Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Екологічний проект

Екологічний проект

Сторінка1/3
  1   2   3
Беївська загальноосвітгя школа I-III ступенівЕкологічний проект

Роботу виконала:

Бурдюг Оксана Миколаївна

учениця 11 класу

Беївської загальноосвітньої школи

I-III ступенів

Липоводолинської районної ради

Учитель

Кучерявенко Ольга Володимирівна

вчитель біології вищої категорії

Беївської загальноосвітньої школи

I-III ступенів

Липоводолинської районної ради

2013 рік

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП………………………………………………………………………… 3

Розділ 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ

ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………………………. 5

Розділ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ……………………………………. 7

Розділ 3. КВІТКОВІ РОСЛИНИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ БЕЇВСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………………………

3.1. Конспект флори квіткових рослин……………………………... 8

3.2. Систематичний аналіз флори квіткових рослин……………….. 19

3.3. Екологічний аналіз флори квіткових рослин…………………… 22

3.4. Народногосподарське значення та проблеми охорони

квіткових рослин району дослідження …………………………. 24

Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ

ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ В ШКОЛІ………………………………… 26

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………... 30

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….. 31

ВСТУП
Різноманітні види рослин із давніх часів широко використовуються людиною. Вони забезпечують її продуктами харчування, є різноманітною сировиною, медичними засобами та багатьма іншими матеріальними й нематеріальними благами, виконують естетичні, культурні та інші функції. Проте, перш за все, рослини є первинним виробником органічної речовини (первинної біологічної продукції), зв’язуючи в ній сонячну енергію, першою рушійною силою потоку енергії в біосфері. Їм належить найважливіша роль в створенні та підтримці існування життя на Землі. У той же час за багатовікову історію існування людства саме тепер, як ніколи раніше, господарська діяльність призвела до погіршення стану навколишнього середовища, до зведення природних ландшафтів, дигресивних змін у екосистемах, до збіднення біорізноманіття – основи життєзабезпечення людства та джерела різноманітних благ. Все це набуло нині загрозливих масштабів і темпів, викликає велике занепокоєння людства. З розвитком цивілізації та через стрімке зростання населення значно посилився вплив антропогенних чинників, які негативно впливають на біорізноманіття.

Усвідомлення небезпеки подальшої втрати біорізноманіття та необхідності його збереження спонукали прийняти конференцією ООН в червні 1992 року в Ріо-де-Жанейро Конвенції про біорізноманіття, в якій визначається цінність біорізноманіття, екологічне, генетичне, соціальне, економічне, наукове, виховне, рекреаційне та естетичне значення біорізноманіття та його компонентів. Конвенція про біорізноманіття визначає головним завданням збереження біорізноманіття - інвентаризації біорізноманіття. Інвентаризація включає опис географічних і екологічних умов місцезнаходження рослин. Конвенція також наголошує на необхідності екологічної освіти, інформування громадськості та залучення її до справи збереження біорізноманіття. Проведення таких досліджень забезпечує можливість оцінки сучасного стану збереженості біорізноманіття на будь-якій конкретній території, а також розробки впровадження заходів щодо його збереження, відтворення чи раціонального використання [3].

Актуальність теми визначається гостротою сучасної проблеми вивчення видового фіторізноманіття, його раціонального використання та охорони, а також недостатньою вивченістю квіткових рослин на території району дослідження.

Об'єкт нашого дослідження: квіткові рослини.

Предмет дослідження: флора квіткових рослин земельних угідь Беївської сільської ради, її таксономічна та екологічна структури, стан збереженості, проблеми використання та охорони.

Мета дослідження: встановити видовий склад квіткових рослин на території району дослідження, узагальнити інформацію про їх екологічні особливості та значення.

Основні завдання дослідження:

1) проаналізувати й узагальнити опубліковані матеріали про фізико-географічні умови району дослідження та стан вивченості квіткових рослин даної території;

2) провести власні польові дослідження по вивченню видового різноманіття квіткових рослин на території району дослідження, їх поширення та екологічних особливостей;

3) скласти конспект флори квіткових рослин району дослідження;

4) провести систематичний аналіз флори;

5) провести екологічний аналіз флори;

6) провести аналіз народногосподарського значення виявлених видів рослин;

7) дати рекомендації щодо використання результатів проведеного дослідження в роботі вчителя біології загальноосвітньої школи.

Методи дослідження. Під час виконання дипломної роботи були використанні методи теоретичного дослідження (бібліографічний та історичний аналіз літератури), практичного дослідження (польові дослідження, камеральна обробка зібраних матеріалів), а також аналіз і синтез, узагальнення та систематизація результатів.

Новизна дослідження. До наших досліджень опублікованих матеріалів про флору квіткових рослин даної території практично не було.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що вона містить конкретну інформацію про квіткові рослини досліджуваної території і може бути використана в навчальній та природоохороній роботі вчителів біології місцевих шкіл, а також для інформування місцевого населення щодо раціонального використання природних ресурсів квіткових рослин дослідженої місцевості.

Розділ 1

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Районом нашого дослідження є земельні угіддя Беіївської сільської ради Липоводолинського району Сумської області. Сільська рада розташована на відстані 25 км у північно-східному напрямку від районного центру – с. м. т. Липова Долина та в 75 км у північно-західному напрямку від обласного центру (м. Суми). Це біля 50° 60´ північної широти і 34° східної довготи. Сільська рада включає населені пункти: с. Беєве, Олещинки, Купліваха, Беєво-Комуна, Воропаї [1].

За фізичко-географічним районуванням України [7, 11] дана місцевість розташована на Придніпровській низовині, яка є частиною Східно-Європейської рівнини.

Тут, на землях Беївської сільської ради збереглися з льодовикового періоду валуни. У зв’язку з цим і був у 2006 році оголошений заповідний об’єкт місцевого значення – геологічна пам’ятка природи «Попів камінь» площею 1,0 га [2].

У тектонічному відношенні це Дніпровсько-Донецька западина, що майже поряд (на півночі) межує з південно-західним схилом Воронезького кристалічного масиву. Клімат помірно-континентальний, з річною кількістю опадів до 575 мм. Середня температура січня становить -7°С, середня температура липня – +19.5°С. Радіаційний баланс території складає понад 1800 МДж/м². Річна сумарна радіація досягає 4000 МДж/м². Кількість опадів в холодний період року (листопад – березень) становить до 200 мм

Земельні угіддя Беївської сільської ради знаходиться на межиріччі Хоролу й Груні, що є правими притоками Псла. Рівнинний характер поверхні межиріччя та домінуючі тут чорноземи стали причиною практично повного знищення панівного тут колись зонального типу рослинності – лучного степу. До агроценозів відносяться природні кормові угіддя, 596 га яких використовуються як пасовища. Пасовищне навантаження на ці материкові справжні луки та останці степу дуже тривалий період є надмірним, ненормованим. У зв’язку з цим їх угруповання перебувають у деградованому стані, мають низьку продуктивність, бідний флористичний і ценотичний склад. Невелика частина природних кормових угідь (степу й лук) використовується в режимі сіножатей. У нинішній час, як і вже багато десятирічь назад, на території земельних угідь Беївської сільської ради переважають (майже безроздільно панують) сільськогосподарські угіддя. Тобто, панівною на даній території є синантропна рослинність, проте серед неї переважають за зайнятими площами сегетальні угруповання. І в нинішні часи орні землі тут обробляються, використовуються під посіви сільськогосподарських культур. Однак чимало є й рудеральних угруповань (подвір’я покинутих ферм, узбіччя доріг тощо).

Розділ 2

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріалами для написання екологічного проекту стали результати власних польових флористичних досліджень, що проводились нами протягом весна-осінь 2013 року. Вони охоплювали всю територію земельних угідь Беївської сільської ради, включаючи природні угруповання (лісові, лучні, степові, чагарникові, водні), агрофітоценози, рудеральні ценози, населені пункти. Як основний використовувався маршрутно-діагностичний метод. польових досліджень. Маршрути пролягали через всю територію угідь Беївської сільської ради. Флористичні дослідження охоплювали всі характерні для місцевості тиша природної та синантропної рослинності, включаючи агроценози й населені пункти. Польові дослідження охоплювали весь період вегетації рослин. Результати спостережень заносились у польовий щоденник. Зібрані гербарні зразки висушували в пресі. Їх визначення проводили за «Определителем высших растений Украины» [6].

Під час польових досліджень збирали гербарні зразки рослин, фотографували місцевість, характерні угруповання, окремі види рослин.

Розділ 3

КВІТКОВІ РОСЛИНИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ БЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

СУМЬКОЇ ОБЛАСТІ
Зібрані під час власних польових досліджень протягом весни-осені 2013 року на території району дослідження відомості про видовий склад квіткових рослин, їх поширення, екологічні особливості, а також належність до господарських груп представлені в «Конспекті флори квіткових рослин». При його складанні використані наступні скорочення слів: мез. – мезофіт, ксер. – ксерофіт, гігр.– гігрофіт, гідр. – гідрофіт, гідат. – гідатофіт, кщ – кущиик, АГЦ – агроценоз, лік. – лікарський, ефіроол. – ефіроолійний, фарб. – фарбувальний, інсект. – інсектицидний, віт. – вітамінний, дуб. – дубильний, волок. – волокнистий, харч. – харчовий, корм. – кормовий, дек. – декоративний, бур. – бур’ян.
3. 1. Конспект флори квіткових рослин
Відділ Покритонасінні – Magnoliophyta

Клас Дводольні – Magnoliopsida

Порядок Жовтецевоцвіті – Ranunсulales

Родина Жовтицеві – Ranunculaceae

 1. Сокирки польові – Consolida regalis S.F. Gray. В садах, поблизу доріг. дек., бур., лік., отр., ксер.

2. Пшінка весняна– Ficaria verna Huds.В урочищі Попова. Дек., отр., мез.

 1. Жовтець їдкий – Ranunсulus acris L.

 2. На трав'янистих схилах, мез.

 3. Жовтець багатоквітковий – R. polyanthemus L. На схилах, мез.

 4. Жовтець повзучий – R. repens L. У вологих місцях, гігр.

Макоцвітні – Papaverales

Родина Макові – Papaveraceae

 1. Мак дикий – Papaver rhoeas L. На схилах, поблизу доріг, на полях, в садах. Дек., лік., бур.,мез.

Родина Руткові – Fumariaceae

 1. Рутка Шлейхера – Fumaria schleiceri Soy. Willem. На полях, огородах, поблизу доріг. Бур., мез.

Кропивоцвітні – Urticales

Родина Коноплеві – Cannabaсeae

 1. Хміль звичайний – Humulus lupulus L. В лісах, по чагарниках, вологих місцях. Харч., лік.

Родина кропивові – Urticeae

 1. Кропива жалка – Urtica urens L. На пустирях, поблизу доріг, в садах, на огородах. Бур., корм., волок., мез.

 2. К. дводомна – Urtica dioica L. В кущах, садах, в бур'янистих місцях. Бур., корм., харч., дек., волок, мез.

Букоцвіті – Fagales

Родина Букові – Fagaceae

 1. Дуб звичайний – Quercus robur L. В урочищі Попова.

Березоцвіті – Betulales

Родина Березові – Betulaceae

 1. Береза повисла або бородавчаста – Betula pendula Roth. В урочищі Попова, біля дворів. Дерев., дуб., ефіром., лік., віт., дек.

Березоцвіті – Betulales

Родина Березові – Betulaceae

 1. Вільха чорна – Alnus glutinosa (L.) Moench. На березі струмка, в урочищі Попова. Дерев., лік., дек.

 1. Ліщина звичайна – Corilus avelana L. В урочищі Попова. Кщ., дуб., ефіроол., лік.

Гвоздикоцвіті – Cariophyllales

Родина Портулакові – Portulacaceae

 1. Портулак городній – Portulaca oleracea L. В садах, на городах. Бур., харч., мез.

Родина Гвоздичні – Caryophyllaceae

 1. Зірочник злаковидний – Stellaria graminea L. На трав'янистих схилах, на луках, в АГЦ, ксер.

 2. Зірочник середній – Stellaria media (L.) Vill. На трав’янистих схилах. Бур., харч., корм., мед., вит., кр., мез.

 3. Остудник голий – Herniаria gladra L. ( H. Suavis Klok). На відкритій місцевості, в АГЦ. Бур., мез.

 4. Смілка звичайна – Silene vulgaris (Moench) Garcke. В урочищі Попова, серед кущів, мез.

 5. Кукoлиця біла – Melandrium album (Mill) Garcke. На луках серед кущів, в АГЦ. Бур., мез.

Родина Щирицеві – Amaranthaceae

 1. Щириця загнута – Amaranthus retroflexus L.На рудеральних місцях, біля житла, на огородах, в садах, на полях, обабіч доріг.Бур., мез.

Родина Лободові – Chenopodiaceae

 1. Лобода біла – Chenopodium album L. На рудеральних місцях, на городах, обабіч доріг. Харч., корм., вит., бур., мез.

 2. Віниччя сланке – Kochia рrostatа (L.) Schrad. На схилах, городах, обабіч доріг. Корм. , ксер.

Гречкоцвіті – Polygonales

Родина Гречкові – Polygonaceae

 1. Щавель горобиний – Rumex acetosella L. У вологих місцях, на луках, мез. Харч.

 2. Щавель кінський – Rumex confertus Willd. На луках, мез. Лік.

 3. Гірчак витка гречка – Polygonum convolvulus L. По рудеральних місцях, в АГЦ. Мед., бур., мез.

 4. Гірчак почечуйний – Polygonum рersicaria L. По берегах водойм. Лік., отр., гігр.

 5. Гірчак звичайний, спориш – Polygonum аviculare L. По рудеральних місцях, на луках. Корм., віт., лік., кр., бур., мез.

Чайоцвіті – Theаles

Родина Звіробійні – Hypericaceae

 1. Звіробій звичайний – Hypericum perforatum L. На відкритих сухих схилах, луках. Лік., мез.

Каперцевоцвіті – Capparales

Родина Хрестоцвіті, капустяні – Brassicaceae (Cruciferae)

 1. Редька дика – Raphanus raphanistrum L. У посівах, обабіч доріг. Бур., жиром., мед., мез.

 2. Талабан польовий – Thlaspi arvensis L. На схилах, полях, в кущах, обабіч доріг, мез.

 3. Грицики звичайні – Capsella вursa-pastoris (L.) Medic. На полях, обабіч доріг, поблизу осель. Бур., харч., вит., лік., жиром., ефіром, мез.

33. Гикавка сіра – Berteroa іncаna (L.) DC. На сухих схилах, обабіч доріг і на полях., на лузі. Бур., ксер.

 1. Суріпиця звичайна – Barbarea vulgaris R. Br. На полях, на бур'янистій місцевості, на схилах, мез.

 2. Хрінниця смердюча – Lepidium ruderale L. Біля доріг. Бур. На вологій місцевості, на берегах водойм, мез.

 3. Водяний хрін лісовий – Rorippa syilvestris (L.) Bess. На вологій місцевості, на луках, гігр.

 4. Жовтушник лакфіолевидний – Erysimum cheiranthoides L. На полях, обабіч доріг. Бур., мез.

 5. Кінський часник черешковий – Aliaria рetiolate (Bied) Cavara et Grande. В урочищі Попова, на затіненій місцевості. Бур., мез.

 6. Сухоребрик лікарський – Sisymbrium оfficinale (L.) Scop. В АГЦ, обабіч доріг. Бур., ксер.

 7. Сухоребрик високий – Sisymbrium аltissimum L. На полях, обабіч доріг, поблизу осель. Харч., корм., вит., жиром,ксер.

 8. Кудрявець Софії – Deuscurania sophia (L.) Webb. ex Prantl. На пустирях, поблизу доріг та осель. Бур., харч., вит., отр., жиром, ксер.

Вербоцвіті – Salicales

Родина Вербові - Salicaceae

 1. Верба ламка – Salix fragilis L. По берегах водойм, у вологих місцях, біля доріг і будинків.

 2. Верба тритичинкова – Salix triandra L. В долині струмка, у вологих місцях,

Первоцвіті – Primulales

Родина Первоцвіті – Primulaceae

 1. Вербозілля лучне – Lysimachiа nummularia L. На луках. Харч., мед., вит., лік., кр., дек., гігр.

Мальвоцвіті – Malvales

Родина Мальвові – Malvaceae

 1. Калачики занедбані– Malva neglecta L. Обабіч доріг, на полях, та огородах. Бур., мез.

Молочаєцвіті – Euphorbiales

Родина Молочайні – Euphorbiaceae

 1. Молочай прутовидний – Euphorbia virgultosa Klok. Як бур'ян на полях, садах, на луках, мез.

Розоцвіті – Rosales

Родина Розові – Rosaсеае

 1. Суниці зелені, полуниці – Fragaria viridis Duch. На луках. Харч., віт., лік., ксер.

 2. Перстач гусячий – Potentilla аnserina L. На вологій місцевості, пасовищах, луках. Лік., гігр.

 3. Перстач повзучий – Potentilla reptans L. На вологій місцевості, серед кущів, по рудеральних місцях, мез.

 4. Перстач неблискучий – Potentilla impolita Wahlenb. Бур'ян обабіч доріг, поблизу житла, ксер.

 5. Гравілат міський – Geum urbanum L. Серед кущів, на луках. Бур., мез.

 6. Парило велике – Agrymonia grandis Andrl. ex. C.A. Mey. На луках, мез.


Бобоцвіті – Fabales

Родина Бобові – Fabaceae

52. Люцерна хмелевидна – Medicago lupulina L. На полях, на луках, біля

доріг, мез.

 1. Люцерна лежача – Medicaga procumbens Bess. На луках, на схилах, мез.

 2. Буркун лікарський – Melilotus officinalis (L.) Pall. На схилах, смітниках, біля дворів, на луках, мез.

 3. Конюшина лучна – Trifolium pratense L. На луках, біля доріг та будинків, мез.

 4. Конюшина польова – Trifolium arvense L. На полях, по рудеральних місцях, мез.

 5. Конюшина повзуча, конюшина біла – Trifolium repens L. У балках, на луках, мез.

 6. Конюшина гібридна – Trifolium hіbridum L. На луках, мез.

 7. Лядвенець український – Lotus ucrainicus Kloк. На трав'янистих схилах, луках, мез.

 8. Горошок мишачий – Vicia cracca L. На луках, мез.

Миртоцвіті –Myrtales

Родина Плакунові – Lythraceae

 1. Плакун верболистий – Lythrum salicaria L. Поблизу водойм, по берегах ставків і струмка, гігр.

Сапіндоцвіті – Sapindales

Родина Кленові – Aceraceae

 1. Клен гостролистий – Acer platanoides L. У лісосмугах, біля дворів, в урочищі Попова.

Геранієцвіті – Geraniales

Родина Геранієві – Geraniaceae

 1. Грабельки звичайні, буськи – Erodium cicutarium L.’Her. Як бур’ян на обочинах доріг, полях, у садах, мез.

Китяткоцвіті – Polygalales

Родина Китяткові – Polygaceae

 1. Китятки чубаті – Polygalala comosa Schkuhr. На луках, мез.

Аралієві – Araliales

Родина Аралієві – Araliaceae

 1. Миколайчики плоскі – Eryngium planum L. На луках, мез.

 2. Різак звичайний – Falcaria vulgaris Bernh. По рудеральних місцях, в АГЦ. Харч., мед., лік, мез.

 3. Кмин звичайний – Carum carvi L. На луках. Харч., лік., ефіром, мез.

 4. Морква дика – Daucus сarota L. На бур’янистих місцях, на схилах, лугах, галявинах, серед кущів, мез.

Санталоцвіті – Santalales

Родина Ремнецвітникові – Loranthaceae

 1. Омела біла – Viscum album L. Паразитує на різних деревах. Лік.

Черсакоцвіті – Dipsacales

Родина Жимолостеві – Caprifoliaceae

 1. Бузина чорна – Sambucus nigra L. На рудеральних місцях . Дек., лік.

Родина Черсакові – Dipsacaceae

 1. Свербіжниця польова – Knautia arvensis (L.) Coult. На луках. Лік., ксер.

Тирличецвіті – Gentianales

Родина Маренові – Rubiaceaе

 1. Підмаренник чіпкий – Galium aparine L. В посівах, на огородах, на рудеральних місцях. Бур., ксер.

Синюхоцвіті – Polemoniales

Родина Березкові – Convolvulaceae

 1. Березка польова – Convolvulus arvensis L. На полях, у посівах, обабіч

доріг. Бур., мез.

Родина Шорстколисті – Boraginaceae

 1. Синяк звичайний – Echium vulgare L. На сухих схилах, сухих лугах і як бур’ян. Лік., фр., ксер.

 2. Куряча сліпота звичайна – Nonea pulla (L.) Dc. На луках, по рудеральних місцях, ксер.

 3. Липучка відхилена – Lappula squarrosa (Retz) Dumort. На смітниках, обабіч доріг, мез.


Ранникоцвіті – Scrophulariales

Родина Пасльонові – Solanaceae

 1. Блекота чорна – Hyasciamus niger L. Пустирі. Техн., лік., отр., бур., мез.

 2. Паслін чорний – Solanum nigrum L. На бур’янистій місцевості., в АГЦ. Лік., отр., гігр.

 3. Дурман звичайний – Datura stramonium L. На бур’янистій місцевості. Отр., лік., бур., мез.

Родина Ранникові – Scrophulariaceae

 1. Дивина борошниста – Verbascum lychnitis L. На луках, відкритих схилах, обабіч доріг. Бур.. ксер.

 2. Дивина чорна – Verbascum nigrum L. На луках, біля доріг і в садах, ксер.

 3. Льонок звичайний – Linaria vulgaris Mill. На полях, відкритих схилах, обабіч доріг. Лік., бур., фр., мез.

Родина Подорожникові – Plantaginaseae

 1. Подорожник ланцетолистий – Plantago lanceolata L. Обабіч доріг, на луках, мез.

 2. Подорожник великий – Plantago major L. На пустирях, обабіч доріг, в посівах, на лугах, в рудеральних місцях. Лік., мез.

Губоцвіті – Lamiales

Родина Губоцвіті – Lamiaсеае

 1. Розхідник звичайний – Glechoma hederacea L. На рудеральних місцях, на огородах, на лугах, мез.

 2. Суховершки звичайні – Prunella vulgaris L. На лугах, інколи як бур’ян. Лік., мез.

 3. Жабрій ладанний – Galeopsis ladanum L. На полях, часто як пожнивний бур’ян, мез.

 4. Глуха кропива крапчаста – Lamium maculatum L. Як бур’ян садів і городів, мез.

 5. Собача кропива звичайна – Leonurus cardiaca L. На забур’янених місцях, мез.

 6. Чистець однорічний – Stachys annua L. В лісосмугах, АГЦ. Бур., ксер.

 7. Вовконіг європейський – Lycopus europaeus L. По берегах ставків і струмка, мез.

Айстроцвіті – Asterales

Родина Айстрові, складноцвіті – Asteraceae

 1. Нетреба звичайна – Xanthium strumarium L. На бур’янистих місцях, обабіч доріг, в посівах, на огородах, у садах. Бур., мез.

 2. Череда поникла – Bidens cemma L. По берегах ставків, гігр.

 3. Череда трироздільна – Bidens tripartita L. На вологих лугах. Бур., лік., фарб., гігр.

100. Галінсога дрібноцвіта – Galisoga рarviflora Cav. На забур’янених

місцях, на огородах, садах . Бур., мез.

101. Роман собачий – Anthemis сotula L. Поблизу житла, обабіч доріг, на полях, мез.

 1. Деревій благородний – Achillea nobilis L. На сухих схилах, лугах, на рудеральних місцях, мез..

 2. Деревій майже звичайний – Achillea submillefolium. На лугах, обабіч доріг, мез.

 3. Хамоміла запашна – Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. На полях і лугах, обабіч доріг, в посівах. Бур., мез.

 4. Полин гіркий – Artemisia absinthium L. В АГЦ, на рудеральних місцях. Бур., лік., ефіром., харч., інсект., мез.

 5. Полин звичайний – Artemisia vulgaris L. На відкритій місцевості. Бур., лік., харч., ефіром., мез.

 6. Підбіл звичайний, мати-й-мачуха – Tussilago farfara L. В ярах, на берегах ставків, луках, на порушених грунтах. Лік., мед., вет., мез.

 7. Злинка канадська – Erigeron canadensis L Агроценози, рудеральні місця. Бур., лік., однор., мез.

 8. Лопух справжній – Arctium lappa L. На рудеральних місцях, біля житла, обабіч доріг. Бур., лік., мед., харч., мез.

 9. Будяк акантовидний – Carduus acanthoides L. На відкритій місцевості, на рудеральних місцях. Бур., мед., харч., мез.

 10. Осот польовий –– Cirsium arvense L. На полях, огородах, обабіч доріг, мез.

 11. Татарник звичайний – Onopardum acanthium L. Рудеральна рослина. Бур., мез..

 12. Волошка синя – Centavrea cyanus L. На полях, в озимих і ярих культурах. Бур., дек., мед., лік., фр., мез.

 13. Гіркуша нечуйвітрова – Picris hieraciodes L. На полях, на сухій місцевості, серед кущів, на схилах. Бур., ксер.

 14. Чорнощир нетреболиистий – Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. На рудеральних місцях, ксер., бур.

 15. Жовтий осот польовий – Sonchus arvensis L. На полях, серед кущів, інколи на лугах. Мед., корм., мез.

Клас Однодольні – Liliopsida

Лілієцвіті – Liliales

Родина Лілійні – Liliaceae

 1. Зірочки малі – Gagea minima (L.) Ker-Gavl. На схилах, у діброві Попова, мез.

 2. Зірочки жовті – Gagea lutea (L.) Ker-Gavl. В діброві Попова, мез.
 1. Вороняче око звичайне – Paris quadrifolia L. В діброві Попова, ксер.

Півникоцвіті – Iridales

Родина Півникові – Iridaceae

 1. Півники болотні – Iris pseudacorus L. На берегах ставків. Дек., лік., фр., гідр.

Осокоцвіті – Cyperales

Родина Осокові – Cyperaceae

 1. Комиш лісовий – Scirpus sylvaticus L. На берегах водойм, гігр..

 2. Осока рання – Carex praecox Schreb. На лугах, ксер.

Тонконогоцвіті – Poales

Родина Злакові – Poaceae (Gramineae)

 1. Пирій повзучий – Elytrigia repens (L.) Nevski. На лугах, в степах, часто як бур’ян на полях, обабіч доріг, мез.Корм.

 2. Анізанта покрівельна – Аnisantha tectorum (L.) Nevski Обабіч доріг, на краях полів і в посівах, на деградованих пасовищах, ксер.

 3. Тимофіївка лучна – Phleum pratense L. На лугах. Корм., мез.

 4. Стоколос безостий – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. На лугах, , на схилах. Корм., мез.

 5. Стоколос Бенекена – Bromopsis benekenii (Lange) Holub. На рудеральних місцях, мез. Корм.

 6. Костриця лучна – Festuca pratensis Huds На луках, корм., мез.

 7. Костриця борозниста – Festuca rupicola Henff. На луках, корм., мез.

 8. Пажитниця багаторічна – Lolium perenne L. На лугах , обабіч доріг, на вигонах. Корм., мез.

 9. Грястниця збірна – Dactylis glomerata L. На луках. Корм., мез.

 10. Плоскуха звичайна, півняче просо – Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. На рудеральних місцях, на огородах, полях, в садах, мез., бур.

 11. Мишій сизий – Setaria glauca (L.) Beauv.На огородах, полях , по рудеральних місцях. Мез., бур.

 12. Мишій зелений – Setaria viridis (L.) Beauv. В АГЦ, обабіч доріг, рудеральних місцях, мез., бур.

 13. Вівсюг – Avena falua L. В посівах. Бур.,мез.

 14. Тонконіг бульбистий – Poa bulbosa L. На луках, на полях, мез.

 15. Тонконіг стиснутий – Poa compressa L. На деградованих луках, рудеральних місцях. Бур’ян, мез.

 16. Тонконіг лучний – Poa pratensis L. На лугах, мез., корм.

Ароїдоцвіті – Arales

Родина Ряскові – Lemnaceae

 1. Ряска триборозенчаста – Lemna trisulca L. У ставках, гідат., корм.

 2. Ряска мала – L. minor L. У ставках, гідат., корм.

 3. Спіродела багатокоренева – Spirodella polyrrhiza L. У ставках, корм., гідат.

Рогозоцвіті – Typhales

Родина Рогозові – Typhaceae

 1. Рогіз широколистий – Typha latifolia L . На берегах ставків. Дек., корм., гідр.

143. Рогіз вузьколистий – Typha angustifolia L. На берегах ставків. Дек., корм., гідр.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги...
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...

Методичні рекомендації до практично-семінарських занять з дисципліни «Екологічний аудит»
«Екологічний аудит» для студентів денної форми навчання за спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...

Державна податкова адміністрація україни
Починаючи з 1 січня 2011 року з набранням чинності Кодексу на заміну загальнодержавного збору за забруднення навколишнього природного...

Екологічний паспорт

О. Л. Горган Екологічний паспорт

О. Л. Горган Екологічний паспорт

М. Д. Мельничук Екологічний паспорт

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Проект державна митна
...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

1 конкурс. Привітання команд
...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

План проведення семінарів та практикумів (тренінгів) із платниками податків на жовтень 2017 року
Рентна плата та екологічний податок: типові помилки при складанні податкової звітностіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт