Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пам’ятка щодо узагальнення перспективного педагогічного досвіду

Пам’ятка щодо узагальнення перспективного педагогічного досвіду

ПАМ’ЯТКА

щодо узагальнення перспективного педагогічного досвіду

 1. Уважно стежте за науково-методичною літературою, скла­діть бібліографію літератури, що цікавить Вас.

 2. Зберігайте та накопичуйте матеріали, що відображають досвід Вашої роботи: плани, конспекти, дидактичні посібники, практичні роботи дітей, їхні запитання, відповіді, свої спостереження за особистісним, духовним розвитком дітей. Відзначайте при цьому Ваші сумніви, невдачі.

 3. Вибираючи тему для узагальнення досвіду, постарайтсен врахувати успіхи й недоліки у Вашій роботі та роботі Ваших колег. Доцільно взяти тему, яку Ви вважаєте найбільш важливою й потрібного, та постаратися оформити її якомога точніше, конкретніше.

 4. Визначте форму представлення Вашого досвіду. Це може бути доповідь, стаття.

 5. Складіть короткий план теми (3-4 основних питання), потім запишіть тези з теми. Згадайте й помістіть у плині факти, які будуть використані як підстава для Вашим висновків. Час від часу переглядайте план; уже в ньому має бути відображено основну ідею та логіку викладу теми.

 6. Під час написання доповіді спочатку зробіть чернетку. До межі скорочуйте введення, уникайте загальних фраз, не прагніть писати «наукоподібно». Літературу використовуйте не для повторення вже сказаного, а для поглиблення й систематизації своїх спостережень та висновків.

 7. Оцінюйте практично свій досвід. Повідомляючи про успіхи, не забудьте про недоліки, труднощі, помилки. Приведені в систему Ваші методичні матеріали (плани, картки, схеми, вправи для дітей) мають бути забезпечені чіткими роз'ясненнями.

 8. Головний критерій позитивного досвіду - результати. Розповідь про досвід непереконлива й малоцікава, якщо в ній не показано, як зростають та розвиваються діти.

 9. Матеріал намагайтеся викладати коротко, просто, логічно, уникаючи повторень.

 10. Працюючи над темою, радьтеся з колективом, зі своїми колегами розповідайте їм про свої труднощі, сумніви. Так можуть з’явитися цінні думки, потрібні факти.

 11. Підберіть і належним чином оформте додатки (схеми, кар­ти, таблиці, роботи дітей, список використаних джерел тощо).Орієнтовна схема співбесіди з педагогом, за якою можна побудувати

«ТВОРЧИЙ ЗВІТ ПЕДАГОГА»

 1. Як виникла думка про роботу над цією проблемою?

 2. Яку кінцеву мету було поставлено перед початком роботи над темою?

 3. Скільки років і в яких групах апробується це питання?

 4. Які джерела було опрацьовано для розкриття геми досві­ду? Подайте короткий аналіз цих матеріалів.

 5. Скільки груп та дітей було охоплено дослідженням?

 6. У чому проявилася принципова відмінність підготовки і проведення організованої діяльності чи режимних моментів?

 7. Які форми та прийоми роботи з дітьми змінилися? Як? У чому їхні переваги?

 8. Як удосконалювалася Ваша педагогічна діяльність з ура­хуванням економії часу?

 9. З якими труднощами і проблемами Ви стикалися під час формування досвіду?

 10. Покажіть проведену роботу на конкретних прикладах (перспективний чи календарний план, система занять, окремі конспекти занять, роботи дітей, розробка дидактич­них ігор, результати обстеження рівня розвитку дітей).

 11. Ваша думка про ефективність проведеної роботи.

 12. Які завдання, на Ваш погляд, ще не вирішені?

 13. Як рекомендуєте своїм колегам впроваджувати в практику Ваш досвід?


Доцільно проілюструвати досвід педагога шляхом за­стосування фото, відеопрезентації.

Структура перспективного педагогічного досвіду

 1. Титульний аркуш.

 2. Характеристику носія досвіду (або інформаційний лист).

 3. Зміст.

 4. Вступ.

 5. Основна частина.

 6. Висновки.

 7. Список використаних джерел.

 8. Додатки.


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ є першою сторінкою досвіду, але на ньому цифра 1 не ставиться. Обов’язковими елементами цього аркуша є:

 • повна назва управління освіти, методичного центру, дошкільного навчального закладу;

 • гема досвіду;

 • відомості про автора досвіду, адреса досвіду;

 • рік оформлення матеріалу .


Зразок оформлення титульного аркуша ППДВІДДІЛ ОСВІТИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №_

НАЗВА ДОСВІДУ

Перспективний педагогічний досвід

вихователя
Прізвище, ім ’я, по батькові (повністю)

м. Синельникове 20
Загальне оформлення

Досвід має бути надруковано на комп’ютері стандартним шрифтом, акуратно оформлений, не можна допускати скоро­чення слів (крім загальноприйнятих, наприклад: і т. д., ін., p.; “глава” (гл.), “малюнок” (мал.), “таблиця” (табл.), “рік” (р.) тощо).

Текст роботи, як правило, розміщується з одного боку аркуша білого кольору формату А4. Поля аркуша: зліва - не менше 20 мм, справа - не менше 10 мм, угорі та внизу - не менше 20 мм.

Шрифт: гарнітура “Times New Roman”, кегль - 14 пт, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,27 см.

Загальний обсяг роботи - не менше 25-30 сторінок друко­ваного тексту.

Матеріали оформляються у 2-х примірниках, мають бути продубльовані на електронному носії.

Якщо робота визнана такою, що відповідає вимогам щодо узагальнення ППД, то вона може бути надрукована у вигляді брошури форматом А5, де текст розміщено із двох боків ар­куша.
Нумерація сторінок, розділів, пунктів, підпунктів

Номер сторінки проставляють арабськими цифрами посе­редині сторінки знизу або зверху без крапки в кінці (нумера­ція авторського тексту починається з третьої сторінки; перша, друга та остання сторінки не нумеруються).

Розділи, пункти, підпункти в досвіді, який може бути представлений у формі навчально-методичного посібника, на­вчального або виробничо-практичного видання, необхідно нумерувати арабськими цифрами. Розділ досвіду позначається арабськими цифрами, наприклад: 1, 2, 3 та ін. Номер пунк­ту складається з номера розділу й порядкового номера пункту, відокремлених крапкою, наприклад: 1.1, 1.2 тощо. Пункти мають порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту й порядкового номера підпункту, відокремлених крап­кою, наприклад: 1.1.1, 1.1.2 та ін.

Викладення тексту вступу, кожного розділу та пункту, висновків має починатися з нової сторінки.

Заголовки структурних частин роботи - ЗМІСТ, ВСТУП, НАЗВИ РОЗДІЛІВ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТА­НИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ - друкуються великими літерами з абзацного відступу.

Заголовки пунктів розділів друкуються маленькими літе­рами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту (іншим накресленням шрифту). Відстань між заголов­ками (за винятком заголовка пункту) і текстом має дорівню­вати 3-4-м інтервалам. Якщо назва складається із двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Крапка після заголовка та назви розділу (пункту розділу) не ставиться.
Подання табличного матеріалу

Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиць. Горизонтальні лінії, які розмежовують рядки табли­ці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їхня відсутність не утруднює ко­ристування таблицею.

Таблицю необхідно розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами суцільною по­рядковою нумерацією або нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, які наводять у додатках.

Таблиця може мати назву, яку вміщують над таблицею. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину табли­ці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таб­лиці її заголовок і бокову частину. Слово “Таблиця ” за­значають один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ” із зазначен­ням номера таблиці.


Посилання на джерела

Під час вивчення досвіду важливе значення має пошук, обробка та аналіз опублікованих джерел, що дає змогу вияви­ти рівень дослідженості конкретної теми, підготувати огляд літератури з теми, скласти список використаних джерел.

Отже, саме під час опису досвіду необхідно давати поси­лання па джерела, звідки запозичується матеріал або окремі результати дослідження. Ці посилання забезпечують фактич­ну вірогідність відомостей про джерело, що цитується.

Академічний етикет вимагає точного відтворення цитова­ного тексту, адже найменше скорочення призводить до непра­вильного тлумачення змісту, іноді далекого від авторського розуміння.

Загальні вимоги до цитування:

 • Текст цитати подають у лапках і наводять у тій грама­тичній формі, що подано в першоджерелі, зі збережен­ням особливостей авторського написання.

 • Цитування має бути повне, без довільного скорочення цитованого тексту та без перекручення думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування допус­каєтьсяза збереження змісту цитованого тексту, на місці пропуску частини тексту ставляться три крапки.

 • Під час цитування кожна цитата має супроводжуватися посиланням на джерело, що подається відповідно до правил оформлення бібліографічного опису.

 • Якщо має місце непряме цитування (переказ), необхід­но бути якомога точним і коректним щодо оцінки того, що подається в тексті.

 • Цитати необхідно використовувати помірно. Численне цитування складає враження компіляції, а недостатнє - знижує цінність положення, що обґрунтовується.

 • Якщо потрібно висловити ставлення автора до окремих слів чи думок цитованого матеріалу, то після цитати ставиться знак оклику чи знак запитання, що подається в круглих дужках.

 • За потреби виділення в цитаті деяких слів після виді­леного тексту в цитаті у дужках необхідно вказати ско­рочено ім’я та прізвище автора, наприклад: (виділено автором - Р. М.).

 • Якщо використовуються відомості, матеріали з моно­графій, статей, інших джерел із великою кількістю сто­рінок, тоді в посиланні, що виділено двома квадрат­ними дужками [ ], необхідно точно вказати номери сторінок із джерела, на яке посилається автор роботи.ХАРАКТЕРИСТИКА НОСІЯ ДОСВІДУ

Документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про автора досвіду як члена колективу. Реквізити характеристики:

 • Назва виду документа.

 • Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається характеристика, рік народження; посада.

 • Текст, який містить такі відомості: трудова діяльність працівника (посада, стаж роботи, безпосередньо на по­саді, освіта; кваліфікаційна категорія, звання, в якому році присвоєно; нагороди); характеристика професій­них та особистісиих якостей педагога (указуються най­більш значущі досягнення; риси характеру, стосунки з іншими членами колективу).

 • Дата складання.

 • Підпис керівника дошкільного навчального закладу (або іншої відповідальної особи).

 • ПечаткаХАРАКТЕРИСТИКА

НОСІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________

 2. Посада ______________________________________

 3. Місце роботи _________________________________

 4. Стаж безпосередньої педагогічної роботи _________

на дій посаді ______________

 1. Освіта (який навчальний заклад і коли закінчено)

_____________________________________________

_____________________________________________


 1. Кваліфікаційна категорія, звання, в якому році присвоєно

_____________________________________________

 1. Нагороди ____________________________________

 2. Характеристика професійних та особистісних якостей пе­дагога.

________________ - досвідчений творчий педагог.Роботу з дітьми планує, враховуючи сучасні підходи щодо ор­ганізації педагогічного процесу, спираючись на діагностичну методику вивчення загального рівня розвитку дітей, з ураху­ванням їхніх індивідуальних особливостей.

___________ постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Бере активну участь у методичній роботі дошкільного навчального закладу: вона керівник проблемного семінару з____________;зібрала й ґрунтовно опрацювала методику _____________;впроваджує в роботу з дітьми систему__________ ; ді­литься своїми творчими здобутками з колеґами міста та оо ласті; є переможцем міського конкурсу ________________.

Педагог працює в тісній взаємодії з родинами вихованців, надає їм консультативну допомогу. Настановленням та осо­бистим прикладом утверджує повагу до принципів загально­людської моралі: справедливості, доброти, працелюбства.

Особистісио-орієитована модель взаємодії, яка є основою в роботі , позитивно впливає на атмосферу в групі, на формування соціальної компетентності її вихованців. Педагог дбає про прищеплення поваги до культурно-націо­нальних і духовних цінностей свого народу у вихованців та

їхніх батьків. відповідальна, цілеспрямована,стримана.
ЗМІСТ оформлюють у вигляді переліку всіх рубрик (розділів, пунктів, підпунктів) роботи відповідно до тексту іі вказуванням номера початкової сторінки тексту. У цілому зміст має відображати основні аспекти проблеми, яку розглядають у роботі.


ЗМІСТ

Вступ ………………………………. 1

Розділ 1 ……………………………. 7

1.1. …………………………………

1.2. …………………………………

1.3. …………………………………

РОЗДІЛ 2 ………………………….

2.1. …………………………………

2.2. …………………………………

ВИСНОВКИ ………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ….

ДОДАТКИ ……………………………
ВСТУП - це розділ, що передує основній частині роботи. У вступі вказують актуальність викладеного досвіду, гему, предмет матеріалу, сформульовані в заголовку; наголо­шують на науково-практичній значимості, проблематичності поданого досвіду з тим, щоб у читача створилася певна уста­новка на сприйняття його змісту і виник цілеспрямований інтерес.

Доцільно окреслити коло питань, які розглядатимуться и досвіді, дати необхідні роз’яснення окремих моментів, пояс­нити терміни, що зустрічаються в тексті. Важливо відзначити індивідуальний внесок автора, а якщо роботу написано колективом авторів —то індивідуальний внесок кожного.

Отже, у вступі необхідно розкрити:

 • актуальність обраної теми, формулювання новизни;

 • об’єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • мету, яку ставить перед собою дослідник;

 • завдання (конкретизована мета);

 • гіпотезу (наукове передбачення результатів дослі­дження);

 • методи дослідження;

 • результативність;

 • адресність досвіду;

 • практичну базу проведення дослідження.

Вступ має бути компактний, не переобтяжений теоретич­ними викладками. Орієнтовний обсяг вступу складає 3-5 сто­рінок друкованого тексту.

Зразки формулювання теми, об’єкта та предмета досвіду

Тема: Формування екологічних уявлень у дітей стар­шого віку в процесі нескладного експериментування.

Об’єкт дослідження: формування екологічних уявлень у дітей старшого віку.

Предмет дослідження: нескладне експериментування як засіб формування екологічних уявлень у дітей старшого віку.

Або: методична система дослідів для формування еколо­гічних уявлень у дітей старшого віку.
Тема: Закріплення навичок міркування в дітей 6-го ро­ку життя засобами настільно-друкованої гри.

Об’єкт дослідження: закріплення навичок міркування в дітей 6-го життя.

Предмет дослідження: настільно-друковані ігри як засіб закріплення навичок міркування в дітей 6-го року життя.
Тема: Використання літературно-публіцистичної спад­щини В. О. Сухомлинського в соціальному розвитку старшого дошкільника засобами корекційно-розвивальних вправ.

Об’єкт дослідження: формування соціальної компетент­ності дошкільника.

Предмет дослідження: корекційно-розвивальні вправи на засадах педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського як засіб соціального розвитку старшого дошкільника.
Тема: Розвиток розумових здібностей старших до­шкільників засобами елементарної математики в підготовці їх до школи.

Об’єкт дослідження: розвиток розумових здібностей старших дошкільників у підготовці їх до школи.

Предмет дослідження: навчання старших дошкільників елементарної математики як засіб формування розумової готовності до шкільного навчання.
Тема: Використання психомоторних вправ у розвитку інтересу дітей старшого дошкільного віку до читання.

Об’єкт дослідження: навчання дітей старшого дошкільного віку читання.

Предмет дослідження: вплив психомоторних вправ та ігрових дидактичних картин на формування в старших дошкільників навичок читання й інтересу до нього.
Тема: Малювання для розвитку емоційної сфери дітей п ’ятого року життя в умовах дошкільного навчального за­кладу.

Об’єкт дослідження: розвиток емоційної сфери дітей середнього дошкільного віку в системі організованої діяльності із малювання.

Предмет дослідження: розвиток емоційної сфери ди­тини в процесі організованої діяльності із малювання як засіб її естетичного вихо­вання.

Зразки щодо визначення мети та завдань досвіду

Тема досвіду: Розвиток інтересу дітей старшого дошкільного віку до читання засобами використання психо­моторних вправ.

Мета: розробити, систематизувати й апробувати пси­хомоторні вправи та ігрові дидактичні картини, які сприя­тимуть інтересу дітей до навчання читання.

Завдання:

 • вивчити й проаналізувати психолого-педагогічну літе­ратуру з питань щодо особливостей формування в ді­тей старшого дошкільного віку навичок читання;

 • ознайомитися з адаптованими методиками навчання читання дітей старшого дошкільного віку;

 • розробити та апробувати методику впливу психомо­торних вправ з використанням ігрових дидактичних картин па формування навичок читання;

 • дослідити ефективність розробленої методики;

 • розробити методичні рекомендації з розвитку інте­ресу старших дошкільників до навчання читання.


Тема досвіду: Розвиток розумових здібностей стар­ших дошкільників засобами елементарної математики в під­готовці їх до школи.

Мета: визначити й апробувати найбільш ефективні шля­хи навчання старших дошкільників елементарної матема­тики.

Завдання:

 • вивчити та проаналізувати психолого-педагогічну лі­тературу з визначеної теми та розробити перспек­тивне планування роботи із формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку;

 • визначити рівень розумового розвитку дітей; ступінь реалізації завдань Державної базової програми в на­прямі логіко-математична діяльність;

 • виділити найбільш ефективний і доцільний у викорис­тати наявний математичний матеріал;

 • розробити та застосувати методичні рекомендації з розвитку розумових здібностей старших дошкільників; розробити модель розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку;

 • перевірити ефективність розробленої методики для розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку


Тема досвіду: Естетичне виховання дітей п ятого ро­ку життя засобами впливу на їхню емоційну сферу в процесі організованої діяльності із малювання.

Мета: розробити, систематизувати й апробувати сис­тему методичних прийомів, які впливають на розвиток емо­ційно-чуттєвої сфери дітей п 'ятого року життя, включити їх до структури організованої діяльності із малювання.

Завдання:

 • вивчити та проаналізувати психолого-педагогічну лі­тературу з питань щодо шляхів здійснення завдань естетичного виховання в умовах ДНЗ, особливостей розвитку емоційно-чуттєвої сфери дошкільника, зна­чення організованої діяльності із малювання для формування естетичної культури особистості;

 • дослідити рівень естетичного розвитку дітей серед­нього дошкільного віку, розробити критерії визначення рівня емоційно-чуттєво розвитку дітей;

 • розробити систему методичних прийомів, які вплива­ють на розвиток емоційно-чуттєвої сфери дітей п’ятого року життя, включити їх до структури організованої діяльності із малювання;

 • перевірити та обґрунтувати ефективність застосу­вання запропонованої системи;

 • розробити методичні рекомендації щодо використан­ня методичних прийомів, які впливають на розвиток емоційно-чуттєвої сфери дітей п’ятого року життя, у структурі організованої діяльності із малювання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендовано
Технологія вивчення, узагальнення й оформлення перспективного педагогічного досвіду

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист»,...

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
«викладач-методист», «вчитель-методист», «старший вихователь», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист»

Великоберезнянська районна державна адміністрація
Відповідно до плану роботи Великоберезнянського районного методичного кабінету та з метою обміну педагогами досвідом щодо впровадження...

Методичний посібник Робота вчителя щодо адаптації першокласників до навчання в початкових класах
Узагальнення власного педагогічного досвіду роботи з проблеми адаптації першокласників до школи

Рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного...
Міністерства освіти №419 від 01. 12. 98р., "педагогічні звання " вчитель-методист", "викладач-методист" присвоюються педагогічним...

Однією з традиційних форм поширення перспективного педагогічного...
Щоб ця форма методичної роботи буда ефективною, організація її підготовки та проведення має відповідати певним вимогам

Чернігівської районної державної адміністрації
«Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням сесії Чернігівської районної ради, з метою...

Методичні рекомендації Передовий педагогічний досвід
Укладач методист нмк пто кіровоградської області Фірсова Тетяна Миколаївна. Визначені основні терміни, ознаки, умови, що передують...

Методичні рекомендації молодому вчителю щодо узагальнення досвіду--16
Вступ 4

Методичні рекомендації молодому вчителю щодо узагальнення досвіду--16
Вступ 4

Урок формування знань, умінь, навичок з елементами казки. Обладнання:...
Обладнання: підручник, пам’ятка «Правила написання листа», тлумачні словники, зразки листів, репродукція ікони Миколи Чудотворця;...

Виховання у дітей інтересу до читання. Батьківські збори Обладнання:...
Поради батькам «Як викликати у дітей інтерес до читання», Пам’ятка «Правила для читання», Пам’ятка для батьків (кожному індивідуально)...

Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Уживання прийменників (пам ’ ятка)

Пам’ятка щодо написання автобіографії у формі П2ДС
П-2 дс) з відповідними додатками (для військовозобов’язаних в обов’язковому порядку заповнюються відомості про військовий облік (зворот)...

Методичні рекомендації види методичних технологій школа передового педагогічного досвіду
Це одна з форм роботи з підви­щення кваліфікації вчителів, вихо­вателів, керівників шкіл та до­шкільних закладів, форма поши­рення...

Пам'ятка щодо вимог при організації гарячого харчування
Надсилаємо Вам примірний пакет документів, які повинні бути в навчальному закладі при організації харчування учнівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт