Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Література Урок №8 тема: Давня українська література. Розвиток писемності. Найдавніші рукописні книги Київської Русі

Література Урок №8 тема: Давня українська література. Розвиток писемності. Найдавніші рукописні книги Київської Русі

9 клас (література)
Урок № 8

ТЕМА: Давня українська література. Розвиток писемності. Найдавніші рукописні книги Київської Русі .

Мета: ознайомити школярів з особливостями розвитку давньої української літератури; її жанрами, тематикою, ідейно-художніми особливостями та значенням.

Обладнання: історичний матеріал українського середньовіччя, виставка «Найдавніші книги Київської Русі», ілюстративний метеріал до теми, презентації

Тип уроку: засвоєння нових знань та навичок.

Теорія літератури: писемні пам’ятки, переклади та оригінальна література, літописи, церковна література.

Епіграф:

Давня українська література — це сфінкс, що ховає чимало таємниць, які ми мусимо ще розгадати...

В. Яременко

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань.

  1. Бесіда за питаннями

- Яке значення має книга в житті людини?

- Чому книгу вважають джерелом знань?

  • Які твори давньої української літератури ви вже вивчали у попередніх класах?


ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

  1. В ступне слово вчителя

ДАВНЯ українська література бере свій початок від часів давньоруської феодальної держави — Київської Русі. За вісім століть своєї історії пройшла кілька якісних етапів розвитку. Перший — становлення і розквіт літератури часів Київської Русі, або давньоруської літератури. Виникла вона на ґрунті усної народної словесності, слов'янської міфології, засвоєння (після запровадження 988 р. християнства) візантійсько-болгарського літературного досвіду. До наших днів дійшло два види пам'яток давньоруської літератури: перекладні та оригінальні.
2)Розповідь вчителя та учнів за допомогою презентацій
Особливості розвитку давньої української літератури

1) Вона була рукописною, її пам’ятки здебільшого не мали стійкого тексту.

2)Не розвинулось ще почуття авторської власності, тексти багатьох творів не зберегли ні імені їхніх авторів, ні дат написання.

3)Література ця великою мірою була зв’язана з церквою, з історичними подіями, з тими чи іншими історичними особами.
Основні жанри давньоруської літератури:

Апокри́фи (грец.αποκρυφος — таємний, прихований) — релігійно-легендарні твори, які не визнавались церквою канонічними й заборонялися. виниклі на рубежі нашої ери в елліністичному давньоєврейському і давньосирійському середовищі, а також на християнському Сході. Твори про персонажів і події Священної історії, що не ввійшли до офіційних іудейських і християнських церковних канонів

Житія́ — життєписи людей, прилічених церквою до лику святих. Такі люди удостоювалися церковного шанування і поминання, складання

Літо́пис — історико-літературний твір у Київській Русі, пізніше в Україні, Росії та Білорусії, в якому оповідь велася за роками. Назва походить від структури літопису, де статті починались зі слів «в літо».

Сказа́ння, жанр розповідної літератури Київської Русі про історичних діячів та давні події. Образи і сюжети в сказаннях відзначаються поетичною вигадкою, хоча вони й розповідають про реальні події і про реальних осіб. Сказання наближаються до легенд. Широко відомі сказання про св. Бориса і Гліба, про Мамаєве побоїще тощо.

Патерики (грец. paterikon, лат. vita patrum від pater -батько) - життєписи і повчання святих отців Церкви, збірники оповідань про життя християнських святих отців, засновників християнської церкви, з країн християнського Сходу і Заходу.

«СЛОВО», ораторський жанр церковно-релігійного й повчального змісту в Київській Русі («Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона з першої половини XI ст.; вісім «Слів» Кирила Туровського. з другої половини XII ст. та ін.), а також церковно-ораторська проза XVII ст. (наприклад, велика збірка церковних проповідей Л. Барановича «Труби словес проповідних», 1674). У Київський Русі «Слово» мало значення також поетичного сказання — поетичної повісті; найвизначніший зразок: «Слово о Полку Ігоревім» (XII ст.).
Періодизація

давньої української літератури


Хронологія


Загальна характеристика

літературного процесу

Твори (автори)


І період

ХІ ст.


Доба монументального стилю

Виникнення рукописних творів: повчання, літопис, житіє тощо.

Творам цього періоду властива зосередженість на змісті, простота композиції, уславлення «великодержавництва» й прилучення до правдивої віри


«Поучення дітям»

Володимира

Мономаха,

«Повість минулих

літ» Нестора Літописця


ІІ період

ХІІ–ХІІІ ст.


Доба орнаментального стилю

«Олітературнення» жанрів

попереднього періоду.

Творам цього стилю властива

мозаїчність композиції, використання символів,

різноманітність тропів


Київський літопис,

Києво-Печерський

патерик, «Слово про

похід Ігорів»


ІІІ період

середина

ХІV — початок

ХVІІ ст.


Український ренесанс

Упровадження латиномовної й

польськомовної літератури; вихід перших друкованих книг;

виникнення полемічної прози.

Цей період відзначається поверненням до античних зразків.

У літературі панує латинська

мова, повертається античний

ідеал краси, особлива увага

звертається на цінність людської особистості, звільнення її

від середньовічних догм


Павло Русин,

Себастіан Кльонович,

Петро Скарга


ІV період

кінець ХVІІ–

ХVІІІ ст.


Українське бароко

Культурний спалах, який приніс

у літературу багато нового

(шкільну драму, україномовні

вірші).

Творам властива підкреслена

урочистість, пишність, складність, динамічність композиції, мінливість. Літературі бароко властиве поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різноманітних контрастів, метафоричності й алегоричності, прагнення вразити читача


Іван Величковський,

Лазар Баранович,

Семен Климович,

Іван Вишенський,

Григорій Сковорода3)Доклад (розповідь)1-го учня

Коли ж виникли перші найдавніші рукописні книги?

Вони були створені на наших давніх землях і дійшли до нас, розпочинаючи своє літочислення із середини Х ст.

Із запровадженням християнства в Київській Русі (988) пожвавився розвиток торгівлі, ремесел, зовнішньої політики й культури, що й спричинило розвиток писемності. Розквіт Київської держави в Х–ХІ ст. пов’язаний з іменами князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Щоб зміцнити єдність держави, князь Володимир Святославович у 988 р. запровадив християнство, утвердивши його як державну релігію. Введення християнства сприяло зміцненню Київської держави, розширенню її зв’язків з іншими країнами, інтенсивному розвитку освіти, мистецтва, літератури. Почали виникати школи «ученія книжного», у яких дітей тогочасної знаті навчали різних наук та іноземних мов. З цих шкіл виходили освічені люди, здатні вести державні справи, перекладати різні церковні, наукові та художні твори, головним чином з грецької та латинської мов.

Поряд з давньоруською мовою літературною стала й церковнослов’янська (староболгарська), якою були написані релігійні твори — Євангеліє, Псалтир, Часослов та ін. Головними осередками, де переписувалися книги, були монастирі, а переписувачами — ченці. Проте бували переписувачами й не ченці, а члени білого духовенства — священики, дяки; буває підпис, що працювали над перепискою книги піп із сином. Нарешті, за переписку бралися і світські освічені люди, навіть князі та княгині, бо ця праця вважалася богоугодною.
4)Доклад (розповідь)2-го учня

Найдавніші книги писали на спеціально виготовлених для цього шкірах, що називалися пергаментом. Переважно ці шкіри були телячі. Спочатку пергамент привозили з грецьких земель (він за якістю нагадує білий і тонкий пергамент грецьких манускриптів), пізніше цей матеріал для письма почали виготовляти й на українських землях. Пергамент коштував дуже дорого, тому з ХІV ст. його замінили папером, який завозили з-за кордону. Виробництво власного паперу почалося в Галичині в першій половині ХVІ ст.

Рукописна книга Київської Русі має певні, притаманні тільки їй, особливості.

Це різноманітні формати та обсяги книг залежно від змісту та призначення: або великий фоліант близько тисячі сторінок пергаменту чи паперу, або невеличка книжка кишенькового розміру. У рукописній книзі провідне значення мав шрифт — устав та напівустав, скоропис використовувався дуже рідко. Устав та напівустав давали можливість зробити красиву, ритмічно насичену сторінку.

Текст писали у два кольори: чорним і червоним. Червоним — перші рядки, звідки вираз «червоний рядок», а також окремі слова або речення, на які читач повинен був звернути особливу увагу.

5)Доклад (розповідь)3-го учня

В оформленні староруської книги широко використовували декоративний елемент — в’язь. Це специфічний вид написання літер, коли назва або слово відігравали роль орнаменту, їх писали червоною фарбою, а в престижних виданнях і золотом. Процес переписування був дуже складним і повільним, бо кожна буква виписувалася окремо, а початкові букви кожного розділу (ініціали) вимальовувалися у вигляді птахів, звірів, будинків тощо.

Широко і зі смаком на сторінці компонувалися заставки, їх завдання привернути увагу читача до початку розділу. В одній книзі могло бути від трьох до шести заставок, але відомі рукописи, де їх набагато більше. У композиції окремих заставок уводилися зображення святих.

Усі рукописні книги «одягалися» в оправи для захисту та надання охайного вигляду. Для виготовлення оправи використовувалися добре висушені й оброблені дошки, які надійно скріплялися з блоком, їх покривали шкірою, а подекуди й коштовними тканинами, металевими прикрасами, які були багато орнаментовані. Обов’язковим елементом були орнаментовані застібки, відлиті з металу, найчастіше з бронзи.
Найдавніші рукописні книги Київської Русі

6)Доклад (розповідь) 4-го учня

Остромирове Євангелієнайдавніша датована рукописна пам'ятка церковнослов'янської мови Київської Русі. Виготовлене у 1056–1057 рр. в Києві дияконом Григорієм і його помічниками для новгородського посадника Остромира. Рукопис пам’ятки, який налічує 294 аркуші великого формату, по- мистецьки оздоблений кольоровими ініціалами, заставками, трьома мініатюрами євангелістів Івана, Луки й Марка.

Святкову пишність Остромировому Євангелію надають також заставки – орнаментальні композиції, котрі відділяють і прикрашають початок кожного нового розділу книги. В Остромировому Євангелії міститься одна велика та 18 малих заставок, основний їх мотив – великі квіти з п’ятьма пелюстками. Виконані вони яскравими фарбами – червоною, зеленою, синьою і прописані золотом. Чудовою особливістю Остромирового Євангелія є його витіюваті ініціали (буквиці) – заголовні букви збільшеного розміру майстерно виконані на початку самостійних розділів тексту книги. Переписувач підібрав для рукопису високоякісний, білий і тонкий, пергамент. Текст у книзі написаний у два стовпчики по 18 рядків у кожному
7)Доклад (розповідь) 5-го учня

Другою датованою давньоруською писемною пам’яткою є Ізборник Святослава (1073), це — архаїчна рукописна хрестоматія, що містить різні вислови та фрагменти з богословських творів. Ця книга має енциклопедичний зміст, у ній порушуються проблеми християнського богослів’я, розтлумачуються положення Біблії щодо поводження в повсякденні. Тут наведено відомості з астрономії й астрології, математики й фізики, історії й філософії, граматики, зоології, ботаніки, логіки й етики. Ізборник переписав дяк Іван з іншими писцями для київського князя Святослава Ярославича з болгарського джерела, складеного на початку Х ст. для болгарського царя Симеона. Ізборник Святослава 1073 р. містить понад 380 статей, які належать двадцяти п’ятьом авторам (здебільшого візантійцям).

Третя датована писемна пам’ятка — Ізборник (1076), складена за матеріалами рукописів княжої бібліотеки Софійського собору. Ця книга містить найрізноманітніші відомості духовного й філософського змісту — роздуми про правдиву віру, повчання дітям тощо.

8) Запис до зошита

Остромирове Євангелієнайдавніша датована рукописна пам'ятка церковнослов'янської мови Київської Русі.

Ізборник Святослава (1073), це — архаїчна рукописна хрестоматія, що містить різні вислови та фрагменти з богословських творів.

Ізборник (1076) містить найрізноманітніші відомості духовного й філософського змісту — роздуми про правдиву віру, повчання дітям тощо.

V.ПІДСУМОК УРОКУ
VІ. Оголошення результатів роботи учнів на уроці.
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Стор.29-31 підручника

2. Повідомлення учня (індивідуальне завдання)

3. Розпочати роботу над власним проектом-презентацією за темами:

1) Перекладна література

2)Оригінальна література.

.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №1 -2
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....

Тема: «Засідання суду у справі «Українська: предмет гордості чи сорому?»»
...

Уроку з художньої культури на тему: Підготувала
Тема: Художня культура Київської Русі: архітектурні споруди, монументальний живопис(мозаїка, фрески). Ікони Київської Русі за межами...

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Оригінальна світська література
Тема: Оригінальна світська література. Літописи. «Поучення Володимира Мономаха», «Слово про закон І благодать» Іларіона

Література світова література Тема: «Їм судилася доля генієв». Павло...
Унаочнення: портрети Павла Тичини та Генріх Гейне, збірки творів, мультимедійні презентації «Життєвий шлях Павла Тичини» та «Там,...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова І література
«Українська мова І література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури в...

1020 років хрещення Київської Русі Навчально-методичний посібник
Київської Русі : навч метод посіб. / уклад. А.І. Смирнов; відп за вип. В. М. Жуковський. – Острог : Національний університет «Острозька...

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література...
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова І література» (диплом та №25816928). У 2009 році закінчила Полтавський інститут...

Урок №94 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь №21
Міжпредметні зв'язки: література (використання листів у художніх творах), образотворче мистецтво

Тема уроку
Міжпредметні зв’язки: українська література, музичне мистецтво, основи християнської етики

Анти́чна літерату́ра (від лат antiquus стародавній) це література...
Антична література складається з двох національних літератур: давньогрецької та давньоримської. Історично грецька література передувала...

Вступний урок-подорож до світу Книги
Світова література, принципом розміщення в ньому матеріалів; сформувати поняття про ори­гінал І переклад; відпрацьовувати навички...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт