Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література Британії: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 030500 “Переклад”. Полтава: піеп, 2011. 95 с

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література Британії: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 030500 “Переклад”. Полтава: піеп, 2011. 95 с

Cирота Юлія Олександрівна –

завідувач кафедри перекладу та іноземних мов, доцента кафедри

Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»
Сирота Юлія Олександрівна народилася у 1981 році.

У 2003 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література, мова і література (англійська)» (диплом ТА №23422662). У 2004 році закінчила Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» (диплом ТА №25816928). У 2009 році закінчила Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Філологія (переклад)» (диплом ТА №36698972).

Кандидат філологічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського зі спеціальності 10.01.02 – російська література (диплом ДК №047197).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 7 років 8 місяців, у тому числі у даному навчальному закладі – 7 років 8 місяців.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації:

01.09.2003 р. – 30.09.2004 р. – асистент кафедри перекладу Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»;

1.10.2004 р. – 31.02.2008 р. – викладач кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»;

1.03.2008 р. – 31.08. 2009 р. – старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»;

1.09.2009 р. – по теперішній час – завідувач кафедри перекладу та іноземних мов, доцент кафедри Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна».

Веде основні навчальні курси: «Література країн основної іноземної мови», «Основи наукових досліджень», «Історія зарубіжної літератури», «Практичний курс основної іноземної мови (англійська мова)».

З основних навчальних курсів із метою методичного забезпечення навчального процесу опубліковано 12 науково-методичних розробок, зокрема:

 1. Література країн основної іноземної мови. – Частина перша (Література Британії: Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030500 “Переклад”. – Полтава: ПІЕП, 2011. – 95 с.;

 2. Основи наукових досліджень : Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів І курсу спеціальності 6.030500 «Переклад». – Полтава: ПІЕП, 2010. – 103 с.;

 3. Література країн основної іноземної мови (Історія літератури, 3 курс): Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності „Переклад” денної форми навчання. – Полтава: ПІЕП, 2009. – 48 с.

Має 48 публікацій, із них – 36 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 у фахових виданнях.

Основні праці:

 1. Проблема впливу творчості Гоголя на російськомовну прозу Гребінки // Література та культура Полісся. Випуск 45: Проблеми вивчення творчості Миколи Гоголя: підсумки та перспективи. – Ніжин: Видав-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – С. 111-118. (фахове видання).

 2. Особливості «провінційного дискурсу» Гребінки в контексті російської літератури 1830-1840-х років // Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип.10. – Т. ІІІ (103).— С. 221-225. (фахове видання).

 3. Пушкинские эпиграфы в прозе Е. Гребенки как способ реализации межтекстовых связей // Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.11. – Т. VI (118). – С. 198-202. (фахове видання).

 4. Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша // Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія «Філологічні науки». – Випуск 1 (4). – Полтава, 2010. – С. 41-47. (фахове видання).

 5. Мотив маскараду в російськомовній прозі Гребінки // Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.12. – Т. VI (131). – C. 140-144. (фахове видання).

 6. Пушкинская поэзия на страницах художественной прозы Е. Гребёнки // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. – Вип. 21 (1). / ред. кол.: В.А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С.87-93. (фахове видання).

Брала участь у роботі 34 конференціях, у тому числі:

 • Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. С. Бураго (м. Київ, 2008, 2009, 2010 рр.);

 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» (м. Харків, 2011 р.).

За результатами конференцій опубліковано 26 статей та 10 тез.
СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг, стор.

І. До захисту кандидатської дисертаціїРоль курсу читання на перекладацькому відділенні

тези

Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови: тези доповідей. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2004. – C. 61-63.

2Гоголь в рецепції Пантелеймона Куліша

стаття

Міжнародні Гоголівські читання: Зб. наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2004 С. 160-163.

3Інтерпретація оповідання Є.П. Гребінки «Мачеха и панночка» крізь призму архетипних мотивів

стаття

Література в контексті культури: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 348-354.

(фахове видання)

7Ранні романтичні оповідання Є.П. Гребінки: до проблеми стильових міжтекстових взаємодій

стаття

Східнослов’янська філологія: Зб. наук. праць. – Горлівка, 2005. – Вип. 6. – С. 214-220.

7Оповідання Є.П. Гребінки «Первый концерт Рубини» в контексті «петербурзьких текстів» М.В. Гоголя

стаття

Мова та культура. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т.VI. – Ч. 1 (Художня література в контексті культури). – С. 59-64.

(фахове видання)

6Страшний звір чи страшна людина? (оповідання Є.П. Гребінки «Страшный зверь» у літературному контексті)

стаття

Слов’янський збірник. – Полтава, 2005. – Вип. 4. – С. 345-353.

8Жанр «фізіологічного нарису» у Є.П. Гребінки та В.І. Даля

стаття

Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія «Філологічні науки». – Полтава, 2006. – Вип. 1-2 (48-49). – С. 64-69.

(фахове видання)

6Своєрідність утілення теми «маленької людини» в російськомовних творах Є.П. Гребінки

стаття

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків, 2006. – Вип. 1 (45). – Ч. 1. – С. 64-70.

(фахове видання)

5Проблеми дослідження російськомовної прози Є.П. Гребінки

стаття

Актуальні питання літературознавства: Зб. наук. праць. – Полтава: ПДПУ, 2006. – С. 64–72.

(фахове видання)

9Гоголівські традиції у творчості Є.П. Гребінки

стаття

Гоголівські читання: Зб. наук. праць. – Полтава: ПДПУ, 2006. – С. 155–159.

5«Нежинский полковник Золотаренко» Є.П. Гребінки як зразок історичної повісті

стаття

Мова та культура. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. VIII (96). – С. 30–36.

(фахове видання)

7Міфологізація образу Петербурга в російськомовному оповіданні Є.П. Гребінки «Перстень»

стаття

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків, 2007. – Вип. 2 (50). – Ч. 1. – С. 35–41.

(фахове видання)

7Особливості оповідання Гребінки «Двойник» в контексті російської літератури 1830–1840-х років

стаття

Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія «Філологічні науки». – Полтава, 2007. – Вип. 1 (53). – С. 77–82.

(фахове видання)

6Своєрідність російськомовного оповідання Гребінки «Телепень» та його літературний контекст

стаття

Актуальні питання літературознавства: Зб. наук. праць. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С. 44-50.

7

ІІ. Після захисту кандидатської дисертаціїОсобливості «провінційного дискурсу» Гребінки в контексті російської літератури 1830-1840-х років

стаття

Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип.10. – Т. ІІІ (103). – С. 221-225.

(фахове видання)

5Вивчення англійської мови крізь літературу

тези

Матеріали XIІІ Національної конференції TESOL «Чотири складові ХХІ віку: Освіта, ефективність, якість та досвід». Тези доповідей (англійською мовою). – Полтава, 2008. – С. 120-121.

2Проблема впливу творчості Гоголя на російськомовну прозу Гребінки

стаття

Література та культура Полісся. Випуск 45: Проблеми вивчення творчості Миколи Гоголя: підсумки та перспективи. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – С. 111-118.

(фахове видання)

8Гоголь в рецепції Пантелеймона Куліша

стаття

Гоголь і Україна: Збірник наукових праць. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 28-33.

6Гоголівські традиції у творчості Є.П. Гребінки

стаття

Гоголь і Україна: Збірник наукових праць. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 49-54.

5Література Англії та Америки як навчальний курс у вищих навчальних закладах

тези

XIV Національна конференція TESOL «Інноваційні технології у методиці професійно орієнтовного викладання іноземних мов». Тези доповідей (англійською мовою). – Харків, 2009. – С. 39 -40.

1Особливості перекладу газетних заголовків

стаття

Журналістика, філологія та медіаосвіта: У 2 т. – Полтава: Освіта, 2009. – Т.2 – С. 321-323.

4Особливості використання формул ввічливості

стаття

Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в освіті, науці та виробництві». – Полтава: ПІЕП, 2009. – С. 103-106.

7Пушкинские эпиграфы в прозе Е. Гребенки как способ реализации межтекстовых связей

стаття

Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.11. – Т. VI (118). – С. 198-202.

(фахове видання)

5Мотив маскараду в російськомовній прозі Гребінки

стаття

Мова і культура. Науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.12. – Т. VI (131). – C. 140-144.

(фахове видання)

4Інформаційні та комунікаційні технології у навчанні перекладу

тези

Матеріали міжнародної студентської конференції «Інформаційні та комунікаційні технології у перекладі, громадських зв’язках, журналістиці і міжкультурній комунікації». – Полтава: ПІЕП, 2010. – C. 7-10.

3Американська та британська література у світлі літературознавчого та перекладознавчого аналізу

тези

Матеріали XV Всеукраїнської конференції TESOL «Вивчення англійської мови у контексті довготривалого навчання» (English Learning in the context of the Long-life Education). – Рівне, 15-17 квітня 2010 (електронний збірник)

2Американська та канадська література в українських перекладах

тези

Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина, суспільство, економіка: актуальні проблеми та перспективи взаємодії". – Полтава: ПІЕП, 2010. – С. 88-90.

3Тема Каїна в англійській та російській літературі ХІХ століття (на прикладі творів Байрона, Гоголя, Гребінки)

стаття

Русистика и современность: Литературоведение: сборник научных статей по матеріалам XII Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. – Одесса: Астропринт, 2010. – С. 70-75.

6Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша

стаття

Збірник наукових праць Полтавського Національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія «Філологічні науки». – Випуск 1 (4). – Полтава, 2010. – С. 41-47.

(фахове видання)

7Творити заради майбутнього (у Львові відбувся семінар «Параметри перекладу літератури для дітей та юнацтва»)

стаття

Іноземні мови в навчальних закладах. Науково-методичний журнал. – 2010. - №3. – С. 96-97.

2Пушкинская поэзия на страницах художественной прозы Е. Гребёнки

стаття

Література в контексті культури : Зб. наук. праць. – Вип. 21 (1). / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С.87-93.

(фахове видання)

7О’Генрі українською в школі

стаття

Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип.1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С. 161-166.

6Формули ввічливості в англійській та українській мовах (проблеми перекладу)

тези

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу». – Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 81-82.

2Лексичні проблеми перекладу у сфері нафто-газової індустрії

тези

Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні, правові та соціально-гуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика». – Полтава: ПІЕП, 2011. – С.73-75.

3Нові Медіа — нові можливості

тези

Збірник тез VII Міжнародної студентської наукової конференці Застосування нових медіа в перекладі, журналістиці, освіті, громадських зв’язках та міжкультурному спілкуванні23 травня 2011 р. – Полтава: ПІЕП, 2011. – С.4-6.

3Необхідність обізнаності внеску українських вчених у перекладознавчу науку

тези

Збірник тез VII Міжнародної студентської наукової конференці Застосування нових медіа в перекладі, журналістиці, освіті, громадських зв’язках та міжкультурному спілкуванні23 травня 2011 р. – Полтава: ПІЕП, 2011. – С.6-9.

3Література країн основної іноземної мови (Історія літератури, 3 курс)

робоча навчальна програма

Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності „Переклад” денної форми навчання. – Полтава: ПІЕП, 2009. – 48 с.

48Література країн основної іноземної мови (Сучасна література, 4 курс)

робоча навчальна програма

Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності „Переклад” денної форми навчання. – Полтава: ПІЕП, 2009. – 33 с.

33Основна іноземна мова – практичний курс

робоча навчальна програма

Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності „Переклад” денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПІЕП, 2009. – 120 с.

120Стилістика основної іноземної мови

робоча навчальна програма

Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності „Переклад” денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПІЕП, 2009. – 50 с.

50Практика усного та писемного мовлення (основна іноземна мова)

робоча навчальна програма

Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності „Переклад” денної форми навчання. – Полтава: ПІЕП, 2009. – 135 с.

135Основи наукових досліджень

робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності «Переклад»: 6.030500 освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (за кредитно-модульною системою). – Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2010. – 33 с.

33Методологія написання наукової роботи

робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Методологія науково-дослідної роботи» (напрям підготовки – 0305 – “філологія”, освітньо-кваліфікаційний рівень – “магістр”, спеціальність: 8.030507 – “переклад”). – Полтава: Полтавський інститут економіки і права, 2010. – 30 с.

30Основи наукових досліджень

навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Переклад» (за кредитно-модульною системою): – Полтава, 2010. – 53 с.

53Література країн основної іноземної мови

методичні вказівки

Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.030500 „Переклад”. – Полтава, 2010. – 14 с.

14Навчальна мовленнєва практика студентів спеціальності «Переклад»

методичні вказівки

Методичні вказівки до навчальної мовленнєвої практики для студентів 2-го курсу спеціальності 6.030500 „Переклад” . – Полтава: ПІЕП, 2011. – 15 с.

15Стилістика основної іноземної мови

методичні вказівки

Методичні вказівки до семінарських і практичних занять з дисципліни «Стилістика основної іноземної мови» та для самостійної роботи студентів спеціальності 6.030500 «Переклад. – Полтава: ПІЕП, 2010. – 15 с.

15Література країн основної іноземної мови. – Частина перша (Література Британії)

опорний конспект лекцій

Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030500 “Переклад”. – Полтава: ПІЕП, 2011. – 95 с.

95

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова» для студентів...
Синтаксис. Словосполучення. Просте речення : конспект лекцій / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет,...

Волощук І. П., Демиденко О. П., Коломієць С. С
Для студентів 3,4 курсів окр «Бакалавр» напряму підготовки 0200303 «Філологія», студентів окр «Спеціаліст» спеціальності 0203304...

Опорний конспект лекцій з дисципліни „Історія України” для студентів...
Сминтина О. В., доктор іст наук., доцент Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами»...
Конспект лекцій з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» / Укладач...

Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....

Конспект лекц І Йстворено для студентів екологічних спеціальностей Конспект лекцій розроблено
Конспект лекцій розроблено Ахмедзяновим В. Р. у Російскому університеті дружби народів

Конспект лекцій з курсу «фізична І колоїдна хімія»
Конспект лекцій з курсу «Фізична І колоїдна хімія» (частина Колоїдна хімія) розроблено відповідно до навчального плану для студентів...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
...

Конспект лекцій для студентів за напрямами підготовки 030507 «Маркетинг»...
Л. В. Капінус Електронна комерція: Конспект лекцій з дисципліни «Електронна комерція» для студентів за напрямами підготовки 030507...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» та 03050401 «Економіка підприємства»...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фізіологія внд» для студентів...
Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності...
Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства» з напряму 0305 «Економіка та...

Факультет управління фінансами та бізнесу
Опорний конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни «1-с бухгалтерія» : / Д. В. Долбнєва. – Львів : фуфб, 2016. – с. 152База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт