємо утримати із суми в гривнях, перерахованої на купівлю іноземної валюти, комісійну винагороду...

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Договір – доручення на транспортно-експедиційного обслуговування...
Українсько – німецька фірма „Контек Лтд”, надалі „Перевізник”, в особі директора Чорного Богдана Даниловича, що діє на підставі Статуту,...

Договір доручення
За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені І за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні діїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт