Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

М іністерство охорони здоров’я україни ду «український інститут стратегічних досліджень моз україни» На правах рукопису кривенко євгеній миколайович

М іністерство охорони здоров’я україни ду «український інститут стратегічних досліджень моз україни» На правах рукопису кривенко євгеній миколайович

Сторінка1/32
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


М

ІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

МОЗ УКРАЇНИ»
На правах рукопису
КРИВЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 614.2:616-058:002.001.57:353.1

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ НА ОСНОВІ ЇЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
14.02.03 – соціальна медицина
ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Науковий керівник

Слабкий Геннадій Олексійович

доктор медичних наук, професор

Київ – 2015

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ ЇЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (аналітичний огляд

наукової літератури) 13

1.1 Інформація як провідна складова управлінської діяльності 13

1.2 Поняття «інформаційного забезпечення» в управлінні 18

1.3 Розвиток медичних інформаційних систем в Україні та світі 23

1.4 Нормативно-правова база інформатизації галузі

охорони здоров’я України 35

Необхідність проведення подальших наукових досліджень 39

РОЗДІЛ 2 ПРОГРАМА, ОБСЯГ ТА МЕТОДИ НАУКОВОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ 40

РОЗДІЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ 48

3.1 Забезпеченість закладів охорони здоров’я системи охорони здоров’я

МОЗ України комп’ютерною технікою та інформаційно-аналітичними системами 48

3.2 Аналіз баз інформаційних ресурсів системи охорони здоров’я

в регіональному аспекті 59

3.3 Характеристика фінансування заходів з інформатизації

системи охорони здоров’я в регіональному аспекті 67

3.4. Ставлення медичних працівників

до інформатизації охорони здоров’я 72

Висновки за розділом 73

РОЗДІЛ 4 СТРУКТУРА ТА ОБСЯГИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

Й ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ НА РІЗНИХ РІВНЯХ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 75

4.1 Взаємодія органів управління з іншими установами/організаціями 75
4.2 Сучасні інформаційні системи в органах управління

охороною здоров’я 86

4.3. Якість інформації, що циркулює в органах управління

охорони здоров’я 92

4.4 Канали розповсюдження інформації про діяльність

галузі охорони здоров’я 96

4.5 Частота, важливість та доступність отримання інформації

за напрямами організація охорони здоров’я 101

4.6. Канали отримання інформації керівниками органів управління

охорони здоров’я різних рівнів 112

Висновки за розділом 117

РОЗДІЛ 5 ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 120

5.1 Концептуальні підходи до інформаційного забезпечення та

інформатизації охорони здоров’я на регіональному рівні 120

5.2 Сучасна структура функціонально-організаційної моделі

інформатизації управлінської діяльності охорони здоров’я

на регіональному рівні та її функції 142

5.3. Система управління інформатизацією управлінської діяльності

охорони здоров’я на регіональному рівні 149

5.4 Розрахунки необхідних видатків на створення єдиної

інформаційної системи на рівні регіонів 152

5.5 Переваги запропонованої моделі над існуючою ситуацією 156

5.6 Експертна оцінка запропонованої моделі 157

5.7 Впровадження наукових розробок дисертаційної роботи 159

Висновки за розділом 160

ВИСНОВКИ 162

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 165

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ 166

ДОДАТКИ 189

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


АРМАвтоматизоване робоче місце

БДБаза даних

ВМДВторинна медична допомога

ЕМЗЕлектронний медичний запис

ЗОЗЗаклад охорони здоров’я

ІАСІнформаційно-аналітична система

ІАЦІнформаційно-аналітичний центр

ІДСІнформаційно-довідкова система

ІКТІнформаційно-комунікаційні технології

ІСІнформаційна система

ІТІнформаційні технології

МІСМедична інформаційна система

МОЗМіністерство охорони здоров’я

ОІАЦОбласний інформаційно-аналітичний центр

ПЗПрограмне забезпечення

ПКПерсональний комп’ютер

ПМСДПервинна медико-санітарна допомога

УІУправління інформацією

ВСТУП
Актуальність теми. У провідних країнах світу застосування інформаційно-комунікаційних технологій пов’язане з необхідністю підтримки національних систем охорони здоров’я. Вони швидко розповсюджуються і стають важливим фактором у технологічному розвитку галузі (ВООЗ, 2012). Це важливо тому, що системи охорони здоров’я стикаються з економічними труднощами і підвищеними вимогами до забезпечення населення якісною та доступною медичною допомогою.

Інформатизація управлінської діяльності охорони здоров’я в Україні визначена на законодавчому рівні, але відсутня єдина концепція та галузева цільова програма з даного питання.

Слід визнати, що інформатизація галузі охорони здоров’я в Україні стикається з типовими проблемами, що ускладнює процес реформування. До них відносяться: хаотична передісторія розвитку ІT-систем; використання несумісних технічних процедур, що вимагає перегляду багатьох рішень з позицій інтеграційних процесів; багаторазове дублювання витрат, коли кожна установа прагне створити свою модель та інфраструктуру; складність введення в експлуатацію та функціонування відокремлених систем; опір з боку персоналу (В.М. Князевич, Г.О. Слабкий, О.С. Коваленко, 2009).

Дані літератури вказують на відсутність єдиних технологій (О.С. Коваленко, 2011, 2012), достатнього ресурсного забезпечення (М.В. Голубчиков, 2010, 2011), належної кадрової політики (О.П. Мінцер, 2013) у процесі інформатизації галузі, що призводить до низької ефективності використання її можливостей (О.В. Баєва, 2008). При цьому традиційні адміністративні схеми управління гальмують розвиток галузі, необхідне впровадження сучасних клінічних та організаційних технологій (О.Ю. Майоров, 2010). Велика кількість етапів і учасників бізнес-процесів в охороні здоров’я є наслідком адміністративної системи управління (C.В. Руденко, 2010). Необхідно скоротити число ланок в управлінському ланцюжку, максимально автоматизувати звітність. Відставання ІТ-технологій від потреб у галузі охороні здоров’я більше, ніж в інших галузях народного господарства. Тому необхідно ретельно аналізувати накопичений у галузі досвід, просувати кращі, реально працюючі розробки, працювати з професійними, високоспеціалізованими розробниками.

Вказане зумовило актуальність теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: дисертаційна робота є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»: «Наукове обґрунтування створення системи інформаційної підтримки процесів управління охороною здоров’я на різних рівнях в умовах комплексної інформатизації галузі», 2006–2008 рр. (№ держреєстрації 0106U002369), «Обґрунтування потреби системи охорони здоров’я усіх рівнів в телемедичній допомозі», 2009–2011 рр. (№ держреєстрації 0109U002442), «Наукове обґрунтування розробки системи комунікаційних технологій в охороні здоров’я України», 2012–2014 рр. (№ держреєстрації 0112U002810). У всіх НДР дисертант був відповідальним виконавцем.

Мета дослідження: науково обґрунтувати та розробити модель управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації.

Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали наступне:

 1. Провеcти системно-історичний аналіз вітчизняних та світових наукових джерел щодо інформатизації системи охорони здоров’я та її складової – управлінської діяльності.

 2. Розробити програму дослідження та визначити його методологію.

 3. Проаналізувати стан ресурсного забезпечення інформатизації охорони здоров’я: обладнання, технології, кадри, фінанси.

 4. Комплексно оцінити потребу керівників усіх рівнів охорони здоров’я в інформації та готовність медичних працівників до впровадження в професійну діяльність інформаційних технологій.

 5. Розробити концептуальні підходи до інформатизації системи охорони здоров’я.

 6. Визначити потреби у фінансових ресурсах для інформатизації системи охорони здоров’я на рівні регіонів.

 7. Науково обґрунтувати, розробити та впровадити модель управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації та оцінити її ефективність.

Об’єкт дослідження: управлінська діяльність охорони здоров’я на регіональному рівні.

Предмет дослідження: інформаційне забезпечення управлінської діяльності; рівень ресурсного забезпечення інформатизації охорони здоров’я; потреба керівників усіх рівнів охорони здоров’я в інформації; готовність медичних працівників до впровадження в професійну діяльність інформаційних технологій, впровадження інформаційних технологій в охорону здоров’я.

База наукового дослідження: органи та заклади всіх рівнів управління, причетні до інформатизації охорони здоров’я на регіональному рівні.

Методи дослідження. Реалізація мети і завдань дослідження потребувала використання комплексу взаємопов’язаних загальнонаукових і спеціальних методів, спрямованих на отримання об’єктивних і достовірних результатів, основою яких став системний підхід:

1) системний аналіз – для проведення кількісного та якісного аналізу проблем інформатизації охорони здоров’я в Україні;

2) бібліосемантичний – для вивчення існуючих підходів до вирішення проблем інформатизації охорони здоров’я та інформаційного забезпечення керівників;

3) соціологічний – для оцінки ставлення керівників охорони здоров’я різних рівнів управління до потреби в інформації, шляхах її отримання та вивчення рівня готовності медичних працівників використовувати в професійній діяльності інформаційні технології;

4) статистичний – для аналізу основних показників інформатизації управлінської діяльності охорони здоров’я в країні та оцінки ефективності запропонованої моделі;

5) концептуального моделювання – для проведення функціонально-структурного аналізу та розробки моделі управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

вперше в Україні:

 • системно представлено проблеми інформатизації управлінської діяльності охорони здоров’я та запропоновано модель їх вирішення з досягненням позитивних результатів з позиції структурної та процесної компоненти системного підходу;

 • визначено рівень ресурсного забезпечення інформатизації охорони здоров’я в регіональному аспекті – матеріально-технічного, технологічного, кадрового та рівень готовності медичних працівників використовувати в професійній діяльності інформаційні технології;

 • встановлено потребу керівників охорони здоров’я залежно від рівня надання медичної допомоги в інформації та шляхи її отримання;

 • обчислено обсяг видатків, необхідних для інформатизації охорони здоров’я на регіональному рівні та визначено джерела фінансування інформатизації охорони здоров’я;

 • науково обґрунтовано, розроблено та оцінено ефективність функціонально-організаційної моделі управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації;

набули подальшого розвитку питання реформування системи надання медичної допомоги з формуванням на вторинному рівні госпітальних округів та забезпечення якості медичної допомоги шляхом забезпечення автоматизованого контролю запровадження галузевих стандартів медичної допомоги.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у суттєвому доповненні теорії соціальної медицини в частині впровадження сучасних інформаційних технологій в охорону здоров’я.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони стали підставою для розробки стратегії інформатизації охорони здоров’я на регіональному рівні в Україні.

Впровадження результатів дослідження реалізовано:

а) на державному рівні:

при підготовці Постанов Кабінету Міністрів України: від 07.09.2011 р. №941 «Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009–2013 роки» та від 06.06.2012 р. №546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів»;

б) на галузевому рівні:

при розробці наказів МОЗ України: від 25.11.2008 р. №675 «Про затвердження галузевої програми «Електронна система обміну медичною інформацією між закладами, установами і організаціями системи охорони здоров’я»; від 31.01.2008 р. №37 «Про затвердження плану заходів щодо розробки проекту «Система обміну медичними даними між лікувально-профілактичними закладами з використанням інформаційних та телемедичних технологій» на 2008–2009 роки»; від 21.01.2010 р. №54 «Про затвердження форми подання відомостей за результатами моніторингу стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим та області»; від 26.03.2010 р. №261 «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я»; від 30.08.2012 р. №666 «Про затвердження Порядку ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2012 р. за №1579/21891); від 01.09.2011 р. №555 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»; від 13.10.2011 р. №665 «Про затвердження індикаторів якості медичної допомоги»; від 31.10.2011 р. №734 «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні планового лікування»; від 31.10.2011 р. №736 «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні відновного лікування»; від 01.09.2011 р. №557 «Про затвердження «Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»»; від 30.12.2011 р. №1008 «Про затвердження положень про заклади охорони здоров’я, які входять до складу госпітальних округів та їх структурних підрозділів»; від 31.10.2011 р. №735 «Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні інтенсивного лікування»;

при розробці методичних рекомендацій МОЗ України: Застосування медичної інформації системи «Доктор Елекс» для автоматизації та управління діяльністю медичної установи : методичні рекомендації. – Київ, 2008. – 13 с.; Застосування телемедичного консультування для надання допомоги пацієнтам загального хірургічного профілю : методичні рекомендації. – Київ : ДУ «УІСД МОЗ України», Одеський НМУ, ДКНПЦ телемедицини МОЗ України, КП «Одеська обласна клінічна лікарня», 2011. – 32 с.; Методологія вивчення рівня впровадження інформатизації в систему охорони здоров’я України : методичні рекомендації. – Київ, 2014. – 20 с.;

при розробці галузевих нововведень: Телемедична мережа системи охорони здоров’я України (307/35/11) // Реєстр галузевих нововведень. – Вип. 34–35. – Київ, 2011. – С. 222;

в) на регіональному рівні:

 • окремі елементи дисертаційного дослідження використано при розробці регіональних програм інформатизації охорони здоров’я Донецької (затверджена рішенням сесії Донецької обласної ради від 14.05.2010 р. № 5/28-874 «Програма інформатизації Донецької області на 2010–2012 роки»), Київської (затверджена наказом Київської ОДА від 19.08.2010 р. №779-33-V «Програма інформатизації Київської області на 2010–2012 роки») та Чернівецької (затверджена наказом ГУОЗ Чернівецької ОДА від 02.03.2009 р. № 90 «Про затвердження галузевої програми «Електронна система реєстрації та обміну медичної інформацією між закладами, установами і організаціями системи охорони здоров’я області») областей;

 • шляхом використання окремих елементів запропонованої моделі в практиці діяльності Департаментів охорони здоров’я Полтавської (акт впровадження від 21.08.2015 р.) та Запорізької (акт впровадження від 19.08.2015 р.) обласних державних адміністрацій, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України (акт впровадження від 20.08.2015 р.).

г) впроваджені у навчальний процес: у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (акт впровадження від 20.08.2012 р.), ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (акт впровадження від 29.08.2015 р.), ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (акт впровадження від 20.11.2015 р.).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ду «Український інститут стратегічних досліджень моз україни» крисько марина Олександрівна
Медико-соціальне обгрунтування функціонально-організаційної моделі медичної допомоги віл-інфікованим та хворим на снід на первинному...

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису пахолок ольга олегівна
Феномен здоров’я в цивілізаційній перспективі: часовий, просторовий та аксіологічний аспекти аналізу 12

М іністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Зміни у соціальному просторі сучасного українського міста під впливом туристичних практик

Моз україни узгоджено проект Концепції розвитку фармацевтичного сектору...
Причини тривалого обговорення Концепції: по-перше, у цьому році пройшла певна трансформація бачення ролі фармацевтичного сектору...

Міністерство охорони здоров'я україни
В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (мкх-10) та з метою...

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60

Миколаївська обласна державна адміністрація управління охорони здоров’я нака з
Моз україни від 21. 01. 2016 року №29 «Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення», та з метою...

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В....
Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи Середньовіччя І в Новий час

Ду «центр громадського здоров’я моз україни»
Ду «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського намн україни»

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
П. Блау) І o. Dunkan (О. Данкену). Дослідження 1980-х років відзначаються домінуванням методологічних І концептуальних принципів...

Регіональний філіал національного інституту стратегічних досліджень...
Регіональний філіал національного інституту стратегічних досліджень в м ужгороді

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення...
Документ: Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про внесення змін до наказу моз україни від 19. 07. 2005 №360"

Методичні рекомендації щодо приведення обробки персональних даних...
Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи моз україни

Звітність
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному...

Державна податкова адміністрація україни національний університет...
Нвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспект

Міністерство освіти І науки україни Уманський національний університет...
...

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах...
Теоретичні засади формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб…База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт