Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка до практичного заняття по темі «Психологія та психопатологія пам’яті, уваги та інтелекту»

Методична розробка до практичного заняття по темі «Психологія та психопатологія пам’яті, уваги та інтелекту»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедрапсихіатрії, психотерапії, загальної і медичної психології,

наркології та сексології


Затверджено на методичній нараді кафедри

психіатрії, психотерапії, загальної і медичної психології,

наркології та сексології

Зав.кафедри д.мед.н., професор В.В.Чугунов

________________________________

“______”_______________2015року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до практичного заняття по темі «Психологія та психопатологія пам’яті, уваги та інтелекту»

для студентів 4 курсу медичного факультету

(спеціальність «Лабораторна діагностика», спеціалізація –бакалавр)


Запоріжжя – 2015 рік

Тема: « Психологія та психопатологія пам`яті, уваги та інтелекту»

Види та функції пам'яті. Етіопатогенез, класифікація та клінічні прояви розладів пам'яті. Методи практичної психодіагностики пам'яті. Види та функції уваги. Етіопатогенез, класифікація та клінічні прояви розладів уваги. Методи практичної психодіагностики уваги. Етіопатогенез, класифікація та клінічні прояви вроджених та набутих розладів інтелекту. Методи практичної психодіагностики інтелекту. Навички догляду за пацієнтами з розладами пам'яті, уваги та інтелекту»

I. Актуальність теми.

Пам'ять - здатність запам'ятовувати, зберігати і в потрібний момент діставати (відтворювати) потрібну інформацію. При більш широкому розумінні до пам'яті відносять і процеси забування. Якби ми не забували непотрібну нам інформацію, хоча б пам'ятали все підряд цінники розкладених на полицях численних товарів у всіх магазинах, в які ми заходили, то скоро серйозно вагалися б у швидкому згадуванні того, що нам потрібно. Крім цього, спогади бувають хворими, важкими - і хороша пам'ять в цьому випадку та, яка від них швидко звільняється.

У пам'яті немає внутрішнього джерела розвитку, вона (за сьогоднішнім уявленням) формується як би ззовні. Пам'ять формується поступово, спочатку як тваринна пам'ять, у зв'язку з дозріванням нейронних зв'язків і міелінізаціею оболонок нейронів: дитина з перших днів вже відрізняє маму від всіх інших, з 8 місяців дізнаються близьких, з року пам'ятають де шафа з іграшками і що "не можна". При цьому, що відбувалося в нашому житті у нас до трьох років - зазвичай не пам'ятає ніхто, у нас тоді не було тієї спеціальної пам'яті, щоб це закарбувати. Ця спеціальна пам'ять, яку можна назвати власне людською пам'яттю, формується пізніше, з розвитком мови, починаючи десь з трьох років: дитина вже може розповідати, що з ним було, і тепер може фіксувати свої враження.

Увага - Психічний процес, що забезпечує концентрацію свідомості на тих чи інших реальних або ідеальних об'єктах.

   Феномен уваги з'явився у тварин в процесі еволюції як настороженість, пильність, готовність до дії за першим сигналом, мобилизованность на сприйняття цього сигналу в інтересах дії, як тимчасова загальмованість, яка служить для підготовки до дії.

   Розвиток уваги протягом еволюції тісно пов'язане з розвитком тонічної рефлекторної іннервації. Тонічна іннервація забезпечує здатність швидко переходити в стан активного спокою, необхідного для уважного спостереження за об'єктом (тварина завмирає, прислухаючись або придивляючись).

   У міру розвитку людини розумної увага починає виражатися в загальмованості сторонньої зовнішньої діяльності й зосередженості на спогляданні об'єкта, заглибленості і зібраності на предмет роздумів.

   Всі пізнавальні (когнітивні) процеси, наприклад сприйняття або мислення, спрямовані на той чи інший об'єкт, який у них відбивається: ми сприймаємо що - те, думаємо про що - те, що - то собі уявляємо або уявляємо. Увага - це наскрізний процес, що забезпечує перемикання з одного такого об'єкта на інший.

   Тому в кожному з вивчених нами досі процесів завжди є яке - то ставлення особистості до світу, суб'єкта до об'єкта, свідомості до предмета.

   Керуючим для уваги є ставлення особистості до світу, суб'єкта діяльності до самої діяльності і до об'єкта діяльності, свідомості - до предметів, за допомогою яких воно відображає і регулює дійсність.

   Увага, на відміну від інших процесів, не має власного змісту, воно проявляється всередині сприйняття, мислення, уявлення, мови й інших психічних процесів.

   Увага як властивість суб'єкта діяльності - це в першу чергу динамічна характеристика протікання пізнавальної діяльності: воно виражає переважну зв'язок психічної діяльності з певним об'єктом, на якому вона як у фокусі зосереджена. Увага - це виборча спрямованість на той чи інший об'єкт і зосередженість на ньому, заглибленість у спрямовану на об'єкт пізнавальну діяльність. Зміна ставлення суб'єкта до об'єкта виражається в увазі - у зміні образу цього об'єкта, в його даності свідомості: він стає більш ясним і виразним, як би більш опуклим. Зміни в процесі уваги виражаються в змінах ясності і виразності змісту, на якому зосереджена пізнавальна діяльність.

   Оскільки увага виражає взаємовідношення свідомості або психічної діяльності індивіда і об'єкта, в ньому спостерігається і відома двобічність: з одного боку, увага спрямовується на об'єкт, з іншого - об'єкт привертає увагу. Саме ця обставина і дозволяє ввести поняття довільного і мимовільного уваги.

   Причини підвищеної уваги до об'єкта криються не тільки в суб'єкті, але і в об'єкті, за певних обставин - насамперед у ньому, в його властивості і якостях. Точніше, вони в об'єкті, взятому в його відношенні до суб'єкта, і в суб'єкті, взятому в його відношенні до об'єкта.

   Увага - це внутрішня діяльність під покровом зовнішнього спокою. Якщо вираженням уваги, спрямованого на рухливий зовнішній об'єкт, пов'язаним з дією, є спрямований поза погляд, пильно стежить за об'єктом і переміщується слідом за ним, то при увазі, пов'язаному з внутрішньою діяльністю, зовнішнім вираженням уваги служить нерухомий, спрямований в одну точку, не помічати нічого стороннього погляд людини.

   
Цілі навчання
Навчальні цілі заняття: Вивчити основні властивості інтелектуальних функцій та різноманітні прояви їх розладів.

Конкретні цілі:

1.Вивчити основні теоретичні положення про пам'ять, увагу та інтелект.

2. Пояснювати нейропсихологічні основи розладівпам'яті, уваги та інтелекту.

3.Зібрати та оцінити скарги і анамнез хворого, у якого є порушення пам'яті, уваги інтелекту.

4.Оцінити симптоми, які указують на розлади пам'яті, уваги та інтелекту.

5.Оцінити дані експериментально-психологічних досліджень хворих.

5.Провести диференційну діагностику різних порушеньпам'яті, уваги та інтелекту.

6.Призначення необхідну терапію при розладах пам'яті, уваги та інтелекту.

3. Виховні цілі.

Розвинути почуття відповідальності за своєчасність та правильність постановки клінічного діагнозу, оцінити загальний стан, наявність ускладнень та надання допомоги хворим з порушенням інтелекту. Сформувати деонтологічне ставлення та розвинути чуйність щодо особливостей відношення майбутнього фахівця до пацієнта, хворого з наявністю інтелектуальних розладів.
4. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліни

Знати

Вміти


I.Попередні дисципліни
1. Нормальна анатомія
2. Нормальна фізіологія

3. Патанатомія

4. Патфізіологія


Знати будову кори , підкоркових центрів та судинної системи головного мозку.
Засвоїти функціональні можливості різних частин головного мозку в формуванні інтелекту.
Знати можливі патоморфологічні зміни в судинній системі і мозковій тканини при порушеннях інтелекту.
Засвоїти особливості діяльності головного мозку.


Вміти визначати можливе місце розташування патологічного осередку в ЦНС.
Вміти визначати параметри нормального функціонування різних частин головного мозку.
Вміти інтерпретувати типові патологоанатомічні зміни в мозковій тканині і судинах при інтелектуальних розладах.
Вміти визначити клінічні та лабораторні симптоми порушень мозкової діяльності при порушеннях інтелекту.

II. Наступні дисципліни
1. Нейрохірургія

2. Неврологія (дитяча неврологія)Знати початкові ознаки і клінічні особливості перебігу пухлин, гематом, вроджених вад головного мозку.
Знати клінічні ознаки порушення розвитку рухової системи та мовлення , в т.ч. у дітей раннього віку, інтелектуальне відставання у розвитку.Вміти виставити діагноз по клінічним ознакам патології інтелекту.

Вміти виставити попередній діагноз ( в т.ч. - спадкових хвороб) та призначити лікування.

III. Внутрішньо предметна інтеграція


 1. Органічні порушення головного мозку (ішемічні та геморагічні інсульти, субдуральні гематоми, менінгіти, пухлини, атрофічні процеси..).


2. Діагностичні та терапевтичні заходи при порушеннях інтелекту різної етіології.


Знати етіопатогенез та клінічні особливості перебігу атрофічних порушень, мозкових катастроф та інфекційних захворювань ГМ.


Засвоїти основні діагностичні критерії та терапевтичні заходи при різних видах ураження головного мозку.


Вміти призначити план обстеження, визначати основні клінічні симптоми .

Вміти призначити дифе-ренційоване лікування при різних типах інтелектуальних розладів..


V. Зміст та структура теми заняття :

Види пам‘яті

Класифікація видів пам'яті

Існують різні типології пам'яті:

по сенсорній модальності - зорова (візуальна) пам'ять, моторна (кинестетическая) пам'ять, звукова (аудиальная) пам'ять, смакова пам'ять, больова пам'ять.

за змістом - образна пам'ять, моторна пам'ять, емоційна пам'ять;

з організації запам'ятовування - епізодична пам'ять, семантична пам'ять, процедурна пам'ять;

за часовими характеристиками - довготривала (декларативна) пам'ять, короткочасна пам'ять, ультракороткочасна пам'ять;

за фізіологічними принципам - обумовлена структурою зв'язків нервових клітин (вона ж довгострокова) i визначається поточним потоком електричної активності нервових шляхів (вона ж короткочасна)

по наявності мети - довільна і мимовільна;

по наявності коштів - опосередкована та неопосредованний;

за рівнем розвитку - моторна, емоційна, образна, словесно-логічна.


Критерій

Вид

Зміст

 • образнапам'ять

 • словесно-логічнапам'ять

 • сенсорна пам'ять

 • емоційна пам'ять

Час

 • короткочасовапам'ять

 • долгочасовапам'ять

 • оперативнапам'ять

 • промежуточнапам'ять

Организація запомятовування

 • епізодична пам'ять

 • семантична пам'ять

 • процедурна пам'ять

Властивостіпам'яті

 • Точність

 • Об'єм

 • Швидкість процесів запомятовування

 • Швидкість процесів відтворення

 • Швидкість процесів забуванняКласифікація порушень памяті


кількісні

якісні

гіпермнезії

гіпомнезії

амнезії (фіксаційна, ретроградна, антероградна, конградна, прогресуюча, перфораційна,ретардирована, дисоціативна)

парамнезії: конфабуляції, псевдоремінісценції, криптомнезії

Порушення пам'яті

Порушення пам'яті - найбільш часто зустрічається клінічна проблема. Найрізноманітніші порушення психічної діяльності можуть маскуватися під удаваними розладами мнестической функції: порушення уваги мотиваційної, вольової, емоційної сфер. Буває так, що пацієнти скаржаться на порушення функції пам'яті, тоді як експериментально-психологічне дослідження (ЕПІ) цього не підтверджує. І навпаки, в епі є дані про мнестичних порушеннях, а у професійній діяльності ці порушення не проявляються (наприклад, коли робота пов'язана з актуалізацією ручних навичок і робота здійснюється автоматично, без необхідності запам'ятовування деталей конкретної ситуації - оперативна пам'ять не задіяна, а задіяна тільки довгострокова ). Все це підтверджує значущість функціонального підходу до вирішення проблеми мнестичних порушень (порушення функцій пам'яті - запам'ятовування, збереження та відтворення) і аналізу цієї проблеми з погляду будови пам'яті, динаміки мнестичних процесів і мотивації.

Головними функціями людської пам'яті є цілеспрямоване запам'ятовування, збереження і довільне відтворення інформації. Запам'ятовування пов'язане з нейрофізіологічним процесом консолідації - закріплення коду інформації про який-небудь подію або факт. З точки зору сучасної фізіології пам'яті, кодування інформації протікає в такий спосіб: сприйняття - звірення зі зразком в довготривалій пам'яті - впізнавання / недізнавання - утворення тимчасових кодів в короткочасній пам'яті під регулюючим впливом виборчої уваги - консолідація нового коду в довготривалій пам'яті. Спочатку в мозку зберігається деяке число слідів сприйняття, відібраних увагою. Ці сліди порівнюються з вже наявними кодами - енграми, т. Е. Слідами пам'яті, сформованими в результаті життєвого досвіду. Якщо подія «дізнається», то відбувається «оновлення» наявного коду і встановлюються нові комплексні зв'язку, в результаті чого виникає новий код короткочасної пам'яті. Якщо подія «не впізнати», то також створюється комплексний код з різних компонентів сприйнятої інформації. Нові коди утримуються в короткочасній пам'яті, поки вони включені в певну операцію, а потім або зникають, або включаються в кодованому вигляді в яку-небудь систему пізнавальних зв'язків («консолідуються»), переходячи з короткочасної пам'яті в довготривалу.

Таким чином, взаємодія короткочасної і довготривалої пам'яті при запам'ятовуванні носить не лінійний, а перемежовується характер, коли взаємодія весь час зачіпає різні компоненти сприйманої інформації. Чим складніше і сильніше будуть пов'язані в процесі запам'ятовування різні часові коди про одне й те ж подію, чим сильніше емоційний фон запам'ятовування, тим повільніше відбувається забування. Істотну роль в запам'ятовуванні грає логічна організація матеріалу.

Запам'ятовування має не тільки довільний, пов'язаний з концентрацією уваги характер, але й мимовільний, пов'язаний з домінуючою мотивацією.

Збереження інформації - погано вивчений процес. Відомо, що зберігання інформації не передбачає збереження її повноти і незмінності: інформація зазнає змін в процесі зберігання, пов'язані з впливом мислення. Як наслідок в процесі збереження інформація завжди трансформується або деформується.

Довільне відтворення інформації пов'язане з виділенням необхідних відомостей з усього зберігається пам'яті матеріалу під впливом мотивуючого фактора (необхідності), коли людина активно вибирає з усього масиву даних тільки потрібні компоненти, «витормажівая» побічні образи і факти. При відтворенні інформація також може деформуватися в результаті поєднання з новими враженнями.

При розгляді клінічних порушень пам'яті необхідно дотримуватися поділу пам'яті як психічної функції на два типи: декларативну і процедурну пам'ять.

Під декларативною (експліцитно) пам'яттю розуміється довільна пам'ять на події та об'єкти. Вона локалізується в медіальних частинах скроневих часток, включаючи гіппокампальних область, а також енторіальную, парагіппокампальную кору і ядра таламуса (медіодорсальние і передні).

Під процедурної (імпліцитної) пам'яттю розуміється пам'ять на дії та навички, звички, умовні способи поведінки. Така пам'ять може протікати без участі свідомості і волі. Вона локалізується у відповідних сенсорних і моторних відділах мозку.

Порушення пам'яті практично завжди зачіпають декларативну, а не процедурну пам'ять. У повсякденному сенсі під пам'яттю теж розуміється саме декларативна пам'ять.

Ще одним пунктом, необхідним для розуміння клінічних порушень пам'яті, слід визнати поділ пам'яті за характером інформації, що запам'ятовується на семантичну і епізодичну (автобіографічну).
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Хірургічні хвороби...
Практичного заняття з дисципліни «Хірургічні хвороби з дитячою хірургією та онкологію» для викладачів

Розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги); підвищення самооцінки;...
Розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги); підвищення самооцінки; розвиток дрібної моторики руки

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни: «Товарознавство...
В розробці висвітлено методику проведення лекційного заняття з застосуванням різноманітних активних форм та методів навчання при...

Методична розробка відкритого заняття
Автор: Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Методична розробка відкритого заняття
Підготувала Апришко І. В. – спеціаліст вищої категорії, викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2012

Методична розробка відкритого заняття з навчальної дисципліни «українська мова»
Розробку розглянуто на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін та рекомендовано до затвердження

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Організація вантажної І комерційної роботи»
Державний вищий навчальний заклад «Артемівський коледж транспортної інфраструктури»

Методична розробка у декоративно-вжитковому напрямку на тему: «Заняття...
Вступ

Методичні рекомендації до вшанування у загальноосвітніх навчальних...
Дня пам’яті жертв голодоморів методичний кабінет управління освіти повідомляє, що 28 листопада 2015 року відповідно до Указу Президента...

Нака з
Вітчизняної війни та політичних репресій у м. Кривому Розі на 2013-2015 роки, з метою відновлення та збереження національної пам'яті...

Ознайомити учнів з традиціями святкування Нового року в різних країнах світу та в Україні
Продовжувати роботу над формуванням образної, словесно-логічної, рухової та емоційної пам’яті, елементами довільної уваги

«Створюємо свою емблему» Мета: Забезпечити тісний зв'язок між оволодінням...
Ти повагу до символів держави. Виховувати цілеспрямованість в діяльності та поведінці (додержанню правил, усвідомленню завдань та...

«Творча активність учителів та учнів необхідна умова успіху, радикальних...
Розробка навчально-практичного заняття «Використання інтерактивних методів навчання на уроках професійно-практичної підготовки»

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський...
Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка відкритого заняття з світової літератури на тему: «Срібна доба»
«Душа мистецтва за всіх часів має на меті, використовуючи мову, барви І форми нашого світу як засоби, відтворювати «світи ішні»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт