Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці»

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці»
______________________________________________________

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

______________
(місце видання)
(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ _______________________

(посада керівника і
_____________________________

найменування закладу)
_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ___

МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ навчального закладу
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дія інструкції поширюється на всі підрозділи навчального закладу.

Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності медичної сестри в навчальному закладі.

1.2. Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт на робочому місці в приміщеннях, на території навчального закладу та інших місцях, де медична сестра виконує доручену їй роботу керівником навчального закладу.

1.3. Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів «Про працю» України. За невиконання даної інструкції медична сестра несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. Адміністрація навчального закладу здійснює страхування медичної сестри від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі ушкодження здоров'я на виробництві, вона має право на відшкодування заподіяної їй шкоди. Відшкодування здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до чинного законодавства.

1.5. Перед призначенням на роботу працівник навчального закладу повинен пройти медичний огляд. Для своєчасного виявлення і лікування хронічних захворювань медична сестра не рідше підлягають плановому обстеженню. На кожного працівника навчального закладу заводиться санітарна книжка встановленого зразка.

1.6. Всі працівники (загальних професій) навчального закладу періодично, один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці яке проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності. Перевірка знань працівників навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться за нормативно – правовими актами з охорони праці, санітарної, пожежної, безпеки тощо, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

1.7. Всі новоприйняті працівники повинні пройти вступний інструктаж. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Після цього проводиться остаточне оформлення новоприйнятого працівника, і направлення його до місця роботи.

1.8. До початку роботи, безпосередньо на робочому місці, кожен новоприйнятий на роботу працівник, повинен пройти первинний інструктаж з охороні праці. Всі працівники загальних професій проходять повторний інструктаж не рідше за один раз на 6 місяців. Результати інструктажу фіксуються в журналі інструктажів на робочому місці.

1.9. Медична сестра навчального закладу зобов'язана дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати режими праці і відпочинку.

1.10. Під час роботи жінок забороняється їх залучення до підіймання і переміщення речей , маса яких перевищує встановлені для гих граничні норми.

Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою становить: до 2 разів на годину – 10кг.; підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни – 7кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг. . У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, верстата тощо згідно з ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78.

1.11.На робочому місці можуть бути такі небезпечності:

- ураження відлітаючими предметами;

- падіння під час переміщення працівника по території та в приміщенні закладу;

- ураження електрострумом;

- термічні та хімічні опіки.

1.12. Уразі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформлюються розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.13. Медична сестра навчального закладу повинна знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги.

1.14. Медична сестра повинна знати і дотримуватися правил особистої гігієни. Перед початком роботи і після перерв в роботі необхідно мити руки з милом. Взуття, спец.одяг медичної сестри повинні бути зручним в користуванні і мати охайний вигляд.

1.15. Медична сестра несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання правил безпеки життєдіяльності визначені інструкціями, наказами, розпорядженнями, вказівками вищестоящого керівника.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Необхiдно одягнути спецодяг.

2.2. Перевiрити справнiсть iнвентаря, фiзiотерапевтичної апа­ратури, холодильникiв, апаратури манiпуляцiйної.

2.3. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити керівника навчального закладу, або особу яка його замінює.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБОТИ.

3.1. Робоче мiсце утримувати в чистотi. Не дозволяється захаращувати робоче мiсце та проходи речами та iншими предметами.

3.2. Забороняється доторкатися до оголених струмоведучих провідникiв та незахищених частин електрообладнання.

3.3. У випадку оголення iзоляцiї електропроводу, порушення заземлення слiд негайно повiдомити про це завгоспа або директо­ра школи для усунення несправностi.

3.4. Забороняється виконувати ремонт медичної апаратури електрообладнання самотужки. Цю роботу повинен виконувати елек­трик, який має дозвiл на обслуговування електрообладнання.

3.5. У разi порушення ТБ iншими працiвниками медпункту, або якщо загро­жує небезпека для оточуючих, слiд попередити їх про необхiднiсть виконання вимог, гарантуючих безпеку роботи.

3.6. Ліки, деззасоби, аптечки необхiдно тримати в закритiй шафi, у недоступному для стороннiх мiсцi.

3.7. Категорично забороняється залишати дiтей без нагляду в медичному блоцi.

3.8. Дотримуватись всiх iнструкцiй щодо поводжененя з лiку­вальними препаратами.

3.9. Забороняється виконання робiт, які не входять в коло прямих обов’язків (миття: підлоги, вікон тощо).

Медичній сестрі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • зберiгати та використовувати в приміщеннях закладу легкозаймистi рiдини, розчинники, отруйнi, вибухові речовини, тощо;

 • самостiйно виконувати ремонт електроприладiв, заміняти електролампи;

 • користуватися несправними, нестiйкими драбинами;

 • використовувати випадковi предмети, пiдставки для робо­ти на висотi;

 • залишати в кабiнетi ввiмкненi електроприлади без нагляду;

 • працювати на електрообладнаннi у разi виявлення "пробою" на корпус;

 • користуватися несправними електророзетками, вимикачами, електрошнурами;

 • нагромаджувати на шафах (зверху) речi рiзного призначен­ня (прилади, планшети, вазони тощо);

 • користуватися електронагрiвальними приладами (обiгрiва­чi, електрочайники, електрокип'ятильники тощо);

 • палити в примiщеннi та на території школи;

 • вживати алкогольнi напої та наркотичнi речовини;

3.10. Якщо трапився нещасний випадок необхідно:

 • терміново організувати подання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

 • повідомити про те що сталося, керівництво закладу та вимагати розслідування у відповідності до діючого Положення;

 • зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

3.11. Уразі нещасного випадку з учнем школи, потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

 • терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності - його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

 • повідомити про те що сталося, керівництво закладу;

 • повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

 • зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

 • до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

3.12. Запобігайте проникненню в навчальний заклад сторонніх осіб під час навчально–виховного процесу.

4. ПІСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1.Перевірте своє робоче місце, приберіть, медичний iнструментарiй сховайте його у шафi.

4.2. Відімкніть від електромережі всю медичну електроапаратуру

4.3. Вимкніть освітлення.

4.4.Закрийте вікна.

4.5.Перевірте справність телефонного зв’язку, наявність ключів від кабінетів, наявність засобів пожежогасіння.


5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
У випадку будь якої аварійної ситуації слід негайно повідомити керівництво навчального закладу та виконати наступні дії:

- у разі відключення електроенергії, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходилося в роботі;

- у разі аварії в система водопостачання чи каналiзацiї необхідно терміново перекрити крани водопостачання i викликати аварійну службу водоканалу;

- у разі виникнення пожежі (чи загоряння) необхідно вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення вiдповiдно до плану евакуації, а у разі потреби звернутися по допомогу до інших працiвникiв; негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 01; приступити до лiквiдацiї пожежі згідно з діючою в закладі iнструкцiєю з пожежної безпеки;

- у разі травмування працівника закладу або дитини (учня, вихованця) необхідно надати першу долікарську допомогу і як­найшвидше відправити потерпілого до медпункту.

Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо

При нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організа­цією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю аптечок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання учасників навчально-виховного процесу покладається на медичних працівників та адміністрацію навчального закладу.

Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допо­моги:

1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпе­чує спокій.

3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не пору­шені функції життєво важливих органів.

5. Розпочати проведення необхідних заходів:

• зупинити кровотечу;

• зафіксувати місце перелому;

• вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зо­внішній масаж серця;

• обробити ушкоджені частини тіла.

6. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викли­кати швидку допомогу або підготувати транспорт для відправки по­терпілого до найближчої медичної установи.

7. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що тра­пилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особли­во, коли потерпілий втратив свідомість.

У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання, та зовнішній масаж серця і викли­кати за телефоном 03 швидку медичну допомогу.


Розроблено:

заступник директора, що відповідає за організацію питань

з безпеки життєдіяльності, _____________________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО:

Спеціаліст служби охорони праці

навчального закладу __________________________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкцію отримав(ла)

і з її змістом ознайомлений(на)__________________________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп 00 15-98 "Положення...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп 00 15-98 "Положення...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп 00 15-98 "Положення...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки життєдіяльності...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". Дана інструкція встановлює вимоги щодо охорони праці в навчальній...

Інструкція з охорони праці є обов’язковою для виконання відповідно...
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 31-99 “Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальної...

Інструкція з охорони праці для вихователя вережан Людмилу Георгіївну...

Інструкція №36 оп
Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" І...

1. законодавство україни про охорону праці основні положення Закону...
Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці

1. законодавство україни про охорону праці основні положення Закону...
Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці

1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці»
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та «Типового положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено
Це Положення розроблено відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Кодексу цивільного захисту України, Закону України...

Документація з охорони праці (перелік)
Рекомендації щодо організації роботи та ведення необхідної документації з охорони праці згідно вимог Закону України «Про охорону...

Орієнтовний Перелік питань щодо здійснення перевірки стану охорони праці
Закону України «Про охорону праці» від 21. 11. 2002р. №229-іv (із змінами), пп. 1, 4 нпаоп 00 21-04 «Типове положення про службу...

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці", з метою встановлення вимог щодо організації навчання І перевірки...

Інструкція розроблена на основі днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання...
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт