Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

 Програма «Біологія. 7-11 класи». К. Перун; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи 7-9 класи)

 Програма «Біологія. 7-11 класи». К. Перун; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи 7-9 класи)

УДК 371.214:57

Л. М. Кононенко,

методист науково-методичної лабораторії природничих дисциплін

особливості викладання біології та екології у 2014/2015 навчальному році

У статті розглядаються особливості викладання біології та екології у новому навчальному році. Даються рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів.

Ключові слова: парадигма освіти, пізнавальна діяльність, інформаційно-комунікаційні технології.
У 2014/2015 навчальному році вивчення біології та екології в 7–11 х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за чинними програмами:

 Програма «Біологія. 7–11 класи». — К. : Перун ; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи — 7–9 класи).

 Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Біологія. 8–9 класи. — К. : Вікторія, 2009.

 Біологія. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. — Тернопіль : Мандрівець, 2011.

 Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії. 5–12 класи. — Тернопіль : Мандрівець, 2010.

Для забезпечення допрофільної та профільної підготовки з варіативної складової типових планів виділяються години на факультативи та курси за вибором (7–11 класи — Збірник навчальних програм курсів за вибором і факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. — Кам’янець Подільській : Аксіома, 2009). Слід зазначити, що в листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-426 від 01.06.2012 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій з базових дисциплін» (www.mon.gov.ua; www.iitzo.gov.ua), у рекомендаціях для вчителів біо­логії та екології наголошується, що зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість годин, що передбачена в програмах, є орієнтовними. Вчитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, враховуючи інтереси та здіб­ності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.­

Також схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист від 30.12.2010 № 1-4/18-5130) програму курсу за вибором «Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин. 8–9 класи» (авт.: В. Є. Борейко, Б. М. Васильківський).

Слід зазначити, що під час проведення занять в кабінеті біології особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОН молоді та спорту від 01.02.2012 № 1/9-72).

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, природознавство вивчатиметься в 5 му класі (2 години на тиждень), а біологія в 6–9 х класах (по 2 години на тиждень). Вивчення біології у 2014/2015 навчальному році розпочинається з 6 го класу за програмою, розробленою до нового Державного стандарту:

 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. Природознавство. Біологія. — К. : Освіта, 2013.

Сучасна парадигма освіти передбачає пріоритетними напрямками запровадження та реалізацію компетентнісно спрямованої освіти, яка знаходить відображення у новій навчальній програмі при визначенні змісту біологічної та екологічної освіти. Принцип уніфікації, який реалізується в озброєнні різних учнів однаковим набором знань, сьогодні втрачає актуальність, і головними в реалізації змісту освіти стають принципи диференціаціїї та індивідуалізації, які реалізуються на основі діяльнісного підходу. У світлі сучасних змін в освіті стає нагальним формування в особистості емоційно — ціннісного ставлення до світу, яке забезпечується не лише одним засвоєнням певної суми знань, а, насамперед, їх реалізацією у нестандартних ситуаціях. Орієнтація виключно на академічну науку призводить до деформації у свідомості людини реальної картини світу. Сучасна людина повинна бути інформованою, творчо та критично мислячою.

Нова програма з біології розроблена з урахуванням таких змістових ліній: різноманітність та еволюція органічного світу; біологічна природа та соціальна сутність людини; рівні організації живої природи (молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий та біосферний), які логічно входять до навчального матеріалу всіх класів.

У зміст програми закладено функціонально-цілісний, системно-структурний, екологічний, історичний та порівняльний підходи. Це забезпечує формування уявлень про цілісність живих систем; зосереджує увагу на вивченні процесів життєдіяльності, без деталізації морфологічних та анатомічних особливостей біологічних об’єктів; сприяє формуванню уявлень про зв’язок живих організмів з неживою природою, формуванню стратегії поведінки сучасної людини у біосфері. Вчителям біології та екології рекомендовано використовувати матеріали місцевого значення.

Навчальний матеріал викладений в програмі за лінійно-концентричним принципом на основі провідних змістових ліній у такій послідовності: клітина, одноклітинні організми, рослини, гриби, тварини, людина, основи системної біології (сучасний аналог загальної біології, що включає питання біохімії, цитології, генетики, біології розвитку, теорії еволюції, основ філогенії, основ екології).

Особливістю програми 6-го класу є послідовне функціональне пояснення процесів життєдіяльності клітинного і організмового рівнів на прикладі одноклітинних та багатоклітинних організмів (квіткових рослин та грибів). Звертаємо увагу вчителів біології на тему № 2 «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності». Біологія, передусім, швидко розвивається, збагачується новими відкриттями, адже відомо, що світ постійно нами пізнається, але є ще багато незрозумілого, невідомого. Саме тому звертаємо увагу вчителів біології на зміст теми № 2 (табл. 1):

Таблиця 1

Зміст навчального
матеріалуДержавні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Вольвокс, губки, ульва — багатоклітинні організми.

Демонстрація

колекцій зображень (у тому числі електронних) одноклітинних, багатоклітинних організмів без тканин.

характеризує:

– особливості будови вольвоксу, губок, ульви;

пояснює:

– пристосувальне значення переходу до багатоклітинності.

За новою програмою у 6-му класі вивчення живої природи розпочинається з теми № 1 «Клітина». Нагадуємо, що учні знайомі з будовою та функціями клітини з курсу «Природознавство». Тому слід враховувати досвід учнів та опорні знання, уміння і навички під час поширення уявлень про структурно-функціональну одиницю живого на основі реалізації принципів наступності та послідовності.

На уроках біології в 6-му класі в учнів формуються уявлення про відсутність чіткої межі у будові та функціонуванні між рослинами та тваринами на одноклітинному рівні. Вивчення теми «Рослини» сприятиме формуванню в учнів знань про організм рослини як цілісну систему. Тема «Різноманітність рослин» вивчається в історичному аспекті і порядку ускладнення будови рослин, починаючи з водоростей і закінчуючи покритонасінними. Змістом теми передбачено вивчення екологічних груп рослин та рослинних угруповань як результату пристосованості рослин до умов середовища. Зміст теми «Гриби» спрямований на вивчення особливостей грибів у порівнянні з рослинами і тваринами та основних еколого-трофічних груп грибів, їх значення у природі й житті людини.

У навчанні біології провідну роль відіграє пізнавальна діяльність, спрямована на оволодіння методами наукового пізнання, яка в програмі реалізується через лабораторні дослідження, практичні та лабораторні роботи, дослідницький практикум, проекти. У 6 му класі програмою передбачено демонстрації (відповідно до матеріально-технічної бази кабінету експонати, муляжі та колекції можливо замінити мультимедійними презентаціями, віртуальними лабораторіями та моделями), лабораторні дослідження, практичні роботи, дослідницькі практикуми та міні-проекти (табл. 2).

Таблиця 2

Види пізнавальної діяльності


Реалізація та мета


1. Лабораторні дослідження

(не підлягають обов’язковому оформленню в зошиті. Прийом виконання лабораторних досліджень та їх реєстрація визначається вчителем під час уроку).

– виконуються на уроці різними способами (фронтально під керівницт­вом вчителя, групою або індивідуально за наданим планом) в процесі вивчення навчального матеріалу з використанням натуральних об’єктів, гербарних зразків, колекцій, моделей, муляжів, зображень, відеоматеріалів;

– розвиток в учнів уміння спостерігати, описувати, виділяти істотні ознаки біологічних об’єктів, виконувати рисунки біологічних об’єктів, робити висновки; формування навичок користування мікроскопом, розв’язування пізнавальних завдань тощо.

2. Практичні роботи

(оформляються учнями в зошиті та обов’язково оцінюються).

– виконуються з метою закріплення або перевірки засвоєння навчального матеріалу та рівня сформованості практичних умінь і навичок. Виконуючи практичні та лабораторні роботи учні демонструють: навички роботи з натуральними об’єктами, мікроскопом та лабораторним обладнанням; уміння розрізняти біологічні об’єкти, розв’язувати пізнавальні завдання за інструктивною карточкою; уміння порівнювати, робити висновки, розв’язувати вправи та задачі тощо.


3. Дослідницький практикум

(передбачає самостійну (або з допомогою дорослих) роботу учнів у позаурочний час.

– формування особистого досвіду дослідницької діяльності в процесі розв’язування пізнавальних завдань.


4. Міні-проекти (організація та проведення можливі як під час уроків, так і у поза­урочний час; оформляються та оцінюються індивідуально, на вибір).


– формування уміння знаходити необхідну інформацію про живі організми з різних джерел (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій).Розподіл годин у програмі орієнтовний. Вчитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, змінювати послідовність вивчення питань у межах теми, пропонувати власну тематику проектів та дослідницького практикуму, резервний час може бути використаний вчителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчальної діяльності: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації, корекції та узагальнення знань.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222).

При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховуються:

– рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури;

– обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу;

– самостійність суджень, систематизація та глибина знань;

– дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою розв’язування практичних завдань;

– уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;

– рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження і дослідження природи.

При оцінюванні лабораторних і практичних робіт з біології враховуються:

– обсяг виконання завдань;

– наявність помилок, їх кількість;

– оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків біологічних об’єктів, охайність);

– для лабораторних робіт — наявність і зміст висновків (відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо);

– для практичних робіт — наявність і зміст звіту про роботу;

– рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків (написання звіту).

Звертаємо увагу вчителів біології та екології на необхідність домашньої самостійної роботи учнів, оскільки деякі види організації пізнавальної діяльності передбачені не лише на уроці, а й у позаурочний час (міні-проекти, дослідницькі практикуми, закріплення матеріалу під час виконання диференційованих домашніх завдань). Рекомендації щодо обсягу та характеру домашніх завдань прописані в листі МОН України від 29.10.2007 № 1/9-651.
Для ефективної реалізації інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології та екології і позаурочний час пропонуємо до використання Інтернет-ресурси і сайти біологічного та екологічного спрямування:

http://www.osvita.org.ua — освітній портал

http://www.osvita.od.ua — Одеський інститут удосконалення вчителів

http://floqiston.ru.user — каталог освітніх ресурсів.

http://dictionary.fio.ru — педагогічний енциклопедичний словник

http://www.biology.org.ua — Український біо­логічний сайт

http://biology.civicua.org — Асоціація вчителів біології України

http://studentam.net.ua/content/category/40/195/129/ — матеріали для лекцій

http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php — Червона книга України

http://www.menr.gov.ua — Міністерство екології та природних ресурсів України

http://www.mon.gov.ua — Міністерства освіти і науки України

http://www.ecostudy.yar.ru/ — екологічний сайт

http://www.studfiles.ru/ — екологічний сайт

http://www.refine.org.ua/ — екологічний сайт

Сайти вчителів біології:

Павленко Т. І. — http://pti.kiev.ua/

Карпової Т. П. — http://tana.ucoz.ru/

Лотоцької Е. Г. — http://lotoskay.ucoz.ru/

Андреєвої Н. Б. — http://www.biologes.ru/

    Адаменко Л. Г. (м. Іллічівськ Одеської області) — http://www.google.com/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Програма біологія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи...
У школі інтенсивної педагогічної корекції предмет «Біологія, 7-9 класи» вивчається в курсі освітньої галузі «Природознавство»

У 2012-2013 навчальному році вивчення української мови
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література:...
Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, O. A. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська; керівник...

Конкурс «Осінній вернісаж»
Коментар: всього 38 класів, початкова школа – 18, середня – 17, старша – 3 класи. Охоплено 1-2 класи – 4 класи (128 учнів), 3-4 класи...

Діяльність психологічної служби основної школи
До основної школи відносяться 5-9 класи. Відповідно, учні цих класів відносяться до підліткової вікової групи. Підлітковий період...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Навчальні програми для початкової школи (1-4 класи)
Оновлені навчальні програми для початкової школи (1-4 класи) затверджені Колегією Міністерства освіти І науки 4 серпня 2016 року

У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук,...

У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук,...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Всеукраїнський конкурс „Учитель року 20014” проводиться за такими...
Географія", "Світова література", "Початкові класи", "Трудове навчання", "Директор школи"

Програма ґрунтується на
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 4 класи
Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії

Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт