Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України «Про загальну середню освіту»

Закону України «Про загальну середню освіту»

Нормативно-правове забезпечення адміністративної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Лідерство – це запорука успіху, але бути справжнім лідером справа нелегка. Треба любити те, що робиш, і йти вперед крок за кроком.

Тому ми з Вами розпочнемо з першого кроку, а саме – з нормативно-правового забезпечення адміністративної діяльності керівника школи.

І. Посадова інструкція

Першими і основними документами у діяльності директора школи є його посадова інструкція, яка розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу і затверджена Міністерством освіти і науки.

Директор ЗНЗ призначається на посаду виконкомом Криворізької міської ради в особі начальника Управління освіти і науки шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується рішенням виконкому Криворізької міської ради.

До посадової інструкції входять такі розділи:

 1. Загальні положення.

 2. Завдання та обов’язки.

 3. Права.

 4. Відповідальність.

 5. Повинен знати.

 6. Взаємовідносини за посадою, професією.

Хочу зазначити, що на початку навчального року обов’язково видається наказ по ЗНЗ «Про розподіл обов’язків між директором школи, його заступниками та працівниками школи».

Цей наказ складається на основі:

 • Закону України «Про загальну середню освіту»;

 • Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. №946);

 • Статуту школи;

 • Посадових інструкцій педпрацівників.

У цьому наказі визначаються функціональні обов’язки директора школи, а саме:

Організовує і несе відповідальність за:

 • реалізацію постанов уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України та його органів на місцях;

 • забезпечення функціонування школи згідно зі статутом та нормативно-правовими документами;

 • своєчасне і якісне перспективне та поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;

 • добір і розстановку педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу;

 • комплектування класів;

 • регулювання відносин суб’єктів освітнього процесу;

 • створення сприятливих умов для здійснення навчально-виховної роботи, забезпечення техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічного режиму (опосередковано);

 • підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та атестацію педагогічних працівників;

 • дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов ;

 • розробку науково-методичних засад діяльності школи;

 • відстеження результативності освітнього процесу, виконання державних освітніх стандартів;

 • роботу адміністративно-технічних служб, здійснення заходів щодо матеріально-фінансового забезпечення розвитку школи;

 • здійснення зв’язків школи з органами освіти, державного управління, громадськими організаціями, співробітництво та виконання договірних умов з іншими навчальними закладами;

 • своєчасну звітність школи;

 • роботу батьківської ради.

Підтримує систему внутрішкільного контролю на оптимальному рівні; вживає заходів щодо її вдосконалення.

Керує та контролює:

 • роботу адміністративно-управлінського персоналу;

 • виконання Правил внутрішкільного розпорядку згідно з чинним законодавством;

 • кошторисно-фінансову діяльність;

 • діяльність учителів, стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів;

 • відвідування навчальних занять учнями 1-11 класів;

 • чергування заступників директора по школі;

 • роботу методичної ради, методичних комісій по предметам, класних керівників, вихователя ГПД, керівників гуртків, психолога, бібліотекаря, педагога-організатора, лаборанта та обслуговуючого персоналу (опосередковано, через своїх заступників);

 • роботу медичного працівника і працівників їдальні;

 • стан збереження і використання навчально-матеріальної бази школи;

 • організовує та контролює набір учнів до 1-го та 10-го класів;

 • роботу з кадровим резервом;

 • контролює роботу з ОП та ТБ.

Координує роботу ради школи щодо залучення позабюджетних коштів та здійснює контроль за їх використанням.

Очолює педагогічну раду.

Має право:

 • приймати і звільняти з посад обслуговуючий персонал;

 • визначати функціональні обов’язки працівників школи;

 • затверджувати розклад навчальних, додаткових занять, спецкурсів , занять гуртків, плани роботи школи та її підрозділів;

 • представляти школу перед громадськістю;

 • розпоряджатися майном школи і коштами;

 • видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції.

В організаційно-педагогічній діяльності керівника школи виокремлюють шість основних напрямків.

1) виховна діяльність директора школи спрямована:

- на створення в педколективі єдиних ціннісних орієнтацій;

- на постійне збагачення і духовне зростання педагога;

- на вивчення кожного учня та вчителя.

2) Суспільно-організаторська діяльність передбачає:

- залучення загальношкільних організацій до вирішення навчально-виховних, соціально-побутових, управлінських завдань;

- створення шкільної та методичної ради, організацію їх роботи спільно з педагогічною радою;

3) Інструктивно-методична діяльність.

Головне завдання директора школи організувати життя шкільного колективу відповідно до нормативних документів про школу.

4) Педагогічна діяльність.

Директор школи – це не лише керівник, організатор, але й педагог.

5) Адміністративно-розпорядча діяльність.

Директору надана влада і він особисто відповідає за стан і якість навчально-виховного процесу.

6) Фінансово-господарська діяльність.

Вирішення фінансово-господарських питань, пов’язаних із функціонуванням школи.

ІІ. Нормативно-правова основа планування.

Відповідно до посадової інструкції директора школи, одним із основних обов’язків є:

 • стратегічне планування і формування цілей та цінностей навчального закладу.

Нормативно-правову основу процесу планування діяльності ЗНЗ складають документи міжнародного, державного та регіонального рівнів.

Базовими документами міжнародного рівня є:

- Конвенція про права дитини (ратифікована в Україні 1991 року).

 • Резолюція «Про декаду ООН з освіти для сталого розвитку 2005-2014 рр.» (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 2002 р.);

 • Підсумковий документ «Світ, спрямований для дітей» спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН (2002р).

На загальнодержавному рівні процес планування регулюється:

 • Конституцією України (1996р.);

 • Законами України (із змінами і доповненнями):

• Про загальну середню освіту (1999р.)

• Про позашкільну освіту (2000р.);

• Про охорону дитинства (2001р.);

• Про інвалідну діяльність (2000р.);

• Про соціальну роботу з дітьми та молоддю (2001р.);

• Про молодіжні і дитячі громадські організації (1998р.).

 • Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» (2008 р.);

 • Національною доктриною розвитку освіти (2002р.);

 • Державними Програмами:

• Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 рр. (2006р.);

• Молодь України на 2009-2015 роки (2009р.);

• Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2007р.).

У ході планування також слід зосередити увагу на аналіз стану виконання заходів , спрямованих на реалізацію положень Концепції загальної середньої освіти (2001 р.), Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000р.), Концепції художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (2004р.), Концепції економічної освіти в Україні (2001р.), Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді (2004р.), Концепції профільного навчання (2003р.), Концепції національно-патріотичного виховання (2009р.).

Шкільні адміністратори добре знають, як багато часу займає планування роботи. Окрім того, треба робити щоденні записи, постійно тримати в полі зору різноманітну шкільну інформації .

Тому виходячи з річного плану ми складаємо місячні та тижневі плани. Сам план роботи виконуємо згідно місячної циклограми управління школою.

Тижні Дні

тижня

І

тиждень

П

тиждень

Ш

тиждень

IV

Тиждень

Понеділок

Оперативна нарада

Нарада

при заступниках

Інструктруктивно-методична нарада при директорові

Нарада при директорові

1. Загальношкільна лінійка

2. День прийому громадян

Вівторок


Рада профілактики

 1. День профспілки

Середа

Методична оперативка

Школа молодого вчителя

Методична рада

День методичної роботи

2. Єдині виховні години

Четвер
Засідання учнівського активу

Робота батьківського всеобучу

Засідання піклувальної ради

Засідання батьківського комітету

День благоустрою школи

П’ятниця


Позакласні заходи

(школа І ступеню)

Позакласні заходи

(школа П ступеню)

Позакласні заходи

(школа Ш ступеню)

Загально -шкільні позакласні заходи

1. Адміністративні оперативки.ІІІ. Внутрішньо шкільний контроль за нормативними документами.

Із функцією планування пов’язаний і внутрішньо шкільний контроль, оскільки він закладається в загальношкільний план і так само передбачається організація його проведення.

Основним із предметів внутрішкільного контролю є контроль за виконанням державних актів, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, програм та навчальних планів, інструкцій, рішень педагогічної ради та наказів по школі. В річному плані школи передбачено фронтально-оглядовий контроль за виконанням державних законодавчих документів.


Зміст контролю

Терміни проведення (номер місяця року);

особи, які здійснюють контроль/ форми узагальнення
08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

Виконання законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту»

д/рз/мо

Виконання Закону України «Про мови»

з/і

з/сп

з/нк
Виконання Державної національної програми «Діти України»

д/рз/сп


в/мо

в/нк


Виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» від 24.04.2000 №612

д/р

з/нкз/мо

з/ндВиконання Національної доктрини розвитку освіти на 2002-2010 роки, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 №347/2002

д/р

з/моз/нк
д/р
Виконання програми «Обдаровані діти Криворіжжя».

д/рз/мо

з/нк
з/нд
Дотримання Державних санітарних правил і норм

д/р
з/мі

з/нк


з/нд


Під постійним контролем організація закладу знаходиться питання виконання навчальних планів і навчальних програм. При аналізі цього питання використовуються такі нормативні документи:

 • Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ;

 • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № ХІV;

 • Постанова Кабінету Міністрів від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;

 • Концепція загальної середньої освіти (12 річна школа), затверджена постановою колегії Міністерства освіти і науки України та Президією Академії педагогічних наук України від 22.11.2001 № 12/5-2;

 • Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 №10/12-2;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №964;

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 №845;

 • Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів і форм власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-143 від 05.03.2010 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 навчальний рік»;

 • Програми з предметів для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • Програми з предметів для профільного навчання;

 • Лист Міністерства освіти і науки України №1/9 – 580 від 21.08.2010 щодо інструктивно-методичних рекомендації Міністерства освіти і науки України відносно вивчення дисциплін у 2010-2011р.;

 • Накази Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

 • Накази Управління освіти і науки міської ради;

 • Накази відділу освіти виконкому районної у місті ради;

 • Статут навчального закладу.

Детально ознайомимось за станом виконання навчальної програми.

Об’єкт контролю

Зміст контролю

Результати

Клас

5
Учитель

Шаміна Л.С.
Предмет

Математика
Календарний план

Кількість годин за програмою
Вичитано годин за І семестр
Відставання
Виконано контрольних робіт

Кількість годин за програмою
Виконано годин за І семестр
Залишилося на ІІ семестр
Виконані контрольні роботи згідно з планом
Зошити для контрольних робіт

Відповідність обсягу контрольних робіт нормативам
Якість перевірки
Наявність та якість аналізу контрольних робіт
Робочі зошити

Необхідна кількість учнівських зошитів
Порядок ведення зошитів
Порядок перевірки письмових робіт
Обсяг класних робіт
Обсяг домашніх робіт
Кількість робіт над помилками
Класний журнал

Кількість оцінок із предмета
Виставлення оцінок за ведення зошитів
Виставлення оцінок за письмові роботи
Виставлення оцінок за підсумкові контрольні роботи
Об’єктивність підсумкового оцінювання
Тематичний облік знань
Поурочні плани

Наявність відповідної кількості поурочних планів
Наявність відповідної мети уроку
Примітка
Одним із офіційних документів, який знаходиться під контролем адміністрації є Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. №646, розглянемо заходи та контроль за виконанням цієї інструкції.

Місяць

Заходи та контроль за виконанням

Відповідальні

Вересень

Виконання Закону «Про охорону дитинства».

Формування банку даних за різними категоріями
Жовтень

Аналіз роботи з неблагополучними сім’ями, працевлаштування дітей «групи ризику», дітей – сиріт.

Складання соціального паспорта класів, школи.
Листопад

Організація гарячого харчування
Грудень

Перевірка умов життя дітей, які перебувають під опікою, дітей із неблагополучних сімей.

Організація позакласної роботи з учнями, схильними до правопорушень.
Січень – червень

Профілактична робота.

Аналіз відвідування учнями занять (за класними журналами).

Аналіз роботи Ради з профілактики.

Організація взаємодії зі службами щодо питань залучення дітей і підлітків до навчання.

ІV. Підготовка та ведення наказів з питань навчально-виховного процесу.

Одним із важливих аспектів організаторської діяльності керівника є підготовка й оформлення управлінських рішень. До письмових управлінських рішень належать накази з питань навчально-виховного процесу.

Наказ – це категорична форма управлінського рішення, яка вимагає обов’язкового і своєчасного виконання завдань, що визначені в ньому.

Директор школи наказами визначає коло обов’язків і ступінь відповідальності працівників навчального закладу за доручену справу відповідно до таких документів України, як законів, нормативних актів наказів вищих органів, Статуту школи, правила внутрішкільного розпорядку, посадових обов’язків.

У шкільній практиці накази можна умовно поділити на такі види:

- з кадрових питань: прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення й переведення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- з питань основної діяльності: організація навчально-виховного процесу;

- нормативні: затвердження робочого навчального плану, розподіл обов’язків між працівниками школи, про «Правила внутрішнього розпорядку»;

- про зарахування учнів до школи, вибуття їх зі школи, переведення з класу до класу.

Також наказ складається з констатуючої (описової) та розпорядчої (резолютивної) частин. У першій частині, констатуючій, викладаються факти та міркування, що стали приводом для видання наказу. Вони надаються стисло, лаконічно, лише з питань, яким буде присвячена розпорядча частина.

В другій частині (після слова «наказую») викладаються розпорядження, обов’язкові для виконання підлеглими, підрозділами, посадовими особами, до яких звернений наказ. Текст розпорядчої частини складається з пунктів. У свою чергу кожен пункт, як правило, поділений на кілька частин: дія, термін виконання та відповідальність певних осіб виконання.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу.

Необхідно, щоб у школі періодично узагальнювались у наказ і такі питання:

 • виконання законів України «Про освіту», «Про мови», «Положення про середній загальноосвітній заклад», Концепції національного виховання, Статуту школи;

 • виконання рішень педагогічної ради, наказів і розпоряджень директора та інші.

Ведення таких наказів плануємо у річному плані, наприклад

1. Про виконання мовного законодавства у закладі.

 1. Про стан виховної роботи в школі.

 2. Про закінчення І семестру навчального року.

 3. Про виконання Положення про загальноосвітній навчальний

 4. заклад керівниками, вчителями та учнями школи.

 5. Про робочий план на другий семестр навчального року.


V. Організація виконання наказів та контроль

Кожний наказ із питань навчально-виховного процесу вимагає від керівників школи організації його виконання, а також контролю за його виконанням.

Перш за все, зміст підписаного директором наказу необхідно довести до відома колективу школи чи групи вчителів, в окремих випадках до відома учнів і батьків.

Організацію виконання наказу можна представити такою схемою:

 1. Розробка заходів щодо виконання наказу, підбір виконавців.

 2. Інструктаж виконавців.

 3. Узгодження дій виконавців.

 4. Матеріальне забезпечення виконання наказу.

 5. Попереджувальний контроль за ходом виконання наказу.

 6. Регулювання процесу виконання наказу.

 7. Підсумковий контроль, підбиття підсумків.

 8. Зняття наказу з контролю.

 9. Продовження роботи на виконання наказу.

У нас в закладі розроблені «Картки контролю за виконанням наказів». Наводжу приклад картки:

Картка контролю за виконанням наказу по школі

Назва наказу _________________________________________________

Дата видання_________________________________________________

Зміст питань, які контролюються________________________________

Виконавці____________________________________________________

Вжиті заходи_________________________________________________

Інформація про стан виконання _________________________________

Дата зняття з контролю ________________________________________

Відповідальний за виконання (підпис)
Після закінчення термінів виконання наказу необхідно підбити підсумки роботи. Якщо всі пункти наказу виконано та досягнуто запланованих результатів, наказ необхідно зняти з контролю. Якщо наказ не виконано, продовжується робота щодо його виконання. Керівник школи на оперативній нараді повідомляє про це відповідальним за виконання працівникам, проводять додатковий інструктаж, посилюють контроль за виконанням наказу.

Я вважаю за необхідне ще раз наголосити на такому: до підготовки й прийняття управлінських рішень слід ставитись творчо, виходячи з результатів аналізу роботи та оцінювання ситуації. Під час підготовки й оформлення наказів не можна порушувати чинного законодавства, зміст наказів слід узгоджувати із заступниками, колективом учителів, а інколи з учнями та батьками.

Слід пам’ятати, що ми будуємо демократичну державу, школа і внутрішкільне управління теж демократизуються. Але важливо, щоб усі знали, що демократія – це дисципліна, самодисципліна, дисципліна вищого ґатунку для всіх – від учителя до директора школи.

Я вважаю, якщо Віра стане човником, любов – вітрилом, Надія – морем, тоді можна сміливо долати освітні хвилі.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Створити комісію для заповнення документів про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту випускників...

Затверджую директор школи Колєсник В. В. Навчально-виховний процес...
Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35. Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

Затверджую погоджено
Організація роботи щодо виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
«Про організацію роботи щодо підготовки документів на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову...

2. Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту,...
Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001...

1. Персональний внесок директора школи в підвищення рівня організації...
Оли була спрямована на організацію діяльності педагогічного та обслуговуючого колективу щодо виконання статті 35 Закону України „Про...

Методичні рекомендації керівникам навчальних закладів освіти Деражнянського...
Закону України “Про освіту”, статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту»,...

До рішення міської ради від 15. 01. 2015р.№143
України Статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради Херсонської області, Закону України «Про освіту»,...

Наказ
...

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Законами України
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

П о с т а н о в а від 27 серпня 2010 р. N 778 Київ
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є

Нака з
Книзі обліку І видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту, в Книзі обліку І видачі атестатів та додатків...

Закону України "Про загальну середню освіту"
Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт