Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року

ЗВІТ

про роботу УАІБ за 2 квартал 2015 року

Відповідно до плану роботи УАІБ на 2 квартал 2015 року та Плану роботи УАІБ на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 25 лютого 2015 року, у 2 кварталі 2015 року Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:
1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 33 КУА, з них 4 нових КУА.

1.2. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку, пруденційного нагляду, фінансового моніторингу тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.
2. Моніторинг діяльності КУА.
2.1. Протягом 2-го кварталу 2015 року щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП по біржах.

2.2. У звітному кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, та робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної та нерегулярної інформації, передбаченої Положенням.

2.3. На постійній основі здійснювався моніторинг структури активів публічних, зокрема, відкритих ІСІ. Компаніям, які допустили порушення вимог законодавства щодо структури активів ІСІ, направлялися відповідні електронні повідомлення із зазначенням допущених порушень та попередженням про можливе застосування регулятором санкцій за них.

2.4. Протягом кварталу проводилися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування.

Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за звітами КУА за 4-й квартал 2014 року та за 2014 рік, а також за 1-й квартал 2015 року та підготовлено Аналітичний огляд діяльності ринку управління активами за 4-й квартал та 2014-й рік і Аналітичний огляд діяльності ІСІ у 1-му кварталі 2015 року.

Ці матеріали активно використовувалися при підготовці презентацій для конференцій, у яких УАІБ брала участь та які організовувала протягом кварталу, оприлюднювалися на сайті Асоціації та на сторінці УАІБ у мережі Facebook і передавалися засобам масової інформації.

2.5. Упродовж кварталу здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відповідних фондів. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних аналітичних огляди та 13 випусків щотижневої статистики публічних ІСІ (відкритих, інтервальних, закритих публічних фондів).

2.6. За результатами аналізу звітності КУА проведено ренкінгування КУА (у т. ч. КУА НПФ) та ІСІ (невенчурних публічних) за 4-й квартал 2014 року, за 2014 рік, за 1-й квартал 2015 року, а також за лютий, березень та квітень 2015 року. Результати ренкінгування розміщуються на сайті УАІБ.

2.7. Протягом кварталу надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, державних органів, представників ЗМІ та громадськості.

2.8. Враховуючи запитання учасників Асоціації при поданні інформації про діяльність КУА за 1 квартал 2015 був направлений запит до Комісії щодо надання роз’яснення: які форми фінансової звітності Компанії повинні подавати до НКЦПФР у складі квартальної інформації. Отримана відповідь НКЦПФР розміщена на сайті УАІБ.
3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.

3.1. Протягом 2-го кварталу 2015 року Дирекція УАІБ брала участь у обговоренні таких проектів документів, що розглядалися на засіданнях Комітетів НКЦПФР:

 • проект Порядку визначення біржового курсу цінного папера;

 • зміни до Положення про функціонування фондових бірж;

 • зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування;

 • проект Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності;

 • зміни до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування;

 • зміни до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду;

 • зміни до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду.

3.2. Асоціацією були направлені до Комісії пропозиції до проекту Порядку визначення біржового курсу цінного папера, оприлюдненого на сайті НКЦПФР. У пропозиціях, зокрема зазначалось про необхідність формування єдиних методологічних засад для визначення додаткових показників (спред котирування цінного папера, за яким розраховується біржовий курс, час його існування, загальна вартість лотів в границях спреду, загальна сума укладених біржових контрактів) від параметрів яких буде залежати наявність біржового курсу цінного папера. Пропозиції Асоціації були частково враховані.

3.3. Підготовлено пропозиції та зауваження до проекту Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності. Асоціація категорично не погоджується з нормами даного проекту в частині визнання цінних паперів корпоративного інвестиційного фонду фіктивними. Відповідні листи УАІБ направила на адресу НКЦПФР, Державної регуляторної служби України та Міністерства юстиції України.
3.4. Підготовлено та направлено запит до НКЦПФР щодо можливості проведення операцій РЕПО за рахунок коштів спільного інвестування.
3.5. Підготовлені та направлені до НКЦПФР запити щодо чинності норм Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій ІСІ з 01.01.2015р. В отриманій відповідь НКЦПФР зазначено, що з 1 січня 2015 року норми Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій ІСІ діють у частині, що не суперечить МСФЗ (лист НКЦПФР розміщений на сайті УАІБ).

3.6. На виконання рішення Загальних зборів УАІБ та Ради УАІБ погоджено в НКЦПФР зміни до Стандарту УАІБ 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування» та Правила ведення бухгалтерського обліку основних операцій інститутів спільного інвестування в новій редакції.

3.7. За рішенням Ради УАІБ від 19.03.15р. Асоціацією були створені робочі групи з наступних питань:

 • оцінки активів ІСІ для визначення ВЧА у зв’язку з переходом на МСФЗ;

 • визначення складу активів кваліфікаційних ІСІ та вимог до похідних (деривативів) у структуру активів ІСІ.

До складу цих робочих груп увійшли і представники НКЦПФР. За результатами роботи цих робочих груп були підготовлені пропозиції УАІБ щодо внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів ІСІ та Положення про склад та структуру активів ІСІ. Пропозиції були направлені до НКЦПФР, розглядались на відповідних Комітетах НКЦПФР, були схвалені НКЦПФР та як проекти оприлюднені на офіційному сайті Комісії.

3.8. Також, враховуючи прийняте робочою групою щодо оцінки активів ІСІ для визначення ВЧА у зв’язку з переходом на МСФЗ рішення, що після погодження НКЦПФР змін до Стандарту УАІБ 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування» та нової редакції «Правил ведення бухгалтерського обліку основних операцій інститутів спільного інвестування» будуть підготовлені зміни до «Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування», затвердженого рішенням НКЦПФР №2669 від 26.11.2013, які враховують вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності, до Комісії були підготовлені та направлені пропозиції щодо внесення змін до Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій ІСІ.

3.9. В червні 2015 року дирекція УАІБ взяла участь у засіданні робочої групи з метою перегляду неактуальних нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у відповідних сферах господарської діяльності.

3.10. На виконання доручення Ради УАІБ підготовлено та розміщено на сайті Асоціації зведену інформацію (законодавчих, нормативно-правових актів, листів, роз’яснень тощо) щодо регулювання питань, пов’язаних з тимчасовою окупацією АР Крим та проведенням антитерористичної операції.

3.11. Продовжувалась робота по доопрацюванню проекту Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів з урахуванням зауважень, наданих НБУ та Держфінмоніторингом. Наприкінці червня Асоціація направила свої зауваження та пропозиції до відповідного відділу Комісії.

3.12. У зв’язку з чисельними зверненнями учасників УАІБ щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) щодо ІСІ та існуючою колізією законодавства з цього питання Асоціацією були підготовлені та направлені до Держфінмоніторингу пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». З текстом листа можна ознайомитись на сайті УАІБ.

4. Розробка перспективного законодавства

4.1. У червні 2015 року Головуючий Ради УАІБ виступив на галузевій зустрічі Цільової команди з податкової реформи, організованій  НКЦПФР та Міністерством фінансів України. На зустрічі обговорювалися проблемні питання оподаткування в сфері фондового ринку в Україні та пропозиції щодо подальшого реформування Податкового кодексу України.

4.2. В рамках роботи Комітетів НКЦПФР представники Асоціації брали участь в обговоренні таких проектів законів, концепцій тощо:

 • Комплексної програми розвитку фінансового ринку України на 2015-2020 роки;

 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» (реєстраційний № 2456 від 23.03.2015);

 • Концепції функціонування інституту тимчасового керівника професійного учасника фондового ринку;

 • Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації» (реєстраційний № 2407 від 18.03.2015);

 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної системи державного пенсійного страхування та єдиних підходів до нарахування пенсій» (реєстраційний № 2767-1 від 08.05.2015);

 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні» (реєстраційний № 2767-2 від 12.05.2015);
 • Закону України «Про облігації, забезпечені відокремленими активами» (реєстраційний № 2784 від 06.05.2015);


 • Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування операцій з облігаціями, забезпеченими відокремленими активами)» (реєстраційний № 2785 від 06.05.2015);

 • Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» (реєстраційний № 2045а 08.06.2015).


5. Організація роботи секцій.

5.1.Секція управління активами публічних фондів


5.1.1. Здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів та щомісячно оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів.

5.1.2. Керівник секції взяв участь в обговоренні проблемних питань діяльності та розвитку публічних фондів та виступив під час щорічної науково-практичної конференції УАІБ «Професійне управління активами», яка відбулася 19 червня поблизу Києва.

5.1.3. На сайті УАІБ тривала підтримка щоденної інформації про діяльність публічних ІСІ та щомісячні результати діяльності публічних фондів.
5.2. Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

5.2.1. Протягом 2-го кварталу 2015 року здійснювалися постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, а також новин в індустрії прямого (венчурного) інвестування.

5.2.2. Упродовж кварталу підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ на англомовному сайті Асоціації.

5.2.3. У 2-му кварталі учасникам Секції було запропоновано (надіслано) інформацію про проект з енергозбереження (системи опалення та нагріву води) шведського підприємця Peter Nilsson, який володіє технологією, розробленими продуктами та здійснював пошук спів-інвесторів та інших партнерів.

5.2.4. Також у 2-му кварталі до Асоціації надійшла інвестиційна пропозиція від організації Інвестиційна пропозиція від Strategic Investment Group (SIG) щодо проекту розвитку приватного оператора дошкільних закладів (дитячих садків) за схемою франчайзингу у Східній Європі та країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема й в Україні. Компанія була створена у 2013 році і почала активну діяльність у 2014-му, а на момент звернення із пропозицією мала 4 дитячі садки, а також 82 франшизи, та була прибутковою.

Пропозицію з відповідною контактною інформацію було надіслано учасникам Секції.
5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів.

5.3.1. У звітному кварталі учасники секції провели обговорення проекту Комплексної програми розвитку фінансового ринку України на 2015-2020 роки та напрацювали зауваження та доповнення до неї в частині необхідних заходів для запровадження накопичувального рівня пенсійної системи, забезпечення збереження пенсійних активів, створення дієвої системи захисту прав інвесторів та підвищення їх фінансової грамотності. Пропозиції були направлені до Нацкомфінпослуг.

5.3.2. Також учасники секції обговорювали проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій», зареєстрований 30.04.2015 за №2767. За результатами роботи направлений лист до Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності з пропозиціями щодо напрямків для доопрацювання законопроекту.
5.4. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.

5.4.1. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

5.4.2. Комісія з питань оподаткування УАІБ підготувала перелік актуальних проблемних питань щодо оподаткування у сфері фондового ринку, які необхідно врегулювати шляхом внесення змін до Податкового кодексу України. Пропозиції були направлені до НКЦПФР, а також представлені у рамках комунікаційної політики Цільової команди з податкової реформи на галузевій зустрічі, яку 10 червня 2015 року організувала НКЦПФР та Міністерство фінансів України.

5.4.3. 22 червня відбулось засідання Комітету з питань банківської діяльності на фінансових послуг Американської торговельної палати (American Chamber of Commerce in Ukraine), в якому взяв участь Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов, який презентував спільні пропозиції УАІБ та ПАРД&АФП з удосконалення податкового законодавства в напрямі стимулювання фінансових інвестицій. В ході обговорення зазначалось, що надзвичайно важливо донести думку учасників ринку до Міністерства фінансів України, заручившись при цьому підтримкою Американської торговельної палати. На засіданні також обговорювались пропозиції з удосконалення валютного регулювання та банківського нагляду.
5.5. Секція Розвиток стандартів професійної діяльності

5.5.1. В рамках секції здійснювалась підготовка комплекту примірних документів КУА з питань фінансового моніторингу (ФМ), а саме:

 • Правила ФМ;

 • Програма ФМ;

 • Опитувальники клієнтів КУА (окремо для фізичних та юридичних осіб);

 • Програма навчання з питань ФМ;

 • Посадова інструкція працівника КУА, відповідального за здійснення ФМ;

 • Зразок звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають ФМ.Цей пакет документів був наданий учасникам конференції УАІБ «Професійне управління активами» та буде доопрацьований після затвердження Положення НКЦПФР «Про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів».

6. Навчання та підвищення кваліфікації
6.1. 15 квітня 2015 року представники УАІБ взяли участь у засіданні Круглого столу на тему: “Сучасний стан системи захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, шляхи її реформування”, організованому Комітетом з питань фінансової політики та банківської діяльності Верховної Ради України.

6.2. У травні Генеральний директор УАІБ брав участь у Міжнародному GR (Governmental Relations) форумі, присвяченому формуванню цивілізованого лобізму в Україні.

6.3. 5 червні 2015 року представники УАІБ взяли участь у Міжнародному форумі корпоративних секретарів «Корпоративне управління. Довіра. Інвестиції.», організованому в Києві Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ) та Міжнародною фінансовою корпорацією.

6.4. Актуальні питання розвитку української галузі управління активами інституційних інвесторів обговорили 19 червня у передмісті Києва учасники XXІХ науково-практичної конференції Української асоціації інвестиційного бізнесу «Професійне управління активами» - представники НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Пенсійного фонду України, компаній з управління активами - членів УАІБ, а також експерти ринку капіталу.

Цьогорічна конференція проходила у формі панельних дискусій. Перша з них мала назву «Регулювання інвестиційної діяльності: між вартістю та ліквідністю», а друга - «Фінансовий та реальний сектор: пошук балансу інтересів для розвитку економіки».

У рамках конференції відбулися два круглих столи, присвячені актуальним питанням регулювання діяльності з управління активами, а також ризик-менеджменту та фінансовому моніторинг у компаніях з управління активами.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. У 2-му кварталі 2015 року УАІБ продовжувала активно взаємодіяти зі своїми іноземними партнерами та брати участь у заходах, а також організовувати зустрічі із представниками міжнародних програм технічної підтримки і сприяння розвитку фінансового сектору України, а саме: проекту ЄС із технічної допомоги у пріоритетних сферах українського фінансового ринку та проекту технічної допомоги МВФ, спрямований на визначення пріоритетних проблем та напрямків розвитку фінансових ринків в Україні.

Із двома ключовими експертами проекту ЄС – керівником місії (Scott Calhoun) та експертом, який відповідає за питання фондового ринку (Harilaos Mertzanis) – УАІБ зустрічалася у квітні. У зустрічі взяли участь представники Дирекції УАІБ та компаній з управління активами. Це 3-річний проект, офіційно відкритий наприкінці березня 2015 року та спрямований на наближення законодавчої бази та стандартів діяльності фінансових установ до діючих у ЄС, у контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Протягом терміну роботи проекту експерти активно співпрацюватимуть із місцевими регуляторами фінансових ринків, а також професійними асоціаціями.

Представники УАІБ висловили свою думку з приводу завдань, поставлених проектом. Це, зокрема, стосувалося запровадження XBRL-таксономії та схем компенсації інвесторам. Представники Асоціації звернули увагу на проблемні питання, пов’язані із цим, та необхідність адекватного застосування норм Директив та інших законодавчих актів ЄС з урахуванням відмінностей та особливостей місцевого ринку. За результатами зустрічі було підготовлено та направлено до проекту офіційні коментарі та пропозиції Асоціації.

7.2. Також УАІБ організувала та провела 13 травня 2015 року зустріч із Ейєю Холттінен (Eija Holttinen), старшим експертом із фінансового сектору відділу фінансового нагляду та регулювання департаменту грошового ринку та ринку капіталу Міжнародного валютного фонду. Пані Ейя представляє проект технічної допомоги МВФ, спрямований на визначення пріоритетних проблем та напрямків розвитку фінансових ринків в Україні, зокрема фондового ринку, і має на меті надання експертної підтримки відповідним державним регуляторам цих ринків, з урахуванням місцевих особливостей та бачення також і учасників ринку.

Представники Дирекції УАІБ та компаній з управління активами ознайомили експерта МВФ із поточним станом справ в індустрії, передумовами та особливостями її становлення, а також висловили свої очікування від змін у законодавстві, бачення основних перешкод на шляху розвитку ринку інвестиційних фондів та управління активами.

Передбачається, що після опрацювання отриманої інформації від учасників ринку, а також від регуляторів, проект підготує рекомендації для регуляторів фінансових ринків України з метою їх більш ефективного розвитку та наближення стандартів діяльності до світових.

7.3. Дирекція Асоціації протягом кварталу також активно контактувала із іноземними колегами з ЄС та США з питань розвитку та актуальних проблем фондового ринку й індустрії управління активами в Україні, зокрема щодо законодавчих і регуляторних ініціатив.

Серед питань, щодо яких Асоціація отримала актуальну та корисну інформацію, був проект Концепцiї функціонування інституту тимчасового керівника професійного учасника фондового ринку. Отримані експертні думки, зокрема від колег із Австрії, Болгарії та США, були використані для посилення обгрунтування позиції УАІБ з цього питання при підготовці зауважень до проекту документу НКЦПФР щодо запровадження інституту тимчасового керівника для професійних учасників фондового ринку .
8. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

8.1. Протягом кварталу готувалися інформаційні повідомлення про ключові події та поточну діяльність Асоціації, які оприлюднювалися на сайті УАІБ, розсилалися засобам масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

8.2. 2 квітня Асоціація організувала та провела прес-конференцію щодо підсумків діяльності української галузі управління активами інституційних інвесторів у 2014 році, а також викликів і перспектив розвитку бізнесу у нинішньому році. Перед журналістами виступили Головуючий Ради Д. Леонов, Директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР Оксана Симоненко та Генеральний директор УАІБ Андрій Рибальченко.

Прес-та пост-релізи поширювалися серед ЗМІ, членів Асоціації, партнерів.

8.3. До 20-річчя УАІБ оновлено та доповнено розділ «Літопис УАІБ: події, цифри, факти», підготовлено і розіслано членам Асоціації привітання, а на веб-сайті створено спеціальний святковий банер.

8.4. Серед інших актуальних питань, які потребували інформаційної підтримки у другому кварталі, була підготовка та проведення XXІХ щорічної науково-практичної конференції УАІБ «Професійне управління активами», яка відбулася 19 червня у готельному комплексі «Пуща Лісова» поблизу Києва.

Спеціально створений банер та інформаційне повідомлення про конференцію було розміщено на сайтах Асоціації та партнерських організацій, якими виступили ПФТС, Українська біржа, Професійна асоціація корпоративного управління, Ліга страхових організацій, портал StockWorld. За підсумками конференції підготовлено та поширено пост-реліз та розміщено фоторепортаж на сторінці Асоціації на Facebook.

8.5. Підготовлено та розповсюджено 13 випусків «Новин УАІБ». Впродовж кварталу здійснено 76 цільових інформаційних розсилок членам Асоціації.

8.6. Асоціація активно співпрацювала із засобами масової інформації. Поширювалися щомісячні аналітичні огляди діяльності публічних фондів, Аналічний звіт за підсумками 2014 року, інформаційні повідомлення, надавалися коментарі для газет «Урядовий кур’єр», «Інтерфакс-Україна», інтернет-виданням «FinMaidan», «Юрліга», «Апостроф», порталу StockWorld, журналу "Украинский Страховой Клуб" та ін.

Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов виступив експертом 17-го «Финансового рейтингу», організованого газетою «Бизнес».

8.4. У рамках співпраці Асоціації з партнерськими організаціями УАІБ виступила інформаційним партнером Міжнародного GR- форуму - головної події року у сфері Government Relations в Україні, яку організували Institute for Democracy and Development «PolitA» та SIC Group Ukraine, Міжнародного форуму корпоративних секретарів «Корпоративне управління. Довіра. Інвестиції» (Організатори: Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC)). У квітні та травні Асоціація виступила також інформаційним спонсором низки фахових семінарів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

8.7. У рамках співпраці УАІБ з партнерськими організаціями представники асоціації взяли участь у семінарі-практикумі "Висвітлення питань корпоративного управління, організованому Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ) та Investor Relations Agency (IRA).

8.8. Взяли участь представники Асоціації у підсумковій прес-конференції Програми розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) з курсу "Фінансова грамотність", один з розділів якого "Заощадження та інвестування" присвячений інститутам спільного інвестування. Викладання курсу вже відбувається у 651 школі різних областей України. Курс "Фінансова грамотність" розроблений також у формі інтерактивного електронного навчального посібника.

8.9. Протягом кварталу тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, сторінки Асоціації на Facebook, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, який розміщувався у відповідному розділі сайту Асоціації, обмін інформацією між Асоціацією та компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.
9. Організаційна робота

9.1. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ, обговорювались питання регулювання діяльності КУА в умовах політичної нестабільності в Україні, зміни нормативних актів, що регулюють ринок цінних паперів.

9.2. Шляхом опитування було проведено 37 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії, надання Висновку щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

9.3. Підтримано 3 звернення до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

9.4. Протягом звітного кварталу відбулось два засідання Дисциплінарного комітету УАІБ. Дисциплінарним комітетом УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації в частині сплати членських внесків та/або неподання звітності вирішено до 4 компаній – членів УАІБ застосувати дисциплінарну санкцію - "Попередження", до 4 компаній – членів УАІБ застосувати дисциплінарну санкцію - "Виключення зі складу членів Асоціації". Питання про затвердження рішень Дисциплінарного комітету про «Виключення зі складу членів Асоціації» буде розглянуто Радою УАІБ на її черговому засіданні в липні 2015 року.

9.5. Відповідно до Порядку надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням Ради УАІБ та погодженого ДКЦПФР від 20.10.2009р. (зі змінами), 3 компанії – члени УАІБ отримали висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку.

9.6. В квітні 2015 року Ревізійною комісією УАІБ було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 1 квартал 2015 року. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.

Генеральний директор А.Рибальченко


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2010 року
Відповідно до плану роботи уаіб у 2 кварталі 2010 року та Програми розвитку та діяльності уаіб на 2009-2010 роки, затвердженої Загальними...

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 1 квартал 2016...
Відповідно до рішення міської ради від 19. 02. 2016 року №130 «Про затвердження Положення про звітування Знам’янського міського голови,...

1. Звіт директора Костільницької зош І-ІІ ступенів Капуша М. Д. про...
Присутні: члени батьківського комітету, педагогічний та адміністративно-господарський персонал школи, батьки учнів

Звіт про роботу школи у 2015-2016 н р. Робота педагогічного, учнівського...
Методичною радою школи розроблена модель роботи над проблемою школи «Формування творчих здібностей учнів як засіб особистісного зростання...

Звіт управління культури І туризму за IІІ квартал 2016 року
Управлінню культури І туризму Ніжинської міської ради підпорядковано 5 структурних підрозділів

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

До уваги платників пдв!!! Правильне заповнення реквізитів платіжного...
Гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє, що сплата нарахованих сум пдв по податкових деклараціях з пдв починаючи з лютого 2015...

Звіт директора Харківської спеціалізованої школи
«Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» упродовж червня цього року у загальноосвітніх навчальних закладах на загальних...

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 36-ої сесії VІІ скликання 31 серпня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 34-ої сесії VІІ скликання 27 липня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 36-ої сесії VІІ скликання 31 серпня 2017 року

Запис про роботу за сумісництвом відомості про роботу
...

Звіт про роботу методичних формувань вчителів початкових класів у 2008-2009 н р
Саме тому, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу початкової ланки у районі було створено та організовано роботу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт