Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з новогрецької мови

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з новогрецької мови

ПРОГРАМА

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

З НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ
ВСТУП

Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.

Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання з новогрецької мови створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з новогрецької мови для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості новогрецької мови.

Об’єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Греції та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов’язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і _ормо утворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.
УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

У зовнішньому незалежному оцінюванні з новогрецької мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.
МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ

Загальна кількість завдань роботи – 43. На виконання роботи відведено 120 хвилин. Сертифікаційна робота складається з трьох частин:
ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності

У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.

Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з новогрецької мови. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

Форми завдань:

- із вибором правильної відповіді;

- на встановлення відповідності (добір логічних пар);

- на заповнення пропусків у тексті;

- знаходження аргументів та висновків;

- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Типи текстів

- статті із періодичних видань;

- листи (особисті, ділові тощо);

- оголошення, реклама;

- розклади (уроків, руху поїздів тощо);

- меню, кулінарні рецепти;

- програми (телевізійні, радіо тощо);

- особисті нотатки, повідомлення;

- уривки художніх творів.

Випускники повинні вміти:

- виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

- знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

- виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

- розрізняти фактографічну інформацію і враження;

- надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;

- сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;

- розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;

- розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом

У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.

Форми завдань:

− із вибором однієї правильної відповіді: завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.

− заповнення пропусків у тексті: завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

Забезпечення

Автентичні тексти невеликі за обсягом.

Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

Випускники повинні вміти:

- ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

У тестах використовуються зразки писемного мовлення Республіки Греція.

Уміння випускників перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.
ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності

У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених комунікативних завдань.

Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з новогрецької мови, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в Греції, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості Греції і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Форма завдання

Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).

Випускники повинні вміти:

- писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;

- написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;

- передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;

- висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від випускників вимагається написати новогрецькою мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.

Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.
СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

І. Особистісна сфера

 Повсякденне життя і його проблеми

 Сім'я. Родинні стосунки.

 Характер людини.

 Режим дня.

 Здоровий спосіб життя.

 Дружба, любов

 Стосунки з однолітками, в колективі.

 Світ захоплень.

 Дозвілля, відпочинок.

 Особистісні пріоритети.

 Плани на майбутнє, вибір професії.

ІІ. Публічна сфера.

 Навколишнє середовище.

 Життя в Республіці Греція.

 Подорожі, екскурсії.

 Культура і мистецтво в України та в Греції.

 Спорт в Україні та в Греції.

 Література в Україні та в Греції.

 Засоби масової інформації.

 Молодь і сучасний світ.

 Людина і довкілля.

 Одяг.

 Покупки.

 Харчування.

 Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.

 Україна у світовій спільноті.

 Свята, знаменні дати, події в Україні та в та в Греції.

 Традиції та звичаї в Україні та в та в Греції.

 Видатні діячі історії та культури України та в Греції.

 Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в Греції.

 Музеї, виставки.

 Кіно, телебачення.

 Обов’язки та права людини.

 Міжнародні організації, міжнародний рух.

ІІІ. Освітня сфера.

 Освіта, навчання, виховання.

 Шкільне життя.

 Улюблені навчальні предмети.

 Система освіти в Україні та в Греції.

 Іноземні мови у житті людини.
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Морфологія

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині. Окличний відмінок іменників. Особливості відмінкових закінчень іменників. Узгодження іменників з прикметниками у роді, числі та відмінку.

Артикль. Вживання означених і неозначених артиклів з іменниками та прикметниками. Відмінювання артиклів за відмінками: означеного – в однині та множині, неозначеного – в однині. Правила вживання артиклю. Випадки відсутності артиклю при іменниках в окличному відмінку, при іменній формі присудку, після дієслів ονομάζομαι, λέγομαι тощо.
Прикметник. Вживання прикметників. Узгодження прикметників з іменниками з у роді, числі та відмінку. Ступені порівняння прикметників. Ступені порівняння прикметників, які є виключенням.

Займенник. Розряди займенників за значенням, їх відмінювання. Вживання займенників. Особливості відмінювання зворотного займеннику τον εαυτό μου.

Дієслово. Відмінювання та вживання дієслова - зв’язки είμαι. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Дійсний спосіб дієслів (Ενεστώτας, Παρατατικός, Μέλλοντας Διαρκείας (Συνεχής), Μέλλοντας Στιγμιαίος (Απλός Μέλλοντας), Συντελεσμένος Μέλλοντος). Залежний спосіб дієслів (Υποτακτική). Наказовий спосіб дієслів (Προστακτική). Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Дієслівні конструкції πρέπει να …, μου αρέσει να…, θέλω να …

Дієприкметник. Утворення дієприкметників від І та ІІ дієвідміни. Ступені порівняння дієприкметників, їх відмінювання.

Прислівник. Стверджувальні та заперечувальні прислівники. Розряди прислівників за значенням. Утворення та вживання ступенів порівняння прислівників. Правопис прислівників.

Дієприслівник. Утворення дієприслівників від активних дієслів І та ІІ дієвідміни. Правопис дієприслівників.

Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Прості та складені числівники. Відмінювання числівників. Відмінювання кількісних числівників ένας-μία- ένα, τρεις – τρεις – τρία, τέσσερις- τέσσερις – τέσσερα. Узгодження числівників з іменниками у роді, числі, відмінку.

Прийменник. Види прийменників. Особливості вживання прийменників.

Частка. Особливості вживання часток θα, να, μα, για, ας.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.

Вигук. Функції вигуку у реченні.
Синтаксис

 Структура різних типів речень.

 Прості речення.

 Безособові речення.

 Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).
Пряма і непряма мова
Словотворення

Префіксальний та суфіксальний способи утворення іменників, прикметників, прислівників та дієслів. Зменшено - пестливі суфікси.
ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з новогрецької мови (рівень стандарту).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних...
Тема: «Історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб,...

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання...
Бірюкова К. В., учитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради

Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього...
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Література Систематизований шкільний курс
Універсальне видання для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Література
Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання

Алгоритм роботи в закладах освіти з питань підготовки учнів до державної...

Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, п ротокол №6/6-20...
Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, протокол №6/6-20 від 03 липня 2015 року «Про проведення в 2016 році зовнішнього...

Методичний бюлетень
«На допомогу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів «Шляхи ефективної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього...

Регламентовано
Пробне зно традиційно проводиться в березні з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання (далі зно)

Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх системБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт