Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок №14 Тема

Урок №14 Тема

УРОК № 14

Тема. Поезія давньої української літератури. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші.

Мета: ознайомити учнів із давньою українською поезією, її темами, мотивами, пошуками ори­гінальної форми; допомогти усвідомити ідей­но-художні особливості фігурних віршів; роз­вивати навички вдумливого читання, аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власні думки щодо прочитаного; виховувати пова­гу до духовних цінностей народу, естетичний смак.

Теорія літератури: фігурний (курйозний) вірш, художні засоби.

Хід уроку

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Аналіз контрольних робіт.

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Слово вчителя.

Дивно, але потреба писати вірші виникла в багатьох давніх народів і на Заході, і на Сході. Подекуди, наприклад у Японії, в Китаї, це вводилося в ранг обов'язкових умінь державних служ­бовців, було всезагальним захопленням. Що стосується України, то в братських школах та колегіумах одним із найважливіших предметів була піїтика (теорія та практика віршування). Студенти духовних шкіл «мандрівні дяки», «спудеї» навіть заробля­ли собі на прожиток, складаючи різдвяні вірші та виконуючи їх у мандрах. У навчальних закладах писали здебільшого похвальні вірші, а за їх межами — сатирично-гумористичні, тому останні найчастіше були анонімними.

Про ідейно-художні шукання поетів доби бароко ми й погово­римо на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІУ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА­ТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя.

Давня українська поезія XVI-XVШ століть представлена ба­гатьма іменами.

Поети найдавніших часів Климентій Зіновіїв, Касіян Сакович, Лазар Баранович, Симеон Полоцький, Кирило Транквіліон-Ставровецький, Іван Величковський та ін. Серед них дехто писав латиною чи польською мовою. Та й тогочасна українська мова не була схожою на сучасну, тому і її для нас доводиться пере­кладати.

Як ми пам'ятаємо, завданням літератури бароко (а саме цей стиль характерний для перших оригінальних власне художніх творів української літератури) було вразити читача, здивувати, підкорити своїй ідеї якщо не змістом, то формою. Так виникли фігурні (курйозні) вірші. І найбільше в цьому жанрі уславився Іван Величковський.

  1. Повідомлення учнів.

Про нього ми знаємо зовсім небагато. Невідома навіть дата народження, помер митець 1701 року. Працював у Чернігівській друкарні Лазаря Барановича, потім отримав по­саду пресвітера (священика) Успенської церкви в Полтаві. Він автор збірок «Млеко» та «Зеґар з полузеґарком» (зеґар го­динник), у яких уміщено панегірики, епіграми, курйозні та лі­ричні вірші релігійного і світського змісту; перекладач, теоретик фігурного віршування.

Відомий сучасний літературознавець, письменник В. Шевчук відзначав: «Іван Величковський належав до тих митців українсь­кого бароко, які не шукали нового змісту, розширюючи його чи подаючи під своїм кутом зору. Він добирав традиційні теми і мав консервативне розуміння канонів високої поезії. Зате велику увагу віддавав формі, виявляючи тут немалу майстерність та винахідливість, складаючи твори коли-не-коли як ребуси, а інколи як поетичні конструкції».

Сам І. Величковський у «Передмові до читача» зазначив:

«Найдовав-єм теж в штучках іноземних многії оздобнії містернії штучки, але не на славу Божію, тілько на марнії сьогосвіт­нії жарти виданії, з которих я, только способ взявши, можив-єм труд не ку якому, не дай Боже, тщеславію, але щегульне ку славі Бога слави і славної владичиці нашої Богородиці і прісно діви Марії, а на оздобу отчизни нашої і утіху малоросійським сином її, звлаща до читання охочим і любомудрим».

  1. Виразне читання віршів і. Величковського.

(Учитель виразно читає вірші І. Величковського «Минути», «Лука», «Жартівливий», «Рак літеральний» та ін.

  1. Словникова робота, обмін враженнями про фігурні вірші і. Величковського.

  2. Евристична бесіда.

 • Які основні цінності утверджує поет? (Любов до Бога, праг­нення до праведного життя; засуджує срібролюбство, марнослав­ство.)

 • Чи справді І. Величковський приділяє більше уваги фор­мі поезії, а не її змісту? (Зміст його віршів глибокий, філософ­ський.)

 • Для чого, на вашу думку, потрібні такі вірші? (Для розвит­ку логічного мислення, мовної вправності; це розвага — їх треба розгадувати як головоломку, шараду.)

  1. Слово вчителя.

Світової слави зажив вірш «Їхав козак за Дунай», який став народною піснею. Його автором вважають козака Семена Климовського з Харківщини (рік народження невідомий помер 1730 р.). Це яскравий зразок давньої любовної лірики.

  1. Виразне читання вірша-пісні «Їхав козак за дунай», прослухо- вування аудіозапису.

  2. Обмін враженнями щодо прочитаного, евристична бесіда.

 • Який основний художній прийом лежить в основі побудови пісні? (Діалог прощання.)

 • Які риси споріднюють цей твір із народною піснею? (По­стійні епітети, зменшено-пестливі слова, звертання, окличні ре­чення.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

Складіть «психологічний портрет» І. Величковського за його творами та висловлюваннями. 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть речення: «Незвичайним для мене було те...» «Вважаю, що фігурні, курйозні вірші,— ...» «Інколи форма твору, на мій погляд, допомагає.»

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Навчитися читати й аналізувати вірші І. Величковського; скласти фігурний вірш (можна рядок).

  2. Вивчити напам'ять вірш С. Климовського.

  3. Повідомлення про вертеп.

  4. Знати короткий зміст творів: Ф. Прокопович «Володимир», анонім «Милість Божа», О.Кониський «Воскресіння мертвих», анонім «Олексій, чоловік Божий».& & & І.Величковський

Откуду дьет ти ся сицевая досада? С сада.

Кто ти в садь сньдь смертну подаде от древа? Єва.

Кто же Єву в том прелсти, змий ли вертоградскій? Адскій.

То сьеши слезами не без виньї поле; Оле!

Отсель вся будеши со трудом стяжати, жати,

Отсель тебе, чаю, смерть возмет ко гробу обу.

То смерти уже єсте во вьки предани, Ани.

Откуду же жизнь паки начнете взьімати Мати.

Мати чаю отродит вас (от пут) Христова Ова.

Плодом ли пречистая матере ожисте? Исте.

Обьі и нас спасл тот плод дьвьія утробьі Обьі.

&&&

Рак льтералньїй єст вьрш, которого льтерьі и вспак читаючи­ся той же текст вьіражают.

Мене ради на радость Богом міру данна

Анна во дар бо имя ми обрадованна.

Анна дар и мнь сьнь мира данна.

Анна ми мати и та ми манна

Анна пита мя я мати панна.

Знай всяк, аз в небь єсм чиста нива

А вьдай там Я мати а дьва.

Знай о (нас в) небь чистая ниво.

(О вьда)й тамо мати а дьво.

Тебь силной все небо отверзеся само

О мати великая аки лев и тамо

Аки лев и тамо о мати велика

Аки Лот о мати и тамо толика.

Лот з святьіх чина, тьі з святьйшьіх лика

Марія в небь и по смерти жива:

А вьдай тамо то мати а дььва.

Або так:

А вьдай там ест се мати а дьва.

Аще бьі и под морем могл люд пребьівати

И тамо вьдом Ісус ім о дьво мати.

От гроба Климентіа мощно то познати.

&&&

Дьву красно родьі ублажают тако.

Рясно плодьі украшают яко ниву,

Красно родьі ублажают тако дьву.

Плодь украшают якониву рясно,

Родьі ублажают тако дьву красно.

Украшают яко ниву (рясно пло)дьі,

Ублажают тако д(ьву красно род)ьі.

Яко плодьі рясно ниву у(крашают),

Тако родь красно дьву ублажают.

Ниву украшают рясно плоди яко,

Дьву ублажают красно родьі тако.

Рясно яко плодь украшают ниву,

Красно тако родьі ублажают дьву.

Плодь яко ниву украшают рясно,

Родьі тако дьву ублажают красно.

Украшают яко рясно ниву плодьі,

Ублажают тако красно дьву родьі.
Остання штучка

Іисуса Христа ВЕЛИЧаймо, яКО Ввесь есть СладКІЙ здаймо. Із несОздАННа отца восіявьій.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 1 Тема уроку. Складання таблиць додавання та віднімання числа 1
Сьогодні у нас незвичайний урок. Спробуйте відгадати загадку І ви дізнаєтеся, хто завітає до нас на урок

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Урок №7-8 Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №3
Мета: а удосконалювати вміння будувати усне висловлювання на морально-етичну тему

Урок №94 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №21
Міжпредметні зв'язки: література (використання листів у художніх творах), образотворче мистецтво

Урок №37 Тема уроку: Підсумковий урок «Електромагнітні хвилі в природі та техніці»
Методична мета: використання проектних технологій при вивченні предмета «Фізика»

Урок 1 Тема
Тема. Мистецтво звуків. О. Янушкевич. Веселкова пісня. П.І. Чайковський. Мелодія для скрипки та фортепіано

Урок №23 Тема
Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий стис­лий переказ тексту публіцистичного стилю

Урок 1 Тема. Стиль у мистецтві
Тема Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Урок Тема
Тема. Розвиток мовлення. Твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень (слайд 1)

Урок №24 Тема
Тема. Контрольна робота «Складне ре­чення І його ознаки. Складносурядне речення». Тестування. Контрольне читання мовчки

Урок №22 Тема уроку
Тема уроку: Розв’язування задач. Практична робота№8 «Складання програм із розгалуженнями»

Урок №4 Тема
Тема. Життєвий І творчий шлях Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність....

Урок 1 Тема
...

Урок 34 Тема: Стилі та напрями в різних видах мистецтва. Підсумковий урок
Мета: узагальнити знання І навчальні досягнення учнів з тем, повторити пройдені поняття, основні розділи з теорії мистецтва та терміни,...

Урок №97 Тема: Збірка поезій
Тема: Збірка поезій Лесі Українки «на крилах пісень». Вірш «contra spem spero»

Тема уроку
Діти, сьогодні у нас урок незвичайний. На нашому уроці присутні гості. Давайте привітаємось з ними. Тепер посміхніться один одному....

Урок 8 Тема: Лицарський кодекс честі. Романський стиль. Урок узагальнення...
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...

Урок проект з української мови у 3 класі Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення
Робота у творчих зошитах створення словничка помічничка з розвитку зв’язного мовленняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт