Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Поліхун Н.І., Польова М.Б., Постова К.Г.

Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний зміст природничих дисциплін
Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії

Київ – 2014


Поліхун Н.І., Польова М.Б., Постова К.Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний зміст природничих дисциплін / Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії . – К.: Інформаційні системи, 2014. – 74с.

Науковий редактор: Стрелкова Галина Георгіївна, канд. фіз.-мат. наук, доц., Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Методичні рекомендації по інтеграції навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний зміст природничих дисциплін створені за ініціативи екологічного клубу «Еремурус» в рамках Міжнародного шкільного освітнього проекту з раціонального використання ресурсів та енергії SPARE (School Project for Application of Resources and Energy) і являють собою відкритий педагогічний інструментарій для конструювання освітнього простору навчальних занять, який надає можливість дослідницької взаємодії з об’єктами пізнання екологічних проблем енергоспоживання, спонукає учнів до конструювання власних продуктів та ідей, виводить на рівень сучасного знання.

Особливістю посібника є те, що він відкритий для подальших методичних розробок, які зможуть акумулювати унікальний досвід вчителів природничих дисциплін України по інтеграції навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний зміст хімії, фізики, біології та географії в основній та старшій школі.


Редактор

Мельникова О. В.Коректор

Лопіна І.О.

Дизайн та верстка

Нікіфоров С.П.ISBN –
Створено в рамках міжнародного освітнього проекту SPARE


ЗМІСТ


ВСТУП …………………………………………………………………………


4

ГЛОСАРІЙ ПОНЯТЬ
Фізика ……………………………………………………………………..

7

Хімія ………………………………………………………………………

11

Біологія …………………………………………………………………...

13

Географія …………………………………………………………………

14

ЧАСТИНА І
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ    1. Глобальні екологічні проблеми людства та деякі важливі наукові факти стосовно проблеми зміни клімату …………………………….

17

1.2. Сучасні проблеми сталого розвитку ………………………………..


29

1.3. Енергоефективність та енергозбереження …………………………..


35

1.4. Альтернативні джерела енергії ……………………………………….


40

ЧАСТИНА ІІ
ВПРАВИ ТРЕНІНГУ ТВОРЧОСТІ ……………………………………………
45

ЧАСТИНА ІІІ
МЕТОДИЧНІ ОБОЛОНКИ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ3.1. Методичні оболонки етапу мотивації (створення проблемної ситуації) …………………………………………………………………………59

3.2. Методичні оболонки етапів пошуку власних рішень, обміну інформацією, оцінки й класифікації фактів, формулювання та обґрунтування загального рішення проблеми ……………………………….
62


3.3. Методичні оболонки етапу оцінювання кінцевого продукту та рефлексії процесу вирішення проблеми ……………………………………..71

ПІСЛЯМОВА …………………………………………………………………..

74


ВСТУП
Зміна клімату – одна з найактуальніших глобальних проблем сучасності. Сьогодні вона обговорюється не тільки в наукових колах, оскільки все частіше спостерігаються непередбачувані стихійні природні явища, мінливість погоди, нестійкість глобальної кліматичної системи, серйозні планетарні наслідки, пов’язані із певною зміною температури на Землі. Вчені світу уважно досліджують стан планети і приходять до висновку, що один з потужних факторів потепління - це спосіб життя людини. Взаємозв'язок природи і людини є особливо актуальним в наш час, коли у людства поки що є можливість впливати на кліматичну ситуацію Землі. В багатьох країнах світу на державному рівні приймаються заходи, спрямовані на збереження клімату Землі шляхом зменшення викидів парникових газів в атмосферу, енерго- та ресурсозбереження та ін. Але для вирішення даної проблеми необхідні зусилля всіх верств суспільства. Один з найважливіших шляхів – це поінформованість населення щодо впливу людини на кліматичну систему, а також формування особливої природозберігаючої культури населення. Особлива місія при цьому належить школі й перед усім викладачам природничо-наукових предметів.

Ми розуміємо, що ознайомлення учнів з проблемами енергоефективності та збереження клімату потребує додаткових зусиль, оскільки цілеспрямоване вивчення даної проблеми не включено в програми загальноосвітніх шкіл. В даному посібнику ми спробували надати корисні ідеї щодо того як вивчати окремі теми щодо енергоефективності та збереження клімату Землі шляхом інтеграції даного матеріалу в зміст навчальних предметів природничого циклу. Сподіваємось, що в навчальних планах вчителів біології, фізики, хімії, географії знайдеться місце для розгляду різних аспектів проблем, пов’язаних із збереженням клімату, а творчі домашні завдання допоможуть учням глибше зануритись у вивчення даної проблематики.

Окрему увагу ми пропонуємо приділити системно-діяльнісному підходу до організації навчального процесу, дослідницькій та проектній діяльності учнів з проблем енергоефективності та збереження клімату. Пропоновані нами підходи до організації уроків допоможуть сформувати загально навчальні навики, навички спілкування, написання звітів і виступу з доповідями, розвивати критичне мислення і розуміння екологічних проблем, пов'язаних із зміною клімату на місцевому та глобальному рівні, виховувати громадянську позицію і почуття особистої і соціальної відповідальності.

Інтеграційні зв'язки проблем, пов’язаних із зміною клімату з предметами природничого циклу спрямовані на засвоєння учнями найважливіших світоглядних ідей – взаємозв’язку природи і людини, охорони та відновлення природних ресурсів, розуміння природничо-наукової картини світу тощо.

Інтегративний, комплексний характер глобальних проблем людства, з якими школярі зіткнуться в дорослому житті, сприятиме набуттю досвіду вирішення поки що навчальних проблем, підвищуватиме природничо-наукову грамотність, формуватиме загальну систему наукових знань. Використання інтегративного підходу до ознайомлення з проблемами енергоефективності та збереження клімату в процесі викладання природничих дисциплін дасть можливість більш повного розкриття та пояснення природних явищ і процесів з точки зору законів фізики, хімії, біології, географії. З іншого боку, багато явищ і процесів, пов’язаних із зміною клімату можуть служити ілюстрацією для вивчення інших тем даних предметів.

Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у зміст навчальних предметів природничого циклу дасть можливість серйозно замислитись над необхідністю зниження впливу людини на кліматичну систему Землі, сформувати науковий погляд на проблему, без чого дуже складно робити кроки по її вирішенню, спонукатиме учнів вивчати дану проблему, а також особисто взяти участь у її розв’язанні.
Посібник складається з 3 частин:

У першій частині автори посібника зібрали докупи деякі важливі наукові факти (як предметного, так і міждисциплінарного змісту), що стосуються проблеми енергоефективності, енергозбереження, сталого розвитку та впливу на зміни клімату, та посилання на дану інформацію в мережі Інтернет. Сподіваємось, що це буде ефективна допомога вчителю у складанні завдань, інформуванні учнів про означені вище проблеми при плануванні уроку, на етапі мотивації, узагальнення, для організації дискусії. Наводяться факти та наукові докази, математичні моделі про те, як людська діяльність впливає на стан атмосфери. Наголошується на суперечливих питаннях щодо факторів зміни клімату та необхідності подальших досліджень та уточнень. Показано зв'язок між діяльністю людини та середовищем. Головне гасло цього розділу: зміна клімату - інструментально встановлений факт. Діяльність людини - причина сучасних змін клімату, основний прояв яких - глобальне потепління.

Друга частина - вправи тренінгу творчості – це одна з ефективних форм інтеграції навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний зміст з хімії, фізики, біології та географії в основній та старшій школі

В третій частині представлені методичні оболонки продуктивного навчання – як комплекс засобів та прийомів, підібраних відповідно до етапів інтерактивних занять продуктивного, дослідницького характеру, використання яких дасть змогу швидко та ефективно підготуватися до проведення будь-якого типу уроку з використанням активних форм навчання.

Глосарій понять
ФІЗИКА


Тематичний розділ фізики

Глосарій понять з проблеми енергоефективності та збереження клімату, що інтегруються в зміст розділу

Механіка

Відновлювана енергія;

Втрати механічної енергії;

Закон збереження механічної енергії;

Енергія. Види та типи енергії

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F

http://www.undp.org.ua/files/en_13776Energy_saving_and_Climate_change_mitigation_textbook_for_pupils_ukr.pdf

Мікро-ГЕС

http://www.ekosystem.lviv.ua/p-Mikroges


Молекулярна теорія

Атмосферний тиск;

Вологість повітря;

Водяне опалення;

Густина повітря;

Забруднення повітря;

Енергія;

Енергія Сонця, вітру, води, Землі

Комунальні теплові мережі;

Конденсація, конденсування;

Метеорологічні явища;

Склад і температура атмосфери Землі http://climaty.ru/node/9

Загальна циркуляція атмосфери, основні системи вітрів http://climaty.ru/node/27

Атмосферні опади http://climaty.ru/taxonomy/term/1


Термодинаміка

Адіабатний процес;

Біодизельний двигун;

Біопаливо, біомаса, біогаз;

Внутрішня енергія;

Водяне опалення, система опалення;

Геотермальна енергія;

Двигун внутрішнього згоряння;

Джерела енергії;

Закони термодинаміки;

Згоряння палива

Кількість теплоти;

ККД теплових двигунів

Конвекція;

Паливний елемент;

Пароутворення;

Робота газу;

Танення снігового покриву, вічної мерзлоти;

Температура;

Теплий дім;

Теплова енергія;

Тепловий насос;

Теплоізоляція;

Теплообмін;

Теплопередача;

Теплопровідність;

Теплий дім;

Турбіна (парова, газова, вітрова);

Цикл Карно;

Енергоефективність;

Ефективне використання енергії;

Види теплопередачі і енергозбереження

http://www.youtube.com/watch?v=pbrVdDq59R8

Внутрішня та зовнішня енергія

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/ecologies/view/2

Вплив органічного палива на навколишнє середовище

http://www.undp.org.ua/files/en_13776Energy_saving_and_Climate_change_mitigation_textbook_for_pupils_ukr.pdf

Витрати паливно-енергетичних ресурсів (с.27-29)

http://www.ecoclubrivne.org/files/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.pdf

Закони термодинаміки

http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-2384.html

Енерговитрати (енергоефективний і пасивний дім)

http://www.ekosystem.lviv.ua/p-energyhome

http://www.irbit-glass.ru/budivnitstvo/420-vid-pasivnogo-do-energoefektivnogo-budinku.html

Сонячна теплоенергетика. Способи перетворення енергії Сонця на теплову

http://www.undp.org.ua/files/en_13776Energy_saving_and_Climate_change_mitigation_textbook_for_pupils_ukr.pdf

Температура і зміна клімату

http://www.alleuropa.ru/sutj-problemi-izmeneniya-klimata-v-poslednie-desyatiletiya

Теплоенергетика

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/industries/index/15

Теплові насоси

http://www.ekosystem.lviv.ua/p-geotermal

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/alternatives/view/5

Теплоємність (теплоємність океану) http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/video_id/174414

Устойчивое развитие и проблемы изменения глобального климата  Земли (Методы измерения  температуры Земли. Температура внутренних подповерхностных слоев Земли)

http://www.poteplenie.ru/doc/terez.htm

Що таке – глобальне потепління http://www.wildfield.ru/caei/tetrad/02.htm


Електричні явища

Акумулятор;

Батарея елементів;

Електричний струм;

Енергія електричного струму;

Паливні елементи;

Терморезистори http://www.ekosystem.lviv.ua/p-Mikroges

Енергозбереження http://ecoenergy.dilovamova.com/index.php?page=1

Зображення для енергозбереження

https://www.google.com/search?q=%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1Hq3Ua3fL9Gu7Aag8oEw&sqi=2&ved=0CDQQsAQ&biw=1366&bih=643


Електромагнетизм

Генератор електричного струму;

Електродвигун;

Електромагнітна індукція;

Електроенергія, виробництво, споживання, втрати, тариф електроенергії;

Альтернативна енергетика

http://i-energy.com.ua/windmills_ukraine.html

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/alternatives/index/16

Вітроенергетичні установки

http://i-energy.com.ua/windmills_ukraine.html

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/alternatives/index/15

Заощадження енергії

http://www.ecoclubrivne.org/publication/ua/14

Електрпостачання та електроспоживання

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/industries/index/13

Електричні мережі

http://necin.com.ua/elektrichni-sistemi-ta-mereji/169-nomnaln-naprugi-elektrichnih-merezh.html

Енергоресурси (традиційні)

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/alternatives/view/5

http://www.undp.org.ua/files/en_13776Energy_saving_and_Climate_change_mitigation_textbook_for_pupils_ukr.pdf

Енергозбереження в промисловості

http://tgp.vntu.edu.ua/doc/000036.pdf

http://cstei.lviv.ua/upload/pub/Energo/1259276548_34.pdf

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/savings/view/10

Енергозбереження в побуті

http://www.osobnyak.com.ua/spip.php?article264

http://cstei.lviv.ua/upload/pub/Energo/1259276548_34.pdf

http://www.patriot-nrg.ua/ukr/info_bases/view/2

Енергоспоживання норми (с.29-34)

http://www.ecoclubrivne.org/files/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.pdf

Мікро-ГЕС

http://www.ekosystem.lviv.ua/p-Mikroges

Передавання електроенергії

http://necin.com.ua/elektrichni-sistemi-ta-mereji/167-shemi-peredavannya-elektrichnoyi-energyi-vd-elektrostancy.html

Технічний потенціал енергозбереження України

http://www.ecoclubrivne.org/files/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.pdf

Технологія виробництва електричної енергії

http://necin.com.ua/viroblennya-teplovoyi-ta-elektrichnoyi-energyi/35-parogazova-tehnologya-virobnictva-elektrichnoyi-ta-teplovoyi-energyi.html


Електромагнітні хвилі

Випромінювання;

Енергія електромагнітних хвиль;

Поглинання електромагнітних хвиль

Радіаційна рівновага і парниковий ефект. Моделі радіаційної рівноваги. http://climaty.ru/node/24


Оптика

Поглинання світла;

Сонячне випромінювання;

Відбивання, поглинання сонячних променів

http://i-energy.com.ua/solar.html

Способи перетворення сонячної енергії на електричну. Пряме перетворення
сонячної енергії на електричну – фотоефект. Сонячні елементи (фотоелементи). Проблеми використання сонячної електроенергетики та перспективи її розвитку.

http://www.undp.org.ua/files/en_13776Energy_saving_and_Climate_change_mitigation_textbook_for_pupils_ukr.pdf

Сонячна енергія

http://i-energy.com.ua/solar.html


Квантова фізика

Фотосинтез;

Сонячні батареї

http://www.ekosystem.lviv.ua/p-solarpanel

Сонячні колектори

http://www.ekosystem.lviv.ua/p-solarkolektor

http://i-energy.com.ua/solar.html


Атом і атомне ядро

Атомна електростанція;

Радіоактивність;

Атомна електростанція (с.30, 35-37)

http://www.ecoclubrivne.org/files/prosti_pitanya.pdf

Атомна промисловість України ( у вирішенні проблеми зміни клімату) (с.51-53)

http://www.ecoclubrivne.org/files/prosti_pitanya.pdf

Радіоактивні відходи (с.38-50)

http://www.ecoclubrivne.org/files/prosti_pitanya.pdf

Ядерний цикл (с.18-20)

http://www.ecoclubrivne.org/files/prosti_pitanya.pdf

Ядерне паливо (с.21-29)

http://www.ecoclubrivne.org/files/prosti_pitanya.pdf


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1-4 класи
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Медодичні рекомендації щодо викладання хімії, біології, екології у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення біології та хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними...

Природознавств о
Природознавство” є інтегрованим, пропедевтичним курсом, головну мету якого становить формування в учнів уявлень про цілісність природи...

Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології,...
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які вирішили стати студентами...

Про зміни у складанні зно у 2015 році
України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської та французької мов. Кожен...

Методичні рекомендації з викладання географії 2013-2014 н р. Вивчення...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр

Іі курс Викладач хімії та біології Н. А. Свиридюк вищої категорії, викладач-методист Умань 2014
Упорядник : Надія Андріївна Свиридюк викладач хімії та біології днз «Уманський професійний аграрний ліцей», вища категорія,викладач...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Відділ освіти красноармійської міської ради міський методичний кабінет...
Рекомендовано керівникам ммо, шмо, учителям різних предметів, для шкільних психологів, заступникам директорів, студентам

Нормативна база для викладання хімії І біології 2015/2016 н р
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства №664

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Методичні рекомендації Київ 2014 Пащенко В.І
Пащенко В.І. Розробка фінансового бюджету громадського радіоаматорського об’єднання. Методичні рекомендації. – К.: 2014, 13 с

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці
Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану, пояснити практичне значення цієї реакції; показати переваги й проблеми...

Харьковская общеобразовательная школа
Харківської області, адміністрація школи перевірила дотримання техніки безпеки під час виконання практичних та лабораторних робіт...

Досвіду «Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії І біології...
«Активізація пізнавальної діяльності учнів через використання інноваційних технологій в системі роботи вчителя хімії І біології»

Методичні рекомендації щодо викладання біології у 201 6
Основні нормативно-правові документи, якими повинні керуватися у навчально-виховному процесі вчителі біології у 2016/2017 навчальному...

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів...
У науковій літературі поняття «задача» тлумачать по-різному. У широкому розумінні називають проблему, яку розв’язують за допомогою...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт