Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Відносні величини І методика їх визначення»

Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Відносні величини І методика їх визначення»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Харківський національний медичний університет

c:\users\lada\pictures\favorites\desktop\1.png

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(БІОСТАТИСТИКА)
Методичні розробки

для викладачів до проведення практичного заняття
на тему «Відносні величини і методика їх визначення»

для підготовки студентів по спеціальності:

– 7.12010001 «Лікувальна справа»,

– 7.12010002 «Педіатрія»,

– 7.12010003 «Медико-профілактична справа»,

– 7.12010005«Стоматологія».

Харків

2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(БІОСТАТИСТИКА)

Методичні розробки

для викладачів до проведення практичного заняття
на тему «Відносні величини і методика їх визначення»

для підготовки студентів по спеціальності:

– 7.12010001 «Лікувальна справа»,

– 7.12010002 «Педіатрія»,

– 7.12010003 «Медико-профілактична справа»,

– 7.12010005 «Стоматологія».

Затверджено вченою радою Харківського національного

медичного університету.

Протокол № 6 від 15.06.2017


Харків

ХНМУ

2017

УДК 614.1:519.23

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (біостатистика) : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Відносні величини і методика їх визначення» для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002, «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія» / укл. В.А. Огнєв, К.Г. Помогайбо, І.А. Чухно,. – Харків : ХНМУ, 2017. 27 с.

Укладачі:

Огнєв В.А.
Помогайбо К.Г.
Чухно І.А.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
Мета заняття: Засвоїти визначення і методику розрахунку всіх видів відносних показників.

Знати:

  • програмні питання

– поняття про статистичні показники, їх види, форми подання;

– абсолютні дані, відносні величини, їх практичне значення;

– види відносних величин, методика їх розрахунку і методичні основи, що застосовуються для аналізу даних;

– поняття і види структури медико-біологічних даних, структурні зміни, особливості їх аналізу.
Вміти:

– розраховувати інтенсивний, екстенсивний показник, показник співвідношення і наочності і застосовувати їх в практичній діяльності.

Форма заняття: практичне заняття.

Місце проведення заняття: навчальна кімната кафедри.

Методичне забезпечення заняття:

– методичні розробки до занять;

– методична література: робочий зошит для студентів (базова підготовка);

– презентаційні матеріали;

– тестові завдання.
Алгоритм проведення заняття: Після перевірки присутності студентів викладач оголошує тему і мету заняття, пояснює актуальність її вивчення і можливість використання в практичній діяльності.

Після введення в заняття викладач з’ясовує у студентів, які питання виникли при підготовці теми. Далі викладач переходить до розгляду і контролю знань студентів по основному теоретичному матеріалу, приділяючи додаткову увагу питанням, які студенти не змогли зрозуміти при самостійній підготовці до заняття.

Форми контролю, що застосовуються: усне опитування студентів, теоретична або проблемна дискусія, бліц-контрольні за варіантами – час на виконання 5–7 хв., завдання по визначенню термінології, письмовий контроль теоретичних знань – індивідуальні завдання або завдання за кількома варіантами, які включають 3–4 теоретичних питання (час на виконання не більше 20 хв.), виконання тестових завдань з подальшим розбором відповідей.

Далі проводитися виконання практичної частини в рамках вивчення представленої теми. Викладач пояснює сутність практичного завдання, алгоритм виконання та вимоги, які до нього пред’являються. Після цього студенти отримують індивідуальні або групові варіанти для самостійної роботи по виконанню завдання. Викладач контролює і координує самостійну роботу студентів по виконанню практичного завдання. По мірі виконання або після закінчення встановленого часу на виконання самостійної роботи викладач перевіряє виконані завдання, оцінюючи їх.

При необхідності контроль теоретичних знань може проводитися після виконання практичного заняття.

Форми практичних завдань: розрахункове завдання, заповнення обліково-звітної документації, ситуаційне завдання (індивідуальне та групове), ділові ігри, кейси.

Після контролю теоретичних знань викладач робить основні висновки з вивченої теми, підводить підсумки контролю теоретичних знань і засвоєння практичних навичок, а також оголошує студентам отримані ними на занятті оцінки та домашнє завдання.
План заняття і розрахунок часу у відсотках до тривалості заняття:

1

Вступ до заняття

до 5%

2

Розгляд основних питань теми та контроль теоретичних знань

65%

3

Виконання практичного завдання

25%

4

Підведення підсумків та оголошення домашнього завдання

до 5%
Всього:

100%


Рекомендована література

Базова література

1. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 72-85.

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –
С. 43-47.

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 113-123.

4. Тестовые задачи по социальной медицине, организации здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 27-35.

5. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С.11-22.
Допоміжна література

1. Альбом А. Введение в современную эпидемиологию / А. Альбом, С. Норелл. – Таллинн, 1996. – 122 с.

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В.В. Власов. – М. : Медиа Сфера, 2001. – 392 с.

3. Герасимов А. Н. Медицинская статистика / А.Н. Герасимов. – М. : ООО «Мед. информ. агентство», 2007. – 480 с.

4. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб. : ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2003. – 432 с.

5. Общая теория статистики: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. − 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и Статистика, 2000. −
480 с.

6. Основы доказательной медицины / под ред. М.П. Скакун. – Тернополь : Укрмедкнига, 2005. – 244 с.

7. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М. : Медиа Сфера, 2002. – 312 с.

8. Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических исследованиях / В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 256 с.
Інформаційні ресурси

1. Населення України. Демографічний щорічник. – К. : Держкомстат України - www.ukrstat.gov.ua

2. U.S. National Library of Medicine - Національна медична бібліотека США – http://www.nlm.nih.gov/

3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського – http://www.dnpb.gov.ua/

4. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki

5. Наукова педагогічна бібліотека ім. К.Д. Ушинського Російської академії освіти – http://www.gnpbu.ru/

6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/

7. Національна наукова медична бібліотека України – http://www.library.gov.ua/

8. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка – http://korolenko.kharkov.com

9. Центральна бібліотека Пущинского наукового центру РАН – http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html

10. Центральна наукова медична бібліотека Першого Московського державного медичного університету ім. І.М. Сеченова – http://elibrary.ru/defaultx.asp

ОСНОВНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
1. Сутність і види відносних величин

Перша властивість статистичної сукупності характеризує розподіл (частоту, співвідношення) ознаки, що вивчається (стать, вік, успішність і т.д.) у статистичній сукупності. Розподіл ознаки, що вивчається має важливе практичне значення, так як від розподілу в подальшому залежить послідовність і якість статистичної обробки отриманого статистичного матеріалу. Якщо досліджувана ознака має нормальний (симетричний) розподіл, то застосовують параметричні методи обробки матеріалу (критерій Стьюдента, Фішера і т.д.) і навпаки при ненормальному (асиметричному) розподілі необхідно використовувати тільки непараметричні методи (критерій знаків (Z); Т-критерій Вілкоксона (Уілкоксона); серійний критерій; критерій Уайта; Х-критерій Ван дер Вардена; критерій Колмогорова-Смирнова та інші). У зв'язку з чим, перед тим, як приступити до статистичної обробки матеріалу необхідно визначити тип розподілу ознаки, що вивчаються.

Виділяють кілька типів розподілу ознаки у статистичній сукупності.

1. Альтернативний – такий розподіл ознаки має тільки два протилежних значення ознаки (так, ні). Наприклад, результат лікування складається тільки з двох протилежних градацій: кількості померлих і кількості тих, що вижили.

2. Нормальний або симетричний – зазвичай спостерігається нормальний розподіл при побудові рядів, варіантами яких є кількісні ознаки: зріст, маса тіла, терміни госпіталізації. При нормальному типі розподілу ознаки число випадків спостережень з різною величиною ознаки розташовуються симетрично по відношенню до середини ряду: від меншого значення ознаки до більшого його значенням. При цьому найбільше число випадків спостережень припадає на середину ряду.

3. Асиметричний (правосторонній, лівосторонній, двухгорбовий або бімодальний) – найбільше число випадків спостережень накопичується не на рівні середини ряду, а зсувається в бік меншого значення ознаки (правобічна асиметрія) або в сторону більшого значення ознаки (лівостороння асиметрія).

Для кількісної характеристики розподілу статистичної ознаки в досліджуваній сукупності прийнято абсолютні числа перетворювати в відносні, так як абсолютні числа часто не можуть об’єктивно показати і виявити закономірності досліджуваного явища в зв’язку з тим, що вони не можуть служити підставою для проведення порівняльної оцінки досліджуваної ознаки, яка вкрай важлива при аналізі явища.

У зв'язку з цим в статистиці абсолютні числа перетворюють у відносні і характеризують розподіл ознаки найчастіше за допомогою саме відносних величин. Основною перевагою відносних величин є їх здатність проводити порівняльний аналіз досліджуваних явищ.

У статистиці виділяють 4 види відносних величин:

1. Інтенсивні показники.

2. Екстенсивні показники.

3. Показники співвідношення.

4. Показники наочності.
2. Сутність і порядок розрахунку інтенсивних показників

Інтенсивний показник – це показник частоти, поширеності. Він вказує на частоту досліджуваного явища в своєму середовищі (показник народжуваності, смертності, перинатальної смертності і т.д.).

Показники інтенсивності можуть бути:

– загальними, якщо вони характеризують загальні рівні досліджуваного явища (загальну смертність, народжуваність, захворюваність, інвалідність і т.п.);

– спеціальними, якщо вони характеризують частоту досліджуваного явища за окремими групами (смертність в залежності від статі, віку, причини, стажа роботи, професії і т.д.).

Відносні величини можуть бути виражені у відсотках (%), якщо основа прийнята за 100, в проміле (‰), якщо основа прийнята за 1000, в децепроміллях (‰0), якщо основа прийнята за 10000, і т.д.

Формула визначення інтенсивного показника дорівнює відношенню досліджуваного явища до статистичної сукупності (середовища) перемноженого на основу. Основою може бути 1, 10, 100, 1000 і т.д.

Інтенсивний показник:

х основа (100, 1000 та інше)
Досліджуваним явищем можуть бути: хворі, померлі, народжені, госпіталізовані, які звернулися в поліклініку і ін.

Середовище (статистична сукупність) – кількість населення, що працює і ін.

Для визначення інтенсивного показника необхідно брати тільки те середовище, для якого характерне досліджуване явище. Наприклад, захворюваність серед всього населення або окремих його груп, летальність серед усіх госпіталізованих до лікарні, або тільки серед хворих, госпіталізованих після 24 годин від початку захворювання та інше. Явище і середовище повинні бути пов'язані між собою.

Вибір основи для вивчення явища має важливе практичне значення. Вибирають його наступним чином: чим частіше зустрічається досліджуване явище, тим менша основа для його вибору. Необхідно прагнути до того, щоб отриманий інтенсивніше показник був зручним у використанні, бажано цілим числом. Наприклад, населення – 1 мільйон, серед них захворіло 200 осіб на дифтерію. При розрахунку показника основу взяли за 10, інтенсивний показник дорівнює 0,002, а якщо за основу візьмемо 10000 то отримаємо 2.

Існують і винятки, коли інтенсивні показники розраховуються виключно на певну основу.

До них відносяться:

– всі демографічні показники розраховуються тільки на 1000 (показник народжуваності, смертності, дитячої смертності і т.д.);

– показник летальності розраховується тільки на 100;

– показники тимчасової непрацездатності лише на 100.

Інтенсивні показники мають широке застосування у практичній діяльності охорони здоров'я:

– для визначення рівня досліджуваного явища в статистичній сукупності;

– для порівняння явищ в двох і більше статистичних сукупностях;

– для виявлення змін в динаміці в одній статистичній сукупності.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття...
«Лікувальна справа», 12010002, «Педіатрія», 12010003 «Медико-профілактична справа», 12010005«Стоматологія» / укл. В. А. Огнєв, П....

«Методика проведення практичних занять»
Розділ Структура практичного заняття та загальні методичні вимоги до організації І проведення практичних занять з циклу проф орієнтованих...

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Організація...
«Лікувальна справа», 12010002, «Педіатрія», 12010003 «Медико-профілактична справа», 12010005«Стоматологія» / укл. В. А. Огнєв, П....

Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Хірургічні хвороби...
Практичного заняття з дисципліни «Хірургічні хвороби з дитячою хірургією та онкологію» для викладачів

Методика й організація проведення бінарного аналітичного заняття з дисциплін
Тема заняття: «Вплив досконалості технологічного процесу на безпеку праці в прокатному виробництві»

Заняття
Методичні матеріали для керівників гуртків сют №4 щодо методики проведення якісного заняття

Анкета визначення здібностей учнів за методикою Хаана І Кафа 10. Методика «Неіснуюча тварина»
Методика визначення рівня розумового розвитку молодших школярів за Е. Замбацявічене

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування дбн iv-11-1Р
Нру призначенi для визначення трудомiсткостi проведення ремонту устаткування, часу роботи ремонтно-будiвельних машин I ме

З предмету
Сті” з метою формування компетентностей передбачених освітніми програмами для студентів окр “Бакалавр” спеціальності 071 “Облік І...

Дослідження місцевого ринку праці проводилось на прикладі м. Кременчук....
До узагальнювальних показників відносяться абсолютні, відносні І середні величини, а також аналітичні показники рядів динаміки, індекси....

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Визначення та скорочення

Методичні рекомендації щодо написання І оформлення рецензій
Пропоновані рекомендації можуть допомогти рецензенту у здійсненні науково-методичного аналізу матеріалів з досвіду роботи педагогів,...

Я. С. Дибчинська перекладацька практика
Методичні рекомендації призначаються для студентів ІІІ курсу денного відділення факультету менеджменту та викладачів кафедри ділової...

Захист учбової історії хвороби
«лікувальна справа» для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття

Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни «Хірургічні...
Тема №12: “Синдром гострого живота. Діагностика, диференційна діагностика І лікувальна тактика. Диференційна діагностика гострих...

Аф «Тест-Аудит» Дата Посада піб підпис Код робочого документу
Етап аудиту: Розрахунок величини резерву сумнівних боргів та визначення його суттєвості

Методичні рекомендації аналіз заняття у днз
Дата проведення, днз, група, прізвище, ім'я та по батькові вихователя, предмет, кількість дітей за списком, кількість присутніх,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт