Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

8 КЛАС ( 7-й рік навчання) (2 години на тиждень, усього 68 годин) - Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Сторінка12/12
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

8 КЛАС ( 7-й рік навчання)

(2 години на тиждень, усього 68 годин)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

Навчання усного мовлення:

Аудіювання і говоріння.
Навчання писемного мовлення: Каліграфічне написання слів, речень, текстів.
Навчання лексики

Введення лексичної одиниці та її закріплення.

Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.
Навчання граматики

Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

- Regular and Irregular forms;

 • Present/Past/Future Indefinite;

 • Present/Past Continuous;

 • Present Perfect;

 • Модальні дієслова: can, could, must, may, should;

 • Прислівники: ступені порівняння прикметників, вживання прикметників з as…as; not so …as;

 • Числівники складені.

 • Займенники: заперечні, означальні;

 • Типи питальних речень: загальні, спеціальні, альтернативні.
За результатами учень повинен:

Аудіювання:

розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередковано (запис на касеті висловлювання носія мови), представлене в нормальному темпі у звукозапису;

розуміти невеликі за обсягом повідомлення й інструкції, аудіо касети можуть містити до 2% невідомих слів і окремих граматичних явищ, зрозумілих з контексту;

Монологічне мовлення:

робити короткі повідомлення з теми, передавати своїми словами зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису, давати йому свою оцінку;

робити підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.

описувати малюнок використовуючи для цього у разі необхідності вербальні опори;


Продовжувати виконувати корекційно-розвиткову роботу, розпочату в попередніх класах при вивченні іноземної мови.

Міцність засвоєння матеріалу залежить також від комплексності підключення аналізаторів (зорового, слухового, рухового).

Корекційно-розвивальна робота передбачає:

 • формування усіх сторін та складових діяльності (потреб, мотивів, інтересу до процесу, змісту, результату);

 • здобуття необхідних для виконання діяльності знань;

 • навчання дій, операцій, рухів, за допомогою яких виконується діяльність.

Потребують розвитку мова і мовлення, усі функції та види мовлення.

Для посилення мовленнєвої регуляції діяльності необхідна робота по відтворенню дитиною інструкції (завдання), сприяння розуміння цієї інструкції, а також формування фіксуючого, супроводжуючого і, особливо, плануючого мовлення у зазначеній послідовності. Розвиток регулюючої функції мовлення щодо виконання практичної діяльності: розуміння інструкції, виконання словесних вказівок, прийняття вербальної допомоги.

Робота у напрямі долання неорганізованого розмовного стилю.


№ п.п.

К-ть.

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання


1

2

3
4
5

6
7


10

10

10
10
10

8
10

Сфери спілкування:

 • Я, моя сім’я та друзі: стосунки з іншими людьми, повсякденне життя

 • Шкільне життя: стосунки, улюблені предмети, урок англійської

 • Природа: довкілля, охорона довкілля ;

 • Дозвілля: відпочинок, мандрівки, світ спорту;

- Наука і культура: пам’ятники культури різних країн;

- Життя суспільства: життя у місті, транспорт;

- Робота і професії: професії, професійне становлення ;


Діалогічне мовлення:

вести діалог, обмінюватися інформацією, висловлювати свою думку про конкретні факти і події використовуючи при цьому вивчені види запитань;

правильно і швидко реагувати на репліку співрозмовника;

створити мікро діалог, виступаючи в певних ролях.

Читання:

розуміти нескладні різнопланові тексти (значення незнайомих слів розкриваються на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою). Тексти можуть містити до 1% невідомих слів, які пояснюються в коментарі або про значення яких можна здогадатися, а також до 2% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому;

розуміти інформацію під час читання адекватно до його цілей (повне, точне, глибоке розуміння, ознайомлення зі змістом, перегляду тексту тощо).

Письмо:

самостійно складати речення, на основі вербальних чи зорових опор;

писати диктанти різних типів і стисло передати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;

писати короткі твори за темою

Розвиток слухового сприймання.
Розвиток фонематичного слуху.
Розвиток словесної пам’яті.
Збагачення словникового запасу.
Розвиток мовленнєвої уваги та пам’яті
Розвивати слухове сприйняття розуміння і іноземної мови.
Формувати вміння концентрувати довільну увагу.
Розвивати пам'ять та увагу.
Розвивати навики діалогічної та монологічної мови, культури розмовної поведінки.
Розвивати образну пам’ять та логічне мислення.

Розвивати зв’язну мову

9 КЛАС ( 8-й рік навчання)


(2 години на тиждень, усього 68 годин)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання

Навчання усного мовлення:

Аудіювання і говоріння.
Навчання писемного мовлення: Каліграфічне написання слів, речень, текстів.
Навчання лексики

Введення лексичної одиниці та її закріплення.

Лексика, що відповідає сферам спілкування, мовленнєвим функціям та наявним навчальним матеріалам.
Навчання граматики

Граматичні явища вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

- Active, Passive; Modal Verbs; Gerund;

 • Іменник, артикль, прислівник, прикметник, сполучник, числівник, займенник, прийменник.

 • Типи питальних речень: загальні, спеціальні, альтернативні.
За результатами учень повинен:

Аудіювання:

розуміти основний зміст не дуже складних текстів пізнавального характеру, виділяти основну думку, ідею, факти, диференціювати основні факти і другорядну інформацію, узагальнювати інформацію і зіставляти її з власним досвідом;

розуміти нескладне мовлення в межах приватної, публічної та освітньої сфери з метою задоволення елементарних потреб, у випадку необхідності вміти перепитати;

розуміти короткі прості пояснення.

Монологічне мовлення:

уміти висловлювати свої думки відповідно до певної ситуації або у зв’язку з тим, що прочитали чи почули; робити короткі повідомлення у межах відповідної сфери спілкування, використовуючи у разі необхідності вербальні або зорові опори;

передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, використовуючи опис, переказ або змішані типи монологу, коротко висловлюючи своє ставлення до осіб, явищ тощо, про які йде мова;


Продовжувати виконувати корекційно-розвиткову роботу, розпочату в попередніх класах при вивченні іноземної мови.

Розвивати вміння утримувати інформацію протягом певного часу, враховуючи, що перший і останній елементи в ряду інформації утримуються краще, ніж середні (крайовий ефект пам’яті).

Розвивати пам’ять, враховуючи закономірність забування.

Використовувати прийоми пригадування. Систематичне заучування матеріалу невеликими порціями.

Формування усіх видів пам’яті: довільної, смислової, мимовільної та механічної.

Посилення наочності уявлень, посилення стійкості і постійності, формування узагальненості уявлень.
№ п.п.

К-ть.

годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст корекційно-розвиткової роботи в процесі навчання


1

2
3

4

5
6
7


10

10
10

10

10
10
8

Сфери спілкування:

 • Я, моя сім’я та друзі: обов’язки у сім’ї, стосунки із друзями та оточуючими, гармонійний спосіб життя
 • Шкільне життя: школа та освіта, Інтернет

 • Природа: охорона навколишнього середовища;
 • Дозвілля: хобі, захоплення, розваги, туризм, подорож

-Людина: людська зовнішність та характер

- Життя суспільства: культура та наука, суспільство

- Робота і професії: моя майбутня професія


Діалогічне мовлення:

вести діалог, обмінюватись інформацією, висловлювати свою думку про конкретні факти і події, використовуючись при цьому вивчені види запитань;

спілкуватися із співрозмовником у простих типових ситуаціях, передбачених програмою, які не вимагають обґрунтувань, роздумів тощо;

будувати діалог, використовуючи найбільш уживані типи діалогічних єдностей, основні формули мовленнєвого етикету, прийнятого у країнах, мова якої вивчається;

запрошувати нову інформацію, використовуючи для цього запитання різних типів

Читання:

розуміти основний зміст текстів різного жанру і стилю, виділяти головну думку або ідею автора чи порушену ним проблему, диференціювати основну і другорядну інформацію, усвідомлювати взаємозв’язок подій і фактів, логіку розповіді, прогнозувати подальший розвиток подій, робити власні висновки та оцінки.

Уміти проглянути текст чи серію текстів з метою пошуку потрібної інформації та оцінки її значення. Тексти можуть мати до 3% невідомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% невідомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому..

Письмо:

писати диктанти різних типів і стисло передати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;

писати твори або реферати за темою;

уміти заповнювати анкету з основними відомостями про себе.

Корекційно-розвиткова робота має спрямовуватися на наочно-дійове мислення (формування цілеспрямованої діяльності), наочно-образного мислення (що відбулося спочатку, що потім, чим закінчилося) та на абстрактно-логічне мислення (групувати, класифікувати предмети).

Розвиток регулюючої функції мовлення щодо виконання практичної діяльності: розуміння інструкції, виконання словесних вказівок, прийняття вербальної допомоги. Особливе значення має розвиток довільної уваги.

Формування доброзичливості, любові, дружби, естетичних почуттів.

Формування довільності дій та волі, пов’язаної з доланням посильних перешкод у розв’язанні поставлених задач.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант
Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Поурочний план розподілу навчального матеріалу нмк “english 5” для...
Позначені зірочкою завдання рекомендуються для виконання учнями вдома або у класі за умови використання разом із підручником авторського...

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

72. 20. 3 – Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги...
Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги по реалізації проекту...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча І культурологічна, що відбилося...

План уроку виробничого навчання тема програми: Засвоєння прийомів...
...

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування...
Ооп І програмної інженерії — stl- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів

Методичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт