Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації навчально-виховного

процесу в початкових класах загальноосвітніх

навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно до листа МОН України 1/9-253 від 22.05.2015 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

Навчання в 1, 2, 3 класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти та наказу № 584 від 29.05.2015р. «Про затвердження змін до програм для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів». У 4 класах – наказ №1495 від 22.12.2014р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

У 2015-2016 н. р. чинними є методичні рекомендації для організації навчально-виховного процесу учнів 1-их класів від 01.06.2012 року № 1/9- 426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін», додаток «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012). Для учнів 2-их класів - методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до листа Міністерства освіти і науки від 30.05.2013 р. №1/9-383). Для 3 класів - рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщено в інструктивно-методичному листі від 01.07.2014 р. № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі у 2014-2015 н.р.» додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 році».

У 2015-2016н.р. навчання і виховання учнів початкової школи регламентують такі нормативно-правові документи:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

 • Положення про індивідуальну форму навчання

 • Положення про похвальний лист "За високі досягнення в навчанні" та похвальний лист

 •  Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121

 • Наказ Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517

 • Наказ Міністерства освіти і науки України 08 квітня 2015 року № 412 «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Наказ МОН України від 07.04.2005 р. № 204"Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів", лист МОН України 1/9-71 від 14.02.2015 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу.»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011р. № 572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 №460 (Типові навчальні плани початкової школи)

 • Наказ МОН № 1222 від 21.08.2013 року «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

 • Наказ МОН України №641 від 16.06.2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»

 • Наказ МОН України № 54 від 28.01.2015 «Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування»

 • Лист МОН України № 1/9-573 від 23.08.2013 «Про переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році»

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2001 № 1/9-468 “Про обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової школи”

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2011р. №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

 • Лист МОН України № 1/9-446 від 05.09.2014 «Про функціонування груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 № 1/9-280 "Про навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році" 

 • Лист Міністерства № 1/9-209 від 18.04.2014 р. "Щодо використання робочих зошитів у початковій школі"

 • Лист МОН України № 1/9-72 від 28.01.2014 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

 • Лист МОН України № 1/9-607 від 07.03.2014 «Про відкликання листа МОН України від 5 вересня 2013 року № 1/9-607 "Про використання навчальної літератури"»

 • Лист МОН України № 1/9-614 від 27.11.2014 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання»

 • Лист МОН України № 1/9-285 від 10.06.2015 «Щодо обов'язкової ділової документації»

 • Лист МОН України № 1/9-233 від 08.05.2015 «Про збір коштів з батьків для придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів»

Безпека життєдіяльності:Українська мова

Основною метою навчання учнів 4 класу української мови є продовження формування складників комунікативної компетентності, зокрема: здатності сприймати і розуміти почуту і прочитану інформацію, спілкуватися з людьми різного віку і статусу, висловлювати і доводити власні думки в усній і письмовій формах.

Реалізація зазначеної мети здійснюється за змістовими лініями – мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною.

Мовленнєва лінія спрямована на вдосконалення аудіативних умінь, розвиток діалогічного та усного і писемного монологічного мовлення.

У процесі вдосконалення аудіативних умінь слід концентрувати увагу на розумінні учнями теми і мети прослуханого тексту, на здатності встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, розуміти значення образних висловів, висловлювати власні думки з приводу почутого.

Під час розвитку діалогічного мовлення необхідно формувати такі якості, як толерантність, доброзичливість, повагу до співрозмовника, уміння доводити свою думку, переконувати.

Особливу увагу в 4 класі слід приділяти розвитку писемного мовлення школярів, оскільки випускники початкової школи повинні вміти писати переказ тексту обсягом 70-100 слів і тексти різних типів (розповіді, описи, міркування) обсягом 60-80 слів. Для формування цих умінь призначені уроки розвитку зв’язного мовлення.

Учні 4 класу також мають бути здатні написати тексти практичного призначення – записку, запрошення, привітання, листа, замітку до стінгазети.

Реалізація мовної лінії передбачає формування орфографічних і пунктуаційних умінь на основі необхідних теоретичних знань з мови. Зокрема, у 4 класі учні повинні поглибити знання про текст, речення, іменник, прикметник, дієслово, одержати уявлення про числівник, займенник, прислівник, засвоїти такі правила правопису, як: відмінкові закінчення іменників і прикметників; правопис іменників, у яких при змінюванні відбувається чергування приголосних [г], [к], [х] із [з´], [ц´], [с´] та голосних [і] з [е], [о]; особові закінчення дієслів; правопис найуживаніших числівників, прислівників.

Звертаємо увагу, що в новій редакції програми з української мови вилучено такі теми, як: складне речення, правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини, І і ІІ дієвідміни дієслова, особові закінчення дієслів І і ІІ дієвідмін.

Вивчення мовних знань і розвиток мовленнєвих умінь здійснюється на матеріалі текстів, які повинні мати пізнавальний, розвивальний і виховний потенціал. Тематику цих текстів визначено соціокультурною змістовою лінією, представленою такими розділами: «Сім’я», «Школа», «Громадські місця», «Рідний край», «Батьківщина».

У процесі реалізації діяльнісної змістової лінії продовжується формування в четвертокласників ключової компетентності уміння вчитися. Особливу увагу слід приділяти розвитку в учнів умінь взаємодіяти з іншими учасниками навчального процесу, користуватися довідниковою літературою, узагальнювати, робити висновки, творчо застосовувати знання й уміння в нових ситуаціях, здійснювати самоперевірку, оцінювання результатів навчання і рефлексію.

Українська мова у загальноосвітніх навчальних закладах

з навчанням російською мовою

На уроки української мови і мовлення відведено 70 годин, із них спеціально на розвиток усного мовлення – 6 годин, письмового – 7.

Основною метою навчання української мови у 4 класі, як і в попередніх, є формування комунікативної компетентності учнів, тобто умінь і навичок користуватися усіма видами мовленнєвої діяльності у повсякденному житті: розповісти, запитати, прочитати і написати – залежно від потреб.

Важлива роль у навчанні української мови відводиться соціокультурній ліній, покликаній не лише ознайомити учнів з українською культурою, але й етикетною лексикою, звичаями, виховувати почуття громадянськості, толерантності у ставленні один до одного, поваги до інших народів, любові до України.

Програма побудована так, щоб на початку навчального року учні мали можливість повторити й удосконалити орфоепічні й орфографічні уміння і навички, знання про словосполучення, речення, текст, що забезпечує можливість використовувати ці уміння протягом року.

У 4 класі учні оволодівають граматикою української мови, удосконалюють синтаксичні уміння. Кожна лінія програми – мовна, мовленнєва, соціокультурна - чітко визначає зміст роботи під час навчання української мови, а державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів визначають ті знання, уміння і навички, якими учні мають оволодіти у процесі вивчення тієї чи іншої теми. З метою розвантаження програми вилучено тему «Складне речення». Звертаємо увагу на те, що там відсутні вимоги до умінь відмінювати іменники чи прикметники, визначати відмінок, особу в окремо взятих словах, але вимагаються вміння правильно вживати закінчення того чи іншого відмінка, особи, під час побудови словосполучень, речень тощо. Отже, після спостережень за відмінностями у закінченнях того чи іншого відмінка учні мають вчитися правильно вживати відмінкові форми під час побудови словосполучень, речень, створенні текстів. Тому програма має стати «настільною книгою», орієнтиром у роботі вчителя.

Російська мова у ЗНЗ з навчанням українською мовою

Програма «Російська мова. 4 клас» провідною метою вивчення навчального предмета визначає розвиток у школярів комунікативної компетенції – спроможності засобами мовленнєвої діяльності вирішувати пізнавальні, навчальні, особистісні питання. Елементарне оволодіння російською мовою у 4 класі передбачає збагачення і систематизацію мовних знань, мовленнєвих умінь і навичок, умінь лінгвістичного аналізу, започаткованих у 3 класі.

Подальшого удосконалення набувають навички мовленнєвої діяльності (32 години протягом року). Щодо розвитку навичок аудіювання програмою передбачено закріплення умінь розуміння висловлювання з одного прослуховування (4 години протягом року). Відповідно до вікових можливостей 9-10-річних дітей збільшується обсяг прослуханих текстів (170-250 слів); ускладнюються стильові характеристики повідомлення від розмовно-побутового до науково-художнього та науково-популярного; різноманітності набувають і жанри творів для слухання (казка, оповідання-мініатюра, п′єса або уривок із неї, вірш, загадка, скоромовка, висловлювання на лінгвістичну тему). Змінюється також форма перевірки прослуханого: учень обирає один із трьох варіантів відповіді за текстом (6 запитань про фактичний зміст, основну думку твору, образні вирази).

Навчальна програма передбачає подальше збагачення навичок діалогічного та монологічного висловлювання (8 годин протягом року): збільшується обсяг складених діалогів (4-5 реплік), зростає ступінь самостійності при побудові діалогічного висловлювання; ускладнюється узагальнений зміст діалогів додаванням зустрічних запитань, відмовою на прохання, запитанням до пропозиції тощо; на зміну репродуктивним формам колективного або групового переказу мають прийти форми самостійного творчого переказу.

Продовжується систематична робота щодо удосконалення навичок читання вголос і мовчки, розуміння змісту й основної думки твору, засобів емоційної виразності (12 годин протягом року). Вищого рівня мають набути характеристики техніки читання (розширення оперативного поля зору, перегляд тексту). Цілеспрямована робота має проводитися щодо збагачення кола читання (фольклорні, класичні та сучасні твори дитячої літератури), формування і розвитку навичок роботи з текстом (визначення теми і головної думки твору, бачення складових частин змісту, їх послідовності, зв′язку між ними, розуміння логіки описаних подій і причино-наслідкових зв′язків, знаходження у тексті художніх засобів, усвідомлення їх ролі для створення літературного образу), збагачення досвіду творчої діяльності на матеріалі прочитаного.

Кількісні та якісні зміни передбачено у навичках писемного мовлення (8 годин протягом року): утворення з 4-5 речень зв′язного висловлювання на запропоновану тему; формування навичок письмового переказу тексту до 60 слів; створення творів-мініатюр на вільну тему (5-6 речень); редагування власного писемного висловлювання.

Набуття комунікативного досвіду триває і при вивченні лінгвістичного матеріалу, оскільки школярі не лише диференціюють мовні одиниці, але й ілюструють опановані поняття власними прикладами, аргументують власну позицію щодо характерних ознак мовних одиниць, редагують висловлювання на лінгвістичну тему. Таким чином учні збагачують досвід парної та групової мовленнєвої взаємодії.

Опрацювання лінгвістичних одиниць (текст, речення, слово, морфема) має також на меті дотримання правильності висловлювання, адекватності вибору лексичних засобів, логічності побудови зв′язного висловлювання. Тому програма навчального предмета передбачає 32 години на засвоєння мовних понять, формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу (знаходження, пояснення, ілюстрування власними прикладами, виправлення помилок тощо). На уроках російської мови школярам важливо не запам′ятати визначення поняття, а усвідомити його характерні ознаки, підкріпити розуміння матеріалу добором власних прикладів, доцільним використанням даної мовної одиниці у мовленнєвій діяльності.

Формування правописних навичок програмою навчального предмета передбачено шляхом розвитку орфографічної та пунктуаційної пильності, закріплення уявлення про сильну та слабку позицію звука, вивченням елементарних орфографічних правил-рекомендацій, запам′ятовування графічного образу словникових слів (80 слів).

Розвиток комунікативної компетентності передбачає і реалізацію соціокультурної лінії мовної освіти, практичне ознайомлення з правилами культури мовленнєвої поведінки у громадських місцях – у театрі, кінотеатрі, музеї, бібліотеці, у транспорті, враховуючи соціальні ролі учасників комунікації (вік, стать, освіта, національність тощо).
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі...
В умовах відсутності підручників для організації навчально-виховного процесу у 6 класі пропонуємо використати підручники минулих...

Кінезіологічні фізкультхвилинки
У роботі розкрито значення проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз під час навчально-виховного процесу у початкових класах. Посібник...

Оригінал підписано ?
Харківської обласної державної адміністрації надсилається для організації відповідної роботи лист Міністерства освіти І науки України...

Наказ
Ххі ст.», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, листа...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Ої освіти це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Дана форма навчання впроваджується для забезпечення права громадян...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт