Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Словник термінів аксіологія

Словник термінів аксіологія

Словник термінів

АКСІОЛОГІЯ (від грец. – цінність вчення) – вчення про цінності, теорія цінностей. А. загальна вивчає цінності, їхні ієрархії та системи; А. спеціальна – як сфера інтересу різних наук – розглядає властиві цим наукам цінності: моральні, естетичні, економічні, пізнавальні.

АНДРАГОГІКА (від грец. – керівництво і виховання дорослої людини) — педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих. Завданням А. є опрацювання змісту, організаційних форм, методів і засобів навчання дорослих, використання для цієї мети засобів масової інформації, радіо й телебачення; визначення оптимальних інтервалів між періодами інтенсивного навчання, функціонування професійних курсів залежно від характеру виробництва.

«БРЕЙН-СТОРМІНГ» (мозковий штурм) – застосовується підчас мотивації питань, пов’язаних із пошуком шляхів вирішення проблем, а не з усвідомленням змісту понять. Основним змістом, що вивчається на уроці, є моральні орієнтації та цінності.

БІФУРКАЦІЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (від лат. bifurcus – роздвоєний) – поділ старших класів середньої школи на два профілі (наприклад, гуманітарний і природничо-математичний, або класичний і реальний тощо).

ВАЛІДНІСТЬ (від англ. valid придатний) – один з основних критеріїв якості тесту. Проблема В. виникає у процесі опрацювання й практичного застосування тесту, коли ставиться завдання встановити відповідність між ступенем вираженості властивості особистості, яка цікавить дослідника, і методом її вимірювання. Чим валідніший тест, тим краще відображається в ньому та якість (властивість), заради вимірювання якої він створювався.

"ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА" – сукупність методів і прийомів виховання й навчання, яка ґрунтується на антропософській інтерпретації розвитку людини як цілісної взаємодії тілесних, душевних і духовних факторів.

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА (від лат. — відключення) — окремі вчинки або система вчинків, які суперечать прийнятим у суспільстві правовим або моральним нормам: злочинність і поведінка, яка заслуговує карного покарання. Для попередження девіантних вчинків слід з ранніх років прищеплювати повагу до моральних норм і виробляти моральні звички.

ДЕФІНІЦІЯ (від лат. definitio — визначення) — коротке визначення змісту якогось поняття.

ДИСЕМИНАЦІЯ – педагогічний досвід

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ – процес зглажування

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

ІНТЕРАКТИВНИЙ ТРЕНІНГ – це форма інтерактивного навчання, що дозволяє учасникам за короткий час не тільки засвоїти знання, набути нових навичок і змінити ставлення до певних стереотипів, що склалися, а й закласти основи нових підходів до розвязання педагогічних ситуацій.

ІНТРАВЕРСІЯ, інтроверсія (від лат. іntra — всередину і verso — спрямовую) властивість особистості, що полягає в спрямованості її психічних процесів (уваги, сприймання, мислення тощо) на свій внутрішній світ. Осіб, для яких характерна І., називають інтровертами. Зумовлюється І. темпераментом, специфікою професії, рівнем духовного розвитку людини.

ІНФАНТИЛІЗМ (від лат. infantilis — дитячий) — затримка фізичного і психологічного розвитку зі збереженням у хворого морфологічних, фізіологічних і психічних особливостей, характерних для більш раннього віку.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ – здійснення

КЕЙС-СТАДІ (Case-studi) – це навчання за допомогою аналізу конкретних ситуацій. Відмінність методу в тому, що кейс-стаді – створення проблемної ситуації на основі фактів із реального життя.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ — математична процедура багатомірного аналізу, яка дає можливість на основі багатьох показників, що характеризують ряд об'єктів групувати їх у класи (кластери) таким чином, аби об'єкти, які входять до одного класу, були більш однорідними, схожими в порівнянні з об'єктами, що входять до інших класів. Застосовується в психолого-педагогічних дослідженнях.

КОЛОКВІУМ (від лат. colloquium — розмова, бесіда) — 1) Одна з форм навчальних занять у системі освіти, що має на меті виявити й поліпшити знання студентів.

КОМПАРАТИВІЗМ ( від лат.comparatives- порівняльний) – те саме, що й порівняльно-історично літературознавство, в якому досліджуються подібності й відмінності, зв’язки та впливи літератур різних країн світу.

КУРРИКУЛУМ – період навчання

МЕДІА-ОСВІТА (англ. media education, від лат. media — засоби) — напрям у педагогіці, представники якого виступають за вивчення школярами закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно тощо). Основними завданнями М.-о. є підготовка нового покоління до житія в сучасних інформаційних умовах, до сприймання й розуміння різної інформації.

НАСЛІДУВАННЯ — особлива форма поведінки, яка полягає у відтворенні — більш чи менш трансформованому — дій, ідеалів, рис характеру, манери творчості інших осіб. Н. може бути як несвідомим, мимовільним, так і свідомим, — цілеспрямованим.

ОПОНЕНТ (від лат. — той, що протиставляє, заперечує) — 1) Особа, яка заперечує чи спростовує думки доповідача, оцінює працю дисертанта під час захисту дисертації на здобуття наукового ступеня. 2) Супротивник у диспуті, дискусії.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ — вид управління навчальним процесом, що забезпечує оптимальне (найкраще, найдоцільніше за даних умов) функціонування навчально-виховної системи. О. п. н. — вибір оптимального варіанта процесу навчання в конкретній педагогічній ситуації. Основні критерії О. п. н.: результативність і якість вирішення навчально-виховних завдань; витрати часу й зусиль педагогів та учнів, які затрачені на їх досягнення.

ПАРАДИГМА (з грец. — приклад, взірець) — 1) Система форм одного слова, що відображає змінювання слова за властивими йому граматичними категоріями. 2) Теорія (або модель постановки проблем), прийнята за зразок вирішення дослідницьких завдань певним науковим співтовариством. Принцип загальноприйнятої П. — методологічна основа єдності певного наукового співтовариства (школи, напряму), що значно полегшує їхню професійну комунікацію.

ПАРТИСИПАТИВНИЙ - колегіальний

РЕЙТИНГ (від англ. rating — оцінка, порядок, класифікація) — термін, який означає суб'єктивну оцінку якогось явища за заданою шкалою. За допомогою Р. здійснюється первинна класифікація соціально-педагогічних об'єктів за ступенем вираження спільної для них властивості (експертні оцінки). Р. служить основою для побудови різноманітних шкал оцінок, зокрема при оцінці різних сторін навчальної і педагогічної діяльності.

СУГЕСТИВНЕ НАВЧАННЯ. Базується на використанні стану релаксації (розслаблення). Це є основою організації навчання під час навіювання.

ТЬЮТОР (англ. tutor, від лат. tueor — спостерігаю, піклуюсь) — педагог-наставник в англійських "паблік скулз", старших класах граматичних шкіл і педагогічних коледжів.

ХАРИЗМА (від. грец. — милість, благодать, божий дар, подарунок) — приписування особистості властивостей, які викликають поклоніння перед нею і беззастережну віру в її можливості. X. найчастіше виникає в екстремальних історичних обставинах.

"Я-КОНЦЕПЦІЯ" — відносно стійка, в більшій чи меншій мірі усвідомлена система уявлень індивіда про самого себе, яка переживається ним як неповторна, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і ставиться до себе. "Я-к." — цілісний, хоча й не позбавлений внутрішніх протиріч, образ власного Я, що виступає як установка по відношенню до самого себе і який включає компоненти: когнітивний — образ своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної значущості тощо (самосвідомості); емоційний — самоповага, самоприниження тощо; оцінково-вольовий — прагнення підвищити самооцінку, завоювати повагу тощо.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки
Піхтовнікова Л. С., Морозов І. В., Зембінська Т. М., Семененко Л. О., Богуцька Т. Г. Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської...

Івано-франківський технікум ресторанного сервісу І туризму
Бухгалтерський словник-довідник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Комерційна діяльність», у фінансовому...

Конкурс на кращу авторську розробку місяця портала «учительський журнал он-лайн»
Обладнання: портрет Дж. Джойса, виставка його творів, тексти есе, аудіозапис, мультимедійна система (презентація), словник літературознавчих...

Словник термінів, визначень та понять
Аблактування – це спосіб щеплення, за якого на гіл­ках відповідних ярусів сусідніх дерев роблять однакові за формою та розміром зрізи...

Словник літературознавчих понять І термінів
Посібник містить адаптовані до шкільного курсу світової літератури літературознавчі терміни та поняття за чинними програмами профільної...

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради Районний...
Додаток Словник основних термінів І понять з питань креативного навчання

Тема уроку
Наголос. Орфоепічний словник І словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично). Використання логічного наголосу для виділення у...

Тематичний план самостійної роботи. Словник термінів. Література....
«Документознавства» (на основі державних стандартів вищої освіти), робочої програми за кмсон. До кожної теми поданий план, література...

Конспект лекцій Черкаси 2009 Видання здійснено за фінансової підтримки...
Конспект лекцій розкриває цілі, завдання, принципи, форми, методи І процеси менеджменту персоналу сучасної організації. Доробок містить...

Урок в 11 класі Тема: Твір роздум на тему «Якою я бачу бібліотеку майбутнього?»
Обладнання: схема побудови твору-роздуму, зразки творчих робіт, книжкова виставка, виставка дитячих малюнків «Бібліотека майбутнього»,...

Що вівчар географія як наука?
Шість загальних термінів, вивчених у 6 й 7 класах з цієї теми, та шість конкретних географічних назв, пов’язаних зі Світовим океаном....

Урок №1 Тема. Лексикологія. Групи слів за походженням. Тлумачний...
Українська мова має невичерпне багатство слів для вираження найтонших відтінків думок І почуттів. Чим більше слів ми знаємо, тим...

Визначення термінів

Визначення термінів

Визначення термінів
Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до загальних зборів

Затверджено
Послуги з порізки сухостійних та самосійних дерев, за кодом 77211300 -5 відповідно до національного класифікатора України дк 021:...

Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з розділу «Дієприслівник» Мета
Обладнання: підручник, дидактичний ілюстративний матеріал, тестові завдання, картка самооцінки, тлумачний словник

Словник економіко – політологічної термінології
Економічна теорія – основа політики, a основою суспільства залишаються політика та мораль наша колективна воля та інші приватні системи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт