Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка

Методична розробка

Міністерство освіти і науки молоді і спорту України

Дніпропетровський професійний залізничний ліцей


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

« Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих і педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач-ремонтник вагонів» »

Автор: майстер в/н Маринич О.М.

м. Дніпропетровськ

2014р.
Вступ

Викладачі і майстри виробничого навчання в ДПЗЛ накопичили в своєму арсеналі знань, умінь і навичок значну кількість ефективних методик. Однак проблеми стабільності в навчанні, а також досягненні кожним учнем високих результатів залишаються і на цей час.

Вдосконалення методик необхідно продовжувати, але процес їх накопичення і емпіричного (заснованого на практиці) відбору повинен бути з’єднаним з вибором мети і відпрацюванням системи контролю процесу навчання. Цьому і покликана допомагати технологізація процесу навчання.

Ми вважаємо, що всю навчально-виробничу діяльність слід спрямувати на виховання цивілізованого господаря, формування творчої, працелюбної особистості з високою професійною майстерністю, відповідальним ставленням до результатів своєї праці. Рівень професіоналізму, моральної і загальної культури майбутнього трудівника, становлення його професійної свідомості залежить від спільної діяльності, творчого пошуку та особистого відношення до свого покликання майстрів виробничого навчання.

Адже майстер виробничого навчання у професійному закладі – це передусім педагог, основний організатор виробничого навчання учнів, їх наставник, вихователь. Високий професіоналізм і компетентність, глибокі педагогічні і виробничі знання, володіння найскладнішими вміннями і навичками на рівні останніх досягнень науково-технічного прогресу, любов до вихованців і милосердя, доброта і чуйність та інші загальнолюдські якості мають бути притаманними йому. Безумовно, цей педагог має бути справжнім майстром з професії, якої він навчає юнаків і дівчат.

Актуальність нашої теми полягає в тому, що поряд з професіоналізмом, майстер виробничого навчання повинен мати психолого-педагогічну підготовку. Без знань з психології і педагогіки, зокрема з дидактики і теорії виховання, без володіння новітніми педагогічними технологіями неможливо здійснювати начально-виховний процес у сучасних професійних закладах. Без цих знань не сформується й педагогічна майстерність, яка є запорукою творчого розв’язання нових освітніх – виховних завдань ПТНЗ.

У нових соціально-економічних умовах зростають вимоги до рівня культури і організації педагогічної праці майстра виробничого навчання, що працюють в ДПЗЛ, дотримання ним гуманістичних принципів і норм професійної етики педагога, підвищення теоретичного рівня, професійної кваліфікації і педагогічної майстерності.

Проблема, що розглядається в роботі. Автор даної роботи, майстер виробничого навчання, перш за все переконана, що впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить більш ефективний рівень навчання і виховання учнів в ДПЗЛ. За допомогою програмних засобів можна подати на екрані у різній формі навчальну інформацію; ініціювати процеси засвоєння знань, набуття умінь та навичок навчальної або практичної діяльності; ефективно здійснювати контроль за результатами навчання, тренаж, повторення; активізувати пізнавальну діяльність учнів; формувати й розвивати певні види діяльності.

Дана робота написана на основі спостереження за роботою досвідчених майстрів виробничого навчання та власного досвіду роботи за названим фахом.

Практичне значення роботи. Ми сподіваємося, що дана робота буде корисною для широкого кола інженерно-педагогічних працівників, зокрема майстрів виробничого навчання, для підвищення педагогічних вмінь та навичок щодо проведення уроків виробничого навчання. Отримані знання, можливо, допоможуть майстрам виробничого навчання краще розуміти та в своїй роботі враховувати інтереси, нахили та здібності підлітків. Це, в свою чергу, дасть можливість майстрам виробничого навчання краще структурувати та усвідомити напрямки своєї професійної діяльності.


 1. Навчально-інтелектуальні механізми в процесі виробничого навчання


Процес навчання, як діяльність, реалізується за рахунок наступних навчально-інтелектуальних механізмів:

- Формування асоціацій. Цей механізм лежить в основі установлення тимчасових зв’язків між окремими знаннями і частинами досвіду.

- Копіювання. Виступає в якості основи для формування вмінь та навиків.

- Розрізняння і узагальнення. Пов’язані з формуванням понять.

- Інсайт (здогадка). Є безпосередній погляд людини на нову інформацію, чогось невідомого в відомому, знайомому за попереднім досвідом. Інсайт є когнітивною базою для розвитку інтелекту.

- Творчість. Слугує основою для утворення нових знань, предметів, умінь і навиків, що не представлені в вигляді готових для засвоєння через копіювання зразків.

Завдання вдосконалення навчання в ПТНЗ зводиться до того, щоб задіяти в ньому всі зазначені механізми. Успіх навчання залежить від багатьох факторів, і серед них важливе місце займають психологічні фактори: мотивація навчальної діяльності, безпосередність пізнавальних процесів сприйняття, уваги, пам’яті, мислення і мовлення, наявність у учня вольових і ряду інших якостей – наполегливості, цілеспрямованості, відповідальності, дисциплінованості, акуратності.

В ДПЗЛ поряд з традиційним навчанням сформувалися і інші напрямки: проблемне навчання; програмоване навчання; навчання, що засноване на теорії поетапного формування розумових дій; розвиваюче навчання за знаково - контекстним типом, проектне навчання.

Проблемне навчання засноване на отриманні нових знань учнями шляхом рішення теоретичних і практичних проблем, завдань, що утворюються завдяки проблемним ситуаціям. Проблемне навчання включає в себе декілька етапів: усвідомлення проблемної ситуації, формування проблеми на основі аналізу ситуації, рішення проблеми, що включає висування, зміну, перевірку гіпотез, перевірку рішення.

В основі програмованого навчання лежать загальні і часткові дидактичні принципи послідовності, доступності, систематизованості, самостійності.

Достатньо широке розповсюдження в професійному навчанні отримало в теперішній час знаково - контекстне, або контекстне навчання. В цьому навчанні інформація подається в вигляді учбових текстів, а сконструйоване на основі інформації, що в ній є задачі, що задають контекст майбутньої професійної діяльності.
2 Інформатизація навчального процесу в ДПЗЛ
Інформатизація освіти – частина інформатизації суспільства, процесу, що прийняв характер інформаційного вибуху або революції з середини XX сторіччя, що характеризує сучасне суспільство як інформаційне. Інформація стає науковою і філософською категорією на рівні з такими категоріями як час, енергія, матерія…

Проникнення в освіту нових інформаційних технологій зумовлює подивитися на дидактичний процес як на інформаційний процес, в якому відбувається отримання інформації учнем, її переробка і використання.

Поняття інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН) нині не можна вважати усталеним. Різними дослідниками ІКТН визначаються як:

- компʼютерно орієнтована складова педагогічної технології, яка відображає деяку формалізовану модель певного компоненту змісту навчання і методики його подання у навчальному процесі, що представлена у цьому процесі педагогічними програмними засобами і передбачає використання комп’ютера, компʼютерно - орієнтованих засобів навчання і комп’ютерних комунікаційних мереж для розв’язування дидактичних завдань або їх фрагментів;

- комп’ютерна технологія, яка базується на використанні певної формалізованої моделі змісту, що представлена педагогічними програмними засобами, записаними в пам’ять комп’ютера, і можливостями телекомунікаційних мереж;

- дидактичний процес, організований з використанням сукупності принципово нових засобів і методів опрацювання даних (методів навчання), які впроваджуються у системи навчання і являють собою цілеспрямоване створення, передавання, зберігання і відображення інформаційних продуктів з якнайменшими витратами і відповідно до закономірностей пізнавальної діяльності учнів;

- створення певного технічного середовища навчання, у якому ключове місце займають інформаційні технології, що використовуються.

Під інформаційно-комунікаційною технологією навчання ми розуміємо дидактичну технологію, що забезпечує досягнення цілей навчання лише за умови обов’язкового використання інформаційно-комунікаційних технологій. Безперечно, що ІКТН є компонентом певної педагогічної технології, яка, в свою чергу, може бути компонентом професійно-освітньої технології, а остання – освітньої.

Якщо за певною дидактичною технологією цілі навчання можна досягти, по-перше, без використання ІКТ або, по-друге, їх використання лише сприяє досягненню визначених дидактичних цілей (оптимізує, підвищує ефективність, результативність і т.п. навчального процесу, що доцільно розглядати у якості критеріїв оцінювання ІКТН), то таку технологію не варто вважати цілісною інформаційно-комунікаційною технологією навчання. Зазначимо, що в другому випадку варто більш детально дослідити можливість розгляду часткових технологій навчання, та, відповідно до цього, часткових інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

З огляду на те, що дидактична технологія розглядається нами, з одного боку, як процесуальна складова цілісної дидактичної системи, яка, у свою чергу, дозволяє найбільш ефективно, з гарантованою якістю розв’язувати дидактичні завдання ПТНЗ, а з другого боку – як проект, модель, опис дидактичного процесу, відтворення якого гарантує успіх педагогічних дій, можна стверджувати, що такі ознаки притаманні інформаційно-комунікаційній технології навчання.

В другій половині XX сторіччя в педагогіці формується напрям – медіа-освіта, що досліджує питання про вивчення учнями засобів масової комунікації. Головні завдання медіа - освіти вчені розуміють так: підготувати учнів до життя в інформаційному суспільстві, сформувати у них вміння користуватися інформацією в розмаїтті її проявів, володіти засобами спілкування за допомогою інформаційних технологій і засобів, застосовувати комунікації, усвідомлювати наслідки впливу на людину засобів інформації, з особливостями засобів масової комунікації. Серед освітніх систем, що є найбільш розповсюдженими та застосовуються нами в ДПЗЛ є такі: для тренування умінь і навичок; тренувальні; для формування знань, в тому числі наукових понять; програми по проблемному навчанню; імітаційні і моделюючі програми; дидактичні ігри.


 1. Приклад уроку з виробничого навчання, побудований на основі розвиваючого навчання з застосуванням інформаційних технологій

В даній роботі майстром виробничого навчання описується приклад уроку з виробничого навчання, що проводився з групою учнів, що навчаються за професією «слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач-ремонтник вагонів». В процесі проведення уроку було застосовано декілька методів та розвиваючих технологій навчання:

 1. Наочний метод – учням демонструвалися демонстраційні карти, плакати, схеми за допомогою мультимедійної комп’ютерної техніки.

 2. Майстром були розроблені індивідуальні картки-завдання для кожного учня з ілюстрованим матеріалом.

 3. Оцінювання результатів проводилося в цікавій для учнів формі: учні були розділені на 5 бригад по 5 чоловік у кожній, враховувався груповий результат і для учнів це виглядало як змагання.

 4. Застосування практичного методу. Частина уроку проводилася в умовах виробництва. Учні мали змогу в натуральному вигляді побачити дефекти автозчепного пристрою, інструменти, способи ремонту (Додатки).

Актуальність нашої теми полягає в тому, що розроблений та описаний урок виробничого навчання з застосуванням інноваційних інформаційних технологій допоможе учням краще оволодівати знаннями та вміннями з майбутньої професії та допоможе сформувати професійні компетенції на належному рівні.

 1. План уроку виробничого навчання

План уроку виробничого навчання Тема програми: Виробниче навчання на виробництві за професією «оглядач-ремонтник вагонів»

Тема уроку: Ремонт автозчепного пристрою

Мета уроку:

 • Навчальна: засвоєння міцного та усвідомленого обсягу загально-технічних та спеціальних знань, умінь, навичок за обраним фахом шляхом практичних застосувань у виробничій діяльності .

 • Розвиваюча: формування уваги, спостережливості, аналітичного мислення, творчого підходу до вирішення технічних задач.

 • Виховна: формування виконавчої та технологічної дисципліни

Оснащення уроку: Наочність:

 • Фотографії натурального автозчепного механізму (Додаток 1) .

 • Фотографії розриву хомута з картками - завданнями .

 • Стенд з розмірами автозчепного механізму.

 • Плакати з будови конструкції автозчепного пристрою.

 • Технологічні карти з порядку зборки, щеплення і розчеплення, ознаки несправностей автозчепного пристрою.

 • Таблиці допустимих розмірів дефектів.

 • Схеми перевірки автозчепного пристрою за допомогою шаблонів.

 • Шаблони для вимірювання дефектів.

 • Штангенциркуль.

 • Дефектоскоп.

Тип уроку: вивчення трудових прийомів та операцій

Міжпредметні зв'язки:

 • Будова, огляд і ремонт вагонів;

 • Правила технічної експлуатації;

- Автогальма.

Хід уроку

1) Організаційна частина (3-5 хв.):

- Перевірка готовності учнів до уроку виробничого навчання;

- Наявність в учнів спецодягу відповідно до вимог техніки безпеки, та санітарно-гігієнічних вимог.

2) Повторення пройденого матеріалу:

 • Які типи візків ви знаєте;

 • Назвати основні частини вантажних і пасажирських візків;

 • Охарактеризувати основні види ремонту візків та їх з’єднань.

 • Дефекти, з якими візки не допускаються до експлуатації.

3) Вступний інструктаж

 • Призначення та будова автозчепного пристрою;

 • Основні елементи та деталі автозчепного пристрою;

 • Розміри деталей вагонів згідно вимог ПТЕ;

 • Дефекти автозчепного пристрою;

 • Причини їх виникнення;

 • Способи їх виявлення;

 • Огляд автозчепного пристрою, його несправності;

 • Способи вимірювання дефектів автозчепного пристрою;

 • Відпрацювання окремих прийомів вимірювання та ремонту автозчепного пристрою.

Конспект «питання до вступного інструктажу»:

 1. Призначення автозчепного пристрою;

 2. Будова автозчепного пристрою та його елементи;

 3. Які основні вимоги до автозчепного пристрою в експлуатації?

 4. Розміри автозчепного механізму.

 1. Порядок зборки, щеплення, розщеплення автозчепного механізму.

 2. Які несправності можуть виникнути при експлуатації автозчепного пристрою?

 3. В чому полягають обов’язки слюсаря-оглядача при огляді та ремонті автозчепного механізму?

 4. З якими несправностями забороняється випускати вагони в експлуатацію?

Самостійна робота учнів:

- Відпрацювання окремих прийомів визначеної операції.

4) Поточний інструктаж:

 • Перевірка додержання правил безпечних умов праці;

 • Перевірка правильності використання технологічних інструкцій;

 • Перевірка правильності використання вимірювальних інструментів;

 • Перевірка виконання робіт згідно технологічної послідовності.

5) Заключний інструктаж:

 • Повідомляти учням про досягнення мети уроку;

 • Вказати на типові помилки та неточності, які були допущені учнями при виконанні завдання;

 • Аналіз додержання учнями правил техніки безпеки, організації праці та робочих місць, використання робочого часу;

 • Продемонструвати кращі роботи;

 • Повідомити оцінки;

 • Повідомити тему наступного уроку;

Оголосити домашнє завдання.

Список використаних джерел

1. Агеев В.П. О новых подходах к компьютеризации обучения (в тех-нических вузах) // Высш. образование в России. - 1992. - № 4. - с. 50- 61 с.

2. Беспалько В.П. Педагогика й прогресивные технологии обучения. -М, 1995. - 208с.

3. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

4. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования. Проблеми й перспективи. - М.: Педагогика, 1987. - 264 с.

5. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах - К.: Вища школа, 1998. - 229 с.

6. Гуревич Р.С. Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти. - Вінниця, ВДПУ.-1999.- 30с.

7. Кадемія М.Ю. Дистанційне навчання в училищі: з досвіду роботи / Професійно-технічна освіта. - 2002.-№1 .- С.44-49.

8. Компʼютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редкол.-К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова.- Вип.4. -2001. -230с.

9. Машбиц Е.Й. Психолого-педагогические проблемы компьютери-зации обучения. - М.: Педагогика, 1988. - 192 с.

10. Новые педагогические й информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаршина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; под ред. Е.С.Полат.-М., 2000.-272с.

11. Образцов П. И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных технологий обучения [Електронний ресурс] / П. И. Образцов. – Орел : Орел ГТУ, 2000. – 145 с. Режим доступу: http://www.pavelobraztsov.narod.ru/text/9.htm

12. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М.Воловик, О.Е.Кульчицька, Л.Е.Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін.; за ред. С.О.Сисоєвої.-К.: Віпол, 2001.-502с.
ДОДАТКИ

В даному розділі представлена інформаційна складова з прикладами застосування педагогічних методів на описаному вище уроці з виробничого навчання з застосуванням інформаційно-комунікативних технологій:

 • Фото автозчепного пристрою та розривання хомута;

 • Технологічні карти, що застосовуються на виробництві при перевірці, збиранні та розбиранні автозчепного механізму;

 • Інформаційні листи з інцидентами.

d:\d\метод розробка та відкритий урок маринич о. м\методрозробка 2013\автосцепка\01.установочные размеры автосцепного устройства.jpgd:\d\метод розробка та відкритий урок маринич о. м\методрозробка 2013\автосцепка\02.автосцепное устройство са-3 и конструкция его корпуса.jpg

d:\d\метод розробка та відкритий урок маринич о. м\методрозробка 2013\автосцепка\03.конструкция деталей механизма сцепления.jpg

d:\d\метод розробка та відкритий урок маринич о. м\методрозробка 2013\автосцепка\04.порядок сборки автосцепки.jpg

d:\d\метод розробка та відкритий урок маринич о. м\методрозробка 2013\автосцепка\21_автосцепка цв-цл-цт-0014_3000x1000_(у).jpg

d:\d\метод розробка та відкритий урок маринич о. м\методрозробка 2013\автосцепка\подложка.jpg

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський...
Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка допоможе вчителям формувати природознавчі компетентності...
Проектно – дослідницька діяльність – основа розвитку творчих здібностей І способів стимулювання пізнавальної активності молодших...

Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів»
Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів» розроблена відповідно до робочої навчальної...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методична розробка «методика проведення уроку «творча майстерня побудови знань»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка позакласного виховного заходу на тем у: «Ми нація...
...

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка «методика проведення уроків української мови по...
...

Урок №1
В І коктейлів та їх характеристика» методична розробка. Умань днз «Уманський професійний аграрний ліцей», 2014 р с. 70

Методична розробка уроку з історії України
Обладнання: документи, ілюстрації, портрети діячів культури, мультимедійний проектор

Методична розробка відкритого заняття
Автор: Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії

Методична розробка відкритого заняття
Підготувала Апришко І. В. – спеціаліст вищої категорії, викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2012

Методична розробка
Методичну розробку відкритого виховного заходу «Масляна» склала вчитель вищої категорії Сошина І. П., 2013

Методична розробка для студентів окр «Магістр»
Спеціальності 11010102 «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

Методична розробка на тему: «Профілактика девіантної поведінки серед учнів»
Державного навчального закладу «Звенигородський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»

Методична розробка уроку на тему
Основні поняття: «Галицька битва»,окупація, депортація, Греко-католицька церква, «Галицько-Волинське генерал-губернаторство»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт