Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Н. М. Іванілова завідувач днз №92 «Червоні вітрила»

Н. М. Іванілова завідувач днз №92 «Червоні вітрила»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

2013

Укладачі:

Н.М. Іванілова – завідувач ДНЗ № 92 «Червоні вітрила»

Л.В. Прокопенко – завідувач ДНЗ № 72 «Снігуронька»

А.Є. Федорова – вихователь – методист ДНЗ № 92 «Червоні вітрила»

О.В. Опанасенко - вихователь – методист ДНЗ № 72 «Снігуронька»

Сучасна система освіти вимагає від вихователів не стільки подачі невідомого дітям матеріалу, скільки розвитку їх як особистостей, які мають індивідуальні здібності та потребують диференційованого підходу. Для ефективної організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі педагогічні працівники мають знати навчальні можливості дітей, їх активність і самостійність у навчанні, здобутті нових знань, інноваційні методи, форми і прийоми роботи з дітьми дошкільного віку.

При підбитті підсумків вивчення професійної діяльності педагога у міжатестаційний період члени атестаційної комісії визначаються з критеріями оцінки, розкриваючи суть кожного компонента означеного в протоколі системи оцінювання.

Методичний посібник може стати у нагоді завідувачам та вихователям – методистам при проведенні оцінювання професійної діяльності вихователів у між атестаційний період.

Сучасна система освіти вимагає від вихователів не стільки подачі невідомого дітям матеріалу, скільки розвитку їх як особистостей, які мають індивідуальні здібності та потребують диференційованого підходу. Для ефективної організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі педагогічні працівники мають знати навчальні можливості дітей, їх активність і самостійність у навчанні, здобутті нових знань, інноваційні методи, форми і прийоми роботи з дітьми дошкільного віку.

При підбитті підсумків вивчення професійної діяльності педагога у міжатестаційний період члени атестаційної комісії визначаються з критеріями оцінки, розкриваючи суть кожного компонента означеного в протоколі системи оцінювання.

У психолого - педагогічній літературі поняття „критерій” розглядається як:

− набір якісних характеристик, які використовуються для винесення судження щодо виконання, продукту виконання або як інструмент оцінювання;

− ознака, на підставі якої дається оцінка якого-небудь явища, дії; ознака, взята за основу класифікації;

− ознака, завдяки якій відбувається оцінка, визначення або класифікація явища чи процесу.

Отже, критерій виражає сутнісну ознаку, на основі якої здійснюють аналіз, оцінювання та порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому рівень вияву певного критерію виражається в конкретних показниках, які характеризуються, у свою чергу, кількома ознаками. У педагогічній літературі поняття „критерій” тісно пов’язане із поняттям „показник”, який розуміють як комплекс властивостей і характеристик, які описують найбільш значні особливості об’єкта або процесу. При цьому розрізняють: якісні показники, які фіксують наявність чи відсутність якої-небудь властивості, та кількісні показники, які фіксують міру вираженості, розвитку властивості. Іноді під показниками розуміють якісні або кількісні характеристики сформованості того або іншого критерію.

Перш ніж перейти до визначення сутності кожного із критеріїв, розглянемо визначення поняття „професійна компетентність”. Професійна компетентність педагога формулюється в довідковій літературі наступним чином: „володіння вихователем необхідною кількістю знань, вмінь і навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування і особистості вихователя як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості”.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  1. Планування педагогічної роботи

Критерії оцінювання


Оцінка

Критерії

4 бали

Має здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні), планувати процеси для досягнення бажаних результатів, планувати діяльність суб’єктів педагогічного процесу. Планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини; здійснює навчальний, виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі дошкільного закладу. Переосмислює процес планування, вносить корективи для покращення результатів. Вміє планувати, організовувати і проводити освітню і оздоровчу роботу по забезпеченню відповідного фізичного і психічного розвитку дітей на основі вивчення особливостей, інтересів та здібностей.

3 бали

Планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини; здійснює навчальний, виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі дошкільного закладу. Переосмислює процес планування, вносить корективи для покращення результатів. Вміє планувати, організовувати і проводити освітню і оздоровчу роботу по забезпеченню відповідного фізичного і психічного розвитку дітей на основі вивчення особливостей, інтересів та здібностей. Ставить конкретні цілі, у формуванні завдання відповідно до теми заняття, вікових особливостей дітей.

2 бали

Планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини; здійснює навчальний, виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі дошкільного закладу. Планує педагогічну діяльність з урахуванням взаємозв’язку різних видів діяльності дошкільників. Вміє планувати, організовувати і проводити освітню і оздоровчу роботу по забезпеченню відповідного фізичного і психічного розвитку дітей на основі вивчення особливостей, інтересів та здібностей.

1 бал

Планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини; здійснює навчальний, виховний, розвиваючий педагогічний процес відповідно до програм, що реалізуються в даному типі дошкільного закладу. Планує педагогічну діяльність з урахуванням взаємозв’язку різних видів діяльності дошкільників.  1. Здійснення навчально – виховного, розвиваючого педагогічного процесу, відповідно до програм

Критерії оцінювання

Оцінка

Критерії

4 балів

Додержується Державного стандарту дошкільної освіти «Базовий компонент дошкільної освіти»; вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»; інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності; сучасних досягнення педагогічної та психологічної науки і практики з дошкільного виховання (педагогічні, психологічні, фізіологічні концепції, закономірності, теорії, ідеї щодо розвитку й становлення особистості); новітніх напрямків досліджень і перспективи розвитку дошкільної освіти. Будує роботу з дітьми, ґрунтуючись на сучасних гуманістичних тенденціях розвитку особистості. Володіє широким спектром стратегій виховання. Повною мірою оцінює й аналізує отримані результати.

3 бали

Додержується Державного стандарту дошкільної освіти «Базовий компонент дошкільної освіти»; вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»; інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності; сучасних досягнення педагогічної та психологічної науки і практики з дошкільного виховання. Використовує наукову інформацію для підвищення результативності власної діяльності. Оцінює й аналізувати отримані результати.

2 бали

Додержується Державного стандарту дошкільної освіти «Базовий компонент дошкільної освіти»; вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»; інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності; сучасних досягнення педагогічної та психологічної науки і практики з дошкільного виховання Виявляти відмінності та частково використовувати додаткові освітні програми (комплексні та парціальні) в педагогічній діяльності. Шукає форми і методи підвищення ефективності результатів педагогічної діяльності. Оцінює й аналізувати отримані результати.1 бал

Додержується Державного стандарту дошкільної освіти «Базовий компонент дошкільної освіти»; вимог Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»; інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей, техніки безпеки та життєдіяльності; сучасних досягнення педагогічної та психологічної науки і практики з дошкільного виховання. Шукає форми і методи підвищення ефективності результатів педагогічної діяльності. Оцінює й аналізувати отримані результати.

3. Реалізація диференційованого підходу в роботі з вихованцями

4. Врахування індивідуальних особливостей дітей

Критерії оцінювання


Оцінка

Критерії

4 бали

Повною мірою реалізує диференційований підхід у будь якому напрямі роботи з дітьми. Організовувати навчально-виховну роботу з вихованцями на основі діагностики та відстежує її результати. Здійснювати диференційований підхід до дітей з різним рівнем розвитку.

Будує роботу з дітьми, ґрунтуючись на сучасних гуманістичних тенденціях розвитку особистості. Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей. Організовує роботу з обдарованими дітьми.

Знає індивідуальні особливості психіки кожної дитини в групі, вміє зрозуміти мотиви її різноманітні дій вихованців та обирає правильну тактику поведінки, прогнозувати дальший розвиток ситуацій, передбачає наступні вчинки вихованців Вміє швидко зорієнтуватися в обставинах, чітко їх проаналізувати та швидко прийняти рішення. Дає справедливу оцінку кожному вчинку дитини. Розуміє мотиви вчинків кожної дитини, прогнозує її поведінку, допомагає і в організації навчання, ігор.


3 бали

Реалізує диференційований підхід у навчально-виховній роботі з вихованцями на основі діагностики та відстежує її результати. Здійснювати диференційований підхід до дітей з різним рівнем розвитку. Реалізує принцип індивідуального підходу до вихованців що дає змогу в умовах колективної навчально – виховної роботи кожному вихованцю йти до володіння знаннями, вміннями та навичками своїм шляхом. Враховувати рівень розумового розвитку дітей, їх знань і вмінь, пізнавальної та практичної самостійності, інтересів, вольового розвитку, працездатності.

Знає індивідуальні особливості психіки кожної дитини в групі, вміє зрозуміти мотиви ї різноманітні дії вихованців та обирає правильну тактику поведінки.2 бали

Розуміє необхідність реалізації особистісно-орієнтованого підходу до дітей як одного з принципів організації навчально-виховної роботи, що обґрунтовується сучасною психологією і педагогікою. Реалізує диференційований підхід у навчально-виховній роботі з вихованцями на основі діагностики та відстежувати її результати. Вивчати особистість дошкільника в плані виявлення їх розвитку та аналізувати отримані результати.

Знає загальні особливості психологічного розвитку дітей дошкільного віку, враховує їх при організації навчально – виховного процесу. Розуміє мотиви вчинків дітей, прогнозує їх поведінку, допомагає і в організації навчання, ігор.


1 бал

Вміє здійснювати діагностику показників компетентності вихованця дошкільного навчального закладу; прогнозувати свою діяльність згідно отриманим даним. Знає загальні особливості психологічного розвитку дітей своєї вікової групи, враховує їх при організації навчально – виховного процесу.

Організовує свою педагогічну діяльність згідно з урахуванням динаміки розвитку дитини.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Завідувач днз № ХХХ

Погоджено Затверджено Методист відділу освіти Завідувач кз днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Дитина», «Впевнений...

Інноваційні підходи до взаємодії педагога з батьками в контексті...
Рецензенти: Чепурна Н. М., завідувач днз ( я/ с ) №50, вища кваліфікаційна категорія

Завідувач кзо «днз (ясла-садок) №189 комбінованого типу» дмр
Міністерства освіти України від 15. 04. 1993р. №102, яка з 1 вересня 2005р застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати...

Днз «Запорізьке вище професійне училище» Затверджую Заступник директора днз звпу

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей...
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської...

Підручник 8 класу Г. П. Бевз, В. Г. Бевз(блакитний) його треба скачати
О. Грін "Пурпурові вітрила". Прочитати ІІІ та ІV розділи. Підготувати розповідь "Як Грей та Ассоль знайшли один одного"

Немирівська районна державна адміністрація
З них – 150 вчителів (20,4%), 2 вихователі гпд (16,7%), 2 педагога-організатора (11%), 9 вихователів днз (10,8%), 1 музичний керівник...

Звіт керівника кз днз «Сонечко»
Кз днз «Сонечко» Піщанської сільської ради Березки Л. В. про свою діяльність перед колективом та громадcкістю за 2014-2015 навчальний...

Спеціально-технологічна практика
М. С. Пелехатий, д с г н., професор, завідувач кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва Ю.І. Савченко, к с-г...

«Золота осінь» (4-5 речень). Виділити іменники, прикметники, займенники,...
...

За участю Олександра Даруги та Ярослава Тинченка
На екрані злегка розфарбована хроніка лютневої революції та світової війни. На чорно-білому зображенні – червоні стяги, зеленкуваті...

Інструкція учасникам торгів загальна частина Керуючись чинним законодавством...
Семиполківського нвк «зош і-іііст. Днз» Броварського району учні 1-4-х класів, учні пришкільного табору, дітей з малозабезпечених...

Управління освіти Луцької міської ради Міський методичний кабінет...
Матеріали роботи методичного об’єднання «Інноваційні підходи в системі методичної роботи днз» вихователів – методистів м. Луцька

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №289 Харківської міської ради»
Днз вересень 2014 року в дошкільному закладі виховувалося 180 дітей, на обліку пільгових категорій перебувало 17 дітей, що складає...

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Я у світі», педагогічний...

Методичні рекомендації аналіз заняття у днз
Дата проведення, днз, група, прізвище, ім'я та по батькові вихователя, предмет, кількість дітей за списком, кількість присутніх,...

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Українське дошкілля»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт