Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

9 клас70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервних - Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу

Сторінка5/12
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


9 клас
70 годин на рік, 2 години на тиждень, 16 годин резервнихПор№

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи.

1

1

ВСТУП
Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що “вбирає” свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.
ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

Учень:

- усвідомлює відмінність усної

словесності від «книжної» літератури;

– розуміє, що художній твір має

естетичну цінність,

– що кожний митець творить по своєму;

– що художній твір є носієм загальнолюдських вартостей.Усвідомлення того, для якої нації

письменники пишуть свої твори.

Розуміння вселюдського значення мистецтва.

2


2

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Родинно-побутові пісні. “Місяць на небі, зiроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”, “Сонце низенько, вечір близенько”, “В кінці греблі шумлять верби”, “За городом качки пливуть”, “Світи, світи, місяченьку”, “Лугом іду, коня веду” (на вибір)
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.
ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.

Учень:

–знає, що таке народна творчість;

–розрізняє види народної творчості та її

жанри;

–знає процес виникнення фольклору;

–з допомогою вчителя розкриває

роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури;

–розрізняє види родинно-побутових пісень;

– з допомогою вчителя і самостійно аналізує тексти, визначає їхню тематику, художньо-поетичні засоби, образи-символи.

Вивчає напам’ять і декламує 2 пісні (на

вибір).

Уміння виділяти фольклорні твори серед літератури.

Усвідомлення потреби народу в піснях..

Ознайомлення з народними піснями, які знають і співають бабуся, мама. Визначення головної думки оспіваної в них.
Музика М.Лисенка до українських народних пісень.

С.Васильківський «А що мати

скажуть» (образотворче мистецтво).

3

1

Українське весілля
Весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: “До бору, дружечки, до бору”, “А брат сестрицю та й розплітає”, “Розвий, сосно, сімсот квіток”, “Летять галочки у три рядочки”, “Ой матінко, та не гай мене” — (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г. Квітка-Основ’яненко, І. Котляревський, Т. Шевченко, Марко Вовчок, П. Куліш, М. Стельмах, У. Самчук та ін. ).

Учень:

–має уявлення про обряд українського весілля;

– виразно читає весільні пісні і вміє їх аналізувати;

– з допомогою вчителя виявляє мотиви, настрій весільної пісні;

– з допомогою вчителя знаходить художні засоби, що підкреслюють народність і душевність пісні.

Уміння відрізнити весільну народну пісню від інших пісень.

Розвиток уміння спостерігати та коментувати народні звичаї.

Усвідомлення значення збереження народних звичаїв і традицій в Україні.
К.Трутовський,»Весільний викуп», В.Маковський»Дівичвечір», І.Соколов, «Весілля»(образотворче мистецтво).

4

1

Українські народні балади
“Бондарівна”, “Ой летіла стріла”, “Ой на горі вогонь горить”, “Козака несуть”
Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).
ТЛ: балада.

Учень:

- розуміє поняття «балада»;

- розрізняє види балад;

- аналізує зміст балади, з допомогою

чи самостійно характеризує художні засоби та стильові особливості балади;.

– спроможний проникнути в драматизм колізії, специфічність закінчення твору;

– з допомогою вчителя виділяє реалістичне і фантастичне в баладі.Усвідомлення жанрової специфіки балади.

Розуміння того, що трагічне і комічне в житті людини змальовано у різних жанрах української літератури.

Уміння самостійно впізнати баладу за її художніми особливостями та відрізнити від інших віршованих жанрів.

5


3

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
Перекладна література
Біблія (фрагменти)
Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.
Біблія — Святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень).
Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про Його учнів). Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.
ТЛ: поглиблення поняття про притчу.


Учень:

- пам’ятає і переказує легенду про хрещення Руси-України;

- розуміє роль християнства (Біблії) в

духовному житті українського народу;

– має уявлення про найдавніші книги Київської Русі.

- називає і має уявлення про біблійні книги в давній Україні;

– знає перекладачів Біблії українською мовою;

– розповідає самостійно чи за запитаннями про Старий і Новий заповіти;

– знає біблійні легенди, переказує їх сам чи з допомогою вчителя;

– розуміє, що таке притчі, знає їхній зміст

Пізнання і засвоєння української моралі: ідеалів правди, чесності, патріотизму, чемності, любові до ближнього.

Зацікавлення і повага до літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємної складової української національної культури.

Усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття.

6

2

Оригінальна література княжої Руси-України.
Літописи як історико-художні твори
“Повість минулих літ” — історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво-Печерського монастиря.
Києво-Печерський Патерик як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорноризця... .

Учень:

- знає і за запитаннями вчителя розповідає основні відомості про “Повість минулих літ”, про її автора Нестора Лiтописця;

- має уявлення про історію виникнення Києво-Печерського монастиря, Києво-Печерський патерик;

- за запитаннями вчителя переказує зміст оповідання про ченця Прохора;

- усвідомлює значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру наших пращурів.


Усвідомлення того, що українська література з’явилася дуже давно, а давні літописи дають відомості про життя і культуру наших пращурів. Виховання поваги до історичного минулого нашого народу, до його культурних пам’яток.

Усвідомлення переваг праведного життя ченців Києво-Печерської лаври.

7

2

Українська література ренесансу і бароко
Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол — 1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст.
ТЛ: Ренесанс, бароко.

Історично-мемуарна проза
Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка).
“Історія Русів” (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гніту.

Учень;

- має уявлення про козацькі літописи, розуміє їхню роль у відтворені історичного минулого України;

- знає, коли була створена Історія Русів»;

- за допомогою запитань вчителя розповідає про історію виникнення твору;

- чітко й усвідомлено читає фрагменти твору, відповідає на запитання за їхнім змістом;

- має уявлення про постаті Б.Хмельницького, І.Мазепи, зображених у творі.


Усвідомлення ролі козацьких літописів у відтворенні історичного минулого України.

Розвиток уяви. Уявлення про постаті І. мазепи, Б.Хмельницького в історії України.

Виховання толерантності, почуття патріотизму.
Розвиток уміння відділяти козацький літопис від творів інших жанрів.

8

1

Поезія
Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші
(із рукописних книг “Зегар з полузегарком” і “Млеко”)
Семен Климовський. “Їхав козак за Дунай”
Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні.
ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

Учень:

- усвідомлює поняття фігурний (курйозний) вірш;

- з допомогою учителя розрізняє релігійну й світську тематику віршів, розуміє ідейно-художні особливості віршів;

- виразно і вдумливо читає вірш С.Климовського;

- з допомогою вчителя коментує його зміст;

- знає світову славу пісні С.Климовського «Їхав козак за Дунай».

Закріплення поняття фігурний вірш, уміння відрізнити його від віршів інших форм;

Відтворення в пам’яті віршів тих форм, які вже вивчалися.

Усвідомлення того, чому вірш-пісня С.Климовського має світову славу.

9

1

Драматургія
Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. “Владимир” Ф. Прокоповича — зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва.
Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Його євангельська й етнографічно-побутова основи.
Відродження вертепної традиції в наш час.
ТЛ: шкільна драма, вертеп.

Учень:

- має уявлення про шкільну драму, зокрема драму Ф. Прокоповича;

- знає час і місце побутування шкільної драми;

- розуміє роль цього твору;

- з допомогою вчителя розповідає про авторів, виконавців драми;

- розуміє роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва;

- ознайомлений з поняттям вертеп;

- за запитаннями розповідає про авторів, виконавців і дійових осіб вертепу;

- розуміє зміст вертепного дійства;

- знає, що в наш час відроджуються вертепні традиції.

Усвідомлення поняття шкільна драма, уміння диференціювати її від інших драматичних творів.

Усвідомлення ролі шкільної драми у мистецтві.

Розуміння ролі театрального мистецтва в розвитку школярів.

Усвідомлення поняття вертеп, різниці між вертепом та шкільною драмою.

Естетичне та моральне виховання.

10

3

Григорій Сковорода. “Бджола та Шершень”, “Собака і Вовк”, “Всякому місту — звичай і права”, “De libertate”, “Вступні двері до християнської добронравності”, афоризми (наявні у всій творчості)
Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. “Сад божественних пісень”, “Байки харківські”, філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і “сродний труд”. Повчальний характер і художні особливості притч зб. “Байки харківські”.
ТЛ: афоризм.

Учень:

- обізнаний про життя Г.Сковороди, з допомогою учителя розповідає про нього;

- з допомогою вчителя аналізує зміст поезії «Всякому місту – звичай і права»;

- володіє змістом однієї із байок-притч;

- розуміє повчальний характер і художні особливості притч збірки «Байки харківські»;

- виразно й осмислено читає байки.

Вивчає напам’ять і декламує: “Всякому місту — звичай і права” та 1–2 афоризми (на вибір).

Розвиток уміння осмислювати себе як особистості.

Розуміння актуальності творів Г.Сковороди для сьогоднішнього дня.

Осмислення важливості ідей самопізнання та гармонії зі світом.

11


5

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Суспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу — предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Куліш, Л. Глiбов, Марко Вовчок, Ю. Федькович).
Іван Котляревський. “Енеїда” (скорочено), “Наталка Полтавка”
Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення “Енеїди”. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства.
Соціально-побутова драма “Наталка Полтавка” — перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.

Учень:

- знає про суспільно-історичний контекст становлення нової української літератури; - називає найвизначніших письменників цього часу;

- має короткі відомості про життя і творчість І. Котляревського, його роль у розвитку української літератури та національного самоусвідомлення;

- з допомогою вчителя коментує зміст розділів “Енеїди”: початок мандрів Енея — І, 1—26; Еней у пеклі — ІІІ, 68—130; Еней на березі Тибру — V, 1—10;

- з допомогою вчителя визначає провідні мотиви твору;

- самостійно чи з допомогою характеризує образ Енея;

- намагається висловити власні судження про характер Енея, його вчинки.

Вивчає напам’ять і декламує уривок з «Енеїди” (на вибір);

- з допомогою вчителя складає характеристику героїні «Наталки-Полтавки» та інших персонажів п’єси;

- самостійно чи з допомогою аналізує художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки;

- знаходить гумористичні засоби в творі; - з допомогою дає порівняльну характеристику Миколи і Петра, їхніх життєвих позицій;

- розуміє роль і функцію пісень у творі.

Розуміння суспільно-історичних обставин життя українського народу наприкінці ХVІІІ століття.

Усвідомлення актуальності фольклорної традиції.

Розвиток умінь висловлювати власні міркування про характер і вчинки героїв твору.

Формування активної життєвої позиції.

Розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант
Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Поурочний план розподілу навчального матеріалу нмк “english 5” для...
Позначені зірочкою завдання рекомендуються для виконання учнями вдома або у класі за умови використання разом із підручником авторського...

2 4 класи смт Широке 2010
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання...

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка
Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

72. 20. 3 – Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги...
Послуги консультативні з програмного забезпечення І послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги по реалізації проекту...

В «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої...
України від 29 березня 2012 року №384» оновлені додатки в «Методичні рекомендації до складання та зразок оформлення робочої програми...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанняМ українською мовою
Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічна, літературознавча І культурологічна, що відбилося...

План уроку виробничого навчання тема програми: Засвоєння прийомів...
...

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування...
Ооп І програмної інженерії — stl- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів

Методичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...

Методичні рекомендації для вчителів хімії, фізики, біології та географії Київ 2014
Поліхун Н.І., Польова М. Б., Постова К. Г. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт