Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівників дошкільних закладів освіти

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівників дошкільних закладів освіти

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Методичні рекомендації

щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівників

дошкільних закладів освіти

Методичні рекомендації розроблено на підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти (наказвід 06.10.2010 № 930 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 грудня 2010 р. за №1255/18550) та затверджені на засіданні міської методичної ради № 7 від 26.08.2011 року

Сучасний заклад освіти являє собою складний механізм, який об'єднує багато напрямків діяльності:

 • Навчальний процес;

 • Виховний процес;

 • Методичну роботу (науково-методичну роботу);

 • Експериментальну (інноваційну) діяльність:

 • Психологічне забезпечення;

 • Допоміжний напрямок (забезпечення навчально-виховного процесу

необхідними умовами діяльності).

Реалізація усіх напрямків діяльності освітніх закладів здійснюється педагогічними працівниками. Чим вище науково-теоретичний і загальнокультурний рівень педагогічного працівника, його професійна майстерність, тим ефективніше будується навчально-виховний процес та результативність діяльності освітнього закладу. Виходячи з цього, особливого значення набуває послідовна робота адміністрації освітнього закладу з педагогічними кадрами до якої входить і атестація педагогічних працівників. Керівник навчального закладу та його заступники є організаторами і керівниками атестаційного процесу. Їх обов'язком перш за все є створення у закладі системи атестаційної роботи.

Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її з одного боку в систему управлінської діяльності, а з іншого боку в систему методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників доцільно дотримуватися наступних положень:

- Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі педагога, на підвищення його авторитету в колективі освітнього закладу, серед вихованців та їх батьків.

- Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для педагогів, що атестуються. З порядком і терміном проведення атестаційної експертизи педагога слід ознайомити заздалегідь.

- Робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення успіхів і прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у розумінні педагогом мети освіти на сучасному етапі.

- Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням
кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів
усіх спеціальностей, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідно до п. 4.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти.


Робота з кадрами — один із напрямів діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу. І саме вихователь-методист має підтримувати прагнення педагогів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкривати фахові здібності. 

Конкретні, чіткі обов'язки вихователя-методиста, виконання яких спрямовані на реалізацію завдань атестаційного періоду в дошкільному навчальному закладі, мають бути визначені у посадовій інструкції вихователя-методиста.

Зокрема, такі обов'язки як: 

 • вивчення та оцінка рівня кваліфікації, результатів педагогічної діяльності педагогів, які атестуються; 

 • створення оптимальних умов для активізації творчої діяльності педагогів; 

 • виявлення, вивчення, узагальнення, поширення найкращого досвіду роботи педагогів; 

 • моніторинг професійного зростання педагогів, які атестуються; 

 • розроблення заходів щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників закладу; 

 • ведення документації, передбаченої нормативно-правовими актами;

 • оформлення інформаційних матеріалів з питань атестації (куточки, інформаційні стенди, вісники, бюлетені тощо);

- проведення аналізу результатів атестації педагогічних кадрів; 

 • внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників у процесі атестаційного періоду, щодо проведення позачергової атестації (за потреби) ; 

 • внесення питань атестації педагогів у план методичної роботи. 

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, оформлення яких, як правило, покладається на вихователя-методиста. Зокрема, у методичному кабінеті ДНЗ має бути впорядковано такі матеріали щодо атестації: 

 • законодавчі і нормативні документи з питань атестації педагогічних працівників; 

 • перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників; 

 • перспективний план атестації педагогічних працівників; 

 • графік проведення атестації педагогічних працівників; 

 • пам'ятки, порадники для педагогів, які атестуються; 

 • матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів; 

 • аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей; 

 • аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (методична та діагностична картки педагога (додаток 1, 2),

 • результати психолого – педагогічного дослідження); 

 • портфоліо педагога (додаток 3); 

Аналіз існуючої практики показує, що вплив атестації на рівень навчально-виховного процесу в закладі освіти може бути як позитивний, так і негативний.
Позитивний - можливий за умови суворого дотримання усіх нормативних вимог до організації та проведення атестації. Він сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів.
Негативний - можливий за умови неякісної організації та формального проведення атестації, що призводить до конфліктів у педагогічному колективі і, внаслідок цього, відволікає педагогічний колектив від безпосередньої роботи до з'ясування між особових відносин. Цей вплив відповідно ускладнює, гальмує і знижує рівень навчально-виховного процесу.


Внаслідок вище зазначеного виникає необхідність системного підходу до атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об'єктивно оцінювати кожного, хто атестується.

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаційного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме: 

  • підготовчий - теоретичні кваліфікаційні випробування (заліки, співбесіди, захист власного творчого звіту) в рамках проходження курсової перепідготовки; 

  • практичний - перевірка та оцінювання практичних професійних умінь педагога (результативність праці в навчально-виховному процесі).

З цією метою члени комісії відвідують заняття (не більше двох на рік), проводять анкетування батьків вихованців, колег та адміністрації освітнього закладу. Використання психолого-педагогічних методик дає змогу об'єктивно визначити реальний кваліфікаційний рівень педагога, його творчий потенціал.

  • підсумковий – встановлення відповідної кваліфікаційної категорії.

На початку навчального року вихователю-методисту варто зосередити увагу на окремих питаннях, що дасть змогу уникнути непорозумінь та конфліктів у процесі проведення атестації педагогів у дошкільному навчальному закладі. Зокрема, необхідно: 

 • перевірити своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявність посвідчень курсової перепідготовки; 

 • подати інформацію керівнику закладу про внесення змін до перспективного плану атестації педагогів для підготовки наказу (за потребою); 

 • перевірити точність визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи педагогів, які атестуються;

 • ознайомити колектив з нормативними документами, що регламентують процес атестації педагогічних працівників.

Вихователям-методистам варто пам'ятати, що: 

 • вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних документів проводиться членами атестаційної комісії, експертних груп і працівниками методичного центру; 

 • портфоліо заповнюється педагогом поетапно, відповідно до кваліфікаційного рівня;

 • педагогічний працівник, який протягом атестаційного періоду взяв участь у конкурсі професійної майстерності (описав досвід власної роботи, презентував методику роботи) і посів перше місце має право не проводити відкриті заходи під час атестації.

Адміністрація закладу, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові: 

 • професійна компетентність; 

 • результативність роботи (рівень компетентності дітей); 

 • особистісні якості. 

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік атестації. Планомірний аналіз діяльності кожного педагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань. 

Вихователь-методист повинен так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів. 

Вихователю-методисту слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Тому на кожного педагогічного працівника дошкільного закладу необхідно заповнити методичну та діагностичну карту педагога. Такі робочі матеріали допоможуть надати обґрунтовану вичерпну характеристику діяльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дадуть змогу уникнути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності педагогів.  Структурування отриманої інформації спрощує аналітичну роботу в межах кадрового менеджменту, зокрема з питань атестації. 

Після завершення атестаційного періоду керівник дошкільного навчального закладу і вихователь-методист аналізують і узагальнюють результати атестації та вносять корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників дошкільного закладу.
Додаток №1

Методична карта педагогічного працівника

дошкільного навчального закладуз/п

Питання

Дані діяльності педагогаП.І.Б. педагога


Назва дошкільного закладу


Посада


Освіта за дипломом


Педагогічний стаж


Проходження курсової перепідготовки, рік


Дата та результати попередньої атестації


Категорія, на яку претендує педпрацівник


Проблема, над якою працює педагог


Використання сучасних педагогічних технологій


Впровадження передового педагогічного досвіду


Виступи, доповіді на міських методичних об’єднаннях


Участь у відкритих заходах РВО


Участь у проектах професійного розвитку РВО (тема, рік)


Розробка авторських програм, планування, конспектів тощо


Виготовлення авторських посібників


Участь у творчій групі дошкільного закладу, району, області


Наявність матеріалу, який узагальнено в дошкільному закладі


Наявність матеріалу, який узагальнено на рівні району, області


Участь у районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, акціях, «Вернісажі педагогічних ідей» тощо


Висвітлення діяльності педагога у ЗМІ, фахових виданнях (рік, тема друкованої роботи, назва видання)


Наявність заохочень (різного рівня)


Висновки членів експертної комісії  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних...
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ монмолодьспорту від 06. 10. 2010 №930 зареєстрований в Міністерстві...

Методичні рекомендації атестація педагогічних працівників. Цікаве...
Вінниці про завершення атестації педагогічних працівників 2017 року та оформлення відповідних матеріалів 4

Методичні рекомендації керівникам навчальних закладів освіти Деражнянського...
Закону України “Про освіту”, статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту»,...

Методичні рекомендації для вихователів дошкільних навчальних закладів. Чернігів
О. О. Чорний – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри менеджменту освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної...

Академія педагогічних наук Донецький інститут післядипломної освіти...
Докорінна перебудова нашого суспільства на основі принципово нових економічних, соціальних І політичних факторів становить підвищені...

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Методичні рекомендації щодо організації проведення атестації педагогічних працівників
Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їх відповідність...

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів...
Тому керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо приведення обробки персональних даних...
Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи моз україни

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у...
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Наказ
На виконання планового завдання з підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2015 рік та з урахуванням заявок навчальних...

Методичні рекомендації для музичних керівників дошкільних навчальних закладів
М. В. Коновальчук – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання Чернігівського Державного...

Модернізація внутрішкільної методичної роботи як педагогічна система в умовах нового проекту
Розбудова української національної школи вимагає постійної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення...

Типове положення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників − визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню його кваліфікації,...

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки, молоді...

Черкаський обласний інститут післядиплом
Збірка розробок занять, свят, розваг для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Академія педагогічних наук україни донецький інститут післядипломної...
Докорінна перебудова нашого суспільства на основі принципово нових економічних, соціальних І політичних факторів ставить підвищені...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт