Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Директор департаменту Е. Лещенко

Директор департаменту Е. Лещенко

НАКАЗ

Від 05 березня 2014 року № 62-к


Про затвердження Положення

про відомчі заохочувальні відзнаки

департаменту освіти і науки

Кіровоградської обласної державної адміністрації
Керуючись Указом Президента України від 30 травня 2012 № 365/2012 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2013 року № 1047 та з метою упорядкування системи заохочувальних відзнак департаменту освіти і науки облдержадміністрації
НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, що додається.

  2. Відділу кадрової роботи та юридичного забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Богомолова І.В.) довести даний наказ до відома органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, керівників підвідомчих установ.

  3. Вважати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 7 вересня 2006 року № 232-к.

  4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор департаменту Е.Лещенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації

від „____”_____________ 2014 року

№ __________


ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки

департаменту освіти і науки

Кіровоградської обласної державної адміністрації
1. Це Положення визначає перелік установлених департаментом освіти і науки облдержадміністрації (далі - департамент) відомчих заохочувальних відзнак, якими нагороджуються працівники департаменту, закладів, установ, організацій, що належать до сфери його управління, інші працівники сфери освіти, а також вищезазначені особи після виходу на пенсію.

2. У департаменті встановлені такі відомчі відзнаки:

1) Подяка департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації;

2) Грамота департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації;

3) Почесна грамота департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації;

3. Нагородження відомчими відзнаками департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – відомчі відзнаки) проводиться:
за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі за підсумками навчального року та високі результати атестації педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників;

з нагоди професійних свят;
з нагоди ювілеїв підприємств, установ, організацій.
4. Наступне нагородження відомчими відзнаками осіб, які були відзначені державною нагородою, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Міністерства освіти і науки України та місцевих органів виконавчої влади, можливе не раніше ніж через три роки після останнього нагородження, за винятком працівників, які досягли граничного віку перебування на державній службі і виходять на пенсію або результати роботи яких мають важливе міжнародне та загальнодержавне значення.

5. Подяка департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації є відомчою відзнакою, яка запроваджується для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління департаменту, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше п’яти років та раніше були відзначені органами управління освітою, керівниками вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, закладів обласного підпорядкування за ініціативу та наполегливість, сумлінне виконання службових обов'язків та професійні досягнення, пов'язані з реалізацією державної політики у сфері освіти і науки.

6. Грамота департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації є відомчою відзнакою, яка запроваджується для відзначення педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління департаменту, інших працівників сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у сфері не менше восьми років та раніше заохочувались Подякою департаменту, за високі виробничі та наукові досягнення, плідну наукову, науково-педагогічну та педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління.
7. Почесною грамотою департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації відзначаються педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, працівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління департаменту, які зробили вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки, мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше десяти років та раніше заохочувались Грамотою департаменту, за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки, успішну координацію діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління департаменту.
ІІ. Порядок представлення до нагородження
1. Висунення кандидатур, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, здійснюється відкрито за основним місцем роботи і оформляється поданням про нагородження, що має містити інформацію про підстави для порушення клопотання про нагородження (далі - подання).
2. Подання вносяться на ім’я директора департаменту заступниками директора департаменту, начальниками місцевих органів управління освітою, керівниками структурних підрозділів депаратменту, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління. за основним місцем роботи.
3. Висунення кандидатур начальників місцевих органів управління освітою, керівників підвідомчих установ та організацій, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, здійснюється відповідно за ініціативи голів місцевих державних адміністрацій або колегії департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.
4. Подання подаються до депаратменту не пізніше ніж за місяць до запланованої дати нагородження.5. До подання додаються:

нагородний лист для представлення на відзначення відомчими відзнаками (додаток 1), у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, із зазначенням назв нагород та відзнак, якими було відзначено претендента на відомчу відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує нагородження. Нагородний лист на кожну особу готується за основним місцем роботи в одному примірнику, оформлюється друкованим текстом на аркушах формату А4 і підписується керівником підприємства, установи, організації та головою ради (зборів) трудового колективу (у разі їх наявності). Підписи затверджуються печаткою підприємства, установи, організації. Усі графи є обов'язковими для заповнення. Нагородні листи складаються в алфавітному порядку згідно з поданням;

копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та іншими відзнаками;

копії відповідних сторінок трудової книжки, де внесено дані про заохочення;

довідка про економічну ефективність та результативність показників фінансово-господарської діяльності підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління департаменту, якщо до нагородження представляється його керівник;

згода осіб, які представляються до заохочення відомчими відзнаками, на обробку їх персональних даних.

Усі документи подаються в одному примірнику.
6. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.
7. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення відомчими відзнаками та підписує нагородний лист.
8. Рішення про відзначення приймає директор департаменту, а у разі його відсутності - особа, що виконує його обов’язки.
9. Відзначення відомчою відзнакою проводиться наказом департаменту.

10. Проект наказу департаменту про відзначення відомчими заохочувальними відзнаками готується відділом кадрової роботи, юридичного забезпечення.
ІІІ. Порядок вручення відомчих відзнак
1. Відомчі відзнаки вручаються в урочистій обстановці директором департаменту або за його дорученням заступниками директора, керівниками структурних підрозділів департаменту, керівниками місцевих органів управління освітою, та керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління департаменту.

2. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться запис згідно з чинним законодавством.

3. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки її дублікат не видається.


Начальник відділу кадрової роботи та

юридичного забезпечення І.Богомолова

Додаток 1

до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації

(пункт 5 розділу ІІ)
НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________
2. Посада і місце роботи, служби _____________________________________
3. Число, місяць, рік і місце народження
4. Стать __________________________________________________________
5. Освіта __________________________________________________________
6. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________
7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер

підтвердного документа) ____________________________________________
8. Місце проживання _______________________________________________
9. Загальний стаж роботи____________________________________________
10. Стаж роботи в даному колективі __________________________________
11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у

сфері освіти та науки _______________________________________________

Кандидатура _________________________________________ рекомендована

зборами (радою, правлінням) колективу (найменування підприємства, установи, організації тощо, дата обговорення, номер протоколу) __________
__________________________________________________________________

Представляється до _________________________________________________

(вид нагороди)
Керівник підприємства, Голова ради

установи, організації (зборів) колективу

_____________________________ _____________________________

(П.І.Б., посада) (П.І.Б., посада)

М.П.

«___» _________ 20__ року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель держгеокадастру україни
Заступник Директора Департаменту державної реєстрації та нотаріату міністерства юстиції

Передмова
О. С. Брагін, директор департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України

Директор департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку України
«повне найменування»/товариства з обмеженою відповідальністю

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)
Директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Виконавчий комітет Первомайський міський ради Харківської області відділ освіти наказ
Бугаєнко І. В.), №5 (директор Стоцька О. А., заступник директора Люлька А. В.), №6 (директор Спінчевська Л. Р., заступник директора...

Установчим з’їздом Політичної партії «Народно-трудовий союз України»...
...

Начальника управління маркетингу та продаж Лещенко Олександр Олегович
Лещенко Олександр Олегович, який діє на підставі довіреності №8 від 03. 02. 2012 та начальника відділу по роботі з юридичними особами...

Затверджено Голова Комісії з відбору, директор департаменту охорони здоров’я лода
Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку №8475-ua на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я...

Правила забудови
Головне управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища: відповідальний Присяжнюк В. Ф, Миргородський А. С.,...

Умови
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації в тісній взаємодії з працівниками відділу, інших відділів Департаменту,...

До наказу дфс від 10. 08. 2017№1932-о
Департаменту – начальника управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків І зборів з юридичних осіб...

Павло Дроняк: у І кварталі платниками сплачено 38,8 млрд грн. єдиного внеску
Протягом січня-березня поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 38,8...

Тетяна Пажитнова: у минулому році дфс працювала над підвищенням ефективності...
У 2016 році Державною фіскальною службою України проведено комплекс заходів щодо поліпшення ефективності здійснення наукової та науково-технічної...

Умови проведення конкурсу на посаду директора Департаменту з питань...
Здійснення загального керівництва діяльністю Департаменту з питань люстрації; забезпечення виконання покладених на Департамент завдань...

З початку року зафіксовано понад 2 тис випадків призупинення митного...
Протягом січня-березня поточного року митниками зафіксовано 2157 випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні...

Наказ
Департаменту освіти І науки Вінницької від 09. 09. 15 №388 «Про затвердження Плану заходів Департаменту освіти І науки Вінницької...

Затверджено Наказ Департаменту фінансів міської ради від 23. 09. 2016 №31-О
Головний розпорядник бюджетних коштів (далі головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту І подає його...

Закон україни
У тексті Закону слова "ліміт відповідальності страховика" у всіх відмінках замінено словами "страхова сума" у відповідному відмінку,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт