Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичної (лабораторної) та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу лекції, у разі відсутності на лекції з теми слід взяти у кабінеті текст лекції і опрацювати його: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (хрестоматії, методичних посібників, журнальних статей): прочитати статті, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії). Увага: всі вказані у списку літератури джерела повинні бути опрацьовані. Якщо у завданнях до самостійної роботи не передбачене конспектування, їх слід опрацювати усно і за бажанням виписати у зошит основні положення. Матеріали всіх джерел слід використовувати у відповідях на практичному чи лабораторному занятті.

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.


ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2012.

 2. Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія / Укладач Н.М.Горопаха. – К., 2012

 3. Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. – У 2-хчастинах. / Укладач Н.Горопаха. – Рівне: «Волинські обереги», 2007.

 4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. / Наук. ред. О.Л.Кононко. – К., 2014.

 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / за ред. О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

 6. Яришева Н. Методика ознайомлення дітей з природою. – К., 1993.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Загальні питання методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою
Тема. Методика ознайомлення з природою як наука
План практичного заняття № 1


 1. Предмет, завдання та методи методики ознайомлення з природою як наукової дисципліни.

 2. Місце методики в системі педагогічних наук, визначення теоретичних джерел методики ознайомлення дітей з природою.

 3. Становлення та розвиток методики ознайомлення з природою.


Завдання для самостійної роботи


 1. Опрацювати статті:

  • Гайдамак А., Тійтанен Т. Соціально-екологічний ідеал // Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Ч.1. – Рівне, 2007. – С. 6-14;

  • Рижова Н. Екологічне виховання дошкільників з позиції нової парадигми // Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Ч.1. – Рівне, 2007. – С. 19-31.

На основі аналізу та, використовуючи матеріал, поданий у довідках, заповнити таблиці.
Таблиця 1. «Складові частини соціально-екологічного ідеалу»

Складові частини соціально –екологічного ідеалу

Зміст з точки зору біоцентричної парадигми

Віковий період, сензитивний для формування

Естетичний компонентМоральний компонентКогнітивний компонент


Дієвий

компонент

Довідка до таблиці 1

 • Змістом компоненту є знання основ екології – науки про взаємозв’язки у природі.

 • Змістом компоненту є емоційно-позитивне ставлення до природи; естетичне сприймання природи.

 • Змістом компоненту є спілкування з природою; перетворення природи з врахуванням її законів; охорона природи, як середовища існування людини.

 • Змістом компоненту є усвідомлення самоцінності природи; уявлення про моральне ставлення людини до природи.

 • Сенситивним є ранній та молодший дошкільний вік.

 • Сенситивним є середній та старший дошкільний вік.

 • Сенситивним є старший дошкільний та шкільний вік.


Таблиця 2. Філософські основи екологічного виховання


Біоцентрична парадигма

Антропоцентрична парадигма


Довідка до таблиці 2


 • Людина – господар, цар природи

 • Людина – частина природи.

 • Мірило речей – унікальність життя.

 • Світ для людини

 • Узгодженість потреб з екологічними вимогами.

 • Мірило речей – людина.

 • Повага до всіх форм життя.

 • Технократичний прорахунок користі природи, її утилітарна цінність.


2. Опрацювати статті:

 • Ніколаєва С. Теоретичні основи формування узагальнених уявлень про природу // Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. Ч.1. – Рівне, 2007. – С. 31-37.

 • Ніколаєва С.М., Фабрі К.Е. Теоретичні основи ознайомлення дошкільників з процесами розвитку в живій природі // Методика ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. – К., 2012. – С. 43_53.

На основі аналізу та, використовуючи матеріал, поданий у таблиці 3, підготувати письмову відповідь на питання «Теоретичні основи методики ознайомлення дітей з природою».

Таблиця 3
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ЯВИЩАМИ РОЗВИТКУ В ПРИРОДІ


Психолого-педагогічний аспект

психологічна готовність дітей дошкільного віку до засвоєння знань, що відображають особливості розвитку живих істот


Природничий аспект
На яких об’єктах діти можуть засвоїти знання про процеси росту та розвитку живих істот?


Вивчення форм мислення дітей дошкільного віку, особли-вості наочно-образного мислення.


Особливості сприймання дітьми простору, часу, пропорцій.


Поняття росту живих істот в біології як накопичення кількісних змін (величини).


Поняття розвитку в біології як поява якісних змін у будові та пове-дінці. Наявність або відсутність метаморфозу.
Моделі і схеми як засіб розвитку наочно-образного мислення.


Використання координатної сітки як засобу формування просторово-часових уявлень.


Добре видимі у рослин.


Добре видимі у тварин завдяки наявності поведінки. Для розвитку з метаморфозом характерна наявність “дорослої” поведінки у личинки (недорослої істоти)


ГІПОТЕЗИ


З допомогою схем можна відобразити послідовний хід суттєвих змін об’єкта у розвитку

Можлива розробка такої експеримен-тальної моделі, яка відобразить динаміку змін об’єкта, що розви-вається, в часі.

На рослинних об’єктах добре знайомити дітей з ростом живих організмів.

Розвиток з метаморфозом дітям важко зрозуміти, а без метаморфозу - легше завдяки змінам у поведінці.


Графічні моделі, що послідовно відображають зміни, які проходять в живій та неживій природі можна використовувати для фіксації спостережень дітей за розвитком та ростом (для дітей моделі інтерпретовані як “Календарі спостережень”)

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Насичене та раціонально облаштоване предметно-ігрове та природне...
Про дошкільну освіту", стала Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". Програма орієнтує педагогів дошкільних...

Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Характеристика дитини старшого дошкільного віку Соціальна ситуація...
Проте життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв’язку зі світом дорослих. Розрив між ідеальними прагненнями...

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Психофізіологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку”
Успішне виконання кожної із цих вимог безпосередньо пов’язано із досвідом, набутим дитиною впродовж усього дошкільного життя

Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку
Отже, мовленнєве спілкування є передумовою розвитку особистості дитини, можливості засвоювати окультурені людські дії у ході активної...

Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «лего-конструювання»
Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське...
Наказ мон україни від 22. 05. 2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція)

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»
...

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного...
Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого...

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт