Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації по організації та проведенню атестаційної експертизи початкового спеціалізованого мистецького навча льного закладу (школи естетичного виховання)

Методичні рекомендації по організації та проведенню атестаційної експертизи початкового спеціалізованого мистецького навча льного закладу (школи естетичного виховання)

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного методичного центру навчальних

закладів культури і мистецтв України

від _05.11.2015 року № 54__

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
по організації та проведенню атестаційної експертизи


початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання)

системи Міністерства культури України
Пояснювальна записка

Методичні рекомендації по організації та проведенню атестаційної експертизи початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) системи Міністерства культури України (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), інших нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти, Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (далі Порядку), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.15 № 173/26618, і висвітлюють питання організації та проведення атестаційної експертизи, складання робочої програми, підготовки матеріалів самоаналізу тощо.

Методичні рекомендації створені з метою надання практичної допомоги спеціалістам органів управління культури, головам та членам атестаційних комісій, керівникам шкіл естетичного виховання.

При підготовці рекомендацій враховано досвід роботи атестаційних комісій та Регіональних експертних рад, що існували до 2015 року, пропозиції та зауваження їхніх експертів.

Методичні рекомендації можуть застосовуватися як під час підготовки початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) (далі – ПСМНЗ) до державної атестації, так і під час її проведення.

Державна атестація – форма державного контролю за діяльністю ПСМНЗ. Її проведення спрямоване на визначення ефективності роботи відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації. Аналіз якісних і кількісних показників діяльності закладу проводиться в динаміці: з’ясовуються зміни, що відбулися від попередньої атестаційної експертизи, перевіряються показники діяльності за два попередні та поточний навчальні роки, крім тих показників, для яких передбачено інший період перевірки, і надається оцінка роботи закладу.

Разом із тим державна атестація ПСМНЗ також є одним із дієвих методів оцінки діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів управління культури по збереженню та розвитку мережі закладів позашкільної освіти сфери культури. Державна атестація дає можливість отримати інформацію щодо загального стану збереження та розвитку початкової ланки професійної мистецької освіти в селах, селищах міського типу, районах, містах і визначити рівень компетентності керівників органів управління сфери культури та міру їхньої уваги до підпорядкованих закладів естетичного виховання.

Під час проведення атестаційної експертизи можуть застосовуватися Примірні критерії оцінювання діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) України (далі – Критерії). Основним призначенням Критеріїв є об`єктивна оцінка діяльності ПСМНЗ під час проведення його державної атестації. Нова редакція Критеріїв є результатом доопрацювання попередніх Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) України, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 06.08.2009 № 628/0/16-09, що пройшли апробацію під час проведення попередньої державної атестації закладів усіх областей країни. При доопрацюванні Критеріїв було враховано зміни до законодавства України в сфері позашкільної освіти, досвід місцевих органів управління культури в частині уточнення способів оцінювання та показників освітньої діяльності закладів.

Особлива увага була приділена засобам та методам проведення атестаційної експертизи, забезпеченню відкритості та зрозумілості оцінювання. Передбачено мінімізацію створення додаткових навантажень на працівників навчального закладу під час проведення атестаційної експертизи. Критерії мають сприяти більш повному відображенню можливостей та результатів діяльності закладу відповідно до вимог законодавства України.

Об’єктивність оцінювання забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників його роботи. Аналіз показників та їхня оцінка здійснюються від часу подання матеріалів самоаналізу до завершення роботи по складанню Висновку атестаційної експертизи.

Критеріями також можуть визначатися рівні освітньої діяльності як по кожній з позицій, так і комплексна оцінка діяльності закладу, що включає оцінювання ресурсного забезпечення основних процесів, які відбуваються в закладі, їхніх результатів, а також окремих питань управління.

Методичні рекомендації можуть застосовуватися як під час підготовки ПСМНЗ до державної атестації, так і під час її проведення.

  1. Підготовчий етап

Відповідно до пункту 4 Порядку державна атестація навчальних закладів державної форми власності здійснюється центральним органом виконавчої влади, у сфері управління якого перебувають навчальні заклади, що атестуються. Державна атестація позашкільних навчальних закладів освіти сфери культури комунальної форми власності здійснюється відповідним органом управління культури, у сфері управління якого перебуває навчальний заклад, що атестується (згідно з роз`ясненнями Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України, наданими спільним листом від 24.06.2015 № І 1/9-299/1073/0/6-15).

План (графік) проведення атестаційної експертизи ПСМНЗ складається органом управління культури за підлеглістю закладів і не пізніше ніж за один календарний рік до початку проведення державної атестації доводиться до відома керівників трудових колективів та батьківської громадськості відповідних навчальних закладів (п.5 Порядку).

Пропонуємо при створенні атестаційної комісії, складанні та затвердженні робочої програми атестаційної експертизи дотримуватися перевіреного регламенту, що існував до цього часу.

Не пізніше ніж за три місяці до початку атестаційної експертизи наказом органу управління культури, у підпорядкуванні якого перебуває заклад, створюється атестаційна комісія.

Для включення до атестаційної комісії осіб, які не підпорядковані керівникові управління культури, необхідно заздалегідь отримати згоду такої особи або її керівника. Кількість членів атестаційної комісії не може бути більше 15 осіб, термін її роботи безпосередньо в закладі не може тривати більше 5 робочих днів.

З метою раціонального використання державних коштів, призначених на проведення державної атестації, рекомендуємо встановлювати таку кількість членів атестаційної комісії, яка б дозволила провести весь обсяг перевірок безпосередньо в закладі у стислий термін. До складу атестаційної комісії мають входити провідні фахівці однотипних за рівнем та спрямуванням навчальних закладів, представники громадських організацій – профспілок, рад шкіл, рад директорів, рад методичних обʼєднань, інших освітніх громадських організацій. Головою комісії призначається авторитетна та досвідчена людина, бажано керівник, який добре знає нормативну базу позашкільної освіти системи Міністерства культури України, володіє знаннями з питань організації навчальної та виховної роботи, виконання посадових обов'язків, додержання вимог державних стандартів освіти тощо.

З наказом мають ознайомитись члени атестаційної комісії та керівник закладу, що атестується.

Не пізніше ніж за два місяці до початку атестаційної експертизи голова комісії складає робочу програму атестаційної експертизи та подає на затвердження до органу управління культури, який видає наказ про її проведення.

Не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестаційної експертизи у закладі затверджена робоча програма доводиться до відома керівника закладу, трудового колективу та батьківської громадськості.

За місяць до початку проведення атестаційної експертизи керівник закладу, що атестується, подає довідки і документи, зазначені у розділі 2.

  1. Підготовка документів до проведення атестаційної експертизи

До початку проведення атестаційної експертизи безпосередньо у закладі атестаційна комісія розпочинає свою роботу шляхом вивчення наданих керівником закладу довідок і документів.

За місяць до початку державної атестації керівник закладу надає голові комісії за своїм підписом такі довідки:

  1. Аналітична довідка (з визначенням перспектив розвитку закладу, недоліків і проблем та з пропозиціями щодо шляхів їх подолання).

У довідці в довільній формі надається коротка інформація про роботу закладу та творчі досягнення за період від попередньої державної атестації. Обсяг не більше 6 аркушів формату А-4 (у програмі Word, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал одинарний).


  1. Довідка про стан матеріально-технічного забезпечення


Зазначаються такі показники:

характеристика приміщення закладу: загальна площа; площа та кількість навчальних класів (аудіторій, кабінетів);

наявність залів, їх площа та кількість місць;

наявність музичних інструментів, устаткування, обладнання, технічних засобів для проведення навчального процесу (вказати кількість роялів, піаніно, духових, ударних, народних, струнних інструментів, мольбертів, теле-, відео-, аудіотехніки, звукопідсилюючої та освітлювальної апаратури тощо), умови їхнього зберігання;
наявність сценічних костюмів, їхня кількість та умови зберігання;
кількість примірників нотної або спеціальної літератури (підручників, посібників, іншої навчально-методичної літератури) у бібліотеці, кількість користувачів – педагогічних працівників (абонементів);
наявність та обсяг фонотеки, відеотеки;
кількість туалетних кімнат (санвузлів) та санітарних приборів (унітазів, рукомийників);
наявність оргтехніки (факси, ксерокси, сканери, комп’ютери), доступ до мережі інтернет, наявність сайту тощо.

  1. Довідка про навчально-методичне забезпечення

Зазначаються такі показники:

наявність програм з предметів, що викладаються в закладі відповідно до діючого на час складання довідки Переліку, рекомендованого Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України. Програми, що не входять до Переліку, мають відповідати вимогам та критеріям до навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) системи Міністерства культури України та бути укладеними у відповідності до п.3.4 Положення;
наявність документації згідно із примірними зразками, затвердженими наказом Міністерства культури України від 18.07.2006 року № 571/0/16-06 (із змінами).

  1. Довідка про контингент учнів, окремі питання навчальної та організаційної роботи

(за два попередні та поточний навчальні роки)

Зазначаються такі показники:

плановий контингент учнів, затверджений вищестоящим органом управління (додається копія документа: наказ, лист, розпорядження тощо про затвердження планового контингенту);

сумарна кількість учнів планового контингенту закладу від попередньої державної атестації;
перелік відділів (відділень) відповідно до структури закладу та кількість учнів, які на них навчаються;

фактична кількість учнів на початок навчального року, в якому проводиться атестаційна експертиза, по закладу в цілому, по кожному відділу (відділенню), по кожній мистецькій спеціальності;

кількість педагогічних ставок за Розрахунком навчальних годин відповідно до Робочого навчального плану та кількість педагогічних ставок, що фактично використовуються;
Розрахунок навчальних годин, складений під час формування бюджетного запиту відповідно до Типового навчального плану, затвердженого Міністерством культури України;
наявність заборгованості із заробітної плати та обов’язкових виплат (надбавки за вислугу років, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, матеріальної допомоги на оздоровлення, оплати праці за завідування відділами (відділеннями), підвищень за педагогічні звання, доплати та надбавки за почесні, вчені звання тощо);
встановлення надбавок стимулюючого характеру відповідно до чинного законодавства України або нормативних актів;
розміри плати за навчання та перелік пільг (копії розпоряджень /рішень/ місцевих органів влади та наказів керівника закладу).
Довідка підписується керівником закладу та головним бухгалтером.

  1. Довідка про якісний склад педагогічних працівників

(станом на час її подання)

Зразок довідки

Довідка

про якісний склад педагогічних працівників

станом на «___» _________20__ р.з/п

Назва відділу
(відділення)
або спеціальності


Кількість педагогічних працівників

Загальна кількість

За освітою

Підвищили кваліфікацію

Мають педагогічні звання

Вища

освіта


Магістри,

спеціалісти

Категорії: Вища,

та І

І

У закладі

(п. 2.11. Положення)

У методичних установах

У закладах післядипломної освіти

Старший виладач

Викладач-методист

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

123Разом:У тому числі

1

Керівники закладу
2

Зав. відділами
3

Зав. відділеннями  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До Методичних рекомендацій по організації та проведенню атестаційної...
Центр – Державний методичний центр навчальних закладів культури І мистецтв України

Висновки за результатами атестаційної експертизи комунального дошкільного...
За результатами атестаційної експертизи, що була проведена атестаційною комісією з 14 березня по 18 березня 2016 року, встановлено...

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської...
«Про проведення атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської...

Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів початкових...
С. А, Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання

Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного...
Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією профільного навчання у старшій...

Методичні рекомендації по проведенню І та ІІ етапів
Програма гуртка національно-духовного та військово-патріотичного виховання "Джура"

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи
«Про проведення атестаційної експертизи Великодмитровицької зош І-ІІІ ступенів», від 29. 09. 2015 №145 «а»-0 «Про внесення змін до...

Рішення від «21»
...

Нака з
«Про проведення атестаційної експертизи Вендичанської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, гімназії» та з метою контролю...

Рекомендації щодо ведення документації в початкових спеціалізованих...
За зміст заяви (договору) та зобов’язання відповідає особа, яка заповнює та підписує форму. Правильність заповнення та наявність...

Методичні рекомендації щодо створення кабінетів предметів художньо-естетичного...
Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 та затвердженого наказом Міністерством освіти І науки України...

Методичні поради класним керівникам щодо організації та проведення батьківських зборів
Виховання школярів здійснюється спільно сім’єю та навчальним закладом. Ефективність виховних заходів залежить від особливостей організації...

Нака з
Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного...

Рекомендації щодо створення моделі загальноосвітнього навчального...
Це співіснування двох стратегій організації навчання І виховання традиційної та інноваційної

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
«Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної...

Методичні рекомендації Пріоритети діяльності вихователя, класного...
Особливості планування роботи вихователя школи-інтернату та організації виховної роботи в класі на основі проектування особистості...

Інформація про роботу дошкільних навчальних закладів у між атестаційний...
Атестація – основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи днз відповідно до Базового компоненту...

Методичні рекомендації з порядку організації І проведення атестування...
Методичні рекомендації з порядку організації І проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України (далі – Методичні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт