Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних досягнень учнів 10 класів з біології та математики

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних досягнень учнів 10 класів з біології та математики

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Внутрішкільні моніторингові дослідження
Реалізація освітніх потреб закладу неможлива без здійснення внутрішкільних моніторингових досліджень. Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну діяльність педагогічного колективу щодо вирішення завдань навчально-виховного процесу.

За навчальним планом роботи навчально-виховного комплексу змістом внутрішньошкільного контролю були:

 • навчальний процес;

 • виховний процес;

 • наукова і експериментальна діяльність;

 • психологічний стан;

 • забезпечення необхідних умов для навчально-виховного процесу.

Основними методами внутрішньошкільного контролю були спостереження і узагальнення, перевірка документації, усне та письмове опитування, психологічна діагностика.

    Згідно плану внутрішкільного контролю питання про виконання навчального плану та програм двічі заслуховувались на нараді при директорові. На кінець року всі навчальні плани та програми були виконані. Якість знань, умінь та навичок учнів вивчалися шляхом проведення моніторингу знань з базових дисциплін після І та ІІ семестру.

В школі проводяться контрольні зрізи з усіх предметів інваріантної складової навчального плану, порівняльний аналіз їх результатів та аналіз рівня навчальних досягнень учнів з конкретного предмета (згідно плану роботи школи). Даний аналіз підтверджує відповідність рівня знань учнів і їх виставлення оцінок, що говорить про об'єктивність оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів: рівень володіння критеріями оцінювання, володіння методикою розробки змістових матеріалів для тематичної атестації, використання відповідних збірників тематичного оцінювання, відповідність тематичних та семестрових оцінок результатами опанування учнем матеріалу теми.

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 01.03.2010 року №73 «Про стан впровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою вивчення якості профільної освіти проводилося моніторингове дослідження стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних досягнень учнів 10 класів з біології та математики.
Результати навчальних досягнень учнів 10 класів

Предмет

К-ть учнів-учасників дослідження

Результати (кількість по рівням)

початковий

середній

достатній

високий

тест

ІІ семестр

Річна

тест

ІІ семестр

Річна

тест

ІІ семестр

Річна

тест

ІІ семестр

Річна

алгебра

57

0

0

0

8

12

12

27

34

34

22

11

11

геометрія

0

0

12

10

28

30

17

17

біологія

58

0

0

0

10

18

16

36

36

37

12

4

5


Згідно з перспективним планом керівництва і контролю, у закладі протягом 2010-2011 навчального року вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень з географії. Відповідно до вимог діючої програми та з урахуванням методичних рекомендацій щодо викладання географії у 2010-2011 навчальному році учителями складено календарне планування, в якому зроблено чіткий поділ на теми, враховано всі передбачені програмою практичні роботи, визначено форми проведення тематичних оцінювань. Вивчення поурочних планів показав, що учителі якісно і своєчасно готуються до уроків, передбачаючи різні їх типи, використовує велику палітру форм, методів та прийомів організації навчальної діяльності школярів на різних його етапах.

Аналіз відвіданих уроків показав, що на уроках географії учні демонструють хороший рівень володіння навчальним матеріалом. Це забезпечується наполегливою роботою вчителів над удосконаленням як власних педагогічних навичок, так і навичок та вмінь учнів, які оволодівають на уроці навчальним матеріалом під їх керівництвом. Великого значення на уроці вчителі надають формуванню в учнів самостійних навичок роботи при вивченні та застосуванні нового матеріалу з метою відпрацювання ними необхідних загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичок.

Аналіз виконання учнями завдань показав, що програмовий матеріал в цілому учнями засвоюється на достатньому та середньому рівнях, переважна більшість учасників тестування (90%) вміють виконувати завдання на стандартне застосування програмового матеріалу. Водночас, результати дослідження виявили певні недоліки, зокрема:

1. Порівняно низьким виявився рівень навчальних досягнень школярів при виконанні завдань, що потребували від них практичних умінь і навичок, зокрема пов'язаних зі спостереженнями, виявленням причинно-наслідкових зв'язків між факторами і явищами тощо.

2. Учні успішно відповідали на запитання репродуктивного характеру, але складними для них були запитання, що потребували аналізу та порівняння географічних явищ та процесів.

Виявлені недоліки, прогалини у рівні навчальних досягнень учнів обумовлені в основному такими причинами неналежна увага до роботи учнів, які мають невисокий рівень на­вчальних досягнень.Підсумки вивчення стану викладання предмету виявили, що рівень викладання вчителів відповідає сучасним вимогам. Викладання ведеться на високому науковому та методичному рівні. Навчальні досягнення учнів достатньо результативні.

З метою перевірки стану дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів у минулому навчальному році адміністрацією школи були проведені контрольні зрізи знань за текстами адміністрації з природознавства в 5-х класах.

Узагальнені результати контрольних зрізів подані у таблиці:


Клас

П.І.П. вчителя

Кількість учнів, які виконували роботу

Результати оцінювання контрольних робіт

Якість навчальних досягнень у %Початковий рівень

Середній

рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

К-сть

у %

К-сть

у %

К-сть

у %

К-сть

у %

5-А

Борідченко В.В.

24

-

-

8

33

11

46

5

21

67

5-Б

Чеботарьова О.О.

21

-

-

3

14

15

72

3

14

86

5-В

Борідченко В.В.

27

2

7

9

33

8

30

8

30

60

Усього:

72

2

2

20

27

34

49

16

22

71


В ході експертного вивчення проведено контрольні заміри навчальних досягнень, якими було охоплено 72 учня 5-х класів.

Запропоновані контрольні зрізи мали на меті перевірити ступінь сформованості в учнів умінь спостерігати та пояснювати явища природи на емпіричному рівні.

Зміст завдань відповідав діючій програмі з природознавства і різним рівням складності.

Навчальні досягнення учнів з природознавства, які підлягали оцінюванню:

 • здатність називати явища природи, хімічні природні та штучні джерела світла, тепла та звуку;

 • здатність наводити приклади практичного застосування знань про механічні, звукові, теплові, електричні, світлові, хімічні явища у житті людини;

 • уміння пояснювати значення світла, тепла, звуків, хімічних явищ у житті тварин і людини.

Результати контрольних зрізів з природознавства показали, що учні орієнтуються у вивченому: самостійно відтворюють значну частину навчального матеріалу, називають явища природи, хімічні природні та штучні джерела світла, тепла та звуку, наводять приклади практичного застосування знань про механічні, звукові, теплові, електричні, світлові, хімічні явища у житті людини. Аналіз виконання учнями завдань показав, що програмовий матеріал в цілому учнями засвоюється на достатньому рівні, переважна більшість учасників тестування (90%) вміють виконувати завдання на стандартне застосування програмового матеріалу.

Однак, з-за недостатньо розвинених навичок письмової аргументації та малого словникового запасу в учнів, вчителям слід більше уваги приділяти формуванню вмінь пояснювати значення явищ природи у житті тварин і людини.

У 2010-2011 навчальному році адміністрацією школи були проведені контрольні зрізи знань за текстами адміністрації з математики в 5-7 класах.

В ході експертного вивчення проведено контрольні заміри навчальних досягнень, якими було охоплено 232 учня 5-7 класів.

Узагальнені результати контрольних зрізів подані у таблиці:


Клас

П.І.П. вчителя

Кількість учнів, які виконували роботу

Результати оцінювання контрольних робіт

Якість навчальних досягнень у %Початковий рівень

Середній

рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

К-сть

у %

К-сть

у %

К-сть

у %

К-сть

у %

5-А

Починок О.Б.

23

1

4

7

30,5

7

30,5

8

35

65,5

5-Б

Кобрін В.В.

26

-

-

8

31

12

46

6

23

69

5-В

Комар М.П.

23

1

4

8

35

5

22

9

39

61

6-А

Сербіна Н.О.

24

1

4,1

11

45,8

10

41,6

2

8,5

50,1

6-Б

Волошина О.В.

26

1

3,8

13

50

8

30,8

4

15,4

46

6-В

Комар М.П.

24

-

-

10

42

9

38

5

20

58

7-А

Кобрін В.В.

31

5

16

10

32

7

23

9

29

52

7-Б

Кобрін В.В.

28

9

32

6

21

8

29

5

18

47

7-В

Голофаєва Т.М.

27

3

11

14

52

9

33

1

4

37

Усього:

232

21

9

87

38

75

32

49

21

53


Запропоновані контрольні роботи мали на меті перевірити ступінь сформованості в учнів умінь будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, розв’язувати на цій основі прикладні та інші задачі, виконувати математичні розрахунки (дії з числами у різних формах, дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій тощо), працювати з виразами зі змінними (обчислення значень виразів зі змінними, перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен, розкладання многочлена на множники), розв’язувати рівняння, текстові задачі. Зміст завдань відповідав діючій програмі з математики і різним рівням складності.

Результати проведених контрольних замірів свідчать про те, що вчителі, які працюали в 5-6 класах (Починок О.Б., Кобрін В.В., Волошина О.В., Сербіна Н.О., Комар М.П.) володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних по­нять, передбачених програмою, формують практичні уміння і навички. Вищезгадані вчителі значну увагу приділяють індивідуальній роботі з дітьми, які потребують особливої уваги. Учителі 7-х класів (Кобрін В.В., Голофаєва Т.М.) потребу­ють удосконалення роботи з питань диференційованого навчання учнів. Кінцевий моніторинг констатує недостатню роботу вчителів із попе­редження типових труднощів учнів у засвоєнні базового навчального матеріалу, одноманітність форм поточного контролю з метою профілак­тики прогалин у знаннях, уміннях і навичках.

Найвищі показники мали учні 5-х кл. (вчителі Починок О.Б., Кобрін В.В., Комар М.П.). Але викликає занепокоєння кількість учнів 7-х класів, які мають за результатами контрольних зрізів знань початковий рівень навчальних досягнень (вчителі Кобрін В.В., Голофаєва Т.М.).

Аналіз виконання учнями завдань з математики показав, що: учні володіють основними методами розв’язування математичних задач; більшість школярів вміють виконувати завдання на стандартне застосування програмового матеріалу за відомими алгоритмами та зразками; водночас, заміна звичних формулювань умов задач, збільшення кількості логічних операцій під час їх розв’язування, необхідність інтерпретації одержаної відповіді з урахуванням умови задачі призвели до зменшення кількості учнів, які успішно виконали завдання. Учні виявили недостатньо розвинені навички письмової математичної аргументації.

Результати дослідження рівня математичної освіти учнів 5-7 класів дають підстави зробити висновок про те, що програмовий матеріал з математики учні засвоїли переважно на середньому та достатньому рівнях.

Разом з тим результати дослідження виявили значні прогалини в математичній підготовці учнів, що стане причиною низького рівня засвоєння ними програмового матеріалу надалі, зокрема:

 • низький рівень обчислювальних навичок учнів 7-х класів: допускають грубі математичні помилки, виконуючи дій зі звичайними, десятковими дробами та від’ємними числами;

 • в учнів 6-7 класів недостатньо добре сформовані формально-оперативні вміння (виконання тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь);

 • низьким є показник розв’язування текстової прикладної задачі, яка орієнтує учнів на застосування математичних знань у повсякденному житті та знаходження невідомого компонента при розв’язанні рівнянь.

У минулому навчальному році адміністрацією школи були проведені контрольні зрізи знань за текстами адміністрації
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо ведення сторінок журналу з математики
Порядок ведення журналів теоретичного навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів з математики визначається

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Ущільнення навчального матеріалу за програмою профільного рівня пропонується здійснити за рахунок резервного часу. Зміст програм...

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Методичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень з математики бажаючих вступити до вищих навчальних закладів у 2011 р буде проводитися...

Уроку біології
Даний посібник розроблений згідно «Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту»...

Як зазначається в пояснювальній записці до «Програми з української...
Як зазначається в пояснювальній записці до «Програми з української літератури» для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
У 2014-2015 н р вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за програмами

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх...
Класний журнал (далі – журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних...

Україна
Міністерства освіти І науки України від 28. 01. 2014 №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів...

Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології,...
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які вирішили стати студентами...

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Класний журнал (далі журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних...

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, математичного, фізичного,...

Ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12 класів) загальноосвітніх...
Класний журнал (далі — журнал) — це обов'язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних...

Конкурс проводиться окремо для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів відповідно...
Ман) ‒ учні 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних, професійно-технічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт