Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з охорони праці в галузі студентам 5 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання Спеціальності: 110201 «Фармація»

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з охорони праці в галузі студентам 5 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання Спеціальності: 110201 «Фармація»

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Студентам 5 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання

Спеціальності: 7.110201 «Фармація»,

7.110202 «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Запоріжжя 2014


Методичні вказівки підготували співробітники кафедри токсикологічної і неорганічної хімії ЗДМУ:

зав. кафедри, д. фарм. н., професор Панасенко О.І.,

д.фарм. н., професор Буряк В.П.,

к. фарм. н., доцент Кремзер О.А.,

к. фарм. н., доцент Мельник І.В.,

к. фарм. н., доцент Парченко В.В.,

к. фарм. н., ст. викладач Постол Н.А.,

к.фарм. н., ст. викладач Гоцуля А.С.,

к.фарм. н., ст. викладач Куліш С.Н.,

асистент Щербина Р.О.

асистент Сафонов А.А.

ст. лаборант Саліонов В.О.

Затверджено на засіданні кафедри токсикологічної і неорганічної хімії ЗДМУ, протокол №____від «__» ________20____ року.
Затверджено на засіданні Циклової методичної комісії ЗДМУ,

протокол №____від «__» ________20____ року.
ЗМІСТ…………………………..…………………………………………….3
ПЕРЕДМОВА…………..……………………………………………………4
ТЕМА. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Розробка інструкції з охорони праці для професії (за галузевим спрямуванням)………………………………………………………………..….7
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………….26

ПЕРЕДМОВА

Охорона праці в Україні є важливою державною задачею та складовою частиною загальнонаціонального питання охорони навколишнього середовища. Проте у сучасних умовах господарювання діяльність в області охорони праці передбачає взаємну відповідальність держави, власника і робітника за створення та забезпечення здорових і безпечних умов праці. Раніш управління охороною праці базувалося на галузевому принципі. Активну участь в цьому управлінні приймали профспілки.

Сьогодні багато які підприємства, особливо приватні, опинились наодинці зі своїми проблемами, у тому числі в області охорони праці. У ринкових умовах постають три центра управління охороною праці: державне управління; управління з боку керівництва підприємства; управління з боку робітників підприємства.

Держава створює законодавство в області охорони праці, комплекс наглядових інспекцій, до завдань яких входе забезпечення застосування нормативно-правових актів.

Власник підприємства економічно зацікавлений в тому, щоб його робітники не травмувались і не хворіли. Тому він забезпечує виконання на підприємстві усіх нормативно-правових актів з охорони праці. З цією метою на підприємстві створюється служба охорони праці.

Згідно зі статтею 15 закону України «Про охорону праці», на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб
роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового
положення. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції
служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва
особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для
виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні
спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну
підготовку.

Кожний робітник зобов’язаний турбуватися про здоровий стиль життя і праці. Він повинен негайно повідомляти керівництву про виникнення будь-якої небезпечної ситуації. Керівник не може вимагати від робітника виконання роботи до усунення небезпечної ситуації.

Конкретна мета вивчення курсу „Охорона праці в галузі” – підготовка спеціалістів, які у своїй практичній діяльності змогли би організовувати роботу і керувати виробництвом так, щоб запобігти нещасні випадки, професійні захворювання та аварії.

Метою даних методичних вказівок є надання допомоги студентам у засвоєнні окремих тем дисципліни «Охорона праці в галузі».

Теоретичні відомості в методичних вказівках приведені в стислому вигляді. Вони не можуть замінити лекційний матеріал чи підручник, а є допоміжним текстом. У методичних вказівках приведені короткі відомості за декількома темами, що можуть бути надані для самостійного вивчення.
Тематичний план лекцій

Спеціальність «Фармація» і «ТПКЗ»з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Міжнародне законодавство про охорону праці. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.

2

Всього:

2

Тематичний план практичних занять

Спеціальність «Фармація» і «ТПКЗ»з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Розробка інструкції з охорони праці для професії (за галузевим спрямуванням).

2


Всього:

2

Тематичний план самостійної роботи

Спеціальність «Фармація» і «ТПКЗ»з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Травматизм та професійні захворювання в галузі.

4

2.

Гігієна праці і виробнича санітарія. Шум. Вібрація. Освітлення. Правила безпечної роботи з використанням природного газу.

6

3.

Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

4

4

Організація охорони праці в аптеках. Ергономічні вимоги до робочого місця.

4

5.

Захист від ультразвуку та інфразвуку.

4

6.

Захисне занулення. Електрична ізоляція. Недоступне розміщення струмоведучих частин.

4

7.

Електро- і пожежна безпека. Категорії вибухопожежонебезпечності. Самоврятування при пожежах.

4

8.

Вимоги до особистої гігієни провізорів.

2

Всього:

32


ТЕМА. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Розробка інструкції з охорони праці для професії (за галузевим спрямуванням).

МЕТА: Засвоїти особливості організації проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та ознайомитися з основними нормативно-правовими актами в цьому напрямку. Вивчити особливості розробки інструкції за галузевим спрямуванням.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Які законодавчі акти встановлюють порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

 2. Особливості організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

 3. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці.

 4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб.

 5. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці. Види інструктажів та їх особливості.

 6. Види інструкцій.

 7. Зміст і побудова інструкцій:

 8. Якими правилами слід керуватися при викладенні тексту інструкції?

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці — один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на виробництві.

Основним нормативним актом, що встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання є НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

Загальні положення НПАОП 0.00-4.12-05:

 1. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

 2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

 3. Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарювання (далі - підприємства) незалежно від форми власності та видів діяльності.

 4. Суб'єкт господарювання, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (далі - Держгірпромнагляд).

До письмового повідомлення суб'єкт господарювання надає інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення та викладацький склад (із зазначенням спеціальної освіти та стажу роботи за фахом) відповідно до вимог чинного законодавства. 

 1. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.

 2. Координацію і методичний супровід суб'єктів господарювання, які проводять навчання працівників з питань охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду та навчальні підрозділи експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду. 

 3. Визначення понять і термінів:

 • навчання з питань охорони праці - це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

 • робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю;

 • спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

 • стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

 • дублювання - самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.


Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж

     Даний вид інструктажу проводиться:

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

 • з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Первинний інструктаж

Даний вид інструктажу проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;

 • який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

 • який виконуватиме нову для нього роботу;

 • відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Також первинний інструктаж проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

 • до початку трудового або професійного навчання;

 • перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж

Цей вид інструктажу проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

а) на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

б) для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж

Даний вид інструктажу проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

 • при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Цільовий інструктаж

Цей вид інструктажу проводиться з працівниками:

 • при ліквідації аварії або стихійного лиха;

 • при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж. 

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу „Охорони...
Охорони праці в галузі” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 060103 – „Водні ресурси”)

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...

Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи...
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для проведення практичних занять дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі»...

Робоча навчальна програма з виробничої практики студентів 5-го курсу...
З виробничої практики студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету спеціальності «клінічна фармація» (цикл «фармацевтична інформатика...

Робоча навчальна програма з виробничої практики студентів 4-го курсу...
...

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Нормативно-правова...
«Нормативно–правова база в галузі електроенергетики» (для студентів спеціальності 05070103, 05070103 „Електротехнічні системи електроспоживання”...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль І ревізія»
...

Методичні вказівки для проведення практичних заннять з дисципліни «Контроль І ревізія»
...

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...

Тематичний план практичних занять з ознайомчої медичної практики...
Знайомство із загальною структурою лікувального закладу, роботою приймального відділення та основних кабінетів лікарні: маніпуляційного,...

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для...
Українська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко....

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...

Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів
Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504-„Туризм”)....

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «виробнича санітарія»
«Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу спец. 092100 – «Охорона праці в будівництві» І 5 курсу спец. 092202 – «Охорона праці...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт