Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/3
  1   2   3
Форма № У - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Харківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи
________________________________

професор В.Д.Марковський
“______”_______________20___ року
Кафедра ______пропедевтики педіатрії №2_____________________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ_______________________ Сестринська практика __________________

(назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки______1201 «Медицина»______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність__7.12010001 Лікувальна справа,

7.110105 «Медико-профілактична справа»________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація__________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет___ Харківський національний медичний університет,

V факультет з навчання іноземних студентів___

(назва інституту, факультету)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри пропедевтики педіатрії №2

Протокол від.

“27” листопада 2015 року № 4
Завідувач кафедри
______________________ Клименко В.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”__________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією ХНМУ з проблем

_______________________________________

( назва)
Протокол від.

“____”________________20___ року № ___
Голова

____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
“_____”________________20____ року

Розробники:

завідувач кафедри, доц., д.мед.н. Клименко В.А.

доц. к.мед.н. Кандиба В.П.

доц., к.мед.н. Сивопляс-Романова Г.С.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: досягнення основних кінцевих цілей, визначених у освітньо- професійній програмі підготовки фахівця за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7. 110105 “Медико-профілактична справа є основою для побудови змісту виробничої практики.

На підставі кінцевих цілей до кожного розділу сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети проходження виробничої практики.
Завдання: оволодіти навичками мед сестринського догляду за дитиною в залежності від віку. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • стандарти медичних технологій у практичній діяльності медичної сестри;

 • принципи організації режиму та догляду за хворими дітьми у педіатричному стаціонарі;

 • стандарти ведення медичної документації документації стаціонарного лікувального закладу;

 • вимоги медичної етики та деонтології в спілкуванні з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, та заходи по створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі.вміти:

 • застосуванти стандарти медичних технологій у практичній діяльності медичної сестри;

 • організовувати режим та догляд за хворими дітьми у педіатричному стаціонарі;

 • вести медичну документацію стаціонарного лікувального закладу;

 • вміти спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей та створювати здоровий психологічний клімат у медичному середовищі.


Проходження мед сестринської практики здійснюється шляхом проведення практичних занять, самостійної роботи студентів, консультацій. Оскільки під час практики студенти продовжують знайомство з клінікою та безпосередньо спілкуються з хворими, робочий день студента складається з двох частин: 1) засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи стаціонару та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під контролем викладача (у вигляді практичних занять – аудиторна частина практики); 2) самостійна робота студента у відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь (самостійна робота студентів). Практичні заняття тривають 2 академічні години.


 1. Програма навчальної дисципліни

Розділ 3 дисципліни «Медсестринська практика».
Тема 1. Організація роботи поста медичної сестри. Медична документація, порядок її ведення.
Обов’язки медичної сестри педіатричного відділення. Моральна та правова відповідальність медичної сестри педіатричного відділення перед суспільством. Гарантії та захист законних прав медичної сестри. Особливості взаємовідношень медичної сестри з дітьми та їх родичами.

Структура та функції педіатричного стаціонару. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні. Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету. Основна документація маніпуляційного кабінету. Правила зберігання й обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію у маніпуляційному кабінеті та на посту. Виписування, облік і зберігання сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з чинним законодавством. Організація роботи сестри процедурного кабінету. Правила зберігання медичного інструментарію в процедурному кабінеті.

Реєстрація пацієнтів, що надходять до відділення. Заповнення історії хвороби.
Практичні навички теми 1:

- знайомство з законодавчими актами роботи середнього медичного персоналу в дитячому відділенні.

- засвоєння основних правил відношень з хворою дитиною та її родичами.

- вивчення функціональних обов’язків (посадові інструкції) середнього медичного персоналу в дитячому відділенні.

- знайомство з організацією та роботою поста медичної сестри у дитячому відділенні.

- знайомство з правилами роботи медсестри маніпуляційоного кабінету.

- засвоєння правил виписування, зберігання та обліку сильнодіючих, наркотичних та отруйних речовин згідно з чинним законодавством.

- знайомство з правилами роботи медсестри процедурного кабінету.

- засвоєння вимог щодо реєстрації пацієнтів, що надходять до відділення та заповнення історії хвороби.
Тема 2. Забезпечення діагностичного процесу у педіатричному стаціонарі

Правила заповнювання документації для направленні біологічних матеріалів для лабораторних досліджень.

Правила взяття сечі для аналізу та дослідження за Зимницьким, Нечипоренко, Аддіс-Каковським, їх діагностичне значення. Техніка забору сечі у новонароджених та дітей грудного віку, методика користування сечоприймальником. Підготовка хворих і необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму, дисбіоз. Техніка взяття мазків із зіва та носа для бактеріологічного дослідження. Підготовка хворих і необхідного обладнання для забору мокротиння для клінічного та бактеріологічного дослідження.
Практичні навички теми 2:

- заповнювання документації для направленні біологічних матеріалів для лабораторних досліджень.

- засвоєння правил взяття сечі для аналізу та дослідження за Зимницьким, Нечипоренко, Аддіса-Каковським.

- оволодіти технікою забору сечі у новонароджених та дітей грудного віку та методикою користування сечоприймальником.

- засвоєння правил підготовки хворих і необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму, дисбіоз.

- засвоєння техніки взяття мазків із зіва та носа для бактеріологічного та дослідження.

- засвоєння правил підготовки хворих і необхідного обладнання для забору мокротиння для клінічного та бактеріологічного дослідження.
Тема 3. Забезпечення лікувального процесу у педіатричному стаціонарі.

Термометрія, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка у дітей різного віку. Немедикаментозні засоби допомоги дітям при гіпертермії. Правила накладання зігрівального компресу. Техніка застосування гірчичників, користування грілкою, пузирем із льодом. Правила користування кишеньковим і стаціонарним інгаляторами, небулайзером. Методика та техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. Промивання шлунка, способи його проведення, взяття промивних вод для дослідження. Підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.
Практичні навички теми 3:

 • Проведення термометрії, вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу із внесенням даних до температурного листка у дітей різного віку.

 • - застосування немедикаментозних засобів допомоги дітям при гіпертермії.

 • накладання зігрівального компресу.

 • застосування гірчичників.

 • користування грілкою, пузирем із льодом.

 • користування кишеньковим і стаціонарним інгаляторами, небулайзером.

 • подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

 • промивання шлунка, способи його проведення, взяття промивних вод для дослідження.

 • підготовка зондів, катетерів, наконечників до маніпуляцій.


Тема 4. Спектр обов’язків і дій постової та маніпуляційної медичної сестри педіатричного відділення.

Правила введення дітям лікарських засобів через рот. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози антибіотика. Правила заповнення систем для інфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію. Робота з листком призначень.

Практичні навички теми 4:

 • вводити лікарські засоби через рот дітям.

 • підготувати маніпуляційного стола до роботи.

 • оволодіння технікою виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій.

 • проведення розрахунку дози антибіотика.

 • оволодіння технікою заповнення систем для інфузії та проведення внутрішньовенних вливань.

 • ознайомлення з основними вимогами до проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення інструментарію.

 • оволодіння навичками роботи з листком призначень.Підсумкове заняття у т.ч. контроль виконання практичних навичок, вирішення ситуаційних завдань, тест контроль теоретичної підготовки, перевірка звітної документації.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Код 33. 12. 2 – Ремонтування та технічне обслуговування машин І устатковання спеціальної призначеності

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наук

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 РедукціонБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт