Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Якість освіти значною мірою залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське дошкілля Нормативно правове забезпечення

Сторінка3/3
1   2   3

Якість освіти значною мірою залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. Так, на етапі дошкільної освіти реалізація наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя. А на етапі початкового шкільного навчання – в урахуванні того рівня сформованості життєвих компетенцій, з яким дитина прийшла до школи, і опорі на нього. Такий підхід забезпечує поступальний природний розвиток особистості дитини.

В центрі уваги педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів має перебувати забезпечення формування у кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища. Не варто вдаватися до надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку (навчання читанню, письму, лічбі), до чого останнім часом схиляються окремі педагоги і батьки, мотивуючи це необхідністю якісної підготовки дитини до школи. В роботі зі старшими дошкільниками важливо посилити ціннісні аспекти виховного значення та забезпечити наступність в роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи з реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання.

З цією метою необхідно налагодити тісне співробітництво між педагогами дошкільних навчальних закладів і вчителями початкових класів за трьома напрямами:

– інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості);

– методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і початковій школі);

– практичним (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів).

Успішному забезпеченню наступності сприяє організація спільних для педагогів дошкільних навчальних закладів і початкової школи форм методичної роботи. Це педагогічні ради, методичні об'єднання, „педагогічні мости”, „методичні всеобучі”, „педагогічні діалоги”, „круглі столи”, „творчі лабораторії”, „методичні вітальні”, „методичні фестивалі”, „панорами творчих ідей і знахідок”, „творчі звіти”, „авторські школи”, семінари, семінари-практикуми, присвячені питанням духовності, патріотичного і трудового виховання старших дошкільників та молодших школярів. Доцільним є також залучення педагогів-практиків до спільної творчої діяльності та дослідно-експериментальної роботи, що сприяє новому розумінню наступності в роботі вихователя і вчителя.

Висока якість дошкільної освіти може бути забезпечена спільними зусиллями управлінських і методичних служб, наукових установ, практиків та батьків, діяльність яких націлена на досягнення оптимальних результатів освітньої роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, наступності у реалізації як навчальних, так і основних виховних завдань.


Рекомендована література

 1. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, (ж-л Д/в № 9, 2010).

 2. Методичні рекомендації МОН (Додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» Д/в № 9, 2010).

 3. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»/ О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна. – НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка. 2012 р.

 4. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О. Огнев'юк; наук. ред.. Н.В. Кудикіна, В.У. Кузьменко; авт. кол. Е.В. Бєлкіна, Н.І. Богданець-Білоскаленко, О.Л. Богініч, З.Н. Борисова, М.С. Вашуленко / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг.. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.

 5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».-Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.

 6. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / автор. колектив; наук. керівник К.Л. Крутій.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД,2011.-188 с.

 7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля»/ О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

 8. Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період. Інструктивно-методичні рекомендації. (додаток до листа МОН від 28.05.2012 р. №1/9-413). Ж-л «Дошкільне виховання» №6, 2012 р.

 9. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №615 від 22.05.2012р. Ж- л «Дошкільне виховання» №7, 2012р.

 10. Дитячий садок: управління / Упоряд. Т.Вороніна.- К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.- 128с.- (Б-ка „Шк. світу”).

 11. Дошкільна освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / Упоряд. Л.Гураш, Т.Вороніна. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Галіцина, 2006.– 120 с. [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

 12. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу / Упор.: Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофеєва.- Тернопіль: Мандрівець, 2006.- 168с.

 13. Книга керівника дошкільного навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.А.Копейкіна: Л.В.Гураш. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 512 с.

 14. Методичний кабінет – творча лабораторія за редакцією Л.А.Грищук, М.І.Каратаєвої. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова. 2003.–260 с.

 15. Методична робота в ДНЗ / Упорядник: Л.А.Швайка. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 287, [1] с. – (серія ДНЗ. Керівнику).

 16. Методичний кабінет у дитячому садку. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с – (Б-ка «Шкіл. світу»).

 17. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.

 18. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Навч. посіб. для вихователів дитячих садків. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2002.

 19. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л.В. Калуська, М.В. Отрощенко. – Мандрівець, 2-010. – 376 с.

 20. Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назв / упор. К.Л. Крутій, О.О. Фунтікова. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 324 с. – Бібліогр.: с. 5-7.- («Словники»).

 21. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: Монографія. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 172 с.: табл. – Бібліогр.: с. 160.1   2   3

Схожі:

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Характеристика дитини старшого дошкільного віку Соціальна ситуація...
Проте життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв’язку зі світом дорослих. Розрив між ідеальними прагненнями...

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного...
Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого...

Психофізіологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку”
Успішне виконання кожної із цих вимог безпосередньо пов’язано із досвідом, набутим дитиною впродовж усього дошкільного життя

Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку
Отже, мовленнєве спілкування є передумовою розвитку особистості дитини, можливості засвоювати окультурені людські дії у ході активної...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Українське дошкілля»,...

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей...
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської...

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Закон України «Про освіту»
Нормативно-правове забезпечення викладання української мови та літератури у 2016-2017 Н. Р

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Закону України «Про загальну середню освіту»
Нормативно-правове забезпечення адміністративної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт