Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку Інформатика

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку Інформатика

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ І МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

Інформатика

(2-4 класи)

Київ – 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для розв’язування життєвих та навчальних завдань.

Програма «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів (1*) забезпечує реалізацію мети і завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, у якій передбачено формування у молодших школярів ключових компетентностей, основою формування яких є опанування учнями предметних компетенцій – нормативно закріплених результатів навчання, які охоплюють знання, уміння, навички, засвоєні способи діяльності, прояви емоційно-ціннісних ставлень.

Зміст навчальної програми «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку узгоджено з навчальною програмою «Сходинки до інформатики» для учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2*).

Мета курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основне завдання курсу «Сходинки до інформатики» – сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і предмет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кількома предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити завантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», ознайомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Програма для 2-4 класів є пропедевтичним розвиваючим курсом, який побудований на спеціально дібраному навчальному матеріалі та спирається на такі принципи: системність; гуманізація; міжпредметна інтеграція; диференціація; організація навчального процесу.

У основу занять покладені наступні принципи:

- формування основ інформаційної культури, тобто опанування основних понять інформатики, такими, як команда, алгоритм, виконавець;

- розвиток логічного і образного мислення, що можливо завдяки широкому використанню графічних і звукових засобів;

- вживання ЕОМ для вирішення творчих завдань конструювання і проектування;

- закладання основ алгоритмізації, структуризації діяльності, направленої на рішення поставленої задачі;

- індивідуалізація і диференціація навчання, наочність, доступність подачі інформації, введення ігрового елементу в процесі навчання.

Норматив роботи на ЕОМ для молодших школярів не більше 15 хвилин, урок розбивається на 2 частини: теоретичну і практичну, причому практична частина уроку має бути продовженням теоретичної.

Використання інформаційних технологій значно підвищує зацікавленість дитини у навчанні, робить процес засвоєння нових знань та уявлень про оточуюче більш швидким та різнобічним, сприяє вдосконаленню та закріпленню старого матеріалу, розвиває логічне мислення, покращує пізнавальну активність, сприяє розвитку багатьох психічних процесів.

Вивчення курсу «Сходинки до інформатики» сприяє формуванню і розвитку у молодших школярів ключових компетентностей, серед яких можна виділити ІКТ-компетентність, та «уміння вчитися», як здатність до самоорганізації в навчальній діяльності.

ІКТ-компетентність, як ключова, передбачає впевнене та критичне використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування.

ІКТ-компетентність для даного курсу є одночасно і предметною. У контексті початкового навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо використання ІКТ, співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань, безпечно працювати з комунікаційними системами.

Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з наступними вміннями учнів молодшого шкільного віку.

Технологічні: вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускає програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора; працює з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків. Тощо.

Телекомунікаційні: одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку.

Алгоритмічні: складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу деяких навчальних предметів (математика, українська мова); складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для виконавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції.

Предметний зміст навчального курсу «Сходинки до інформатики» спрямований на формування наступних вмінь:

- приймати мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;

- актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, перетворювати її для розв’язування різних типів навчальних і життєвих типових задач;

- визначати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

- аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками;

- співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань.

Структура навчальної програми.

Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 105 годин (35 годин у 2 класі, 35 годин у 3 класі і 35 годин у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану).

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс «Сходинки до інформатики» будується за такими змістовими лініями: комп’ютер та його складові, інформація та інформаційні процеси, використання інформаційних технологій, алгоритми і виконавці, комунікаційні технології.

Програма представлена в табличній формі, що містить три частини: «Зміст навчального матеріалу», «Вимоги до знань і умінь учнів» і «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи» та очікувані результати.

У змісті навчання вказано той навчальний матеріал, який підлягає вивченню у кожному конкретному класі. Вимоги до знань і умінь учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання.

Зміст навчального матеріалу «Сходинки до інформатики» структуровано за темами, подається перелік вимог до знань і умінь учнів 2-го та 3-го років навчання, а також вимоги до знань та вмінь учнів, які закінчують початкову школу. Кількість годин для вивчення розділів курсу не вказується. Це дозволяє авторам створювати варіативні підручники, а вчителям – складати календарно-тематичний план відповідно до навчально-методичного комплекту, за яким навчаються учні, і з огляду на конкретну навчальну ситуацію у класі та педагогічну доцільність. Залежно від рівня знань учнів класу, від труднощів, що виникають під час вивчення змісту програми, вчитель може дещо збільшити або зменшити час на вивчення окремих тем, що дозволить забезпечити свідоме і міцне засвоєння учнями всього матеріалу, передбаченого для кожного року навчання.

Характеристика змісту навчання.

Змістова лінія «Комп’ютер та його складові». Основне завдання цієї лінії полягає у ознайомленні учнів із складовими частинами комп’ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп’ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства. У 2 класі учням пропонується ознайомитися із основними складовими комп’ютера, такими як системний блок, клавіатура і миша, монітор і принтер; з їх призначенням; виробити вміння коритсуватися мишою і клавіатурою за допомогою вчителя, програм-тренажерів та розвиваючих програм. Важливо навчити дітей правильно вводити літери, цифри і розділові знаки з клавіатури. Для цього необхідно передбачити систематичну роботу учнів з клавіатурним тренажером, розвиваючими та навчальними програмами при організації практичної складової уроку. У 3 класі передбачається оглядове ознайомлення учнів з пам’яттю і процесором, як пристроями, що забезпечують зберігання і опрацювання даних. Пізніше учні закріплюють знання про складові комп’ютера та розширюють уявлення про галузі його застосування для опрацювання інформаційних даних.

Змістова лінія «Інформація та інформаційні процеси». Основне завдання полягає у ознайомленні учнів з поняттями «повідомлення», «інформація», «дані». Учні повинні навчитися наводити приклади повідомлень, розуміти, що повідомлення передають інформацію (відомості про предмети, живі істоти і явища оточуючого світу тощо). При ознайомленні учнів з інформаційними процесами спочатку пропонується розглянути ті, що зустрічаються у життєдіяльності людини, і лише потім – інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера. Не слід вимагати від учнів точних означень всіх теоретичних понять, які розглядаються при вивченні змісту цієї лінії, так як вони подаються на рівні розуміння (наведення учнями відповідних прикладів з свого життя та навколишнього світу). В межах цієї змістової лінії розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей: учні мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей. Доцільно знайомити учнів як з конкретними об’єктами та їх образами, так із відповідними абстрактними поняттями, навчити будувати складні об’єкти із запропонованих частин та доповнювати відсутні компоненти, в тому числі самостійно.

Змістова лінія «Використання інформаційних технологій» спрямована на ознайомлення учнів з графічним редактором, редактором комп’ютерних презентацій, текстовим редактором та формування навичок створювати та редагувати різноманітні об’єкти, здійснювати над ними типові операції по зміні значень властивостей. У ході реалізації цієї змістової лінії учні мають навчитися створювати і редагувати найпростіші графічні зображення, невеликі комп’ютерні презентації (3-5 слайдів), невеликі текстові документи (до 10 рядків) з прозовим і віршованим текстом, із вставленими графічними зображеннями, вміти виділяти фрагменти тексту, виконувати елементарні дії з редагування і форматування виділених фрагментів. Опанування першими навичками роботи із текстовими фрагментами, редагування і форматування тексту учні передбачається в середовищі графічного редактора та редактора комп’ютерних презентацій.

Змістова лінія «Комунікаційні технології». Її завдання порлягає у ознайомленні учнів з поняттям комп’ютерної мережі (локальної і глобальної) та можливими напрямами їх використання в житті людини. Основну увагу при реалізації цієї змістової лінії приділено набуттю учнями початкових практичних навичок використання глобальної мережі Інтернет для пошуку необхідних текстових даних і зображень, їх перегляду і збереження, електронного листування, дотримання вимог безпечної роботи дітей в Інтернеті. З пошуком даних в Інтернеті учнів знайомлять на прикладі пошуку графічних зображень та наступного їх збереження з метою подальшого їх опрацювання за допомогою графічного редактора та редактора комп’ютерних презентацій. Пошук текстових повідомлень доцільно використовувати для ознайомлення з їх змістом, а також для копіювання фрагментів тексту у презентації та текстові документи.

Для формування міжпредметних компетенцій, особливо з курсом математики, у рамках пропедевтичного курсу програмою передбачено вивчення питань, пов’язаних з алгоритмами та їхніми виконавцями. У результаті ознайомлення з ними учні повинні розуміти на інтуїтивному рівні (а не на рівні строгих означень) поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця, алгоритму, отримати перші уявлення про основні алгоритмічні структури, зокрема, слідування, розгалуження та повторення, навчитися виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії комп’ютерному середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд. Головною метою алгоритмічної лінії є вміння розв’язувати значущі для учнів задачі з їх повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення цілей, передбачати можливі наслідки; розв’язувати задачі, для яких відповіддю є не число або твердження, а опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо.

У програмі передбачено резервні години, які вчитель, враховуючи особливості навчання, навчальні потреби та психологічні особливості учнів із ЗПР, можуть розподілити години на вивчення складних тем протягом навчального року.

Програмою 3-4 класів передбачено створення учнями індивідуальних або групових проектів. У ході створення цих проектів учні повинні ознайомитися з основними принципами проектної діяльності і реалізувати всі ІКТ-компетентності, набуті в процесі вивчення цього курсу.

Характеристика умов навчання.

При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів. Тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі.

Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп’ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку учні працюють без комп’ютера, знайомляться із загальними теоретичними положеннями курсу «Сходинки до інформатики», повторюють і закріплюють вивчений матеріал, виконують вправи на розвиток сприймання, уваги, мислення, пам’яті тощо.

Для практичної роботи учнів за комп’ютером можна використовувати програми з наявного у школі навчального програмного забезпечення та середовища, які адаптовані для навчання дітей молодшого шкільного віку із ЗПР.

Види діяльності, які слід реалізовувати в процесі вивчення курсу – ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня діяльність, співпраця в парі, групова взаємодія.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.
2 клас

(35 год. – 1год. на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Комп’ютери та їх застосування (3 години).

Структура та завдання курсу. Правила поведінки і безпеки

життєдіяльності у

комп’ютерному класі.

Які бувають комп'ютери.

Використання комп'ютерів в житті людини і дотримання

правил гігієни при

роботі на комп'ютері.Учень (учениця):

має уявлення про правила поведінки

і безпеки життєдіяльності у комп'ютерному класі

і дотримання правил гігієни при роботі на комп'ютері;

має уявлення про сфери

застосування комп'ютера;

розуміє призначення

комп'ютера;

наводить приклади використання комп'ютерів у різних сферах діяльності

людини (за допомогою вчителя)Сенсомоторний розвиток: вчити: контролювати рухи в процесі орієнтування на робочому місці, дотримуватися правил поведінки і безпеки життєдіяльності у комп'ютерному класі та при роботі на комп'ютері.
Пізнавальний розвиток: вчити: правилам роботи з комп’ютером; збагачувати уявлення про сучасні комп'ютери та застосування їх у різних сферах діяльності; вчити коритуватися комп’ютером під час виконання навчальних вправ.
Мовленнєвий розвиток:

вчити: пояснювати правила техніки безпеки та правила гігієни під час роботи на комп'ютері; називати види комп’ютерів; наводити приклади їх використання в житті людини.

Основні складові комп'ютера.

Початкові навички роботи з комп'ютером (9 годин).

Основні пристрої

комп'ютера: системний блок, пристрої

введення і виведення. Пам'ять комп'ютера. Підготовка комп'ютера до роботи. Послідовність

вмикання та вимикання комп'ютера.

Як правильно вимкнути комп'ютер.

Практична робота.

Маніпулятор миша.

Його призначення

та правила роботи з

ним. Ліва кнопка. Наведення вказівника,

подвійне клацання.

Відпрацювання навичок роботи з мишею.

Робочий стіл. Основні об’єкти:«Робочий стіл», «Панель

задач», кнопка

«Пуск».

Запуск програми на виконання з «Робочого столу».

Практична робота.

Клавіатура та робота з нею. Призначення основних клавішів.

Практична робота.

Зміна зовнішнього виду «Робочого столу», Запуск програм.Учень (учениця):

називає основні пристрої

комп'ютера (за допомогою вчителя);

розуміє призначення основних пристроїв комп'ютера;

знає порядок вмикання

і вимикання комп'ютера;

уміє вмикати комп'ютер;

уміє завершити

роботу з комп'ютером;

може вибирати об'єкти одинарним

клацанням лівої кнопки

миші;

має уявлення про програму, меню, робочий стіл, значки;

уміє вказати вказівником

на об'єкти, які містяться

на робочому столі або у

вікні виконання програми;

має навички перетягування об'єктів за допомогою миші;

користується значками на

робочому столі для запуску програм;

уміє завершити

роботу з програмою;

розрізняє різні групи

клавішів клавіатури комп'ютера та їх призначення;

уміє використовувати

клавіатуру для введення окремих символів (за допомогою педагога).


Сенсомоторний розвиток:

розвивати координацію зорово-рухової діяльності на основі формування

вмінь працювати на комп'ютері.
Пізнавальний розвиток:

формувати уявлення про складові комп'ютера, які забезпечують управління ним; розвивати уявлення про комп’ютер, його програми, меню; вчити послідовно виконувати дії на комп'ютері.
Мовленнєвий розвиток:

вчити: називати об'єкти, які містяться на робочому столі комп’ютера: «Робочий стіл», «Панель задач», кнопка «Пуск»; розповідати про комп’ютер та його призначення; вживати тематичні терміни під час відповідей.


Поняття про повідомлення, інформацію

та інформаційні

процеси (5 годин).

Поняття про повідомлення. Як людина сприймає повідомлення. Інформація. Інформаційні процеси. Пристрої, що використовуються для роботи з

повідомленнями.

З історії розвитку

обчислювальної

техніки


Учень (учениця):

має уявлення про повідомлення;

розуміє, за допомогою

яких органів чуттів людина сприймає повідомлення;

називає інформаційні процеси отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень;

має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються

людиною для роботи з повідомленнями (телефон, калькулятор, ігрові приставки, плеєр, факс, фотокамери тощо);

уміє працювати з комп'ютерними програми (за допомогою педагога).

Сенсомоторний розвиток:

координувати всі рухові дії необхідні для роботи на комп'ютері.
Пізнавальний розвиток:

формувати уявлення про інформаційні процеси отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень; вчити працювати з комп'ютерними програми.
Мовленнєвий розвиток:

вчити: називавати інформаційні процеси отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень; називати пристрої, що використовуються

людиною для роботи з повідомленнями (телефон, калькулятор, ігрові приставки, плеєр, факс, фотокамери тощо; відповідати на запитання вчителя; пояснювати виконання вправ на комп’ютері.

Алгоритми і виконавці (4 години).

Спонукальні речення.

Поняття «команда».

Команди і виконавці.

Практична робота.

Виконання команд.

Алгоритми. Виконавці алгоритмів.

Алгоритми в нашому житті.

Робота з розвивальними програмами.


Учень (учениця):

розуміє сутність понять «команда», «алгоритм»;

розрізняє команди від речень, що не є командами;

наводить приклади алгоритмів (за допомогою вчителя);

виконує алгоритм;

працює з

комп'ютерними розвивальними програмами (за допомогою вчителя)Сенсомоторний розвиток:

розвивати координацію зорово-рухової діяльності

на основі формування вмінь працювати на комп'ютері.
Пізнавальний розвиток:

вправляти знання про поняття «команда», «алгоритм»; вчити працювати з комп'ютерними розвивальними програмами.
Мовленнєвий розвиток:

вчити: наводити приклади алгоритмів; розповідати про алгоритми в життєдіяльності; відповідати на запитання; пояснювати термінологію, що передбачена змістом навчання.

Об'єкти. Графічний редактор (8 годин).

Об'єкти. Властивості

об'єктів, значення

властивостей.

Розвиток практичних навичок використання

комп'ютера.

Графічний редактор. Робоче поле графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Заливка

Команди «копіювання», «вставити»,

«вирізати». Створює

свої малюнки.

Збереження зображень. Відкриття

збережених зображень у редакторі.Учень (учениця):

має уявлення про об'єкти

та їх властивості;

наводить приклади об'єктів, значень властивостей об'єктів;

розуміє призначення

графічного редактора ;

застосовує інструменти

середовища графічного редактора для створення

зображень;

має уявлення про можливості використання

палітри кольорів у середовищі графічного редактора;

використовує

практично палітру кольорів у середовищі графічного редактора;

вміє зберігати

зображення на Робочому столі.


Сенсомоторний розвиток:

розвивати координацію зорово-рухової діяльності на основі формування вмінь працювати на комп'ютері та послідовності виконання дій під час роботи з комп'ютером.

Пізнавальний розвитолк:

вчити застосовувати інструменти середовища графічного редактора для створення зображень; ознайомити з палітрою кольорів у середовищі графічного редактора та навчити їх використовувати

практично.
Мовленнєвий розвиток:

вчити: розповідати про панель інструментів; називати палітру кольорів; пояснювати, що таке заливка; називати команди «копіювання», «вставити»,

«вирізати».


Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (на рівні ознайомлення) (4 години).

Робота з комп’ютерними програмами на

підтримку вивчення української мови, іно-

земної мови, математики, образотворчого

мистецтва, музики тощо.

Учень/учениця:

ознайомлений (-на) з правилами роботи з

комп’ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів.

Сенсомоторний розвиток:

розвивати координацію зорово-рухової діяльності

на основі формування вмінь працювати на комп'ютері.
Пізнавальний розвиток:

формувати уявлення про роботу з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення основних навчальних предметів; вчити працювати з програмами підтримки вивчення навчальних предметів.
Мовленнєвий розвиток:

вчити: розповідати правила роботи з комп’ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; відповідати на запитання вчителя.
Особистісний розвиток:

формувати позитивне ставлення до навчання; елементарні дії самоконтролю під час виконання практичних завдань на комп’ютері; розвивати пізнавальний інтерес до компьютерних технологій; вчити виконувати елементарні вольові зусилі для подолання труднощів.


Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Резервний час (2 години)
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Програма з правознавства (практичний курс) для спеціальних загальноосвітніх...
Програма покликана надати учням із зпр знання одного із найважливіших для життя в демократичному суспільстві аспектів правової науки...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Навчальна програма :Інформатика «Програма для загальноосвітніх навчальних...
Автор: Литвин Олена Василівна вчитель інформатики Ярешківського нвк баришівського району Київської області

Система корекційно-розвивального впливу на пізнавальну діяльність...
Корекційно-розвивальні заняття для молодших школярів із затримкою психічного розвитку

Розділу (уроку)
К. Генеза, 2014, згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України (наказ монмолодьспорту Ураїни від...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи
Високорозвинені цивілізації ставили І продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для...

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи
Базовим поняттям предмета є природа як цілісний системний об’єкт, який визначає добір змісту, його розподіл І способи організації...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє...

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт