Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу та

Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу та

Сторінка1/29
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР»вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., 93400, Україна,

тел. (06452)5-48-71

E-mail: metodistsevero@ukr.net
(проект)
Розглянуто на засіданні НМР СМЦ

Протокол №1 від 05.01.2017
Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу та

здійснення оперативного контролю за ними
Документ складений згідно з основними нормативними документами:

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778;

 • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—ПІ ступенів, затверджена наказом МОН України від 23.06.2000 № 240;

 • Інструкція з ведення класного журналу учнів 5—11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН № 496 України від 03.06.2008;

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти від 13.04.2011 №329, зареєстровано в юстиції 11.05.2011 №566/19304;

 • Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах від 17.08.2016 р. №1/9-437.

 • Пояснювальні записки до діючих програм у 2016-2017 навчальному році з навчальних предметів.

 • Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України 08.04.2015 р. № 412, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917.

 • Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені МОНУ 21.09.2015 №2/2-14-1907-15

 • Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом МОНУ від 19.08.2016 р. № 1009

Записи у класних журналах ведуться тільки українською мовою чорнилами (пастою) чорного кольору одного відтінку. З іноземної мови частково допускається поєднання записів українською та іноземною мовами, на сторінці з предмету "Російська мова" ліворуч - українською мовою (список учнів), праворуч - російською (зміст уроку, завдання додому) .

Якщо вчите­лем допущено помилку у виставленні оцінок, зроблено неправильний запис, він закреслюється, зверху чи поряд робиться правильний запис, а знизу сторінки, на якій це зроблено, ставиться печатка та підпис директора школи. Категорично забороняється використовувати для замальовування неправильного запису коректор.

Персональна відповідальність за ведення розділів журналу «Зміст», «Облік відвідування», «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності», «Зведений облік навчальних досягнень учнів», «Загальні відомості про учнів», «Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні», правильність написання списків учнів на всіх сторінках жур­налу, назв предметів, учителів, які викладають відповідні навчальні предмети, покладається на класних керівників.

У списку учнів зазначається прізвище та ім'я учня повністю.

Персональна відповідальність за правиль­ність записів уроків, облік навчальних досягнень школярів покладається на вчителів-предметників.

Персональна відповідальність за правиль­ність назв предметів відповідно до робочого навчального плану, розбивки сторінок класного журналу, здійснення контролю за правильністю ведення та забезпечення зберігання його по­кладається на адміністрацію школи.

Якщо при вивченні предметів передбачається поділ класу на групи або створюються групи з учнів паралельних класів при вивченні предмета «Технології», в кожному класному журналі відводяться окремі сторінки для запису уроків та обліку навчальних досягнень учнів кожної з груп цього класу, та учнів, які входять в об'єднану групу.

Сторінка "КЛАСНИЙ ЖУРНАЛ" (розділи класного журналу).

Назви предметів на сторінках класних журналів мають чітко відповідати їхній назві за робочим навчальним планом

Для основної школи:

1. Назви предметів на сторінках класних журналів мають чітко відповідати їхній назві за робочим навчальним планом.

2. У рядку 5 в дужках слід написати назву іноземної мови, яка вивчається.

3. Для 5 -го класу рядок 7 має бути доповнений словами такого змісту, записаними в дужках (Вступ до історії).

4. Для 6-го класу в рядку 8 після слів Всесвітня історія слід дописати Історія України.

5.У стовпці «Назва розділу» за рядками «Варіативна складова» записуються назви курсів за вибором та факультативів.

7.У стовпці «Сторінки» вказується тільки номер початкової сторінки.


Облік проведення бесід з правил дорожнього руху

Список учнів

1. Список учнів на початок навчального року (прізвище та ім'я повністю) записується класним керівником у чіткій відповідності до алфавіту за першою, другою і т. д. буквами прізвища, а у випадку їх однаковості — букв імені. За умови однаковості прізвища та імені запис проводиться по батькові. При цьому треба мати на увазі, що кожен учень, який навчається за індивідуальною формою навчання заноситься в списки учнів класу, до якого він зарахований.

2. Якщо учень прибув у клас упродовж на­вчального року, то він записується в кінці списку на поточній сторінці, а на подальших сторінках класного журналу в алфавітному порядку.

3. Якщо учень вибув із класу, то навпроти його прізвища в списках обліку робиться за­пис «вибув»/(«вибула»). На наступних сторінках учень у список не запису­ється. Якщо цей учень знову прибув у цей клас, то він записується у кінці списку.

4. Класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених учнями на сторінці "Облік відвідування", цей показник пропусків повинен чітко відповідати обліку відвідування на предметних сторінках класного журналу.

5. Відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на при­чину відсутності (н — відсутність, хв. — відсут­ність через хворобу), а знаменник ~ на кількість пропущених уроків. Відсутність учнів, для яких організоване індивідуальне навчання, у класному журналі не фіксується. На цій сторінці навпроти такого учня один раз слід записати Індивідуальне навчання. Наказ № від « » 20 р. Якщо для учня, який знаходиться в лікувальному закладі, організовано індивідуальне навчання, то проти його прізвища, починаючи з дня організації його, робиться запис Індивідуальне навчання. Наказ № від « » 20 р.

6. Ніяких додаткових записів (наприклад, за­пис про щоденну кількість уроків, пропущених учнями, під їхнім списком) не проводиться.

7. Обліку відвідування підлягають уроки предметів інваріантної складової робочого навчального плану, курси за вибором, факультативи, предметні сторінки для яких відведені у класному журналі.

8. Облік відвідування за кожним місяцем не відокремлюється вільним стовбцем

9. При узагальненні даних про відвідування наприкінці семестру, року фіксується кількість пропущених днів та уроків. Пропущеним вважається день, коли учень не був на всіх уроках інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів які проводилися у цей день.

Предметні сторінки

1. Назва предмета у відповідності до назви у робочому навчальному плані записується з великої літери, прізвище, ім'я та по батькові вчителя записується повністю без будь-яких скорочень.

2. Дата проведення уроку записується дробом, чисельник якого відповідає даті календарного планування. У разі будь-яких змін в організації навчально-виховного процесу першочергово вносяться зміни до календарного планування.

3. Відсутність учня на уроці позначається тільки буквою н. Відсутність учнів, які навчаються індивідуально, на предметних сторінках не фіксуються.

4. Оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка (Зошит, Практична робота, І семестр, II семестр, Річна, ДПА тощо).

5. Оцінка за контрольну, лабораторну, практичну роботу тощо, яка проводилася на уроці і підлягає обов’язковому оцінюванню, виставляється під датою її прове­дення, не пізніше 10-денного терміну з дня її виконання. При цьому ніяких додаткових записів про вид роботи над датами проведення уроків чи внизу сторінки не робиться.

6. Колонки обов’язкової мовленнєвої діяльності з філологічних дисциплін Діалог, Аудіювання, Усний твір, Усний переказ, Читання вголос відводяться окремо без зазначення дати, оцінювання цих видів діяльності здійснюється протягом семестру, врахування цих балів при виставленні тематичної, семестрової, річної оцінки залежить від критеріїв оцінювання з окремого навчального предмета. Ці бали можуть бути враховані при виставленні тематичної оцінки (наприклад, з української мови) або враховуються разом з тематичними оцінками при виставленні семестрової оцінки (наприклад, англійська мова).

7. Запис про результати перевірки вивчення учнями творів напам'ять проводиться у колонці без дати під написом Напам'ять, що відводиться після дати уроку , на якому цей твір було задано вивчити.

8. Бали за ведення зошитів у 5-11 класах виставляються наприкінці кожного місяця після дати проведен­ня останнього уроку в ньому, оцінка за ведення зошита може враховуватись як поточна при виставленні тематичної (наприклад, з української мови)

У 1-4 класах оцінку за ведення зошита скасовано і відповідно у класному журналі вона не виставляється (наказ МОНУ від 19.08.2016 №1009).

9.Тематичний бал виставляється після опрацювання програмової теми. При вистав­ленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності (поточні оцінки, оцінки за окремі види робіт (практичні, лабораторні, контрольні тощо), що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми).

Об’єктивною вважається тематична оцінка, яка складається якнайменше з трьох поточних оцінок за різні види діяльності, вона є наближеною до середнього арифметичного поточних оцінок, при її виставленні перевага надається контрольним видам діяльності. Кількість уроків за темою визначається програмою. Доцільно проводити тематичне оцінювання через 8-12 уроків, якщо програмою з окремого навчального предмету НЕ передбачається проведення тематичного оцінювання після вивчення кожної окремої теми.

При цьому прове­дення окремого уроку тематичного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Найчастіше кількість тематичних оцінок співпадає з кількістю програмових тем, але можливе зменшення кількості тематичних оцінок у зв'язку з відсутністю вчителя за хворобою, призупиненням навчальних занять у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією.

10.Учням, які були відсутні на уроках протягом вивчення теми, не виконали вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а.

11.Семестровий бал виставляється на осно­ві тематичних оцінок та з окремих предметів (англійська мова) на основі тематичних та всіх обов'язкових видів оцінювання. При виставленні семестрового балу слід враховувати індивідуальні особливості учнів, динаміку зростання рівня на­вчальних досягнень учнів, складність програмових тем.

12. Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Після виставлення семестрової оцінки обов'язково відводиться колонка з написом Скоригована.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів. До виставлення річної оцінки слід підходити, враховуючи індивідуальні особливості учнів, динаміку зростання рівня на­вчальних досягнень учнів, складність програмових тем, їхній розподіл за семестрами. Для учнів, які навчаються індивідуально, на предметі сторінки переносяться лише семестрові та річні бали.

13.Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при ви­ставленні тематичних, семестрових та річних оцінок робиться запис зараховано.

14. Учням, які за станом здоров'я звільнені від занять із фізичної культури, трудового навчання, навчального предмета «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річних балів робиться запис звільнений (звільнена).

15. Учням, які за станом здоров'я звільнені від державної підсумкової атестації, при виставленні ДПА робиться запис звільнений (звільнена).

16. У змісті уроку відповідно до календарного планування записується його тема. Якщо вона дуже велика, то можна робити окремі скорочення слів, які дають змогу повністю зрозуміти зміст теми.

При цьому не допускається заміна слів назви окремих величин їхніми позначеннями у науці (приміром, фокусна відстань — £). Наприклад, Лабораторна робота № І «Визначення фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи».

17. Теми уроків повторення, узагальнення та систематизації матеріалу записуються так: Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу з теми (зміст обов'язково зазначається);уроків контролю знань — Контрольна робота, Тестові завдання, Усне опитування тощо з теми (зміст обов'язково зазначається); під час проведення контрольних робіт за текстом адміністрації чи інших управлінських перевірок у колонці Зміст уроку журналу робиться запис: наприклад, Контрольна робота за текстом адміністрації.

18. Враховуючи, що Класний журнал є документом фінансової звітності, записи про проведені уроки повинні бути зроблені у день проведення уроку відповідно до календарного планування, запис тем та дат проведення уроків проводити наперед категорично забороняється.

19.Завдання додому записується в основному відповідно до запланованого поурочним планом. Його запис має чітко вказувати на зміст (параграф, пункт параграфу, конспект, сторінку тощо) та спосіб виконання (прочитати, вивчити напам'ять (правило, вірш тощо), скласти план, розв'язати, написати вправу, підготувати розповідь, дати відповіді на запитання, дібрати прислів'я, підготувати реферат, повторити, провести дослід, виготовити прилад, провести спостереження, зробити висновки тощо). На­приклад: С. 10—12 — прочитати і переказати; С. 2729 — вивчити вірш напам'ять, дібрати прислів'я; С. 57, впр. 117, с. 55 — повторити правило.

Практичні завдання (розв'язання задач, прикладів, виконання вправ тощо) бажано здійснювати диференційовано.

20. У випадку, якщо на уро­ці не дається домашнє завдання, про це робиться запис Не задано. Допускається відсутність запису у відповідній графі у журналах 1-4 класів: у 1-х класах з усіх предметів та у 2—4-х класах з основ здоров'я, фізичної культури, трудового навчання, музики, музичного та образотворчого мистецтв домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються, в 5-9 класах основної школи - з предметів музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання.

21. Запис тем, дат проведення уроків, виставлення оцінок під час заміни уроків проводиться вчителем, який заміняє. При цьому після запису змісту домашнього завдання вчитель, який заміняє урок, робить запис такого змісту: Заміна. Прізвище, ініціали. Підпис.
Курси за вибором, факультативи
Курси за вибором, факультативи можуть записуватися у класному журналі лише в тому випадку, коли в нього зараховані учні лише одного класу.

Облік курсів за вибором, факультативів проводиться на вільних сторінках «Облік навчальних досягнень учнів» класного журналу. На лінійці «Назва предмета» записується назва курсу за вибором, факультативу, а в дужках (курс за вибором або факультатив), наприклад: Ділове мовлення (курс за вибором). Облік відвідування учнями курсів за вибором, факультативів проводиться так само, як і предметів Інваріантної складової, тобто відсутність учня позначається буквою н. У разі ведення предметної сторінки курсів за вибором, факультативів у класному журналі оцінювання учнів здійснюється обов'язково.

НЕ підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.
Екскурсії


 1. Записи з обліку проведення навчальних екскурсій і навчальної практики проводяться на основі графіка, затвердженого директором школи, у терміни, визначені структурою навчального року.

 2. Проведені протягом року екскурсії, не передбачені навчальними програмами з певних предметів, обліковуються в журналі на сторінці "Облік проведення навчальних екскурсій та практики" з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості годин, предмета, прізвища та ініціалів учителя (вчителів). Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.

 3. Доцільність проведення навчальних екскурсій та практики визначається рішенням педагогічної ради на початку навчального року, про що робиться відповідний запис у протокол засідання педагогічної ради або наказом загальноосвітнього начального закладу про структуру навчального року.

Облік проведення бесід, інструктажів, заходів із безпеки життєдіяльності.

Реєстрація вступного інструктажу

 1. Вступний інструктаж для учнів 5—11-х класів записується один раз на початку навчального року.

 2. Дата проведення інструктажу ставиться відповідно до дати його проведення з кожним учнем. Не може стояти дата проведення інструктажу в день відсутності учня в школі. Якщо учень прибув у навчальний заклад посеред року, то він записується в кінці списку та в журналі робляться відповідні відмітки щодо проведення з ним вступного інструктажу.

Облік проведення бесід, інструктажів, заходів із безпеки життєдіяльності.

 1. Фіксуються бесіди із таких правил: дорожнього руху, протипожежної безпеки, поводження під час стихійних лих, поведінки па льоду, по­ведінки на воді, поведінки під час ожеледиці, у надзвичайних ситуаціях, щодо безпеки в побуті, небезпеки отруєнь (грибами, ягодами, алкоголем, нікотином, неякісними продуктами, генно-модифікованими організмами тощо), профілактики захворювань тощо.


Зведений облік досягнень учнів

 1. Класний керівник переносить виставлені бали з предметних сторінок за І, II семестри, за рік, державну підсумкову атестацію, у тому числі й для учнів, які навчалися індивідуально та з окремих предметів на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

 2. Назви предметів записуються відповідно до їхніх назв па сторінках Обліку навчальних досягнень учнів.

 3. Запис про рішення педагогічної ради робиться таким чином:
 • Переведено до наступного класу (ухвала (рішення) № _ від __ _, протокол № _);

 • Переведено до наступного класу, нагороджено Похвальним листом (ухвала (рішення)№__від _____ , протокол № _);

 • Випущено зі школи (ухвала (рішення) № _від , протокол № ___);

 • Випущено зі школи, видано свідоцтво особливого зразка (ухвала (рішення) №___ від ,протокол № _);

 • Випущено зі школи, нагороджено Золотою (Срібною)медаллю, нагороджено Похвальною Грамотою за особливі успіхи у вивченні (яких предметів).Загальні відомості про учнів класу

 1. Номер особової справи містить велику букву та номер запису учня в алфавітній книзі.

 2. Записи ведуться відповідно до записів у свідоцтві про народ­ження. Прізвище, ім'я та по батькові учня записується відповідно в кожній лінійці без будь-яких скорочень. Дата народження учня записується так: число, місяць (словом), рік народження.

 3. Прізвище, ім'я та по батькові батьків (опікунів) записується повністю без будь-яких скорочень (у першій лінійці прізвище, у другій — ім'я та по батькові). Не проводиться запис про них у таких випадках:

 • якщо позбавлений батьківських прав;

 • батька дитини, мати якої має статус матері-одиначки;

 • якщо батьки померли.

 1. Відомості про батьків обмежуться записом номеру контактного телефону.

 2. Домашня адреса записується за місцем прописки дитини хоча б до одного зі своїх батьків. Зміни в обліковому складі учнів у журналі (вибуття — перехід до іншого навчального за­кладу, переїзд на нове місце проживання, перехід у паралельний клас) фіксує тільки класний керівник після наказу по школі, проведення відповідних записів в Алфавітній книзі запису і учнів. Дата й номер наказу вносяться також до журналу на той рядок порядкового номера, де зафіксоване прізвище учня (вибув (вибула) з __р., наказ №' __від ). Вказівка куди вибув (вибула) записується у відповідності до запису в наказі про вибуття.


Зауваження до ведення класного журналу

1. Записи на цій сторінці можуть робити директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, особи, які мають право інспектувати. Журнал має бути перевірений не менше ніж 4 рази протягом навчального року з метою, яка зазначена у розділі річного плану роботи школи Внутрішньошкільний контроль. Зауваження до ведення журналу заступник директора школи має записати у розділі «Зауваження до ведення класного журналу» із зазначенням дати і мети перевірки і за потреби терміну усунення зауважень.

Із зауваженнями щодо ведення журналу обов'язково ознайомлюються вчителі та вживаються заходи з виправлення допущених помилок, недопущення їх у майбутньому. Вчитель робить запис такого змісту: виконано або ознайомлений і ставить свій особистий підпис.

Зразок

Дата перевірки

Зауваження

Відмітка про виконання

30.12.2016

Перевірка класного журналу щодо обліку навчальних досягнень учнів.

Виправлено тематичну оцінку учня Петрова Данила з трудового навчання стор.202, вчитель Іванов П.В.

Надати пояснювальну записку до 31.12.2016.Заступник директора ПІБ (підпис)

31.12.2016

Виконано.

Учитель Іванов П.В. (підпис)


Під час перевірки класних журналів робляться записи найбільш суттєвих зауважень, вони мають формулюватися лаконічно. Наприклад:

 • Кількість оцінок не відповідає кількості уроків.

 • Не проводиться поточний облік навчальних досягнень учнів.

 • Виставити тематичний бал всім учням за тему « », 20. 11 (дата вказує термін виконання).

 • Не своєчасно виставляються бали (за контрольні, лабораторні, ведення зошитів тощо).

 • Не ведеться облік відсутності учнів на уроці.

 • Несвоєчасно записуються уроки.

 • Неправильно записуєть­ся зміст домашніх завдань.

 • Зведений облік відвідування не відповідає обліку на сторінках предмета «Українська мова».

 • Не обґрунтовано ви­ставлено тематичний бал.

 • Несвоєчасно записується список учнів (с.) тощо.2. Орієнтовні питання, які слід перевірити заступнику директора:

2.1. На початку навчального року:

- стан оформлення журналу;

- правильність розподілу сторінок;

- наявність листка здоров’я;

- проведення вступного інструктажу з техніки безпеки та охорони праці;

- чіткість, охайність і правильність записів;

- заповнення відомостей про батьків.

2.2 Наприкінці І семестру:

-стан відвідування уроків учнями;

-своєчастність виставлення оцінок за ведення зошитів, тематичних, за практичні роботи та інші контрольні види діяльності;

- об’єктивність тематичного, семестрового оцінювання.

2.3. Наприкінці навчального року:

- вчасність та об'єктивність семестрового і річного оцінювання;

- виконання навчальних програм.

2.4. Протягом навчального року:

- якість навчальних досягнень учнів;

- стан відвідування уроків учнями;

- перевірка практичної частини навчального плану;

- стан поточного і тематичного оцінювання;

- своєчасність і правильність оформлення записів у журналі;

- зміст і обсяг домашніх завдань;

- своєчасність проведення бесід з безпеки життєдіяльності.
Наприкінці навчального року на сторінці "Зауваження до ведення класного журналу" заступник директора з НВР робить останній запис "Програми за рік з усіх предметів виконано. Обов'язкова кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт виконано".

ДОДАТКИ
до методичних рекомендацій що­до ведення предметних сторінок класних журналів з окремих предметів

Додаток 1 - з хімії

Додаток 2 - з історії

Додаток 3 - з філософії, Людина і світ

Додаток 4 - з правознавства

Додаток 5 - з основ здоров’я

Додаток 6 - з захисту Вітчизни. Основи медичних знань.

Додаток 7 - з української мови та літератури

Додаток 8 - з російської мови та зарубіжної літератури

Додаток 9 - з біології, екології, природознавства

Додаток 10 - з географії та економіки

Додаток 11 - з фізики та астрономії

Додаток 12 - з математики

Додаток 13 - з інформатики

Додаток 14 - з трудового навчання

Додаток 15 - з фізичної культури

Додаток 16 - з іноземної мови

Додаток 17 - з музичного мистецтва

Додаток 18 - з образотворчого мистецтва

Додаток 19 - з початкових класів

Додаток 1

до методичних рекомендації

що­до ведення предметних сторінок класних журналів

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів...
Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти...

Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення...
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання

Методичні рекомендації, які мають простежити реалізацію в навчальному...
Наказ мон україни від 08 квітня 2015 року №412, затверджений Міністерством юстиції України 27. 04. 2015 за №472/26917 Про затвердження...

Методичні рекомендації для вчителів початкових класів
«Вимоги щодо ведення класного журналу в початковій школі у зв’язку з переходом початкової школи на нові Державні стандарти»

Комунальний заклад «районний методичний кабінет немирівської районної ради» вінницької області
Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р за №472/26917 та листа Міністерства освіти І науки України від 21. 09. 2015 року №2/2-14-1907-15...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
...

Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів...
Головного управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації від 11. 09. 2009 №01-11/4570 «Про внесення змін...

Класний журнал
Додаток до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...

Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення...
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 – 4 класів...

Науково-методичні рекомендації про застосування положень чинної Інструкції...
Науково-методичні рекомендації про застосування положень чинної Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх...

Методичні рекомендації заповнення декларації
Районне управління юстиції надає методичні рекомендації та роз’яснення щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт