Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Медодичні рекомендації щодо викладання хімії, біології, екології у 2014/2015 навчальному році

Медодичні рекомендації щодо викладання хімії, біології, екології у 2014/2015 навчальному році

Медодичні рекомендації щодо викладання хімії, біології, екології у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення біології та хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

7-9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. Хімія 7-11 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005. - 97 с.;

7-9 класи з поглибленим вивченням біології (хімії)- програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (хімії) // Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. - К.: Вікторія, 2009. - 102 с.;

10-11 класи - Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. - Тернопіль: Мандрівець, 2011. - 128 с.;

Розподіл кількості годин на викладання хімії та біології за старими програмами:

Основна школа

Клас навчання

Рівень змісту освіти

Кількість годин на тиждень

хімія

біологія

7
1

2

8
2

2

8 (з поглибленим вивченнямї)
4

4

9
2

3

9 (з поглибленим вивченням)
4

4

9 (спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов)
1,5*

2,5*Старша школа


10

рівень стандарту

1

1,5

академічний рівень

1

1,5

профільний рівень

4

5


11

рівень стандарту

1

1,5

академічний рівень

2

1,5

профільний рівень

6

5


З метою забезпечення умов для опанування учнями 10-11 класів змісту біології на академічному рівні навчальний заклад може виділити додатково 0,5 годин за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. В такому випадку облік зазначених годин здійснюєтьсяу классному журналі на сторінці предмета.
Звертаю увагу на необхідність узгодженого вивчення біології та екології в 11 класі. Рекомендуємо запланувати вивчення екології у другому семестрі (1 година тижневого навантаження). На вивчення біології в 11 класі рекомендуємо виділити у І семестрі 2 години, а у ІІ семестрі – 1 одину на тиждень. 
Також предмети можуть підсилюватися за рахунок інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується керівником навчального закладу чи його заступником. Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для предмета, на підсилення якого використано зазначені години.

Типовими навчальними планами передбачено час на введення курсів за вибором та факультативів. Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, можливості навчально-матеріальної бази школи.
Слід зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором. Курс за вибором (факультатив), програма якого розрахована на 35 годин і більше, може вивчатися упродовж двох років. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів та курсів за вибором приймається навчальним закладом. Облік годин – за рішенням навчального закладу може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі.
Вчитель, плануючи вивчення розділу, теми та проведення уроків, має обов’язково керуватися програмою. У пояснювальній записці програми визначено завдання шкільного предмета та окреслено шляхи реалізації змісту програми. У кожній темі програми передбачено обов’язкові результати навчання: вимоги до знань та вмінь учнів, що можуть виражатися у різних видах навчальної діяльності (оприлюднено в класних методичних куточках). Порівнюючи результати навчальної діяльності учнів учитель має змогу визначити рівень навчальних досягнень учнів, оцінити їх.

Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. Оцінювання досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (7-11 класи - наказ МОН від 30.08.2011р. № 996. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», 6 класи – наказом МОН України від 21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».).

Обов’язковими видами оцінювання є поточне, тематичне та підсумкове (семестрове, річне, державна підсумкова атестація).
Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове, фронтальне опитування, робота з малюнками, схемами, графіками, діаграмами, виконання різних видів письмових робіт. Доцільними будуть самоконтроль та взаємоконтроль учнів. В умовах впровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю.

Тематичне оцінювання виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу впродовж вивчення теми з урахуванням поточних оцінок за різні види робіт у тому числі лабораторні (практичні). З огляду на це, у кожного учня має бути оцінка за виконання, як мінімум, однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених програмою у змісті певної теми. Також враховується і навчальна активності школярів.

Відведення окремого уроку на тематичне оцінювання не передбачається (Наказ МОН України № 496 від 03.06.2008 року, «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» п.3 ). Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися: динаміка особистих досягнень учня з предмету протягом семестру; важливість теми; тривалість вивчення теми; складність змісту теми. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Обов’язковим є проведення не менше однієї контрольної роботи в семестр. Зміст завдань контрольної роботи може охоплювати зміст однієї навчальної теми або декількох навчальних тем.

Час проведення контрольної роботи та її зміст визначає вчитель у відповідності до встановлених часових затрат:

у 6 класах – 25 – 30 хвилин

у 7 – 8 класах – 30 – 35 хвилин

у 9 класах – 35 – 40 хвилин

у 10 – 11 класах – 40 – 45 хвилин

Для контрольної перевірки знань необхідно використовувати завдання різної форми і різних рівнів складності. Завдання для контрольної роботи мають опиратися не тільки на базові знання учнів, а й на вміння їх застосовувати. Тому необхідно включати завдання, що вимагають від учнів описувати і характеризувати, порівнювати й класифікувати, використовувати діаграми, таблиці та графіки, надавати або вибирати пояснення, формулювати пояснення причинно-наслідкових зв’язків, розв'язувати проблемні завдання, висловлювати свою думку та позицію.

До контрольної роботи мають включатися завданя як у тестовій формі так і відкритих з короткою та розгорнутою відповіддю.

Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші (зі штампом навчального закладу) та зберігаються протягом року. У процесі навчання, зокрема під час оцінювання, вчителю важливо виявляти доброзичливість, вимогливість, індивідуальний підхід, тобто порівнювати виявлені досягнення учня не тільки з нормою, а й з його попередніми результатами.
Важливою складовою навчання біології та хімії є формування в учнів практичних умінь і навичок під час проведення лабораторних і практичних робіт. Оцінюючи лабораторну (практичну) роботу необхідно оцінювати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його досягнення, зважати на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових особливостей учнів. Так в учнів старшої школи вже має бути сформоване уміння формулювати висновки до лабораторної (практичної) роботи на підставі теми, мети і результатів проведеної роботи. Тому включення в лабораторну (практичну) роботу для учнів 10-11 класів завдань «У висновку дайте відповідь на запитання...» є недоцільним і таким, що не відповідає критеріям оцінювання. Оцінювання практичних і лабораторних робіт здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково у окремих учнів. У навчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт з друкованою основою, які мають гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п’яти років. Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт є недоцільним. Оцінка за ведення зошитів з біології та хімії в класний журнал не виставляється.
Домашні завдання можуть бути як усні, так і письмові.

Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували

у 6-му класах – 30-40 хвилин;

у 7-9 класах – 50 хвилин;

у 10-11 класах - 1 годину.

Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні.

Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж щодо їх виконання учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані-конспекті уроку.

Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-якому етапі уроку.

Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми і учитель не встигає пояснити суть завдання.

Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо.
Під час проведення занять в кабінеті біології та хімії особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72).
У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльностів навчальних закладах системи загальної середньої освіти; описано загальні положення щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, особливості безпеки під час проведення різних видів робіт з біології та хімії, порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. Також в інструктивно-методичних матеріалах наведено зразок журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів та орієнтовні «Паспорт кабінету» і «Акт дозволу на проведення занять у кабінеті».

З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.

Чинне Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОН України № 601 від 20.07.2004 р. визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінету згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами і є обов’язковим для організації навчання в ЗНЗ незалежно від типу та форми власності. У кабінеті можуть проводитися навчальні заняття тільки за присутності вчителя, тому кабінет біології та хімії не може бути використаний як класна кімната, для проведення уроків чи інших навчальних занять з інших предметів. Кабінет має бути забезпечений: аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги; первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України. Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з навчальних програм, підручників, методичних посібників, навчального обладнання.

Комплектація кабінету біології та хімії обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністра освіти і науки України від 20.06.2002 р. № 367 і опублікованих у журналі «Біологія і хімія в школі» № 4, 2003 р.

Вчителем створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, посібників, обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку. Додатково кабінет може бути оснащений: підручниками та посібниками; фаховими газетами та журналами; бібліотечкою науково-популярної та методичної літератури; розробками відкритих уроків та виховних заходів (не більше ніж за 5 років); матеріалами перспективного педагогічного досвіду тощо.У кабінетах мають бути постійні, змінні та інформаційні експозиції. Постійні експозиції кабінету: державна символіка; інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті; портрети видатних вчених України та світу. Змінні експозиції кабінету: матеріали до теми наступних уроків; орієнтовні завдання та зразки відповідей для оцінювання; матеріали до державної підсумкової атестації; матеріали краєзнавчого характеру; результати експериментальної та дослідницької роботи учнів; результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо. Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.
Документи, що пропонуються до уваги вчителів

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (галузь «Природознавство»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.

2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. Біологія». 5-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. № 664.

3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія». 7-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. № 664.

4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (7-11 класи - наказ МОН від 30.08.2011р. № 996. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», 6 класи – наказ МОН України від 21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».).

5. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» //лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72.

6. Лист «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. Методичні матеріали» МОН України від 16.06 2014 р. № 1/9-319

7. Наказ «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» // МОН України № 496 від 03.06.2008 року,

8. Лист "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" //МОНУкраїни № 1/9-426 від 01.06.2012

9. Лист "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі" // МОН № 1/9-343 від 01.07.2014

10. Лист "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"// МОН № 1/9-319 від 16.06.2014

11. Лист "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів  та структуру 2014/2015 навчального року" //МОН №1/9-303 від 11.06.2014

12. Наказ «Про надання грифа навчальній літературі» МОН № 123 від 07 лютого 2014 року

13. Наказ «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» МОН України від 21.08.2013 №1222

Розділ – методична робота, природничо-математичні дисципліни, біологія, хімія, екологія

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

 Програма «Біологія. 7-11 класи». К. Перун; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи 7-9 класи)
У статті розглядаються особливості викладання біології та екології у новому навчальному році. Даються рекомендації щодо оцінювання...

Методичні рекомендації щодо викладання біології у 201 6
Основні нормативно-правові документи, якими повинні керуватися у навчально-виховному процесі вчителі біології у 2016/2017 навчальному...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводиться у січні-лютому 2015 року згідно з наказом Міністерства освіти І науки...

Харьковская общеобразовательная школа
Харківської міської ради Харківської області від 01. 09. 2014 №141 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2014/2015...

Нормативна база для викладання хімії І біології 2015/2016 н р
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2014-2015 навчальному році
Шкільна географічна освіта спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено...

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо викладання фізики в 2016-2017 навчальному році Фізика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій...
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...

І. аналіз виховної роботи у 2013-2014 навчальному році ІІ. Основні...
Монмсу від 31. 10. 2011 №1243, згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2013-2014 навчальному році створював сприятливі...

Основні завдання виховної роботи у 2014-2015 навчальному році
Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2014-2015 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально...

1-4 класи
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Україна новомиргородська районна державна адміністрація
Кз «коіппо ім. В. Сухомлинського» від 21. 01. 2015 року №71 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього...

Методичні рекомендації щодо викладання історії та курсів духовно-морального...
Вона передбачає викладання курсу «Історія України. Вступ до історії» у 5 класі в обсязі 35 годин, інтегрованого курсу зі стародавньої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт