Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроку

Уроку


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

8-й КЛАС
(68 год, 2 год на тиждень)
з/п

Дата

Тема уроку

Мета уроку
Вступ (1)
1
Вступ.

Художня література як одна з форм духов­ної діяльності людини. Функції худож­ньої літератури. Багатозначність худож­нього образу. Різновид образів. Аналіз художнього твору

Ознайомити учнів з функціями художньої літе­ратури, багатозначністю художнього образу, на­вчати розпізнавати різні типи образів, аналізу­вати художній твір; поглибити поняття про ху­дожній образ та художній твір; формувати вмін­ня за допомогою слова створювати елементар­ні образи, робити ідейно-художній аналіз твору в єдності його змісту й форми; виховувати по­требу зацікавлення мистецтвом слова
Українські історичні пісні (9)
2-4
Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками. «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крик­нув же козак Сірко»; про боротьбу проти соціального й національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак За­лізняк», «Чи не той то хміль?», «За Си­біром сонце сходить»). Провідні мотиви пісень. Художні засоби. ТЛ: історична пісня

Поглибити знання учнів про історичні часи, змальовані в піснях, розкрити поняття історич­ної пісні, ознайомити з відомими історичними піснями та їх провідними мотивами; розвивати навички виразного й вдумливого читання тек­сту, образного мислення, формувати вміння ви­значати художні засоби та з'ясовувати їх роль у творі; виховувати потребу в знаннях історичного минулого нашого народу через твори усної на­родної творчості
5-6
Пісні Марусі Чурай.

Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народ­ними. «Засвіт встали козаченьки», «Ві­ють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю...». Художні засоби пісень. Пісня «Віють вітри, віють буйні». її по­пулярність, народнопоетичні образи.

Виразне читання № 1. Пісні Марусі Чу­рай

Указати на значення пісні в житті українсько­го народу, ознайомити з легендою про Марусю Чурай, трагічною історією її життя, змістом пі­сень «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Ой, не ходи, Грицю...»; указати на художні засоби; формувати вміння виразного читання, коментування пісень, знаходити в тек­сті та пояснювати художні засоби, висловлюва­ти власне ставлення до Марусі та її пісень; роз­крити красу й силу світлого почуття кохання; виховувати усвідомлення того, що добра слава про талановиту людину живе у віках, що поет – активний творець духовності. Вивчити напам'ять пісню «Засвіт встали козаченьки»
7-9
Українські народні думи. Героїчний епос українського наро­ду. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові); жанрова своєрід­ність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, риnму. Дума «Маруся Богуславка», «Буря на Чорному морі». ТЛ:.думи

Ознайомити з визначними постатями кобза­рів та лірників, виконавців народних дум ми­нулого й сучасного, указати на майстерність їх виконання, популярність серед на­роду; ознайомити учнів з думою «Маруся Бо­гуславка», розкрити її тематику, звернути ува­гу на образ української полонянки Марусі, її сміливий і героїчний учинок, навчати аналі­зувати образи, визначати художні особливос­ті; розкрити проблематику думи «Буря на Чор­ному морі»; розвивати навички аналізу твору; формувати вміння коментувати стосунки між людьми, дискутувати про поняття гріха, ви­словлювати власне розуміння узагальненого образу «бурі на морі»; виховувати прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими, хрис­тиянськими цінностями
10
Позакласне читання № 1. «Українські іс­торичні пісні та думи»

Ознайомити з іншими творами цього жанру
11
Тематична контрольна робота № 1. Дати письмову відповідь на питання

Перевірити, як учні засвоїли матеріал з вивче­ної теми, як уміють ці знання застосовувати на практиці; розвивати логічне й творче мислення; виховувати культуру писемного мовлення

12
Розвиток мовлення № 1. Літературно-критичний твір «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...»

Навчати учнів писати творчі роботи на основі кількох джерел; формувати вміння характеризу­вати улюблені пісні; виховувати любов до укра­їнської пісні, бажання зберегти її для нащадків

Із давньої літератури (4)

13-15
Із давньої літератури.

Самобутній характер давньої української літератури. «Слово про похід Ігорів». Давньоруська пам'ятка, перлина укра­їнського ліро-епосу. Історична основа «Слова...». Наскрізна ідея патріотизму. Роль пейзажу, поетичність мови. Фоль­клорні мотиви

Ознайомити учнів з пам'яткою, її історичною основою; формувати вміння уважно слухати, усвідомлено сприймати почуте та робити записи відповідно до поставленого завдання; виховува­ти зацікавленість пам'ятками культури та мисте­цтва; ознайомити учнів з перекладами та переспі­вами «Слова...», розглянути проблему авторства; навчити учнів аналізувати, характеризувати обра­зи руських князів; формувати вміння висловлю­вати власні міркування щодо вчинків героїв

16
Розвиток мовлення №2. Характеристика образів «Слова…» (усно)

Розвивати вміння учнів характеризувати образи.

17
Позакласне читання №2. В. Малик «Черлені щити»

Поглибити знання учнів про події, описані в «Слові…», Розвивати вміння виразного читання та аналізу художнього твору

18-20
Світ української поезії. Лірика як своєрід­ний вид літературної творчості, її жанри.

Тарас ШЕВЧЕНКО.

Життя і творчість. Поезія «Думи мої, думи мої» – програмна поезія ранньої творчості Т. Шевченка. Фольклорні мо­тиви у вірші «Ой три шляхи широкії». Майстерне використання народних сим­волів. «Минають дні, минають ночі» – зразок філософської лірики поета. ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршовий розмір)

Повторити вивчене про Т. Шевченка в поперед­ніх класах, ознайомити учнів з життям поета під час перебування в Петербурзі, викуп його з крі­пацтва, арешт та заслання, зацікавити постаттю Кобзаря; поглибити знання про лірику, ознайо­мити з її основними жанрами; дати поняття фі­лософська лірика; ознайомити учнів із циклом поезій «В казематі», зокрема з віршем «Мені од­наково...», розкрити його ідейний зміст. Вивчити напам'ять вірші «Мені однаково...», «Думи мої, думи мої» (фрагменти)

21
Виразне читання віршів Т. Шевченка напам'ять

Розвивати вміння виразно й осмислено читати поезію, формувати навички розкривати її ідей­ний зміст; удосконалювати навички декламувати вірші

22
Система віршування: силабо-тонічне вір­шування, віршовий розмір

Ознайомити учнів із силабо-тонічним віршуван­ням, дати визначення віршового розміру, акцен­тувати увагу на двоскладових віршових розмі­рах; розвивати чуття віршового ритму, виробля­ти вміння та навички розпізнавати види стоп у поетичних творах; через поетичне слово вихову­вати в учнів любов до мистецтва, віршотворення

23
Іван ФРАНКО.

«Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел: постать українсько­го мислителя XVII століття. Робота над змістом твору.

ТЛ: історична поема, історична правда та художній вимисел

Ознайомити учнів із змістом поеми І. Фран­ка «Іван Вишенський», розтлумачити поняття історичної правди та художнього вимислу, істо­ричної поеми, навчати учнів аналізувати худож­ній твір, характеризувати образ І. Вишенського, складати план до його характеристики, розкри­ти актуальність поеми в наш час; розвивати на­вички пояснювати внутрішній світ героя

24
Тематична контрольна робота № 2. Контрольний твір за твором «Слово про похід Ігорів»Перевірити знання з тем: «Слово про похід Іго­рів», «Т. Шевченко», «І. Франко»

Світ української поезії (20)

25-28
Леся УКРАЇНКА.

Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Потужне ліричне начало, ро­мантичність, волелюбність, оптимізм, мрія та дійсність як провідні мотиви твор-

чосгі у вірші «Ви щасливі, пречистії зорі...». Поезія «Давня весна». Тема гар-

монійного єднання людини з природою. Поезія «Хотіла я б піснею стати...» — зра­зок ліричної мініатюри. Поема «Давня казка». Проблеми й мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові

Поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях поетеси, ознайомити з віршем «Ви щасли­ві, пречистїї зорі...», указати на основні мотиви, художні засоби в поезії; ознайомити учнів з по­езією «Давня весна», виховувати усвідомлення

важливості формування та розвитку індивіду­альності, неповторності творчої особистості,

уміння «кожну мить хорошу берегти» (М. Риль­ський); ознайомити учнів із віршем «Хотіла я б піснею стати», розкрити основні лейтмотиви твору, указати на художні засоби, оптимістич­ність звучання поезії; ознайомити учнів із сю­жетом поеми «Давня казка», навчати учнів ви­значати основні проблеми й мотиви, головну

думку; розвивати вміння коментувати зміст пое­ми, визначати віршовий розмір, віршові засоби. Вивчити напам'ять вірш: «Хотіла б я піснею ста­ти...»; уривок із поеми «Давня казка» (на вибір)

29-30
Володимир СОСЮРА.

Стисла розповідь про поета. Патріотич­ний пафос поезії «Любіть Україну!». Дра­матична історія вірша «Любіть Украї­ну!». Патріотичні мотиви творів В. Со­сюри. Поезія «Сад». Щирість лірично­го самовираження поета. Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рід­ною землею, алегоричність образів. «Ва­сильки» – взірець інтимної лірики. ТЛ: інтимна лірика, віршовані розміри

Ознайомити учнів з життєвим і творчим шля­хом В. Сосюри, з поезіями на патріотичну те­матику, зокрема «Любіть Україну!»; учити май­стерно використовувати художні засоби, зокре­ма тропи, для змалювання неповторного обра­зу рідного краю; дати поняття про трискладо­ві віршові розміри; формувати вміння виразно й осмислено читати поетичні твори, аналізувати художній образ України, розвивати навички ви­значення віршових розмірів поезій; виховувати любов до України; ознайомити учнів із змістом поезії «Сад», розглянути образ України та ідею нерозривної єдності людини з рідною землею, розкрити алегоричність образу землі; розкрити поняття інтимної лірики. Вивчити напам'ять пое­зію «Любіть Україну!»

31.
Урок літератури рідного краю. Ніна Опанасенко. «Стрічати зірку і людину», «Зболена душа не сиротіє»

Познайомити учнів з ліричними творами Ніни Опанасенко

32
Тематична контрольна робота № 3. Тестування

Перевірити знання з теми: «Поезія Лесі Україн­ки, В. Сосюри»

33-34
Борис ОЛІЙНИК. «Вибір», «Ринг».

Народне визнання сучасного україн­ського поета. Вічна проблема життєво­го вибору стоїчної позиції в поезії «Ви­бір». Філософія чину й мудрості у вірші «Ринг». Художні засоби розкриття ідей­ного змісту твору. Образ ліричного героя. ТЛ: медитація

Ознайомити учнів із цікавими фактами з життя письменника, із поезіями «Вибір» та «Ринг», на­вчати аналізувати образ ліричного героя; фор­мувати вміння виразно й вдумливо читати по­езію

35-36
Володимир ШДПАЛИЙ.

Стисла розповідь про поета. Поетичний образ рідної неньки в поезії «Матері». Оптимізм, упевненість у правильності обраного шляху в поезії «Запросини». ТЛ: елегія

Ознайомити учнів із цікавими фактами життя В. Підпалого та змістом поезії «Матері», розкри­ти образ неньки, указати художні деталі; ознайо­мити учнів з поезією «Запросини», її основни­ми мотивами, удосконалювати вміння декламу­вати вірші; розвивати в учнів навички співставляти ідеї поезії з власними думками про сучасне та майбутнє; виховувати любов до життя, умін­ня в буденному бачити прекрасне

37-38
Іван МАЛКОВИЧ.

Стисла розповідь про поета. Глибокі роз­думи сучасного поета про добро і зло в поезії «Свічечка букви І». Поезія «Му­зика, що пішла». Метафоричність твору. Оптимістичний пафос вірша «3 янголом на плечі», віра в перемогу добра

Ознайомити учнів з біографічними даними про поета, з поезією «Свічечка букви і»; виховува­ти любов до рідної мови через поетичне сло­во; ознайомити учнів із віршем «Музика, що пі­шла», навчати виразно й усвідомлено читати, аналізувати, знаходити метафоричні образи; ви­ховувати любов до музики як духовного склад­ника життя кожної людини; ознайомити учнів з поезією «3 янголом на плечі», розкрити її гу­маністичний зміст, навчати та пояснювати сим­волічні образи. Вивчити напам'ять вірш «3 янго­лом на плечі»

Національна драма. 3 української прози (16)

39-41
Національна драма.

Драматичні твори як літературний рід. їх особливості, жанри. Іван КАРПЕН-КО-КАРИЙ. Життя і творчість видатного українсько­го драматурга XIX ст. Театр «корифеїв». Трагікомедія «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, заслі­пленої прагненням до наживи. Пробле­ма влади грошей – наскрізна та «вічна» у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання героїв.

ТЛ: драматичний твір (поглиблено), коме­дія, трагікомедія

Формувати вміння учнів розрізняти жанри дра­матичних творів, визначити їх особливості; озна­йомити учнів з короткими відомостями про жит­тя і творчість видатного українського драматурга XIX ст. І. Карпенка-Карого, про театр «корифе­їв»; навчати учнів розкривати проблематику тво­ру, визначати основні засоби змалювання образу Герасима Калитки, характеризувати його та ін­ших дійових осіб; формувати вміння дискутувати про бездуховність людини, про сенс людського життя; навчати учнів добирати аргументи й до­кази, розкривати тему влади грошей, дискутува­ти щодо даної проблеми; розвивати навички ро­зуміння актуальності проблем комедії для сучас­ного життя, поглибити знання з теорії літератури

42
Позакласне читання № 3. Остап Вишня «Мисливські усмішки»

Ознайомити школярів з життям і творчістю Оста­па Вишні, охарактеризувати цикл письменника-гумориста «Мисливські усмішки», проаналізувати окремі гуморески; розвивати культуру зв'язного мовлення, уміння логічно мислити, зіставляти, спостерігати, робити висновки, формувати есте­тичні смаки у школярів; виховувати почуття по­ваги, пошани до творчості Остапа Вишні, при­щеплювати інтерес до наслідків власної праці

43
Виразне читання пейзажів із «Мисливських усмішок» О. Вишні

Розвивати вміння виразно читати гумористичні твори

44
Тематична контрольна робота № 4. Контрольний твір за твором І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Перевірити знання з теми: «Твори Б. Олійни­ка, В. Підпалого, І. Малковича, І. Карпенка-Карого»

45-47
3 української прози.

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ.

Розповідь про письменника. Пригод­ницький, романтичний сюжет повісті «Дорогою ціною». Проблема волі лю­дини та можливості її здобуття. Кохан­ня Остапа й Соломії як центральний мо­тив у творі. Час і вічність у повісті, сим­волічні образи. Романтичність, мужність і сила волі Соломії. Художня майстер­ність автора

Ознайомити учнів з епосом як одним із основ­них літературних родів; визначити роль М. Ко­цюбинського в українській літературі; розвивати навички роботи з текстом пригодницького тво­ру, формувати вміння визначати композиційні елементи сюжету; розкрити проблематику тво­ру, навчати учнів дослідницької роботи: протест Остапа та Соломії проти кріпосницької наруги – це протест проти будь-якого насильства над лю­диною; розвивати навички ідейно-художнього аналізу прозових творів, формувати вміння до­бирати цитати до характеристики героїв

48-50
Осип НАЗАРУК.

«Роксоляна» (скорочено). Події історич­ної доби XVI ст. Роксоляна як історич­на особа.

Проблема кохання й служіння народові. Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Рок-соляни. ТЛ: історична й художня правда, прототип

Ознайомити учнів з подіями історичної доби XVI ст., дати поняття історичної й художньої правди; докладно опрацювати зміст указаних розділів повісті; формувати вміння та навички переказувати сюжет твору; розкрити образ Рок-соляни; з'ясувати проблему кохання й служіння народові в повісті; виховувати почуття патріо­тизму, інтерес до історії України, уболівання за її долю. Вивчити напам’ять прозовий уривок

51
Розвиток мовлення. Характеристика образу Роксоляни (усно)

Розвивати вміння характеризувати художній образ

52-56
Володимир ДРОЗД.

Іронічна, алегорично-химерна проза су­часного прозаїка. «Ирій» – химерна по­вість про неповторний світ юності; про вічне й швидкоплинне в житті людини. Проблема людини, особистості й натов­пу, дійсності й мрії («Білий кінь Шеп­тало»). ТЛ: «химерна проза»

Коротко ознайомити учнів з творчістю В. Дроз­да; опрацювати зміст повісті «Ирій», дати по­няття «химерна проза»; докладно опрацювати розділ «Зелена корова Манька», навчати учнів коментувати заповітні мрії героїв твору (Дени­са та Михайла); виховувати бажання знаходи­ти єдино правильний вихід з будь-якої ситуації; розглянути алегоричність образу коня Шептала; формувати навички характеристики образу коня Шептала, добирати цитати з твору, давати влас­ну оцінку його образу; виховувати почуття впев­неності серед «натовпу»

57
Зв'язне мовлення № 3. Письмова творча робота з вираженням власного ставлення до персонажів епічного твору

Удосконалювати вміння учнів писати роботи творчого характеру; формувати вміння застосову­вати власний досвід, співставляючи з учинками героїв вивчених творів, розвивати зв'язне моно­логічне мовлення; виховувати самостійність мис­лення, бажання поділитися власними думками

58
Тематична контрольна робота № 5. Письмова відповідь на питання

Перевірити знання з теми: «Проза М. Коцюбин­ського, 0. Назарука, В. Дрозда»

Український гумор і сатира (5)

59-60
Володимир САМІЙЛЕНКО.

Коротко про митця. Гумор і сатира поета як поштовх для роздумів про справжній патріотизм у поезії «На печі».

Велике значення та сила поетичного сло­ва в житті людини у вірші «Не вмре по- езія».

ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антите­за, іронія

Коротко ознайомити учнів з біографічними да­ними В. Самійленка, поезією «На печі», погли­бити поняття про гумор і сатиру, антитезу, іро­нію, уміти простежувати роль антитези в роз­критті ідеї твору; розвивати навички виразного

читання поетичних творів, визначати їх художні засоби, формувати вміння висловлювати власні міркування про способи вияву патріотичних по­чуттів; виховувати почуття справжнього патріо­тизму; розкрити значення мистецтва поезії в житті людини у вірші «Не вмре поезія»

61-62
О. ЧОРНОГУЗ.

Коротко про митця. «Як вибирати ім'я», «Як поводитись у кіно» зі збірки опові­дань «Веселі поради»

Коротко ознайомити учнів із життям 0. Чорно­гуза, з книгою «Веселих порад»; поглибити по­няття про гумор, сатиру; розвивати вміння учнів читати та коментувати жваві, веселі, захоплюю­чі поради «Як вибирати ім'я», «Як поводитись у кіно»; виховувати правила поведінки згідно на­родної моралі

63-64
Позакласне читання №4. «У творчій лабораторії письменника-гумориста»

Розвивати вміння учнів висловлювати власне міркування про письменників та найулюбле­ніші твори, що вивчали впродовж року й про­читані самостійно; розвивати навички усного зв'язного монологічного мовлення, формувати вміння ораторського мистецтва під час виступу перед однокласниками, прагнення до критично­го осмислення дійсності як у художньому творі, так і в сучасному світі; виховувати інтерес до гу­мористичних творів

65
Виразне читання гумористичних творів напам'ять

Формувати вміння ораторського мистецтва під час виступу перед однокласниками

66
Тематична контрольна робота № 6. Тестування

Перевірити знання з тем: «Поезія В. Самійлен­ка», «Твори 0. Чорногуза»

67-68
Література рідного краю. Мудрий сміх. За творами В. Дідківського

Ознайомити з творами письменників-земляків; викликати інтерес до митців рідного краю


ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

Український світ

 1. Бурлака Ф. Остап Вересай.

 2. Дівчина з легенди (Маруся Чурай).

 3. Золотницький М. Квіти в легендах і переказах.

 4. Скуратівський В. Берегиня.

Із минулого – у майбутнє

 1. Бердник 0. Лабіринт Мінотавра; Подорож в антисвіт.

 2. Втеча трьох братів з города Азова, з турецької неволі. Народна дума.

 3. Дарда Ю. Переяславські дзвони.

 4. Загребельний П. Первоміст; Роксолана.
 1. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке.

 2. Королева Наталена. Легенди старокиївські.

 3. Малик В. Черлені щити; Посол урус-шайтана.

 4. Мушкетик Ю. Селена; Динозавр.

 5. Олійник М. Леся. Одержима.
 1. Народна дума. Самійло Кішка.

 2. Смолич Ю. Прекрасні катастрофи.

 3. Старицька-Черняхівська Л. Діамантовий перстень.

 4. Чайковський А. Сагайдачний.

 5. Чемерис В. Ольвія.

Яка ти, людино?

 1. Антонечко-Давидович Б. За ширмою.

 2. Гончар О. Берег любові; Бригантина.

 3. Дімаров А. На коні й під конем.

 4. Дрозд В. Кінь Шептало на молочарні.

 5. Кучер В. Голод.

 6. Руденко М. Ковчег всесвіту.

 7. Сенченко І. Діамантовий берег; Руді вовки; Чорна брама.

 8. Симоненко В. Вино з троянд. Оповідання.

 9. Чендей І. Сестри.

У світі поезії

 1. Литвин С. Вічність любові.

 2. Матушек О. Телефон довіри.

 3. Олійник Б. Сива ластівка.

 4. Підпилий В. Вишневий цвіт; У дорогу – за ластівками.

 5. Пушик С. Задума гір.

 6. Симоненко В. Лебеді материнства.

 7. Українка Леся. Роберт Брюс, король шотландський.

 8. Чередниченко Д Наша стежка додому.

Смійтеся на здоров'я

 1. Народні усмішки.

 2. Вишня Остап. Мисливські усмішки.

 3. Глазовий П. Сміхологія.

 4. Годованець М. Байки.

 5. Дудар Є. Українці мої, українці.

 6. Карпенко-Карий І. Суєта. Комедія.

 7. Ковінька 0. Хатнє виховання.

 8. Сочівець І. Цілющі процедури.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...

Уроку: урок відкриття нових знань. Цілі уроку
Тема уроку «Префікси І прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання»

План-конспект уроку з української мови Клас: 7 Тема уроку
Тема уроку. Розвиток мовлення. Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі

План-конспект уроку з використанням ікт тема уроку
Тема уроку: «Переваги та недоліки у користуванні сучасними комунікативними технологіями». Проведення опитування та написання звіту...

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Урок засвоєння нових знань. Слайд Дії вчителя Дії учня Примітки Слайд...
Методична мета уроку: продемонструвати можливі способи та прийоми розвитку загальноосвітніх навичок та вмінь на різних етапах уроку....

Методична розробка уроку української літератури «Категорія добра І зла в літературі»
Завдання випереджувального характеру отримали декілька учнів ще до проведення уроку. Вони мали час знайти інформацію, провести своє...

Уроку. Відкриття нових знань Тема уроку. Порядок дій у виразах

Уроку Тема уроку
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Оформлення договорів, рахунків постачальників

Уроку: навчальна
Тема уроку: Загальна характеристика мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини

Уроку Тема уроку
Узагальнення знань, отриманих учнями у початковій школі. Завдання предмета «Трудове навчання»

Повідомлення теми уроку So, what are we going to speak about on today’s...

Аналіз уроку (схема аналізу І самоаналізу уроку)
Як дотримувався принцип систематичності й послідовності формування знань, умінь І навичок

Уроку Дата Тема уроку
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

План уроку з «Рудникової автоматики» Тема програми
Вид уроку: тестування, гра «Словесна баталія», контрольні вправи, перевірочні змагання

Уроку: навчальна
Тема уроку: Закріплення таблиці множення числа Розв’язування вправ І задач на дві дії різного ступеня

Урок №3 Тема уроку: Державний лад
Мета уроку: підвести учнів до розуміння видів форм правління та територіального устрою державиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт