Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Практикум для студентів ІV курсу (VIІ семестр) напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта"

Практикум для студентів ІV курсу (VIІ семестр) напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта"

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)

імені проф. Поніманської Т.І.

ІНКЮЗИВНА ОСВІТА
ПРАКТИКУМ
для студентів ІV курсу (VIІ семестр)

напряму підготовки 6.010101 "Дошкільна освіта"

РІВНЕ – 2016
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Завдання для практичних та для самостійної роботи повинні бути чітко виділені.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикумів, хрестоматії, матеріалів візуального супроводження лекцій тощо): прочитати статті, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії).

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.


ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бех І.Д. Виховання особистості / І.Д. Бех. – кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К.: Либідь, 2003.

 2. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник. – К.: ФО П., 2007. – 108с.

 3. Колупаєва А,А, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А.А. Колупаєва. – К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія “Інклюзивна освіта”).

 4. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К, 2011.

 5. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К: « А. С. К. », 2012. – 308 с.

 6. Пантюк. Т.І. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / Т.І. Пантюк, О.В. Невмержицька, М.П. Пантюк. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. − 324с.

Індивідуальне довготривале завдання

  1. Підготовка реферату на тему "Термінологія та значення інклюзивної освіти у сучасній педагогіці".


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ), ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Змістовий модуль ІІ. Інклюзивна освіта – від основ до практики.
Тема 1. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання.
Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати та законспектувати для доповіді відповідні теми з посібників:

1)Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная монография / Под общ. ред. М.А. Поваляевой. Серия «Учебники, учебные пособия». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 352 с.

2)Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та інтелекту - К.: 2008. - с. 284

3)Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями слуху та інтелекту. - ТОВ «Поліпром», 2007. -171с.

4)Психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку з помірною та тяжкою розумовою відсталістю - К.: ТОВ «Поліпром», 2006. - 156 с.

2. Визначити основні вимоги до складання корекційних програм для дітей з особливими потребами в умовах інклюзії.

3. Запропонувати шляхи створення розвиваючого середовища в загальноосвітній школі для включення дітей із порушеннями інтелекту.

4. Розкрийте загальне поняття про корекцію та компенсацію.

5. Визначте стратегічну мету й завдання корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзії.

Література

 1. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников / Серия «Учебники, учебные пособия». / С.Ю. Бородулина − Ростов на Дону: «Феникс», 2004. − 352 с.

 2. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева / Под ред В.А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 2002. – 272 с.

 3. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб.: Вип. 8. Т.1 - К.:, 2006. - 288 с.

 4. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб.: Вип. 11. Т.1 К.:Наук. світ, 2009. - 308 с.

 5. Колупаєва А,А, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А.А. Колупаєва. – К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія “Інклюзивна освіта”).

 6. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И.И. Мамайчук. – СПб.: Речь, 2003.

 7. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования / Д. Митчелл. – РООИ «Перспектива», 2011. – 138 с.

 8. Пантюк. Т.І. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / Т.І. Пантюк, О.В. Невмержицька, М.П. Пантюк. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. − 324с.

 9. Поваляева М.А. Корекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. Коллективная монография / М.А. Поваляева. – Ростов на Дону: “Феникс”, 2002. – 352 с.

Тема 2. Навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти.
Завдання для самостійної роботи:

 1. Визначте особливості типових навчальних програм та можливості їх модифікації до потреб учня.

 2. Поясніть яким чином спеціальні школи можуть трансформуватися у ресурсні центри, що займатимуться розробкою та реалізацією навчальних програм, роботою з батьками та виданням відповідних матеріалів.

 3. Розкрийте особливості діяльності навчальної команди інклюзивної школи в розробці та реалізації курикулуму й необхідність співпраці фахівців.


Література

  1. Інклюзивна школа: особливості організації та управління. Навчально-методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л.І. – К.: 2007. – 128 с.

  2. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К, 2011.

  3. Колупаєва А,А, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А.А. Колупаєва. – К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія “Інклюзивна освіта”).

  4. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія / А.А. Колупаєва. – К: Педагогічна думка, 2007. 457 с.

  5. Путівник для батьків дітей з особливими потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К: ТОВ ВПЦ «Літопис-ХХ», 2010. – (Серія «Інклюзивна освіта»)

  6. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / Кол.:авторів: Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг.ред. Даниленко Л.І., – К.:2007. – 128 с.

  7. Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з особливими освітніми потребами – Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» – К: ФО-П Придатченко П.М., 2007. – 216 с.Тема 3. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.

Форма проведення – практичне заняття

План

  1. Основні складові індивідуального навчального плану.

  2. Розробка індивідуального навчального плану.

  3. Підготовка до підписання ІНП.

  4. Вимоги до написання ІНП.

  5. Співпраця з батьками при розробці ІНП.

  6. Основні компоненти індивідуального навчального плану.


Завдання для самостійної роботи:

  1. Розробіть індивідуальний навчальний план для дитини з діагнозом дитячий церебральний параліч.

  2. Охарактеризуйте рівень розвитку учня 1 класу з розумовою відсталістю, який потребує навчання за індивідуальним планом (навчальний рівень, особливості поведінки, комунікативні навички, емоційно-вольову сферу).

  3. На основі теоретичних знань розробити план попередньої підготовки до обговорення і складання ІНП (які питання необхідно обговорити, яких фахівців і служби залучити, яку документацію зібрати, яку інформацію підготувати).Література

  1. Василюк А. Сучасні освітні системи / А. Василюк, Р. Пахоцінський, Н. Яковець. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – 139 с.

  2. Гриценок Л.І. Психологічна служба та психолого-медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2004-2005 навчального року) / Л.І. Гриценок, А.Г. Обухівська, Панок В.Г. / – К.: „Ніка – Центр”, 2005.

  3. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка. К., 2004.

  4. Діти з особливими потребами в початковій школі: поради батькам. – Книга 3.– К, 2006.

  5. Инклюзивное образование. Организация деятельности координатора по инклюзии в образовательном учреждении. – Выпуск 3. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 80 с.

  6. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К, 2011.

  7. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К: « А. С. К. », 2012. – 308 с.


Тема 4. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

Форма проведення – практичне заняття

План

  1. Завдання контролю в інклюзивному класі.

  2. Функції і види контролю.

  3. Дидактичні принципи перевірки й оцінювання в інклюзивному класі.

  4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з різним типом порушень психофізичного розвитку в умовах інклюзії.


Завдання для самостійної роботи:

  1. Опишіть психолого-педагогічні умови застосування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

  2. Розкрийте сутність дидактичного принципу диференційованості й індивідуалізації контролю в інклюзивному класі.

  3. Запропонуйте методи тематичного контролю, які найкраще застосовувати для дітей з особливими освітніми потребами (із затримкою психічного розвитку, з гіпер-динамічним синдромом, з глибокими порушеннями зору).

  4. Опишіть зарубіжний досвід оцінювання в навчальному процесі навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами.


Література

    1. Амонашвили Ш. Психолого-дидактические особенности оценки как компонента учебной деятельности / Ш. Амонашвили. // Вопр. психологии – 1975. – № 4. – С. 77 - 85.

    2. Амонашвили Ш.А Обучение, оценка, отметка / Ш. Амонашвили. – М.: Знание, 1980.

    3. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка / Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А., Сак Т., Софій Н., Таранченко О. – 2004. – 152 с.

    4. Липкина А.И. Педагогическая оценка и ее влияние на формирования личности неуспевающего школьника / А.И Липкина. // Психологические проблемы неуспеваемости школьников. / Под ред. Н.А.Менчинской. М.: Педагогика., 1971 – С. 20 - 56.

    5. Савченко О.Л. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів / О.Л. Савченко. – К.: Генеза, 1999. – 368 с.

    6. Сак Т.В. Індивідуальний навчальний план учня з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі / Т.В. Сак. // Дефектологія. – № 3. – 2010. – С.12-16.

    7. Тарасун В. Якісний, рівневий та поелементний підходи до оцінювання знань учнів / В. Тарсун. // Дефектологія. – № 4. – 2001. – С. 2-6.

    8. Хохліна О.П. Удосконалення змісту навчання та особливості оцінювання навчальних досягнень учнів допоміжної школи / О.П. Хохлына. // Дефектологія – 2002. – № 3. – С. 9-13.Тема 5. Оцінювання навчальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами без балів.

Форма проведення – лабораторне заняття

План

  1. Психолого-педагогічна сутність оцінки у навчанні дитини з особливими освітніми потребами.

  2. Оцінювання навчальної діяльності без балів.

  3. Формування контрольно-оціночної діяльності молодшого школяра, з особливими освітніми потребами.

  4. Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень.

  5. Оцінювання на основі кінцевих результатів.


Завдання для самостійної роботи:

  1. Визначте зразки робіт, які можуть слугувати джерелом інформації про особливості пізнавальних процесів дітей з особливими освітніми потребами.

  2. Запропонуйте прийоми безбального оцінювання для першокласника зі зниженим інтелектом.

  3. Розробіть розділи портфоліо для учня початкової школи.Література

  1. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К, 2011.

  2. Колупаєва А,А, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія / А.А. Колупаєва. – К.: “Самміт-Книга”, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія “Інклюзивна освіта”).

  3. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К: « А. С. К. », 2012. – 308 с.

  4. Сак Т.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів в інклюзивному середовищі / Т.В. Сак. // Дефектологія – № 2. – 2010. – С.3-6.

  5. Сак Т.В. Технологія портфоліо в інклюзивному класі / Т.В. Сак // Дефектологія. – № 4. – 2009. – С.6-10.

  6. Сак Т.В. Контроль й оцінювання соціальної компетентності учнів з особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі / Т.В. Сак. // Дефектологія. – № 4. – 2010. – С. 3-6.

  7. Симановский А.З. Безотметочное обучение: возможности и пути реализации / А.З. Симановский // Начальная школа плюс До и После. – 2003. – №6.

  8. Цукерман Г. А. Оценка без отметки / Г.А. Цукерман. – Рига: ПЦ «Зксперимент», 1999.Питання гарантованого рівня знань (екзамен0

 1. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.

 2. Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей із порушеннями психо-фізичного розвитку.

 3. Історія спеціальної освіти й інклюзії.

 4. Ефективність корекційної роботи у процесі навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 5. Соціальна та медична моделі порушень.

 6. Діяльність навчальної команди у роботі фахівців для розробки та реалізації курикулуму.

 7. Основні принципи інклюзивної освіти.

 8. Необхідність використання індивідуального плану у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 9. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі спеціальної та інклюзивної освіти.

 10. Принципи корекційно-розвивальної роботи в інклюзивному класі.

 11. Основні принципи інклюзивного навчання.

 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

 13. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти.

 14. Співпраця з батьками при розробленні та виконанні індивідуального навчального плану.

 15. Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО.

 16. Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану.

 17. Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна й горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.).

 18. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

 19. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти.

 20. Сутність і завдання оцінювання учнів з особливими освітніми потребами.

 21. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей.

 22. Об'єкти, види, методи контролю учнів з особливими освітніми потребами.

 23. Шляхи впровадження інклюзивної практики.

 24. Індивідуальний навчальний план та його складові.

 25. Діяльність батьківських громадських організацій в Україні та за кордоном.

 26. Особливості безбального оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

 27. Проблема готовності до шкільного навчання дитини з особливими освітніми потребами.

 28. Роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини.

 29. Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних потреб усіх учнів.

 30. Особливості складання корекційно-розвивальної програми.

 31. Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища.

 32. Тестування в умовах інклюзії.

 33. Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в соціокультурне середовище.

 34. Система комплексної корекційно-розвивальної допомоги дітям з особливими потребами в умовах інклюзії.

 35. Визначення й обґрунтування курикулуму в інклюзії.

 36. Формування контрольно-оціночної діяльності молодшого школяра, з особливими освітніми потребами.

 37. Складові інклюзії.

 38. Підготовка та вимоги до підписання індивідуального навчального плану.

 39. Передумови для забезпечення успішної інклюзії.

 40. Оцінювання за допомогою портфоліо.

 41. Характеристика основних понять інклюзивної педагогіки.

 42. Особливості складання індивідуального навчального плану.

 43. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.

 44. Налагодження стосунків батьків з педагогами та персоналом школи.

 45. Характеристика інклюзивної школи як ефективної школи.

 46. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами на основі кінцевих результатів.

 47. Волонтерство та адвокатство батьків.

 48. Характеристика професійних вмінь фахівців інклюзивних шкіл.

 49. Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти.

 50. Завдання та функції контролю навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами.

 51. Модифікація й адаптація курикулуму.

 52. Взаємозв'язок диференційованого викладання та оцінювання.

 53. Державний стандарт для дітей з особливими освітніми потребами.

 54. Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень.

 55. Завдання батьків як членів навчальних команд.

 56. Роль вчителя у диференційованому викладанні.

 57. Допомога громадських організацій та соціальних служб у впровадженні інклюзивної освіти.

 58. Характеристика портфоліо учня інклюзивного класу.

 59. Необхідність використання індивідуального навчального плану у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 60. Особливості обміну конструктивною інформацією батьків і педагогів.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Практикум для студентів IІ курсу (ІІІ семестр ) напряму підготовки...
Кафедра педагогіки І психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І

Практикум для студентів IІІ курсу (Y семестр)2 р н. напряму підготовки...
Кафедра педагогіки І психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І

Практикум для поточного контролю знань студентів напряму підготовки 181 «Харчові технології»
Практикум з дисципліни «Бухгалтерський облік в підприємствах ресторанного бізнесу» для поточного контролю знань студентів напряму...

Практикум для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»

Методичні рекомендації розраховані для студентів IV курсу напряму...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів IV курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит”. – Київ, 2015....

Практикум для студентів 1 курсу спеціальності
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Методичні вказівки для написання та захисту магістерських робіт для...
Методичні вказівки для написання та захисту магістерських робіт (для студентів 5 курсу факультету туризму І міжнародних комунікацій...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності”...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...

Методичні рекомендації для самостійної підготовки для занять студентів...
Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів
Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504-„Туризм”)....

Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни...
Криховецька З. М, Дмитровська В. С., Щур Р.І. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “Податкова система”...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»
Облік І аудит [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»,...

Психодіагностика
Психологія», 030102 «Психологія», галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 010106 «Соціальна педагогіка», затвердженої...

Господарства
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу всіх форм...

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Облік в бюджетних установах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі...

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі...

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 050202 «Автоматизація...
Основи обліку І аудиту [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів для напряму підготовки 050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт