Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації роботи з підручником. Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації роботи з підручником. Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в

Підготувала:

учитель біології

Донецької гімназії №15

Суєтова С.В.

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації роботи з підручником. Суттєвим є і вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності тексту, індивідуальних можливостей та ін.) і реалізація через сукупність конкретних прийомів , які є складовими методу навчання.
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

УЧНІВ З ПІДРУЧНИКОМ У ПРОЦЕСІ

НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
Розглянемо, що дає вміння здійснювати дидактико-методичний аналіз навчальної літератури. Аналізуючи підручники, вчитель встановлює, який метод подання навчального матеріалу автор заклав у підручник: монологічний, діалогічний, проблемний чи ілюстративно-пояснювальний, змішаний. Ці методи найчастіше застосовуються авторами підручників біології останнього покоління. Вони ефективні під час передачі та засвоєння біологічної інформації. У багатьох випадках проблемний метод викладення біологічних знань є найдоцільнішим. Висуваючи деякі проблеми і послідовно, крок за кроком, розв’язуючи їх автор показує читачеві-учню середнього підліткового віку шляхи розв’язання запропонованих проблем, демонструє хід суджень біолога, мікробіолога, еколога, лікаря. Учні ознайомлюються з варіантами розв’язання проблеми, розглядаючи різні гіпотези, оволодівають логікою наукових доведень. Такий підхід уможливлює усвідомлення ними значущості біологічних знань, упевненості у правильності суджень. Педагогу це допомога вибрати спеціальні методичні прийоми організації роботи з підручником. Суттєвим є і вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності тексту, індивідуальних можливостей та ін.) і реалізація через сукупність конкретних прийомів , які є складовими методу навчання.

Серед застосовуваних прийомів організації роботи учнів зі складовими підручника найпоширенішими є:

 • динамічне і критичне читання (мислення) – аналіз тексту, різні види читання;

 • активізація пізнавальної діяльності – дидактичні ігри (біологічні розминки, гра в слова);

 • формування візуальних умінь та навичок – згортання інформації у схеми, таблиці;

 • формування біологічних понять – пояснення етимології (походження) й семантики (змісту) іншомовних термінів або робота з термінологічним покажчиком підручника;

 • навчання самоконтролю навчальних досягнень з використанням додатків підручника, спеціально розроблених завдань у поєднанні з іншими методичними прийомами – комп’ютерною підтримкою.

Прикладом системного підходу в організації роботи учнів з підручником є застосування словесного методу – діалог, бесіда, інструкція, звернення тощо. форма роботи – самостійна робота зі складовими підручника і текстом, конкретний прийом, у свою чергу, складається з дій, операцій – складання порівняльної характеристики або аналіз органу, системи органів живих об’єктів.

Очікувані результати

Застосовані прийоми організації роботи учнів з підручником дають високі показники і, насамперед, в :

 • активізації дітей на уроці;

 • підвищенні зацікавленості до навчання;

 • більшій свободі міркуваннях учнів;

 • позбавленні школярів від механічного зазубрювання;

 • знятті скутості, страху перед помилками.


Перспективи (погляд у майбутнє)

Таким чином, перспективою організації роботи учнів з підручником у процесі навчання біології є:


 • засвоєння алгоритму дій;

 • вміння виявляти та усвідомлювати суттєве;

 • робити умовиводи, формулювати висновки;

 • вміння доводити власні гіпотези, думки, вести полеміку;

 • застосування прийомів логічного мислення для перенесення знань у реальне життя.

Основним в організації роботи учнів з підручником у процесі навчання біології є поєднання різних методів, форм і конкретних методичних прийомів (табл.). Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів за джерелами знань як методика характеризується, з одного боку, за перцептивним ( від. лат. pescepicioсприймання, пізнання) аспектом, а з іншого - за гностичним (за рівнем ускладнення проблем) і логічним аспектами

У процесі організації роботи учнів з підручником на уроках біології у ланцюзі підручник -» учитель -» учень ланкою зв’язку є інформація. через друковане слово підручника можна передати біологічну інформацію.

Основою будь-якої методики навчання є інформаційно-рецептивні методи: словесні, наочні, практичні. уже їх назва вказує, що під час сприйняття навчальної інформації задіяні майже всі рецептори : слухові, зорові, тактильні. За статистикою, людина сприймає за допомогою зору 90% інформації, з них 70% - за рахунок читання. Отже, необхідно не просто вміти читати, а й оволодіти навичками читання як одним із засобів інтелектуальної діяльності.

Методика організації роботи учнів з підручником стає продуктивною, якщо у процесі читання вони коментують, аналізують навчальний матеріал, і люстрації, знаходять головну думку, виділяють основне в прочитаному, встановлюють взамозв’язок будови та функцій, ознаки пристосування до умов існування, формулюють умовиводи, з’ясовують взаємозв’язки з попередніми темами, порівнюють представників різних царств, біологічні явища, розв’язують ситуаційні завдання.

Під час організації роботи учнів з інформаційними джерелами, зокрема з підручником, широко застосовується репродуктивний метод, за допомогою якого вчитель навчає прийомів самостійного оволодіння знаннями, формує навички самоконтролю, уміння проводити самоспостереження. Репродуктивний метод може бути елементарним – виконавським, тобто засвоєння нового матеріалу відбувається в готовому вигляді. Стратегія цього методу – «зроби як я». Учитель демонструє, як виконати завдання, допомагає опанувати незрозумілий матеріал навчає прийомів і способів здобуття та поповнення знань. Підручник при цьому виконує провідну функцію. Репродуктивне засвоєння знань може бути з елементами пошукової або самостійної роботи за дидактичним матеріалом (картками, схемами, таблицями, малюнками).

Таблиця

Орієнтована класифікація методичних підходів щодо організації роботи учнів з підручником біології

Створення структури організаційної роботи

Форми організації

Стратегії методичних підходів

Способи організації роботи учнів з інформацією підручника

Обробка інформації (аналіз програми, змісту підручника, посібника) параграфа.

Планування навчально-пізнавальної діяльності учнів. Вибір типу уроку, конкретних методичних прийомів роботи учнів з текстом підручника, способи подачі нового матеріалу.

Інтерпретація тексту щодо створення класифікованих завдань формування темпу, стилю навчання.

Визначення форм соціальної взаємодії з учнями (діалог, полілог, творча співпраця, елементи бесіди, міні-лекція) індивідуальна й індивідуалізована робота ( самостійна робота, групова робота, міні-тренінг з класом, створення спільного проекту, дидактична гра, біологічні розминки)

Інтерактивне навчання (діалог).

Навчання, яке взаємодіючи ґрунтується на досвіді (творчі та проблемно-пошукові завдання)

групове, індивідуалізоване, самостійне навчання різних типів читання тексту підручника, прийомів роботи з апаратом орієнтування та організації засвоєння знань.

Навчання прийомів роботи з довідковим апаратом підручника та іншими його складовими ("Змістом", "Деревом життя", "Щоденником зоров'я" та ін.)

Посилення процесуальної сторони навчання6 мотивація - спонукання до пошуку знань; навчання умінню приймати рішення, переносити здобуті знання в інші ситуації, передбачати результати своєї діяльності, способів взаємодії, видів контактів у групі, парах. Формування навичок осмислення прочитаного, аналізу біологічного малюнка, візуальних умінь, концентрації уваги на основному (показ, демонстрування, знаходження у тексті етимології та семантики термінів тощо)

Навчання планування пізнавальної діяльності, прийомів організації самостійної роботи учнів з підручником;

формування вмінь ціле спрямовувати пізнавальну діяльність і дотримуватися алгоритмічних дій;

ознайомлення з прийомами логічного мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація);

формування навичок усування несуттєвого, другорядного.

навчання основ теоретичного мислення - розуміння наукових засад розвитку біологічних знань, уміння бачити закономірності біологічних явищ. Навчання способів самостійного вирішення нових завдань на основі набутих знань.

Методичні варіації тексту підручника допомагають посилити репродуктивний метод, зробити його ефективним інструментарієм засвоєння нових знань і економічним способом у навчальній діяльності учня. У роботі багатьох педагогів репродуктивний метод домінує.

Інтенсифікація пізнавального процесу з біології передбачає поєднання репродуктивного методу з іншими методами, що активізують навчання.

залучено учнів до самостійної пошукової діяльності сприяє евристичний (сократівський) метод. Навчальний текст підручника використовується для підготовки проблемного повідомлення, розв'язання проблемних і ситуаційних завдань, які потребують сформованості читацьких умінь і навичок, а також стимулюють інтуїтивне застосування прийомів логічного мислення. Організація роботи учнів з методичним апаратом підручника сприятиме пошуковій діяльності учнів.

Так під час роботи з підручником "Біологія тварин" евристичний метод застосовується на елементарному рівні: евристична бесіда про значення тварин у природі й житті людини підводить учнів до аналізу ознак і встановлення причинно-наслідкових зв'язків у процесах життєдіяльності тварин, проведення експериментів і дослідів. Також вводяться прийоми доведення систематичного положення тварин, розв'язання парадоксальних завдань, створення ситуацій змагань або проблемних, надзвичайних ситуацій, проводяться доступні наукові експерименти, фенологічні дослідження самостійно та під керівництвом учителя.

У 8-му класі – це дискусії про причини виникнення інфекційних хвороб, розв'язання ситуаційних завдань, "реклама й антиреклама" тютюнокуріння та ін.; у старших класах – доведення власної гіпотези або ідеї, викладення своїх поглядів на походження життя на Землі, аналіз теорій про клонування живих організмів, створення екологічних проектів, дослідницька діяльність тощо. Стратегією цього методу є знаходження нетрадиційного розв'язування ситуацій, проходження учнем усіх етапів самостійного творчого пошуку. Рівень проблемності вибирається вчителем відповідно до індивідуальних навчальних можливостей, інтересів і з врахуванням умов різнорівневого класу.

Конкретними методичними прийомами цього методу є підготовка учнями цікавих повідомлень, запитань до "Біологічної вікторини" або "Біологічної розминки", знаходження помилок у біологічному малюнку, створення комп'ютерної пізнавальної гри, створення ситуації успіху, емоційного здивування тощо. За умови досконалого методичного апарату підручника така технологія організації роботи учнів з ним відіграватиме провідну роль.

Метод інверсії орієнтований на пошук творчого виходу з конкретних навчальних ситуацій, але за новим, нетрадиційним підходом. Він розвиває здібність аналізувати пізнавальні завдання апарату засвоєння знань і самостійно формулювати їх. Організація роботи учнів з апаратом засвоєння знань підручника наштовхує учнів під час підготовки відповіді на обдумування або прочитання з розумінням тексту, і тільки потім - на планування відповіді. Учитель спочатку сам (під час підготовки сценарію уроку) ознайомлюється із пропонованими в підручнику запитаннями та завданнями, аналізує їх. Учням же пропонує описати ситуацію таким чином, щоб вони з'ясували "що дано" або "що треба знайти", чи й те, й інше. Завдання може мати кілька варіантів, але обговорення його – кінцевий етап використання методу. Аналізуючи, діти повинні звертатися до додаткових джерел інформації (книжка, стаття, магнітофонний запис, комп'ютерна програма, фільм).

Цей метод можна доповнювати дидактичною грою " Одного разу...". Застосовуючи рубрику "цікаво знати", учням пропонується мандрівка, яка приведе до відповіді. Це створює позитивний психологічний мікроклімат. Учитель залежно від навчальних можливостей класу вирішує, за якою формою проводити гру (тимчасова або довготривала). Довготривала має розвивальне значення – відповідно до зазначеної рубрики школярам пропонуються творчі завдання, що спонукає їх, шукаючи відповіді, читати не тільки підручник, а й додаткову літературу. Тимчасова гра дає можливість продіагностувати ступінь інтелектуального розвитку, здатність до логічного мислення, навичок, творчо підходити до здобуття нових знань.

Метод проекту – це сукупність певних дій, попереднього опрацювання текстів, знаходження нової інформації, реалізації задуму, висування ідей.

Основою методу проектів є вміння самостійно і творчо конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного читання мислення. Він сприяє прояву особистісних якостей учнів. Ускладнюється цей метод введенням короткого проміжку часу на опрацювання нової інформації, надзвичайними обставинами, чітким плануванням дій чи формулюванням власної гіпотези розв'язання проблеми, розподілом ролей під час групової діяльності. Результати виконаної роботи повинні бути реальними. Наприклад, під час вивчення теми "Екологічні чинники" (11 клас) темою проекту може бути актуальна проблема міст – забруднення довкілля побутовими відходами. Проблема: як домогтися повної переробки сміття. Для її розв'язання учням необхідно звернутися до підручників біології, фізики, хімії, історії, географії. Результати повинні бути прикладними. Наприклад, під час вивчення біології тварин – це створення учнями фото, відео фрагментів, електронних газет, ведення бортжурналів корабля тощо.

" Мозковий штурм" або "Рейн-стормінг" - групове розв'язання творчих проблем, яке може сприяти подоланню розумових стереотипів. Учасники "штурму" розташовуються обличчям один проти одного, учитель ставить завдання перед групою і пропонує розв'язати цю проблему в кількох варіантах за невеликий проміжок часу. Усі виступи записуються. Учням не забороняється для уточнення користуватись матеріалом підручника. Проведенню " штурму" передує перелік запитань або завдань, заохочення дітей до несподіваних асоціацій. Педагог розпочинається, обговорення, необхідне для узагальнення ідей. Іноді має сенс поділити учасників на дві групи - генераторів ідей і критиків.

Імітаційно-моделюючі навчальні ігри стимулюють формування практичних навичок, розвивають уявлення та інтуїцію. Гра змінює мотиви навчання: знання забезпечують успіх учнів у реальному для них процесі, а не колись, у далекому майбутньому, наближує навчання до практичного життя. Гра передує розробка сценарію і визначення ролей учасників. Наприклад, створення дослідницької лабораторії. Користуючись інструктивною карткою лабораторного практикуму підручника, учні створюють "план роботи лабораторії", програму дослідження спостережень, доводять взаємозв'язок будови і функцій органа, тканини. Наприклад, під час виконання лабораторної роботи з теми "Мікроскопічна будова крові", необхідно не тільки дослідити будову крові людини за готовими препаратами забарвлених мазків, а й у процесі порівняння з будовою крові жаби висунути гіпотезу про доцільність відсутності ядра в крові людини, обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки в будові крові.

Розкриттю резервних можливостей особистості учня сприяє застосування сугестопедичного (лозанівського) методу.

Його стратегія полягає в активізації відтворення засвоєних знань під час організації роботи учнів з підручником. Суть цього методу – в активізації резервних можливостей школярів, у формуванні здатності до подолання пасивності, закомплексованості (психологічних бар'єрів), нервової втомлюваності. Застосування сугестопедичних методів у навчальній практиці формує готовність учнів до успішного опанування біологічною інформацією.

Роботу з інформацією доцільно поєднувати з творами мистецтва: зверненнями до праць відомих художників, композиторів, поетів, письменників, відео фрагментів комп’ютерної підтримки. Дітям пропонують, залежно від їх індивідуальних здібностей і нахилів, зобразити виучувані об’єкти, написати вірш або твір іншого жанру, виліпити з пластиліну, наприклад, евглену зелену, амебу або інфузорію туфельку.

Застосування сугестопедичного методу допомагає подолати застарілі стереотипи в організації пізнавальної діяльності школярів і сприяє:

 • формуванню позитивних настанов;

 • засвоєнню сугестивної техніки організації роботи учнів із навчальною інформацією;

 • активізації працездатності дітей;

 • подоланню втоми;

 • релаксації – відновленню сил.

Спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю учнів під час застосування релаксопедичних методів показали, що вчитель ставав нібито „диригентом”, який керує тренінгом, що допомогло розширити межі і можливості пам’яті та сприяло фізичному розслабленню, психічному спокою.

Конкретні методичні прийоми сугестопедичного методу (дидактична гра, твори мистецтва, написання віршів самими учнями)створюють сприятливі передумови для організації роботи учнів з підручником, допомагають у розкритті резервних можливостей запам’ятовувати значний обсяг навчального матеріалу.

Цей метод використовується ы з метою усунення тривожності, що обтяжує психіку дитини та заважає сприйманню.

Метод «занурення» дає можливість навчити учнів виділити суттєве, осмислити практичну значущість інформації. Цей спосіб навчання створює в дітей внутрішнє відчуття незалежності, відкриває їх можливості. У навчальному матеріалі підручника виділяються узагальнюючі поняття з необхідною деталізацією; для створення емоційного фону використовуються твори мистецтва (музика, картини, вірші тощо). На увагу заслуговує створення п’ятирядкових сенканів за методикою австралійських педагогів.

Інтерактивні методи (діалог або полілог), форми і конкретні прийоми розраховані не тільки на засвоєння і використання „готових знань”, а й на оволодіння способами їх здобуття та інтелектуальної праці; цілеспрямування пізнавальної діяльності; формування вміння доводити власні гіпотези, думки, вести полеміку, планувати відповідь; навчання культури дискусії, робити умовиводи, формулювати висновки під час роботи з параграфом підручника, конспектувати опрацьовану інформацію, застосовувати прийоми логічного мислення для перенесення знань у реальне життя.

Застосовування візуального методу з метою осмислення біологічних явищ, процесів сприяє усвідомленню результатів спостережень, лабораторних робіт, фактів, одержаних з підручника, переходу школярів від конкретно-образного до абстрактного мислення, а також кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу, якісному засвоєнню біологічних понять. Організацією роботи учнів з підручником, залучення їх до оволодіння навичками візуального моделювання потрібно починати з пояснення важливості таких понять, як опорні конспекти, малюнки. Цей підхід сприяє формуванню в учнів навичок самоуправління своєю пізнавальною діяльністю, допомагає засвоїти алгоритм дій у процесі згортання здобутої з підручника інформації і допомагає школярам виявляти та усвідомлювати суттєве: особливості будови; взаємозв’язок будови і функцій; ознаки подібності та відмінності, пристосування до умов існування. При встановленні взаємозв’язку будови та функцій доцільно з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки цього біологічного явища.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті ” для студентів...

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Методичні рекомендації щодо організіції індивідуальної форми навчання Опублікував
Алгоритм дій керівника навчального закладу щодо організації індивідуального навчання

Значущі частини слова
Методи, прийоми, форми роботи: робота зі схемами-опорами, інтерактивні вправи, робота з підручником, мовний розбір, творча робота,...

Засідання шкільного методичного об’єднання гуманітарного циклу «Інтегрований...
У своїй роботі над диктантами за основу обрала комунікативно-діяльнісний принцип, який передбачає широке застосування інтерактивних...

Довідка про стан перевірки та вивчення календарного планування
З по року згідного з річним планом роботи школи адміністрацією була здійснена перевірка та вивчення календарного планування навчальних...

Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти
Методичнй порадник щодо організації роботи класного керівника у професійно-технічному навчальному закладі розроблений на допомогу...

Методичні рекомендації щодо роботи за новим підручником «Українська...
«Українська мова» 2 клас (авт. Захарійчук М. Д.), який входить в навчально – методичний комплект з української мови для 2 класу (видавництво...

Н. М. Іванілова завідувач днз №92 «Червоні вітрила»
Для ефективної організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі педагогічні працівники мають знати навчальні...

Уроку: навчальна
Методи І прийоми: робота з підручником, бесіда, тренувальні вправи, спостереження та аналіз мовних явищ

Завдання для індивідуальної роботи студента І методичні рекомендації щодо їх виконання

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації “Рада батьків Черкащини”

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації: до виконання дипломної роботи для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної форми навчання [Електронний...

Тема. Кислоти, їх склад, назви та класифікація, фізичні властивості
Форми роботи: робота з підручником, розповідь вчителя, дидактичні методи, гра "Пасьянс", метод "Мікрофон"

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

5 1 Мета та завдання індивідуальної (контрольної) роботи
Мета індивідуальної (контрольної) роботи полягає в засвоєнні, закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом в процесі...

Методичні вказівки до виконання індивідуальної (контрольної) роботи...
Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні науково-методичної ради ну «ЛП» нн іппт протокол № від

Форми позакласної роботи з учнями
Форми організації виховної (позакласної) роботи поділяють на колективні, групові (гурткові) й індивідуальніБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт