Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Література

Література

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Гонголь Н.В.

Практичне керівництво

з упровадження

компетентнісно орієнтованого підходу до організації методичної роботи

в сучасному навчальному закладі

(для керівників загальноосвітніх навчальних закладів)


ЯРМОЛИНЦІ 2010

Автор-упорядник: Гонголь Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Правдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.


Рецензенти:

Гуменюк Віра Ввасилівна

завідуюча кафедри менеджменту та освітніх технологій ХОІППО,

кандидат педагогічних наук, доцент

Рачок Тетяна Миколаївна

завідуюча відділом координації діяльності методкабінетів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів ХОІППО
Практичне керівництво включає заняття науково-методичного семінару, які спрямовані на упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в сучасному навчальному закладі. Заняття складаються з обговорення теоретичної частини питання та практичних завдань.

Керівництво розглянуто на засіданні районної методичної ради (протокол № 3 від 24.03.2010р.) та апробовано на базі Правдівської ЗОШ І-ІІІ ст.. і пропонується керівникам загальноосвітніх навчальних закладів для використання при проведенні та підготовці науково-методичних семінарів, методичних рад, педрад.

Зміст
Вступ ……………………………………………………………………………4

 1. План роботи науково-методичного семінару………………………..5

 2. Заняття №1. Теоретико-понятійний апарат компетентнісної педагогіки………………………………………………………………6

 3. Заняття №2. Ключові освітні компетенції та ключові компетентності учнів…………………………………………………13

 4. Заняття №3. Шляхи розвитку компетенцій…………………………18

 5. Заняття №4. Професійна компетентність вчителя.............................25

 6. Заняття №5 Школа життєвої компетентності………………………30

Література……………………………………………………………………...34

Додатки ………………………………………………………………………..35

Вступ

Зростання соціальних вимог до школи вимагає подальшого удосконалення всіх ланок підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема організації методичної роботи в школі. Важливо побудувати цю роботу так, щоб кожен учитель міг найбільш повно розкрити свої здібності і талант, набуті навички дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук.

Проте учителі сьогодні – одна із найперевантаженіших соціально-професійних груп працюючих. У них нерідко не залишається часу і сил для того, щоб ознайомитись з новинками науково-педагогічної літератури, передового досвіду, детально розібратися в ньому, тим більше, що впровадження нового завжди вимагає величезних додаткових витрат часу і зусиль.

Цільові семінари організовуються з урахуванням потреб учителів щодо ознайомлення з новітніми досягненнями науки і передового досвіду. Вони розраховані на глибоке вивчення актуальних і важливих проблем як у теоретичному, так і практичному плані. Під час семінарів можна проводити дискусії, диспути, ділові ігри, що є школою набуття вчителями досвіду творчої роботи.

Матеріали посібника можуть бути використані керівниками загальноосвітніх навчальних закладів для організації навчання та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Автор посібника має на меті: звернути увагу читачів на різні підходи до управління, неоднозначне тлумачення певних термінів, що зумовлено інтенсивним розвитком науки і практики; показати можливості реалізації наукового підходу до управління навчальним закладом у практичній діяльності. Практичні напрацювання автора допоможуть керівникам навчальних закладів удосконалити організаційну структуру наукової, методичної та пошукової роботи вчителів; готувати та ефективно проводити різні форми методичної роботи. Сподіваємося, що матеріали, представлені у посібнику, допоможуть вам продуктивно керувати сучасним освітнім закладом.

План роботи науково-методичного семінару

Тема обговорення

Термін

1

Теоретико-понятійний апарат компетентнісної педагогіки

Вересень – Жовтень

2

Ключові освітні компетенції та ключові компетентності учнів.

Жовтень – Листопад

3

Шляхи розвитку компетенцій

Листопад – Грудень

4

Професійна компетентність вчителя

Січень – Лютий


Заняття №1

Тема:Теоретико-понятійний апарат компетентнісної педагогіки.

Мета: - ознайомити вчителів з науковим обґрунтуванням понять компетентної педагогіки;

- спрямовувати роботу педагогів у пошуково дослідницькому напрямку;

 • з’ясувати основні позиції вчителів щодо компетентнісної педагогіки.


Хід заняття

І. Виступ ведучого семінару:

Для точного розуміння проблеми слід визначитись з поняттями, якими ми будемо оперувати далі. Сюди входять поняття КОМПЕТЕНЦІЯ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КОМПЕТЕНТНИЙ, КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ, КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ.

І саме тому нашу роботу ми розпочнемо з термінологічної розминки.

Розминка Знайти 11 слів що стосуються навчально-виховного процесу. (кольорові слова)


п

с

и

х

о

д

і

а

г

н

о

с

т

и

к

а

Е
П
Д

у

Р

о

кП

А

ф

А

к

у

л

ь

т

а

т

и

в


Р

Г
К

О

О
Т

д

и

с

к

у

с

і

я

Е

Г
И


Г

К
е

К

с

к

у

Р

с

і

я
тУ


а


М

о

н

і

т

о

р

и

н

г
Робота груп над завданням. ( за комп’ютером )
Виступ спікерів груп, презентація результатів.

Зараз ми часто чуємо слово "компетенція". Що ж воно означає? Competentia – узгодженість, відповідність. Сompeto - відповідати, бути здатним (латинсько-російський словник І.Х. Дворецький. – М.: Русский язык, 1976).

Слово „компетенція” дуже схоже на „компетентність”, але зміст його дещо відрізняється.

КОМПЕТЕНЦІЯ (від лат. соmреtепtіа - приналежність по праву)

 1. коло повноважень, прав і обов'язків конкретного державного органа;

 2. коло питань, в яких дана посадова особа має знання, досвід.

КОМПЕТЕНЦІЯ готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні вміння і навички, а також способи діяльності в житті для рішення практичних і теоретичних задач. (Готовність - «згода зробити що-небудь» чи «стан, при якому все зроблено, все готове для чого-небудь».)

ІІ. Обговорення: З’ясуємо, що ми розуміємо під поняттями компетентність? (члени метод об’єднань готували повідомлення).

КОМПЕТЕНТНІСТЬ (від лат. соmреtеns - належний, здатний)

 1. Ступінь відповідності знань, умінь і досвіду осіб відповідного соціально-професійного статусу реальному рівню складності виконуваних ним задач і розв'язуваних проблем. На відміну від терміна «кваліфікація», включає крім сугубо професійних знань і умінь, що характеризують кваліфікацію, такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в групі, комунікативні здібності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати і використовувати інформацію;

 2. Область повноважень органа управління, посадової особи; коло питань, відповідно до яких вони мають право прийняти рішення.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – володіння людиною відповідною компетенцією, що включає його особистісне відношення до неї і предмету діяльності.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – це характеристики, які можна визначити шляхом спостережень за діяльністю особистості або за її вміннями.

З’ясуємо, що ми розуміємо під поняттям компетентнісно орієнтований підхід?

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ – підхід до організації навчально-виховного процесу, який спрямований на набуття особистістю певної суми знань і досвіду, що дозволяють їй робити висновки про щось, переконливо виражати власні думки, діяти адекватно у різних ситуаціях.

З’ясуємо, що ми розуміємо під поняттям ключові компетентності та компетенції?

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ – це компетентності, що дають можливість особистості ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і які роблять внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху, що може бути застосовано до багатьох життєвих сфер.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ - відносяться до загального (мета-предметного) змісту освіти.

З’ясуємо, що ми розуміємо під поняттям компетентний?

КОМПЕТЕНТНИЙ—(від лат. соmреtеns – здатний, відповідний)

 1. обізнаний, авторитетний в якій-небудь області;

 2. що володіє компетенцією, якими-небудь правами, повноваженнями;

 3. бути компетентним – значить уміти мобілізувати в даній ситуації набуті знання і досвід.

Виступ ведучого семінару: У вітчизняній педагогічній літературі вжи­ваються і поняття «компетенція», і поняття «компетентність». Тлумачний словник подає схожі трактування цих за­гальних понять.

Компетенція — 1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особи.

Компетентність — властивість від «компе­тентний».

Компетентний — 1) який має достатні зна­ння в якій-небудь галузі, який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунту­ється на знанні, кваліфікований; 2) який має певні повноваження, повноправний, повновладний.

Ця схожість не є випадковою, адже ці по­няття походять з одного джерела: з латини сотреtепtiа— узгодженість, відповідність, а сотреto — відповідати, бути годящим, здатним. І щоб не виникали «труднощі перекладу», слід розвести ці поняття, вра­ховуючи вітчизняні мовні стереотипи. По­няття «компетенція» традиційно вживається у значенні «коло повноважень», «компе­тентність» же пов'язується з обізнаністю, авторитетністю, кваліфікованістю. Тому до­цільно в педагогічному сенсі користуватися саме терміном «компетентність».

Словник термінів з компетентнісної педагогіки (роздається кожному вчителю)

КОМПЕТЕНЦІЯ (від лат. соmреtепtіа - приналежність по праву) 1) коло повноважень, прав і обов'язків конкретного державного органа; 2) коло питань, в яких дана посадова особа має знання, досвід.

КОМПЕТЕНЦІЯ готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні вміння і навички, а також способи діяльності в житті для рішення практичних і теоретичних задач. (Готовність - «згода зробити що-небудь» чи «стан при якому все зроблено, все готове для чого-небудь».)

КОМПЕТЕНТНІСТЬ (від лат. соmреtеns - належний, здатний)

1) Ступінь відповідності знань, умінь і досвіду осіб відповідного соціально-професійного статусу реальному рівню складності виконуваних ним задач і розв'язуваних проблем. На відміну від терміна «кваліфікація», включає крім сугубо професійних знань і умінь, що характеризують кваліфікацію, такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в групі, комунікативні здібності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати і використовувати інформацію;

2) Область повноважень органа управління, посадової особи; коло питань, відповідно до яких вони мають право прийняти рішення.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ - володіння людиною відповідною компетенцією, що включає його особистісне відношення до неї і предмету діяльності.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ - це характеристики, які можна визначити шляхом спостережень за діяльністю особистості або за її вміннями.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПРОФЕСІЙНА - володіння вчителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості.

КОМПЕТЕНТНИЙ — (від лат. соmреtеns - здатний, відповідний)

1) обізнаний, авторитетний в якій-небудь області;

2)що володіє компетенцією, якими-небудь правами, повноваженнями;

3) бути компетентним - значить уміти мобілізувати в даній ситуації набуті знання і досвід.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ - це компетентності, що дають можливість особистості ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і які роблять внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху, що може бути застосовано до багатьох життєвих сфер.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ - відносяться до загального (мета-предметного) змісту освіти.

ЗАГАЛЬНО-ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ - відносяться до повного кола навчальних предметів і освітніх галузей.

ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ - що мають конкретний опис і можливість формування в межах навчальних предметів.

ЗНАННЯ (у педагогічному змісті слова) - розуміння, збереження в пам'яті та відтворення фактів науки, понять, правил, законів, теорій. Засвоєні знання відрізняються повнотою, системністю, усвідомленістю і дійсністю.

УМІННЯ - підготовленість до практичних і теоретичних дій, що виконуються швидко, точно, свідомо, на основі засвоєних знань і життєвого досвіду. Воно формується шляхом вправ і створює можливість виконання дії не тільки в звичних умовах, але й в умовах, що змінилися.

НАВИЧКИ - уміння, набуті вправами, досвідом та доведені до автоматизму, високого ступеня досконалості.

СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ - система прийомів, що заснована на пізнавальних, емоційних та вольових складових діяльності.

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ - підхід до організації навчально-виховного процесу, який спрямований на набуття особистістю певної суми знань і досвіду, що дозволяють їй робити висновки про щось, переконливо виражати власні думки, діяти адекватно у різних ситуаціях.
ІІІ. Практичне завдання (з’єднати визначення з відповідними термінами)ВизначенняТерміни

1

володіння вчителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості;

1

ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

2

що мають конкретний опис і можливість формування в межах навчальних предметів;

2

ЗАГАЛЬНО-ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

3

відносяться до повного кола навчальних предметів і освітніх галузей.

3

КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПРОФЕСІЙНА

4

пов'язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості;

4

МОТИВАЦІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

5

пов'язані з внутрішньою мотивацією, інтересами, індивідуальним вибором особистості;

5

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

6

пов'язані зі сферою знань, умінь і навичок оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом;

6

СОЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

(Відповіді: 1-3, 2-1, 3-2, 4-6, 5-4, 6-5.) ( за комп’ютером )

ІV. Підсумки: Учительська професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. І знання теоретико-понятійний апарату нововведень відіграє важливу роль для вчителя.

Заняття №2

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Анти́чна літерату́ра (від лат antiquus стародавній) це література...
Антична література складається з двох національних літератур: давньогрецької та давньоримської. Історично грецька література передувала...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Оригінальна світська література
Тема: Оригінальна світська література. Літописи. «Поучення Володимира Мономаха», «Слово про закон І благодать» Іларіона

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література...
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова І література» (диплом та №25816928). У 2009 році закінчила Полтавський інститут...

8. Література Перекладна література >10. Оригінальна творчість
Київська Русь (Київська держава) виникла на межі VIII-IX ст внаслідок тривалого процесу економічної, політичної та етнокультурної...

Література Урок №8 тема: Давня українська література. Розвиток писемності....
Мета: ознайомити школярів з особливостями розвитку давньої української літератури; її жанрами, тематикою, ідейно-художніми особливостями...

Урок №1 -2
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Література рідного краю
Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Тематичний план самостійної роботи. Словник термінів. Література....
«Документознавства» (на основі державних стандартів вищої освіти), робочої програми за кмсон. До кожної теми поданий план, література...

Література рідного краю №1. Творчість письменників-земляків 1 5 Народні...
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Література світова література Тема: «Їм судилася доля генієв». Павло...
Унаочнення: портрети Павла Тичини та Генріх Гейне, збірки творів, мультимедійні презентації «Життєвий шлях Павла Тичини» та «Там,...

Українська мова І література
«Українська мова І література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури в...

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2013...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О.І. Світова література....
«Світова література» в 5 класах буде викладатися згідно з листом Міністерства освіти І науки України від 24. 05. 2013 №1/9-368 «Про...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт