Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Нетрадиційні форми проведення уроків з інформатики

Нетрадиційні форми проведення уроків з інформатики

Нетрадиційні форми проведення уроків з інформатики
На даний момент в навчальному процесі використовують різні педагогічні технології. Дуже часті в застосуванні, дослідні роботи – пошукові завдання, проекти, що передбачають індивідуалізацію навчання, розширенню обсягу знань учнів, використовують на факультативних, гурткових заняттях з метою підготовки учнів до виконання навчальних завдань на найвищому рівні пізнавальної активності та самостійності.

До групи методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності належать методи, спрямовані на формування позитивних мотивів учіння, які стимулюють пізнавальну активність і сприяють збагаченню студентів навчальною інформацією. Їх поділяють на дві групи:

Методи формування пізнавальних інтересів учнів викликають позитивні дії та настрій — образність, цікавість, здивування, моральні переживання.

Для створення емоційної ситуації важливими є вдало дібрані приклади з літератури, художніх фільмів, особистих переживань вчителя. Яскравість розповіді, високий пафос збуджують зацікавленість учнів, як до окремих питань теми, так і до матеріалу загалом. Найпоширенішими серед методів даної групи є:

  1. Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу.

  2. Метод опори на життєвий досвід учнів.

  3. Метод пізнавальних ігор.

  4. Метод створення відчуття успіху в навчанні.

  5. Метод стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні.

  6. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

Залежно від форми контрольних завдань перевірка може бути усною, письмовою, графічною і практичною.

Тестові методи перевірки знань становлять систему завдань для оцінювання знань учня за допомогою кількісних норм. Здебільшого передбачають вибір особою, яка проходить тестування, однієї з кількох запропонованих відповідей. Термін запровадив до вжитку у 1899 р. американський психолог Джеймс Кеттел (1860—1944), а тести, як прийом оцінювання почали застосовувати у Великобританії у 1864 p. Ha відміну від традиційних методів контролю, орієнтованих в основному на перевірку засвоєння конкретних знань, тестовий контроль спрямований на перевірку засвоєння ключових елементів навчального матеріалу. Він відрізняється більшою об'єктивністю, усуває суб'єктивізм, скорочує час на перевірку, сприяє дотриманню єдності вимог, запобігає випадковості при оцінюванні знань, забезпечує сприйняття учнем оцінки як об'єктивної, дає змогу статистично опрацювати одержані результати.

Програмований контроль полягає у пред'явленні до всіх учнів стандартних вимог у процесі перевірки однакових за кількістю і складністю контрольних завдань, запитань. Оцінювання знань здійснюють за допомогою різних автоматизованих або технічних пристроїв.

Методика CASE набула популярності у другій половині 90-х років XX ст., стала CASE (Cognitive Acceleration through Sience Education) — пізнавальна акселерація у процесі вивчення природничих наук, розроблена англійськими науковцями M. Шейером, Ф. Едейем та K. Єйтс. В основу її покладені концепції розвитку розумових здібностей. Вона становить спеціальну методику навчання, яка полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій) для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень учнями з певного розділу навчальної дисципліни.

Роль і значущість форм навчання є визначальною в практиці навчання. Саме від вибору форми заняття залежить досягнення поставлених навчальних цілей.

Реалізація навчально-виховного процесу потребує від сучасного педагога знань та професійного використання різноманітних дидактичних форм, вміння їх удосконалення та модернізації (оновлення).

«Форма» — одне з понять дидактики, що менш за все піддається визначенню. Це часто призводить до термінологічної плутанини, коли навіть в окремих науково-методичних публікаціях поняття форми навчальної роботи і методу навчання вживають як синоніми, що в науці є неприпустимим.

Поняття «форми» передусім є філософською категорією, яка виражає внутрішній зв'язок та спосіб організації взаємодії елементів і процесів як між собою, так і з урахуванням зовнішніх умов. Вона тісно пов'язана з іншою філософською категорією — «змістом». Обидві категорії служать для виявлення внутрішніх джерел єдності, цілісності та розвитку.

Процеси взаємодії цих філософських категорій мають суттєвий вплив на розвиток. Розвиток форм і змісту є розвитком двох сторін одного й того ж явища, роздвоєння єдиного, що породжує протиріччя та конфлікти, які призводять до втрати форми і переробки змісту.

Зміни форми відбуваються:

• відповідно до зміни змісту;

• шляхом зміни змісту відповідно до нової форми;

• внаслідок підкорення старої форми новому змісту тощо.

Крім того, стара форма не може бути ліквідована раніше, ніж у ній самій не будуть підготовлені передумови та елементи для переходу до більш досконалої форми, яка б відповідала змісту, що зазнав змін.

Саме ці особливості поняття «форми» й є джерелом подальшого поступального розвитку та оптимізації навчально-виховного процесу і навчальної діяльності усіх його учасників.

З іншого боку, у перекладі з латини слово «форми» [forma] означає:

1) зовнішній вигляд, зовнішній обрис;

2) обладнання, структуру чогось, систему організації чогось;

3) встановлений зразок, шаблон.

Отже, форма у спрощеному вигляді може розглядатися, як дидактична категорія, яка позначає зовнішній бік організації процесу навчання і пов'язана з кількістю тих, кого навчають, часом і простором, а також з порядком реалізації цього процесу.

Форма навчання являє собою цілеспрямовану, чітко організовану, змістовно насичену й методично оснащену систему пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, стосунків учителя та учнів. Результатом такої взаємодії є професійне удосконалення учителя, засвоєння учнями знань, умінь, навичок, розвиток їх психічних процесів та моральних якостей.

Форма навчання реалізується як органічна єдність цілеспрямованої організації змісту, навчальних засобів та методів.

Тобто форма навчання — це характер орієнтації діяльності, в основі якого лежить провідний метод навчання.

Крім основних форм організації навчання, широкого застосування у навчально-виховній діяльності здобули нетрадиційні організаційні форми навчання, які доповнюють та розвивають як класно-урочну, так і позаурочну діяльність учнів. Серед цих форм: навчальні екскурсії, практикуми, ділові ігри, факультативи, предметні гуртки, навчальні консультації та інші форми організації навчання.

Треба відзначити певну умовність визначення цих форм організації навчання як додаткових. Деякі з них в умовах існуючого на сьогодні плюралізму форм організації навчального процесу перейшли до розряду нестандартних уроків і починають претендувати на статус основної організаційної форми навчання.

Так, Б. Т. Лихачов розділяє додаткові форми організації навчання на дві категорії: супровідні та допоміжні.

На небезпечну тенденцію зниження інтересу учнів до занять, масова практика відреагувала нестандартними уроками, головною метою яких є пробудження й утримання інтересу учнів до навчальної праці.

Нестандартні форми проведення уроків більше подобаються учням, ніж буденні навчальні заняття. У них незвичайний задум, організація, методика проведення. Тому багато педагогів бачать у них прогрес педагогічної думки, правильний крок у напрямку демократизації школи. З іншого боку – перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи, вводити їх у систему недоцільно через відсутність серйозної пізнавальної праці, невисокої результативності, великої втрати часу.

Пошук шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках – не нова проблема в дидактиці. Проблемами методики уроку, шляхів його вдосконалення переймалися багато вчених і вчителів таких, як А.М.Алексюк, Ю.К. Бабанський, Є.М. Ільїн, M.І. Махмутов, В.О. Оніщук, І.П. Підласий, Д.О. Тхоржевський. H.M. Яковлев та багато інших.

Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нестандартну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Найпоширенішими типами нестандартних уроків є:

- уроки - прес-конференції;

- уроки – аукціони;

- уроки - ділові ігри;

- уроки – занурення;

- уроки типу KBK;

- уроки – консультації;

- театралізовані уроки;

- уроки з груповими формами роботи;

- уроки взаємного навчання;

- уроки творчості, які ведуть учні;

- уроки-заліки;

- уроки-сумніви;

- уроки-творчі звіти;

- уроки-формули;

- уроки-конкурси;

- уроки-фантазії;

- уроки-"суди";

- уроки-пошуку істини;

- уроки-концерти;

- уроки-діалоги;

- уроки-рольові ігри;

- уроки-екскурсії;

- інтегровані уроки тощо.

Нестандартні форми проведення уроків застосовуються, як банально це не звучить більш всього в нетрадиційних уроках.

Весь процес навчання спрямований на засвоєння учнями певного кола знань, умінь та навичок, тому навчальна мета і повинна визначати результат, якого мають досягнути учні класу. Однак до цих пір на практиці все ще домінує інша логіка – переважаюча діяльності викладача, яка виражає в постановці мети стосовно вчителя. Застосовуючи пояснювально–ілюстративну методику заняття, викладачі домагалися міцного засвоєння знань, умінь і навичок. У зв’язку з цим педагогічна наука і шкільна практика спрямовують свої зусилля на пошуки шляхів подолання, удосконалення навчальних занять.

Аналіз уроків та анкетування вчителів переконують, що універсальної, жорсткої структури уроку, придатної для всіх випадків організації навчання бути не може. Тому останнім часом зроблено чимало спроб удосконалити побудову уроків, як форми організації навчання, застосовуючи так звані нестандартні уроки.

Дослідження показують, що для учнів навчального закладу найбільш цікавими є ті уроки, на яких чітко організовано навчально-трудовий процес, де їх залучають до активної пізнавальної діяльності, що приносить їм успіх, радість пізнання й праці.

У процесі проведення нестандартних уроків учень може отримати знання від учителя, книги, перегляду фільму, а також від комп’ютера. Кожному із цих способів передачі знань притаманні переваги і недоліки. Найбільш потрібний, необхідний для кожного конкретного випадку спосіб залежить від виду навчального матеріалу, стилю навчання, обраного учнем, а також від уміння педагога і його методики викладання. Комп’ютер можна запрограмувати так, що він буде володіти багатьма якостями і всіма можливими досягненнями і не матиме недоліків, притаманних книгам, фільмам.

Комп’ютер враховує широкий діапазон індивідуальних особливостей школярів. Він дає змогу кожному учню навчитися в зручному для нього темпі обирати, враховуючи не тільки правильність відповідей на одне або декілька завдань, часові втрати, характер помилок, а й тип і міру достатньої допомоги. Він сприяє формуванню у дітей рефлексії своєї діяльності – однієї із форм самоусвідомлення, яка орієнтована на осмислення людиною своєї діяльності, а також усвідомлення особистості своїх партнерів.

Вплив комп’ютера на систему освіти зумовлено також тим, що можна застосувати найрізноманітніші методи навчання, в тому числі й ті, які в умовах традиційних форм можна використовувати з обмеженням.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Позакласний захід з інформатики для учнів 9-11 класів
Методична розробка – сценарій проведення позакласного заходу з інформатики «квк з інформатики» може бути використана у практиці роботи...

Позакласний захід з інформатики для учнів 10-11 класів ток-шоу
Методична розробка – сценарій проведення позакласного заходу з інформатики «Ток-шоу «Інфоманія» може бути використана у практиці...

Вступ
Розділ нестандартні форми проведення уроків образотворчого мистецтва у початкових класах

Методична розробка
Урок — це центр, навколо якого обертаються І до якого повертаються всі думки І дії викладача. Педагогіка рекомендує використовувати...

Нетрадиційні форми методичної роботи
Дискусія – питання для дискусії необхідно формулювати так, щоб вони викликали у слухачів зацікавленість, прагнення висловити свою...

«Форми проведення уроків для розвитку соціокультурної компетенції – міні-лекції»
...

Заміна тимчасово відсутніх учителів
Заміна уроків це проведення уроків згідно з розкладом школи вчителем замість відсутнього з поважних причин колеги

Інформатики
...

Урок виробничого навчання
...

Нетрадиційні форми роботи на уроках української мови
Вивчення української мови в школі передбачає, як відомо, реалізацію з основних питань: 1 дати учням знання з мови І вміння використовувати...

Практичних робіт з інформатики для учнів 9 класу
З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп‘ютерна техніка повинна...

Програма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів Київ
Автори: Ломаковська Г. В., учитель-методист інформатики ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва

Відділ освіти Цюрупинської районної державної адміністрації
Розділ ІІ. Методи й форми проведення педагогічної ради. 19 с. Нестандартні форми проведення педагогічної ради. 19с

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради...
Пилипчук Олександр Павлович, вчитель інформатики І фізики, вчитель-методист, вища категорія, Гаврилівська зош І-ІІІ ступенів Теофіпольського...

Безпечне проведення уроків та занять з фізичної культури
За статистикою, випадки травмування у школі найчастіше трапляються під час уроків та занять з фізичної культури

Особливості організації самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи
Така дидактична структура уроку. Відзначений підхід до визначення структури уроку усуває шаблонність при проведенні уроків, рецептурність...

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій...
С.І., методист кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті зоіппо, 236-30-99

Розумовий розвиток дитини успішно відбувається у різних видах діяльності,...
«уроків-фейерверків»,учителеві буде важко здивувати учня, а незаперечною є істина,що твердить: найкраще запам’ятовується те,що здивувало....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт