Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок №59 Тема. Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів І типів мовлення

Урок №59 Тема. Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів І типів мовлення

Урок №59

Тема. Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення.

Мета:

навчальна: навчити основних правил переносу; повторити поділ слів на склади;

розвивальна: розвивати пам'ять, увагу, фонематичний слух;

виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення; культуру поведінки, командний дух.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з картками (два учні біля дошки)

Картка 1

► Поділіть зазначені слова на склади, запишіть фонетичною транскрипцією. Визначте, який звук є спільним для всіх слів у кожному рядку.

1. Батько, сіяти, яблуко, кістка. 2. Лісовик, уїдливий, їхати, пісня.

Картка 2

► Запишіть слова, правильно поставте в них наголос.

Вимога, вимова, кидати, олень, дочка, донька, циган, сироти, веретено, спина, вітчим, граблі, подруга, фартух, вільха, решето.

Підготовча вправа (увесь клас)

► Зробіть повний фонетичний розбір слова джміль.

Послідовність фонетичного розбору слова

1. Назвіть аналізоване слово.

2. Укажіть кількість складів; визначте, які з них закриті, а які — відкриті.

3. Поставте наголос.

4. Назвіть голосні звуки, особливості їх вимови.

5. Назвіть приголосні звуки.

6. Укажіть кількість звуків і кількість букв, прокоментуйте співвідношення між ними.

III. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Ознайомлення з таблицею.

Завдання уроку

На уроці я зможу

Результат

Навчитися основних правил переносу
Повторити поділ слів на склади
Розпізнавати відкриті й закриті склади
Розуміти відтінки в значенні слів
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею

► З’ясуйте, як можна переносити частини слова.

► До кожного правила доберіть власні приклади.

Правила переносу слівПравила

Приклади

Можна

1

Переносити слова з рядка в рядок за складами

во-ро-та, гай-ка, Хар-ків

2

Слова з однаковими приголосними та зі збігом приголосних переносити двома способами

жи-ття і жит-тя, морк-ва і мор-ква, гали-цький і галиць-кий

Не можна

3

Переносити одну букву

олі-вець (а не о-лівець), Ма-рія (а не Марі-я)

4

Поділяти на частини для переносу двоскладові слова, у яких склад — одна буква

або, око

5

Відривати одну букву від кореня і другої основи складного слова

на-вчання (а не нав-чання), восьми-гранний (а не восьмиг-ранний)

6

Переносити приголосні без голосних

ра-дість (а не раді-сть), Керч (а не Ке-рч)

7

Відокремлювати апостроф і м’який знак від попередньої літери

кіль-це, (а не кіл-ьце) Лук-ян (а не Лук-ян)
Розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук

ґу-дзик (а не ґуд-зик), хо-джу (а не ход-жу)

8

Але! Якщо дж, дз не становлять одного звука (це трапляється, коли д належить до префікса, а ж або з — до кореня), то їх можна розривати

над-звичай-ний (а не надзвичайний), під-жив- ляти (а не пі-дживляти)

9

Переносити скорочення

Т.Г. Шевченко (а не

Т.Г. // Шевченко),

15 г (а не 15 // г),

ЗО см (а не ЗО Ц см),

2010 р. (а не 2010 // р.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Цифровий диктант

► Визначте, скільки складів у слові. Допишіть біля нього номери правил із таблиці, що дозволяють або забороняють перенос у цьому слові.

Моя (4), 21 куб. см (9), сестра (2), далекосхідний (1, 5), шия (4), сад (6), акула (1, 3), Дніпро (2), підзеленити (1, 8), сіренький (1, 7), адже (8), орач (3), слон (5), гайок (1), яма (4), склад (6), двоє (3), видавництво (2), 2010 р. (9), пароплав (1, 5), пір’їнка (1, 7), в’їзд (6), мальований (1, 7), знання (2).

Лінгвістичне дослідження

Вправа 1

► Запишіть вірш, поділивши слова на склади й позначивши в них наголос. Підкресліть відкриті склади однією лінією, закриті — двома.

На леваду я пішла б

Ціла купа там кульбаб —

Ніби сонечка малі

Посідали на землі.

Вправа 2

► У вказаних рядках знайдіть слова, у яких є помилки при переносі.

1. Віт-чиз-на, бу-зок, прис-туп, про-мовець, сце-на-рист.

2. Ле-ва-да, за-квіт-ча-ли, зем-ля, зе-мля, на-ро-доз-нав-ство.

3. Со-няч-ний, при-спі-вує, у-день, але-я, чор-ноб-ри-вий.

4. По-до-рож, гі-сть, ек-ран, дз-він.

5. До-лень-ка, пі-ра-мі-да, від-звук, спи-нись, бла-кить, под-зво-ни.

Вправа З

► Чому в наведених словах допустимий лише один перенос?

1. Яч-мінь, юш-ка, їс-ти, ко-лія, ра-дію.

2. Бу-джу, ра-джу, во-джу, су-джу, їж-джу.

3. Від-зив, під-жар, від-жив, під-звіт.

Вправа 4

► Випишіть слова, які не можна розривати для переносу.

Зразок, юний, юннат, юнаки, армія, орел, умію, одуд, ґудзик,

вздовж, приступ, їсти, село, ящик, обмию, згин, оса, один, зумію.

► 3 одним із виписаних слів складіть речення.

Вправа 5

► У якому рядку в усіх словах правильно позначені переноси.

1. Осін-ній, чор-но-бри-вий, від-літати.

2. Рі-лля, сад-жати, ви-орати.

3. Цукро-варіння, кольо-ровий, зір-вати.

4. Жовтін-ня, га-йок, дос-тиглий.

Гра «Неправильно-правильно».

Складні випадки слововживання

► Із указаних у дужках слів виберіть те, що відповідатиме правильному поєднанню слів у словосполученні.

Інструкція: Кожний ряд — команда. За ланцюжком представник від ряду дає відповідь. Якщо вона правильна, команда одержує бал. Перемагає команда, що одержала більшу кількість балів.

Робити (помітки, позначки), приємна (посмішка, усмішка), написати (об’яву, оголошення), обов’язкова (явка, присутність), овочеве (блюдо, страва), зупинка (слідуюча, наступна), більша (половина, частина), квиток (лишній, зайвий), враження (моє особисте, моє).

Культура мовлення

► Поясніть, яке враження справляють на співрозмовника мовленнєві помилки.

Робота з текстом

► Прослухайте вірш Валентина Бичка. Визначте його стиль, тип мовлення. Відповідь обґрунтуйте.

ВЕЛИКИЙ І МАЛИЙ

Жили собі сусіди

На вулиці одній,

Два хлопці-непосиди —

Великий і малий.

В усім були несхожі

Сусіди-хлопчаки.

Один поводивсь гоже,

А другий — навпаки.

Малий свої уроки

Виконує весь час,

Великий по два роки

Даремно ходить в клас.
Малий, узявши книжку,

Дідусеві чита.

Великий тягне кішку

Із тину за хвоста.

Малий дає дорогу

Малятам з дитсадка,

Великий із-за рогу

Їм тиче кулака...

Тож, певно, по заслузі

Дісталось хлопчакам:

В малого — всюди друзі,

Великий ходить сам.

Бесіда

► Про кого йдеться у вірші?

► Чому Великий не мав друзів?

► Як ви поводитеся з однокласниками, сусідами?

► Чи вважаєте ви себе чиїмсь другом?

Скоромовки

Дзижчить над житом жвавий жук,

Бо жовтий він вдягнув кожух.
Жовтий жук купив жилет,

Джемпер, джинси та жакет.

Їла Марина малину.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

► Складіть висловлювання про правила переносу.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Які завдання, виконані на уроці, найбільше сподобалися?

► Які, на вашу думку, є найважливішими?

► Поставте в таблиці «Завдання уроку» позначки проти кожного із завдань: усе зрозуміло; треба ще попрацювати.

VIII.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Творче завдання: створіть кодекс честі справжнього друга. Запишіть ці правила поведінки.

► Вивчіть скоромовку: Ворона проворонила вороненя.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 7 Тема: Таблиці в текстових документах. Використання стилів,...
Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи із текстовим редактором, поняттями стилі та таблиці в текстових документах. Використання...

Згадайте, якими є принципи творення тексту?
Конструювання текстів. Добір різних мовних засобів для створення текстів залежно від стилю І жанру мовлення

І мета висловлювання у текстах різних типів. Заголовок тексту
«Мова І мовлення», «Текст», а також відповідно до нової мети шкільного мовного курсу – формування комунікативного мовлення – вивчають...

Урок №46 Тема. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні...
Навчальна: поглибити знання учнів про звуки мови й звуки мовлення, голосні й приголосні звуки; розвивати вміння й навички учнів розрізняти...

Урок проект з української мови у 3 класі Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення
Робота у творчих зошитах створення словничка помічничка з розвитку зв’язного мовлення

Урок зв’язного мовлення; засвоєння нових знань
Мета уроку: ознайомити учнів з основними правилами листування, побудовою листа, його мовним оформленням, вимогами до оформлення адреси...

Урок розвитку зв'язного мовлення
Тема. Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового. Сфери використання...

Тема. Урок зв’язного мовлення. «Оленятко». Опис істоти за малюнком І планом. Мета
Мета: навчати дітей будувати описову розповідь тварини; сприяти розвитку усного мовлення: умінню правильно будувати речення; удосконалювати...

Урок №1 Тема уроку: Основні інформаційні джерела. Пошук інформації для проекту
Навчальна. Засвоєння знань про основні джерела інформації та технологію її пошуку. Формування вмінь здійснювати пошук необхідної...

Урок розвитку зв’язного мовлення (5 клас) Тема: Усний твір-роздум
Мета уроку: Учні повинні знати особливості роздуму як типу мовлення, його побудову; приклади роздуму в літературі І в поточному мовленні;...

Тема. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його...
Культура мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова

Урок-проект
Опис – це один із типів мовлення, за допомогою якого ми характеризуємо предмети, називаючи найбільш важливі для них ознаки

Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних...
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Черкаської міської ради Черкаської області

Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Харків: Торсінг, 20101. 384 с....
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Урок №63 Тема уроку
Мета: поглибити знання учнів про опис як тип мовлення, навчити складати зв’язні висловлювання з елементами опису тварини, збагатити...

Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Невербальні засоби ділового спілкування
Мета. Досягти практичного засвоєння учнями ос­новних правил ділового спілкування на невербальному рівні; розвивати вміння моделювати...

Тема. Твір-опис зовнішності людини за власними спостереженнями
Обладнання : таблиця «Типи мовлення», план-схема опису, зразки текстів-описів, словники, індивідуальні картки «Пор­трет»

Тема: Стильове оформлення текстових документів. Практична робота...
Ормувати поняття стилю текстового документу; пояснити правила стильового оформлення документів різних типів; формувати вміння створювати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт