Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

УКРАЇНОЗНАВСТВО

5-12 класи

Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (протокол №6 від 19. 05.2008)

Керівник авторського колективу П.П. Кононенко

Автори програми:

Кононенко П.П., доктор філологічних наук, професор, академік [Української академії наук, Академії наук Вищої школи України, Української Вільної Академії Наук у США, Міжнародної слов'янської (академії, Академії політичних наук, директор НДІУ, Касян Л.Г., завідувач відділу філософії освіти та освітніх технологій НДІУ, Семенюченко О.В., науковий співробітник відділу національної культури НДІУ

КИЇВ - 2008
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого життєвого вибору, збагачення на цій основі їх інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, підвищення освітнього рівня. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Світ є цілісним у своїй різноманітності, багатстві проявів. Його осягнення можливе через пізнання людиною себе, свого роду, народу, інших народів. Українознавство є системною, інтегративною наукою цілісності, що вивчає українську людину, Україну та світове українство у часопросторі, його взаємозв'язки з іншими народами. Українознавство структуроване за концентрами.

Метою та завданням українознавства як навчально-виховного предмета є виховання патріота, громадянина української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання та реалізовувати покликання української нації.

Курс «Українознавство» є надзвичайно важливим для становлення світогляду українських школярів, зокрема їхнього ставлення до світу. Знання, вміння та навички, здобуті в процесі його вивчення, є для учнів інструментом набуття ними майстерності життя - вміння жити. Українознавство сприяє становленню кожного школяра як творця - себе, своєї родини, держави, світу.

Концентри українознавства (Україна - етнос; Україна - природа, екологія; Україна - мова; Україна - культура; Україна - ментальність, доля; Україна - нація, держава; Україна у міжнародних відносинах; Україна - історична місія) як універсальні сфери життя конкретизуються змістовими лініями, які реалізуються тематичними блоками.

При структуруванні навчального матеріалу враховано принципи наступності та послідовності між початковою, основною та старшою школою, передбачено послідовність вивчення тем від 5-го до 12-го класу, реалізовано міжпредметні зв'язки.

Для кожного класу в програмі вказано загальну кількість годин (усього - 35 годин, 1 година на тиждень), години на вивчення кожного з тематичних блоків, уроки тематичного оцінювання та узагальнення навчальних досягнень учнів. Запропонована кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною, вчитель може її змінювати у межах 35 годин річних. Резервний час він може використовувати на власний розсуд.

Українознавство як шкільний навчально-виховний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу, використання інтерактивних методів та прийомів, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів від найдавніших часів до сьогодення.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з українознавства Об'єктом оцінювання досягнень учнів є:

  • знання, вміння та навички;

  • досвід творчої діяльності учнів;

  • досвід емоційно-ціннісного ставлення до себе, світу та Всесвіту.Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень уявляє об'єкт вивчення, його призначення. Може називати події, дати, персоналії, історико-географічні об'єкти, виявляє своє ставлення до них.2

Учень розуміє об'єкт вивчення, його призначення. Відтворює незначну частину основного навчального матеріалу, може висловити свою думку та ставлення, вибирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих; визначає послідовність подій.3

Учень розуміє та пояснює об'єкт вивчення, його призначення. Відтворює менше половини основного навчального матеріалу, висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

Середній

4

Учень знає близько половини основного навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Він здатний з помилками й неточностями дати визначення понять; висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей.5 -

Учень розуміє та відтворює зміст основного навчального матеріалу, дає визначення термінів і понять. 3 допомогою вчителя може здійснювати елементи аналізу та робити окремі висновки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей.
6

Учень виявляє знання і розуміння змісту основного навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо повна. 3 допомогою вчителя здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки, може дати стислу характеристику явищ, подій, постатей (за алгоритмом); висловлює своє ставлення до них.

Достатній

7

Учень самостійно правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії, принципи і факти, наводить власні приклади на підтвердження своєї думки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Частково усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.8

Знання учня є достатньо повними. Він вільно застосовує вивчений матеріал, вміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки й залежності між явищами, фактами, робить висновки. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.9

Учень володіє вивченим матеріалом, застосовує знання. Дає загальну характеристику подій (причини, наслідки, значення), виокремлює окремі ознаки явищ та процесів, встановлює послідовність і тривалість подій, аналізує і систематизує інформацію. Висловлює свою думку та ставлення до явищ, подій, постатей. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.

Високий

10

Учень вільно володіє вивченим матеріалом, узагальнює та застосовує знання. Дає порівняльну характеристику явищ, подій та постатей, висловлює свою думку та ставлення; у цілому встановлює причинно-наслідкові зв'язки. Використовує різні джерела інформації, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї. Усвідомлює свою творчість та діяльність у процесі навчання.11

Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументо­вано використовує їх, уміє знаходити джерела інформації та аналі­зувати її, ставити і розв'язувати задачі, ставити й вирішувати проб­леми. Самостійно оцінює різноманітні явища, події, факти і постаті, виявляючи особисту позицію щодо них. Усвідомлює та проектує свою творчість та діяльність у процесі навчання.12

Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал, має системні цілісні знання, самостійно здобуває і використовує інформацію. Самостійно оцінює різноманітні явища, події, факти та постаті, відповідно до них ставиться. Вміє ставити і розв'язувати задачі, ставити і вирішувати проблеми. Усвідомлює, проектує та коригує свою творчість і діяльність у процесі навчання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Згідно зі стандартом І типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної І старшої школи вивчення систематичного...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Навчальна програма :Інформатика «Програма для загальноосвітніх навчальних...
Автор: Литвин Олена Василівна вчитель інформатики Ярешківського нвк баришівського району Київської області

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям...
Програма з української літератури для профільних 10-12 класів із української філології побудована на таких наукових засадах

Календарно-тематичний план зі спецкурсу «Ділова активність»
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи

Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. І. ЧереповськаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт