Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування програми 3 Тестування програми 3 Пояснювальна записка 3 Титульний лист І завдання на курсову роботу 5

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування програми 3 Тестування програми 3 Пояснювальна записка 3 Титульний лист І завдання на курсову роботу 5

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

Зміст


1.Цілі та завдання курсової роботи 2

2. Порядок виконання курсової роботи 3

2.1. Формулювання вимог до програми. 3

2.2. Проектування програми 3

2.3. Кодування програми 3

2.4. Тестування програми 3

2.5. Пояснювальна записка 3

3. Титульний лист і завдання на курсову роботу 5

3.1. Аналіз технічного завдання 5

3.2. Обґрунтування алгоритму й структури програми 6

3.3. Розробка програми 7

3.3.1. Загальні правила 7

3.3.2 Розробка системи класів 7

3.3.4 Розробка методів 8

3.3.5 Створення об'єктів і розробка головної програми 9

3.3.5 Опис файлів даних та інтерфейсу програми 9

3.4. Тестування програми і результати її виконання 9

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 11

4.1. Структурні елементи та розділи 11

4.2. Нумерація сторінок 11

4.3. Нумерація розділів та підрозділів 11

4.4. Формули і рівняння 12

4.5. Перелік посилань 12

5. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ НА КУРСОВУ РОБОТУ 14

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОЦІНКА 23

7. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 23

8.ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 24

ДОДАТОК А 24

ДОДАТОК Б 24

ДОДАТОК В 24

ДОДАТОК Г. Приклади специфікації 26


Курсова робота - це перша самостійна наукова праця майбутнього програмного інженера. При її виконанні студент поглиблює знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, засвоює методику експериментальних досліджень, оволодіває навичками співставлення результатів своїх досліджень із літературними даними, аналізу, узагальнення і літературного оформлення одержаних результатів з теми дослідження, набуває вміння вести науковий пошук, що розвиває в молодого інженера творчий підхід до роботи.

використовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних прикладних задач. Основна мета виконання курсової роботи з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» — закріплення на практиці вміння використовувати основні концепції об'єктноорієнтованого підходу (ООП) — класи, засоби UML- моделювання, інкапсуляцію, успадкування, поліморфізм, перевантаження методів і операцій, шаблони методів і класів та один із найпотужніших інструментаріїв ООП і програмної інженерії — STL- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів.

Студент повинен вміти використовувати та практично застосовувати переваги об'єктно-орієнтованої парадигми програмування і проектування при вирішенні поставленого завдання.

Курсова робота з об'єктно-орієнтованого програмування передбачає знання студентами об’єктно-орієнтованого проектування та програмування і є завершальним етапом вивчення у рамках курсу об'єктно-орієнтоване програмування підготовки студентів спеціальності 6.050103 «Програмна інженерія» кваліфікаційного рівня,,бакалавр’’ та виконується протягом III семестру.

1.Цілі та завдання курсової роботи


Курсова робота (КР) з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” передбачає виконаннякомплексного завдання науково – дослідницького характеру.Метою КР є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, якими студент оволодів під час вивчення курсу, в набутті навичок використання основ алгоритмізації та програмування на алгоритмічних мовах високого рівня з використанням принципів об’єктно-орієнтованого проектування та програмування, методики розробки програмних модулів та програмного забезпечення комп’ютерних систем управління, набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок в області використання сучасних систем візуального проектування програмних засобів комп’ютерних систем управління та освоєння принципів та методів сучасних технологій програмування, набуття навичок професійних та практики наукових досліджень з оформленням відповідного текстового, програмного та ілюстративного матеріалу у формі наукового звіту.

використанням принципів об’єктно-орієнтованого проектування ПЗ різних задач на ЕОМ необхідно для подальшого використання для розробки програмного забезпечення сучасних складних технічних систем та комп’ютерних систем управління.

В результаті вивчення дисципліни та роботи над курсовою роботою студенти повинні знати: загальні питання побудови та використання сучасних систем об’єктно-орієнтованного та візуального проектування програмних засобів комп’ютерних систем управління; основні поняття та методи об’єктно-орієнтованного проектування та програмування, основні засоби розробки програм з використанням багато ієрархічних структур об’єктів та класів об’єктів;

вміти: самостійно вибирати середовище проектування програмних засобів, проектувати, розробляти, налагоджувати та супроводжувати сучасне програмне забезпечення комп’ютерних систем управління.

Під час виконання курсової роботи студент повинен продемонструвати:

  • вміння збирати і аналізувати відповідні матеріали про об’єкт дослідження, використовуючи сучасні джерела інформації, включаючи Інтернет ресурси;

  • спроможність проводити необхідні обґрунтування для розробки програмних засобів систем управління різного призначення, тощо;

  • здатність доводити розв'язання поставленої задачі до логічного кінця;

  • вміння аналізувати отримані результати і робити з них висновки.

Курсова робота є самостійною роботою студента.

Відповідальність за правильність аналітичних висновків, результатів розрахунків і моделювання, а також оформлення несе студент - автор КР.

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка
Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми

Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Запуск програми 7 загальні положення по інтерфейсу програми 7 опис...

Запуск програми 9 загальні положення по інтерфейсу програми 10 опис...

Звіт директора
Харкова на 2011-2015 роки; міської, районної та гімназійної програм «Обдарована молодь», Програми розвитку та функціонування української...

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Можливості програми 3 3 Встановлення та запуск програми 4 4 Управління...
Програма бест зарплата пропонує облік праці та заробітної платні для малих та середніх підприємств

До Програми завдання І заходи з виконання Державної програми щодо...
Створення системи попередження корупційних проявів на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний...

Виконання заходів програми за видатками тис грн
Реалізація заходів програми зайнятості населення Київської області на 2013-2017 роки

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

До програми розвитку фондового ринку україни на 2011 2015 роки
Програми розвитку фондового ринку України на 2011–2015 роки, підготовленою робочою групою дкцпфр, вважаємо за необхідне надати пропозиції...

Запуск програми. 7 Загальні положення по інтерфейсу програми. 7 Опис стрічкового інтерфейсу 12

Запуск програми 9 загальні положення по інтерфейсу програми 9 опис стрічкового інтерфейсу 14

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Програма «Класична хореографія» Автор програми
Автор програми: Пупченко Галина Григорівна, керівник зразкового художнього колективу хореографічної студії «Арабеск» Чернівецького...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання
Головного управління змісту освіти Міністерства освіти І науки України Н. Прокопенко

Встановлення програми «Клієнт птк 'нді піт цск'» 6 Встановлення програми Education 10
Створення заявок на виготовлення додатків до диплому про вищу освіту в програмі Education 56

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства фінансів України
Відповідно до концепції Програми діяльності Кабінету Міністрів України, новою економічною політикою уряду передбачено скорочення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт