Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Імені михайла бойчука

Імені михайла бойчука

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Положення
про організацію освітнього процесу

У Київському дЕржавному інституті

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

ІМЕНІ МИХАЙЛА БОЙЧУКА


УХВАЛЕНО


Протокол засідання

Вченої ради інституту

6 від 23.12.2015.


Київ – 2015

зміст


1.Загальні положення…………………………………………………………..3

2.Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти…………………………..4

3. Ступенева система освіти………………………………………………...…6

4.Навчальний план, графік освітнього процесу……………………………...6

5. Форми навчання…………………………………………………………...…9

6. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу…………………..10

7. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять……..13

8.Практична підготовка………………………………………………………19

9.Забезпечення якості вищої освіти…………………………………………26

10. Підсумковий семестровий контроль………………………………………29

11.Атестація здобувачів вищої освіти………………………………………...37

12.Відрахування студентів…………………………………………………….40

13.Переведення студентів……………………………………………………...42

14.Поновлення до складу студентів………………………………………….44

15. Оформлення документів……………………………………………………45

16. Академічні відпустки та повторне навчання……………………………...46

17. Навчальний час студентів…………………………………………………..48

18.Робочий час науково-педагогічних працівників………………………….50

19.Права студентів……………………………………………………………..52

20. Обов’язки студентів………………………………………………………...54

21. Особливості організації освітнього процесу

без відриву від виробництва………………………………………………..55
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука це самоврядний (автономний) вищий навчальний заклад, який здійснює профільну спеціалізовану освітньо-професійну та освітньо-наукову діяльність з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі культури і мистецтва 02за спеціальностями022 « Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» .Інститут такожздійснює науково-дослідницьку, культурно-виховну, мистецьку, просвітницьку діяльність.

В межах ліцензованих спеціальностей інститут запроваджує спеціалізації:

по спеціальності дизайн

  • графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн середовища;

по спеціальності образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

-художній текстиль, художня вишивка та моделювання костюма,

художнє моделювання костюма, монументально–декоративний живопис,

художня кераміка, художній метал,художнє дерево та декоративна

скульптура.

Освітній процесс в інституті базується на принципах:

1)автономії - самостійності, незалежності і відповідальності вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору, розстановки кадрів у межах встановлених законом «Про вищу освіту»;

2) академічної мобільності – можливості учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами;

3) академічної свободи -самостійності і незалежності учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів.

1.2. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в інституті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес в інституті базується на принципах науковості, творчості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, національного характеру освіти,незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій відповідно до Статуту інституту,з урахуванням необхідності створення умов для осіб з особливими освітніми потребами. Він орієнтований на формування освіченої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.

Організація освітнього процесу в інституті здійснюється навчальними підрозділами інституту (факультетами, кафедрами).

Мовою викладання в інституті є державна мова – українська.

1.3.Основу організації освітнього процесу в інституті становлять засади та принципи Європейської кредитної трансферної системи (далі – ЄКТС).

Мета ЄКТС – підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.

Європейська кредитно-трансферна система - система трансферу і накопичення кредитів (міждержавна система виміру й порівняння результатів навчання у вищих закладах освіти.) що використовуєтьсяз метою надання , визнання, підтвердження кваліфікації та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності.Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання та обліковується у одиницях вимірювання кредитах ЄКТС.

Обсяг одного кредиту становить 30 академічних годин

Кредит передбачає всі види навчальної діяльності студента (аудиторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, навчальні й виробничі практики, контрольні заходи, курсові, кваліфікаційні (випускні, дипломні) проекти (роботи)
2.СТАНДАРТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.1. Організація освітнього процесу в інституті базується на Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", стандартах вищої освіти, інших актах законодавства України з питань освіти.

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

2.2.Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням створення умов для осіб з особливими освітніми потребами відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).

Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

2.3.Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

2) перелік компетентностей випускника (ОКХ);

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання(ОПП);

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) це основні вимоги до якості знань, умінь і професійного рівня фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних обов’язків.

Освітньо-професійна програма(ОПП) є державним нормативним документом, в якому розкриваються нормативні посилання і зміст освіти, відображаються цикли підготовки та структура системи знань, що потрібні для формування умінь випускника- фахівця вищого навчального закладу.

Зміст навчання для кожного освітнього рівня визначається відповідною освітньо-професійною програмою, яка задовольняє вимогам стандарту вищої освіти для кожного освітнього ступеня, а також вимогам наступності та безперервності освіти.

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Зміст освітидля підготовки фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» у галузі 02 «Культура та мистецтво» за спеціальностями «Дизайн», « Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,реставрація» -це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу

Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійних програм підготовки (послідовність вивчення навчальних дисциплін, форми і періодичність виконання індивідуальних завдань та проведення контролю тощо).

Освітньо-професійна програма підготовки – це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу часу (в годинах), відведеного для їх вивчення та форм підсумкового контролю з кожної навчальної дисциплін.

Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти як сукупність модулів із зазначенням їх обсягу, рівня засвоєння, форм атестації, формується за вимогами освітньо-професійної програми та забезпечується навчальними дисциплінами, вивчення яких є обов’язковим у межах відповідного освітньо-професійного рівня.

Вибіркова частина змісту навчання – рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціальності, спеціалізації, ефективного використання можливостей і традицій інституту.

Вибіркова частина змісту освіти визначається інститутом.

Автономія навчального закладу у формуванні освітньо-професійної програми полягає в самостійному визначенні переліку та змісту вибіркових навчальних дисциплін

Автономія навчального закладу у викладанні нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми полягає в самостійності розроблення робочих програм цих дисциплін.
3. СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТИ
3.1.Організація освітнього процесу в інституті базується на багатоступеневій системі вищої освіти. Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання особою відповідної освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти.

Виходячи із структури вищої освіти на першому іірівні передбачається отриманняв інституті освітнього ступеня «бакалавр» (базова вища освіта); другому рівні – освітній ступепень «спеціаліст» (повна вища освіта).

3.2.Бакалавр – це освітній ступінь,який на основі повної загальної середньої освіти або диплому молодшого бакалавра, здобувається на першому рівні вищої освіти, та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми,обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС, та отримав фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та вміння для вирішення типових професійних задач, що передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. Термін навчання на основі повної загальної середньої освіти -4 роки.

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом,Термін навчання залежить від рівня підготовки та спорідненої спеціальності, яку здобули вступники, і складає 2 -3 роки.

3.3.Спеціаліст– це ступінь,який на основі отриманого ступеня бакалавра, здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-професійної або освітньо-наукової програми, обсяг якої становить 90 кредитів,та здобув спеціальні знання та вміння, має первісний досвід їх застосування для вирішення складних професійних задач, що передбачені для відповідних посад у певній галузі народного господарства. Термін навчання 1,5 роки.

Із реалізацією ступеневості вищої освіти диференціюється прийом до інституту за освітніми рівнями:

– на базі освітніх рівнів (повна загальна середня освіта);

– на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший бакалавр , бакалавр).

Прийом на навчання для здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти за ліцензованими спеціальностями здійснюється за конкурсом відповідно до Правил прийому до інституту, які щорічно затверджуються Вченою радою інституту і оприлюднюються на веб.сайті.

4.НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН та ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
4.1.Освітній процес в інституті організовується за затвердженими ректором навчальними планами та навчальними програмами з урахуванням науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази інституту, сучасних інформаційних технологій, створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

Інститут на підставі освітньо-професійної програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план (по видам, спеціалізацій), що визначає організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки.

4.2.Навчальний планце нормативний документ інституту, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, самостійна робота, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі практики) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Навчальний план розробляється на весь нормативний період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Навчальний план розробляється робочими групами, до складу яких входить декан, завідувачі та провідні викладачі випускових кафедр із залученням представників інших кафедр, для кожного напряму підготовки, спеціальності ,спеціалізацією, за кожною формою навчання (денна, заочна, ), з урахуванням не більше 16 дисциплін на навчальний рік з урахуванням усіх видів практик та не більше 8 дисциплін на семестр. .Навчальний план розглядається на засіданні випускової кафедри, методичній комісії факультету, схвалюється Вченою радою інституту і затверджується ректором інституту.

4.3.Загальній обсяг часу для вивчення навчальної дисципліни включає час для аудиторних форм навчання і самостійної роботи студента і обліковується в кредитах. Ціна кредиту складає 30 академічних годин. Нормативна кількість залікових одиниць на один навчальний рік – 60 кредитів ЄКТС.

Навчальні дисципліни плануються в обсязі не менше 3 і не більше 6 кредитів на семестр. Орієнтовно кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра рекомендується від 50% до 33%.

Співвідношення між обсягами аудиторних занять та годинами самостійної роботи дисциплін різне ізалежить від приналежності навчальної дисципліни до певного циклу дисциплін навчального плану.

По циклу теоретичних гуманітарних, соціально-економічних дисциплін, де більше часу виділяється на лекції , обсяг аудиторних занять становить до 33% ,

і відповідно більше годин відводиться на самостійну роботу.

Кількість аудиторних годин з циклу фундаментальних та професійно-практичних дисциплін для спеціальностей «дизайн» та «образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», за якими інститут проводить підготовку фахівців, і потребують більшого часу на практичну підготовку, відповідно частка аудиторних годин становить 50%.

4.4. Нормативна частина плану формується за вимогами освітньо-професійної програми та забезпечується навчальними дисциплінами, вивчення яких є обов’язковим у межах відповідного освітньо-професійного рівня та відповідає державним стандартом освіти як сукупність модулів із зазначенням їх обсягу, рівня засвоєння, форм атестації.

Обсяг обов’язкових навчальних дисциплін становить до 75% від загального обсягу кредитів освітньої програми фахівця.

4.5.Вибіркова частинапланупризначена для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціальності, спеціалізації, ефективного використання можливостей і традицій інституту, сформована як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації.Вибіркова частина плану визначається інститутом.

Обсяг вибіркових дисциплін складає 25% від загального обсягу кредитів. Серед вибіркових дисциплін навчального плану є дисципліни самостійного вибору інституту, які є обов’язковими для певної спеціальності, та дисциплін вільноговибору студентівпрофесійно-орієнтованих для кожної спеціалізації.

Вибіркові навчальні дисципліни, у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення загальноосвітньої, фундаментальної і фахової (теоретичної і практичної) підготовки, введені інститутом до освітньо-професійної програми

і включені до індивідуального навчального плану студента. Кафедри інституту

надають пропозиції щодо закріплення конкретних курсів з переліку дисциплін вільного вибору студентів за кафедрою, згідно з ії напрямком спеціальності та спеціалізації, призначають науково-педагогічних співробітників, відповідальних за викладання та за розробку навчально-методичних комплексів курсів.

Академічні групи студенів,склад , яких затверджений деканом факультету, обирають спеціальний курс з переліку дисциплін вільного вибору студента в весняному семестрі, але не пізніше 1 квітня. . Умовою вибору є забезпечення формування нормативної чисельності потоків та академічних груп. Перелік обраних курсівзаноситься в індивідуальні плани студентів.

Форма підсумкової атестації курсів вільного вибору студентів визначається навчальними планами та програмами.

Викладачам курсів, які обрали студенти, враховується педагогічне навантаження на наступний навчальний рік. Обов’язковим для вивчення є не менше 1–го вибіркового курсу на рік з переліку дисциплін

4.6.Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план для кожного курсу за семестрах для кожного напряму підготовки, спеціальності, спеціалізації.Робочий навчальний план — це також нормативний документ, який складається інститутом на поточний навчальний рік і конкретизує форми проведення навчальних занять, їх обсяг, форми і засоби проведення поточного та підсумкового контролю за семестрами. Робочий навчальний план розробляється випусковою кафедрою разом з деканом факультету. Робочий навчальний план розглядається на методичній комісії факультету та затверджується проректором .

4.7.Графік освітнього процесу визначає календарні терміни семестрів (теоретичного навчання та екзаменаційних сесій), проведення практик, канікул на кожний рік навчання за певною освітньою програмою, підготовки дипломних проектів/робіт та випускної атестації студентів. У графіку наводиться таблиця зведеного бюджету часу (у тижнях).

Для підготовки фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» зведений бюджет часу складає 200 тижнів, в тому числі:

-теоретичне навчання -136 тж.

-практика - 15 тж.

-екзаменаційна сесія - 11 тж.

- державна атестація - 1 тж.

- канікули - 10 тж.

-кваліфікаційна робота- 5 тж.

Для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зведений бюджет часу складає 79 тижнів, в тому числі:

-теоретичне навчання - 32 тж.

-практика - 6 тж.

-екзаменаційна сесія - 4 тж.

- державна атестація - 1 тж.

- канікули - 11 тж.

- наукові дослідження та виконання

кваліфікаційної роботи - 25 тижнів

4.8.Освітній процес за денною та заочною формою навчання організується за семестровою системою.

В інституті у навчальному році планується, як правило, 35 тижнів теоретичного навчання , крім випускних курсів. Екзаменаційні сесії плануються по дві у навчальному році тривалістю один або два тижня, в залежності від навчального плану конкретної спеціалізації.

Усі види практикпроводяться поза термінами теоретичного навчання.

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю 10-11 тижнів. Їх терміни визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний рік.

Нормативний термін підготовки бакалавра за денною формою навчання – 4 роки, спеціаліста-1,5 років і визначається відповідним стандартом вищої освіти.

При заочній (дистанційній) формі навчання нормативний термін підготовки може збільшуватися до 20 %.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Київського державного інституту декоративно прикладного...
Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва І дизайну імені михайла бойчука в 2014 році

Кз «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
У сучасному освітньому просторі України значна увага приділяється новим формам І методам організації навчально-виховного процесу...

Кольороепітети у повісті Михайла Чабанівського «Журавлинка»
Колірна гама червоного С. 23

Вивчення творчості михайла старицького
Творчість М. Старицького – значний крок вперед у розвитку української мови, у поширенні тематичного виднокругу української літератури,...

Бібліографічний покажчик Суми
Великі українці. Михайло Грушевський : до 150-річчя від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського / уклад. В. О. Шарко; відп...

Сценарій Михайла Степанського
На території автостанції постамент з назвою міста донецьк. Вдалині можна побачити висотки спального району. Небо затягнуте хмарами,...

Зразок
Червоній в місті Харкові, право власності на яку зареєстроване на ім’я Ваніна Сергія Леонідовича, та визначити вартість цієї квартири...

Міністерство освіти І науки України Одеський національний університет...
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудуться І історико-філософські та культурологічні читання пам’яті професора...

Вимоги
...

Порядок зміни імені
України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини,...

Порядок державної реєстрації зміни імені
України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини,...

Кзо «Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському...
Науковий керівник: Григор’єв Сергій Борисович, к ф м н., доцент кафедри теоретичної фізики Дніпропетровського національного університету...

Позасудове врегулювання: відчуження іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки
Спробуємо самостійно визначитися у порядку посвідчення договору купівлі-продажу предмета іпотеки від імені іпотекодержателя шляхом...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Література 5-9 класи Авторський колектив
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Література 5-9 класи Авторський колектив
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
України; О. В. Ревнивцева, зав навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені...

Правила внутрішнього розпорядку одеського національного університету імені І.І. Мечникова
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт